Duyuru

Collapse
No announcement yet.

KTÜ ekoldür

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • KTÜ ekoldür

  KTÜ EKOLDÜR


  KTÜ Rektörü Ýbrahim Özen, KTÜ’nün yine öðrenciler arasýnda en fazla tercih edilen üniversitelerin baþýný çektiðini söyledi
  TRABZON - KTÜ Rektörü Prof. Dr. Ýbrahim Özen, bu yýl KTÜ’de yeni kayýtlarla birilikte 45 binden fazla öðrencinin eðitim göreceðini açýkladý.
  Prof. Dr. Özen, þunlarý söyledi: "KTÜ'de yeni eðitim-öðretim yýlý 23 Eylül 2009 tarihinde baþlayacak. Bu yýl KTÜ'ye 10 bin 553 yeni öðrencinin kayýt yaptýrmasý bekleniyor. Kayýt yaptýracak öðrencilerin 4803'ü kýz, 5750'si erkek. Kesin kayýtlar, 31 Aðustos 2009-7 Eylül 2009 tarihleri arasýnda yapýlacak. Yeni kayýtlarla, KTÜ'nün toplam öðrenci sayýsý 45 bini aþmýþ olacak."

  1 MÝLYON TL EKONOMÝK GÝRDÝ

  KTÜ öðrenci profilinde göze çarpan önemli bir istastiki bilgi var. Öðrencilerin yüzde sekseni üzerindeki kýsmý Trabzon dýþýndan. Bu veri, evrensel anlamda üniversitenin tercih edilebilirliðinin de açýk göstergesi olarak üniversite kalitesini ortaya koyan parametrelerden biri olarak algýlanýyor. Trabzon dýþýndaki illerden gelen bu öðrencilerin, bölgenin sosyo-kültürel ve ekonomik geliþimi açýsýndan ne kadar önemli olduðu yadsýnamaz bir gerçek. KTÜ'den bölgeye her gün ortalama 1 milyon TL sýcak para akýþý var. KTÜ'nün mevcut akademik personel sayýsý 1817, idari personel sayýsý ise 1486.

  130 BÝN MEZUNU AÞTIK

  Üniversitede 247 profesör, 148 doçent ve 317 yardýmcý doçent olmak üzere toplam 714 öðretim üyesi bulunduðunu belirten Özen, "KTÜ'de öðrenim görmeye hak kazanan yeni öðrencilerini gönülden kutluyorum. KTÜ 46 yýllýk eðitim-öðretim deneyimi, gelenekleri, altyapýsý, mükemmel kampusu, nitelikli eðitim-öðretim kadrosuyla bir ekol ve Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden biridir. Mezun sayýmýz 130 bini aþtý" diye konuþtu.  26.08.09
Haz?rlan?yor...
X