Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Pontus Deðil Trabzon Devleti

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Pontus Deðil Trabzon Devleti

  PONTUS DEÐÝL TRABZON DEVLETÝ

  Tarihçi, araþtýrmacý yazar Ali Taþpýnar, Trabzon Pontus Devleti olarak tanýmlanan devlet aslýnda Trabzon Devleti'dir.
  Tarihçi, araþtýrmacý yazar Ali Taþpýnar, Trabzon Pontus Devleti olarak tanýmlanan devlet aslýnda Trabzon Devleti'dir. 1204-1461 yýllarý arasýnda yaklaþýk 250 yýllýk bir dönemdir. Yöneticileri Rum'dur. Helen'dir. Halkýnýn büyük bir kýsmý Türk topluluklarýdýr" dedi.

  Ali Taþpýnar, MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli ile Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan arasýnda yaþanan "Potamya" tartýþmasýna bir açýklama getirerek Karadeniz tarihini deðiþtirecek açýklamalarda bulundu.
  Rize'deki yer isimleriyle ilgili yýllardýr bilimsel araþtýrmalar yapan ve önümüzdeki günlerde konuyla ilgili yeni bir kitabýný piyasaya sürmeye hazýrlanan Ali Taþpýnar, bilinenin aksine Rize'deki yer isimlerinin Ermenice ve Rumca olmadýðýný söyledi.

  Rize'deki yer isimlerinin sadece Ermenice ve Rumca ekler alarak deðiþtiðini belirten Taþpýnar, þöyle konuþtu: "Bölgemizdeki yer adlarý konusunda ilk bakýldýðýnda halktaki yanlýþ bir düþünce sonucu bunlarýn Rumca ya da Ermenice olduðu konusunda genel bir kanaat vardý. Ama zaman içerisinde bu konularýn araþtýrýlmasý ile Trabzon Devleti döneminde bu yer adlarýnýn Rumca ve Ermenice ek alarak yani 1204-1461 döneminde kendi söyleyiþlerine uydurulduðunu görmekteyiz. Rumca'nýn ortaya çýkýþýna baktýðýmýzda Arapça, Farsça, Eski Türkçe, Helence ve Roma Dillerinin yerel diller ile kaynaþmasý sonucu ortaya çýkan bir dildir. Bu dili þu an Yunanistan'da bulunan Doðu Karadeniz kökenlilerin dýþýndaki hiçbir Yunan'ýn ve o bölge Rum'unun anlamasý mümkün deðildir. Çünkü bu dilin Yunanca ile bir ilgisi yoktur."


  TRABZON DEVLETÝ
  Taþpýnar, Trabzon Pontus Devleti olarak bilinen devletin aslýnda bir Rum Devleti olmadýðýný asýl adýnýn Trabzon Devleti olduðunu ileri sürerek þunlarý söyledi: "Bölgemizi ilk þenlendiren topluluklarýn vermiþ olduðu bölge adlarý Trabzon Devleti zamanýnda, bu devleti bazý kimseler Trabzon Pontus Devleti olarak tanýmlýyor ancak tarihi olarak doðrulanmýþtýr, aslen Trabzon Devleti'dir. 1204-1461 yýllarý arasýnda yaklaþýk 250 yýllýk bir dönemdir. Konnenler ailesine mensup bir prensin kurduðu bir devlettir.
  Sadece yöneticileri Rum'dur. Helen'dir. Halkýnýn büyük bir kýsmý ise Türk topluluklarýdýr."

  Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn baba ocaðý olan Rize'nin Güneysu ilçesinin eski ismi "Potomya" ile ilgili tarihçilerin iki tezi olduðunu ifade eden Taþpýnar, sözlerine þöyle devam etti: "Askaroz Deresi'nin Güneysu tarafýna uzanan koluna Potamya Deresi denmektedir. Salarha tarafýna uzanan koluna ise Salarha Deresi denmektedir. Deniz ile birleþtiði yer Askaroz'dur. Askaroz, Oðuz Boyu'ndan Azgur Türkmenleri'nin bu bölgeye yerleþenlerinin ismidir. Sonundaki 'oz' eki ise Rumca ekdir. Potamya kelimesi ise Rumca'da dere yurdu anlamýna gelmektedir. Bu Potomya ile ilgili ortaya atýlan birinci açýklamadýr. Ama Potamya isminin Peçenekler'den kalma bir isim olduðu konusunda da tarihçilerimiz görüþ ortaya koymaktadýr."

  Taþpýnar, Lazlar'ýn Kuman Türk'ü olduklarýný açýkladý. Taþpýnar, konuyla ilgili açýklamasýný þöyle tamamladý: "Lazlar, Kuman Türklerinden bir boydur. Dilleri farklý olmuþ olabilir. Türk Dünyasý'nda çok sayýda dil ve lehçe kullanýlmaktadýr. Bu Türk Dünyasý'nýn bir gerçeðidir. Onlarý farklý görmek mümkün deðildir."


  26.08.09
Haz?rlan?yor...
X