TRABZON VADÝ'YÝ SEVDÝ


Trabzon Belediye Baþkaný Orhan Fevzi Gümrükçüoðlu açýklama yaptý.
Trabzon Belediye Baþkaný Orhan Fevzi Gümrükçüoðlu, her akþam Zaðnos Vadisi'ndeki Ramazan etkinliklerine vatandaþlarýn büyük ilgi gösterdiðini belirtti.

Trabzon Belediyesi tarafýndan bu yýl ilki gerçekleþtirilen 1. Ramazan Etkinlikleri'ne vatandaþlar yoðun ilgi gösteriyor. Zaðnos Vadisi'ndeki etkinliklere katýlan vatandaþlar hem alýþveriþ yapýyor, hem de eðleniyor.

Kuran dinletileri, þiir sunumlarý, konserler ve çeþitli kültürel ve sanatsal etkinliklerin yer aldýðý þenliklerde yapýlan yarýþmalara vatandaþlar ilgi gösteriyor.

Kolbastý ekiplerinin gösterileri ise etkinliklere ayrý bir hava katýyor.

Ramazan ayý boyunca gerçekleþtirilecek etkinliklerde animasyon ve semazen gösterileri, neyzen taksimleri, tasavvuf konserleri, Hacivat - Karagöz oyunu, fasýl geceleri, yöresel sanatçý ve mehter konserleri, folklor gösterileriyle Türk sanat ve halk müziði korolarý ve kolbastý gösterileri yapýlacak.

Vadide taký, hediyelik eþya, kitap, kozmetik, çeyiz, ev tekstili, gümüþ reyonlarý ile yiyecek ve içecek stantlarý da hizmet veriyor.

Belediye Baþkaný Orhan Fevzi Gümrükçüoðlu, etkinlikler ilgili olarak yaptýðý yazýlý açýklamada, bütün vatandaþlarý ramazan etkinliklerini izlemeye davet ederek, þunlarý kaydetti:

''Belediye olarak halkýmýzýn Ramazan ayýný en iyi þekilde deðerlendirmesi için böyle etkinlikler düzenledik. Her akþam Zaðnos Vadisi'ndeki etkinliklere vatandaþlarýmýz büyük ilgi göstermektedir. Bu etkinlikler Trabzon'da ilk kez yapýlmaktadýr. Bundan sonraki yýllarda daha da geliþtirerek etkinliklere devam edeceðiz.''


26.08.09