Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Çal Maðarasý Beklenen Ýlgiyi Görmedi

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Çal Maðarasý Beklenen Ýlgiyi Görmedi

  ÇAL MAÐARASI BEKLENEN ÝLGÝYÝ GÖRMEDÝ

  Sarkýt ve dikitleriyle dikkati çeken Çal Maðarasý'nýn bakýmsýzlýk nedeniyle istenilen ilgiyi görmediði belirtildi.
  Alýnan bilgiye göre, Trabzon'un Düzköy ilçesine baðlý Çalköy beldesinde yöre halký tarafýndan bulunan maðara, 2000 yýlýnda turizme kazandýrýldý. Sarkýt ve dikitleriyle dikkati çeken maðaranýn içerisinde akarsu bulunuyor.

  Maðaranýn kaderine terk edildiðini savunan Çalköy Belediye Baþkaný Mehmet Ali Tayar, þunlarý kaydetti: “Trabzon merkezine yakýn olan ve görsel olarak bir çok özelliði olan Çal maðarasý, maalesef istediðimiz turizm hareketini bölgeye saðlayamadý. 2000 yýlýnda turizme açýlan ve özelleþtirme yoluyla bir firma tarafýndan iþletilen bu maðara aslýnda bir Uzungöl veya Sümela manastýrý gibi bölgemize turist çekebilir. Ancak bakýmsýzlýk ve ilgisizlik yüzünden var olan bu deðeri kullanamýyoruz.”

  Gerekli bakýmlarýn yapýlmamasý nedeniyle maðara içerisindeki yürüme bantlarýnýn neredeyse dökülmeye baþladýðýný anlatan Tayar, “Maðaranýn yeterince tanýtýmý yapýlmadýðý gibi, içerisinde bulunan yürüme bantlarý da bakýmsýzlýktan dökülmek üzere. Yetkililerden dileðimiz buraya sahip çýkýlmasýdýr” dedi.

  Gerek ekonomik açýdan gerekse turizm açýsýndan maðaranýn deðerlendirilmesi gerektiðini ifade eden Tayar, “Maðaranýn bölgemizin önemli turizm merkezlerinden birisi haline geleceðini umut ediyoruz” diye konuþtu.

  Giriþten 200 metre sonra iki kola ayrýlan maðara içerisindeki sarkýt ve dikitler ziyaretçilere ayrý bir güzellik sunuyor.

  Maðaranýn baþta astým olmak üzere bazý hastalýklara iyi geldiðine inanýlýyor.
  26.08.09 Hürriyet
Haz?rlan?yor...
X