Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Ruslar’a serbest, Türkler’e yasak

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Ruslar’a serbest, Türkler’e yasak

  RUSLAR'A SERBEST, TÜRKLER'E YASAK


  GÜRCÝSTAN’IN, uluslararasý kara sularda Türk gemilerine yönelik yaptýrýmlarý býktýran noktaya geldi. Her seferinde Türk gemilerine el koyan Gürcistan, mürettebatý tutuklayýp gemiyi ve içindeki mallarý satýþa çýkarýyor. Ayný Gürcistan Abhazya’ya ihracat yapan Rusya, AB ve ABD bandýralý gemilere ise dokunamýyor.

  Türkiye'nin Gürcistan ile Abhazya arasýndaki politik kavgada net davranmamasýnýn faturasý Türk gemilerine çýktý. Abhazya ile toprak bütünlüðü konusunda ihtilaflý olan Gürcistan, Abhazya'ya mal taþýyan Türk gemilerine el koyarak milyonlarca dolarlýk zarara neden oluyor. Son aylarda Türk gemilerine yönelik el koyma operasyonlarýný hýzlandýran Gürcistan'ýn 15 yýlda balýkçý tekneleri de dahil 100'e yakýn Türk gemisine el koyduðu belirtiliyor. Gemileri iade etmeyip parçaladýðý belirtilen Gürcistan'ýn elinde þu anda 10'a yakýn Türk gemisi ve tutuklu durumda 21 personel bulunuyor.

  Doðu Karadeniz Ýhracatçýlar Birliði (DKÝB) Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Hamdi Gürdoðan, "Abhazya'ya her yýl 100 milyon dolarlýk ihracat yapýlýyor. Bu sorun çözülmediði için ihracatta yüzde 50 kayýp var" açýklamasýný yaparken, Abhazya milletvekili olan ve ayný zamanda Ekonomiden Sorumlu Komisyon Baþkaný Talih Hötüç'e göre ise Türk tarafý bugüne kadar Gürcistan'a el koyduðu gemiler ve personelin iadesi için 100 milyon dolara yakýn ceza ödedi. Karadenizli iþadamlarý sorunu Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'e götürürken, CHP Milletvekili Atilla Kart da cuma günü konuya iliþkin bir soru önergesi ile sorunu Meclis'e taþýdý.
  21 personel tutuklu

  Türk gemileri tam 15 yýldýr Abhazya'nýn baðýmsýzlýðýný kabul etmeyen Gürcistan'ýn Abhazya'ya yönelik ticareti engellemek için yürüttüðü politikalarla karþý karþýya. Türkiye, 1995'den bu yana Rusya ve Gürcistan ile aldýðý ortak karar sonucunda Abhazya'ya ambargo uyguluyor. Ancak Türkiye diðer taraftan da ticari iliþkilerini sürdürüyor. Türkiye Abhazya'ya yýlda 100 milyon dolarlýk ihracat yapýyor. Türk gemileri Trabzon Limaný'ndan Abhazya'nýn baþkenti Suhumi'ye giderken ya da dönerken güzergâh üzerinde Gürcistan'ýn hücum botlarýna yakalanýyor. Türkiye'nin uyguladýðý ambargo nedeniyle Abhazya'ya mal götüren gemilerin varýþ noktasý Rus limanlarý olarak gösteriliyor.

  Yakýn zamandaki ilk el koyma olayý 15 Aðustos gecesi sabaha karþý gerçekleþti. Gürcü hücum botlarý, Densa þirketine ait Panama bandýralý Buket adlý gemiyi Sinop açýklarýnda durdurarak, 13 Türk ve 4 Azeri personeli ile birlikte Gürcistan karasularýný ihlal ettiði gerekçesiyle alýkoydu. Diðer olay ise 19 Aðustos gecesi yaþandý. Reha Aldin Gemicilik Limitet Þirketi'ne ait Afro Star isimli Kamboçya bandýralý kuru yük gemisi Abhazya'nýn Sohum Limaný'ndan aldýðý hurda yükü ile Hereke Limaný'na hareket halindeyken yine Sinop açýklarýnda, Gürcistan hücumbotlarý tarafýndan durduruldu ve 7 mürettebatý ile birlikte gemiye el konuldu.
  Gürcistan'ýn Abhazya'ya yönelik baskýlarý sadece uluslararasý karasularý ile sýnýrlý da deðil. Gürcistan'da bulunan ya da giriþ yapan Türk iþadamlarýnýn Abhazya'ya seyahat ettikleri ortaya çýktýðý anda hapse atýlan Türk iþadamlarý bulunuyor.

  Sorun giderek büyüyecek

  Abhazya Milletvekili Talih Hötüç'e göre eðer Türk yönetimi çözüm üretemez ise sorun giderek daha da ciddileþecek. Abhazya'nýn hem ticari iliþkiler hem de Türk kökenli vatandaþlarý nedeniyle Türkiye ile önemli baðlarý olduðunu hatýrlatan Hötüç, "Türk yönetimi bu konuda daha aktif bir rol oynamalý. Aksi durumda Türkiye Abhazya pazarýný Rusya'ya kaptýrýr. Þu anda Türk Dýþiþleri Bakanlýðý'ndan cevap bekliyoruz. Cevap alamamamýz halinde ise Birleþmiþ Milletler'in kapýsýný çalacaðýz" açýklamasýný yaptý.
  Þu anda 20 civarýnda Türk yatýrýmcýnýn Abhazya'da bulunduðunu hatýrlatan Hötüç, þöyle devam etti: "Sadece Tamsaþ adlý bir firma kömür iþletmeciliði için 25 milyon dolarlýk yatýrým yaptý. Bunun dýþýnda inþaat malzemelerinden týbbi malzemelere, gýdadan yakýta kadar birçok ürün ithal ediliyor. Bu yatýrýmlarýn zarar görmemesi gerek. Türk hükümeti artýk bu konuyu çok ciddi biçimde ele almalý"


  Kaynak: Günebakýþ 26 Aðustos 2009
Haz?rlan?yor...
X