Duyuru

Collapse
No announcement yet.

FKB fiyatý düþük buldu

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • FKB fiyatý düþük buldu

  FBK FÝYATLARI DÜÞÜK BULDU


  FÝSKOBÝRLÝK Yönetim Kurulu Baþkaný Lütfü Bayraktar, 3.3 TL tutarýndaki fiyatýn düþük olduðunu belirterek, üreticiye çaðrý yaptý. Bayraktar, “Üretici fýndýðýný piyasaya indirmemelidir. Rekolte düþük, fýndýk bu yýl iyi para edecek” dedi.

  Fiskobirlik Yönetim Kurulu Baþkaný Lütfü Bayraktar bu yýlký fýndýk rekoltesine göre serbest piyasadaki fýndýk fiyatýnýn düþük olduðunu söyledi.

  Fýndýðýn normalde piyasada 4 TL’nin üzerinde olmasý gerektiðini ifade eden Bayraktar ancak fiyatýnýn 3 – 3.5 Tl arasýnda kaldýðýný kaydetti.

  Fiskobirlik’in bu yýl piyasada olup olmayacaðýnýn bir hafta içerisinde belli olacaðýný ve þu anki görüntünün piyasaya girmeleri için gerekli þartlarýn oluþtuðunu gösterdiðini ifade ederek, "Giresun kalite fýndýk 3.5 liradan levant kalite fýndýk ise 3.1 liradan iþlem görüyor. Bu yýlki fýndýk rekoltesine göre fiyatlar bizim beklentilerimizin altýnda. Fiyatýn 4 TL’nin üzerinde olmasýný bekliyorduk. Ancak üreticinin fýndýðýný piyasaya erken indirmemesiyle birlikte fiyatlar yükselecektir. Son don olayýnýn yaþandýðý yýl fýndýk rekoltesi 360 bin ton olmuþtu. Bu yýl ise rekolte 400 bin tonu geçmeyecektir. Bu nedenle fiyatlar önümüzdeki günlerde yükselecektir. Fiskobirlik’in piyasaya girmesinin ardýndan fiyatlarýn daha da yükseleceðine inanýyorum. Piyasaya girmek için çok ciddi adýmlar attýk. Bir hafta içerisinde bu adýmlarýn olumlu sonuçlarýný alacaðýmýzý düþünüyoruz" ifadelerine yer verdi.


  Kaynak: Günebakýþ 26 Aðustos 2009
Haz?rlan?yor...
X