Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Trabzon, cazibe merkezi iller arasýnda…

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Trabzon, cazibe merkezi iller arasýnda…

  TRABZON CAZÝBE MERKEZÝ ÝLLER ARASINDA...


  AK PARTÝ Malatya Milletvekili Fuat Ölmeztoprak, hükümetin batýya göçün önüne geçebilmek amacýyla 12 kente yatýrým yapacaðýný söyledi.


  Milletvekili Ölmeztoprak, yaptýðý açýklamada, "Devlet Planlama Teþkilatý'ndan (DPT) edindiðimiz bilgilere göre 60. Cumhuriyet Hükümeti olan AK Parti iktidarýmýz doðu illerimizden batýya göçün önünü kesebilmek için öncelikle kamu yatýrýmlarýnda etkinliðin arttýrýlmasýný saðlayacaktýr. Türkiye'nin orta ve doðusunda belirli nüfus büyüklüðüne ulaþmýþ çevre illerin sosyoekonomik geliþmesinin ve fiziki altyapýsýnýn hýzlandýrýlmasý yönündeki politika önceliðini sürdürecektir. Bu kapsamda da doðudan batýya göçü kesebilecek kentler olarak belirlenen 12 il olan Malatya, Elazýð, Diyarbakýr, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Þanlýurfa, Trabzon ve Van il merkezlerinin cazibe merkezi haline dönüþtürülmesi politikasý devam ettirilecektir" dedi.
  Ölmeztoprak, kamuda yatýrýmlarýn genel önceliðinin sosyal ihtiyaçlarý giderecek ve üretken faaliyetleri destekleyecek nitelikte altyapýya yönelik olmasý ve yatýrým tahsislerinde eðitim, saðlýk, teknolojik araþtýrma, ulaþtýrma, içme suyu ile e-devletle iletiþim teknolojilerinin geliþtirilmesine yönelik altyapý yatýrýmlarýna öncelik tanýnacaðýný söyledi. Önümüzdeki 3 yýl içerisinde baþta Malatya olmak üzere 12 ilin cazibe merkezi konumundaki þehir merkezlerinin sosyal ve fiziki altyapý yatýrýmlarýna öncelik verileceðini vurgulayan Ölmeztoprak, bu çerçevede ödenek aktarýlan kamu kurumlarýnýn ise faaliyetlerin tamamlanmasýna öncelik verip, projelerin zamanýnda uygulanmasý için gerekli önlemleri almalarý gerektiðini ifade etti.

  Ölmeztoprak, Malatya'da 2009 yýlý kamu yatýrýmlarýnýn sektörel daðýlýmýnda ilk sýrada 77 milyon 450 bin TL ile tarým sektörünün olduðunu, onu 25 milyon 553 bin TL ile eðitimin takip ettiðini belirterek, kamu yatýrýmýnýn 2009 yýlý miktarýnýn ise toplam 148 milyon 203 bin TL olduðunu kaydetti.


  Kaynak: Günebakýþ 26 Aðustos 2009
Haz?rlan?yor...
X