TANKER KAYALIKLARA YUVARLANDI

Trabzon'da LPG tankeri kayalýklara yuvarlandý
Trabzon'un Of ilçesinde, sürücüsünün köpeðe çarpmamak için direksiyonunu kýrdýðý LPG tankeri, bariyerleri aþtýktan sonra sahildeki kayalýklara yuvarlandý.
Tamer Aydýn'ýn (39) kullandýðý özel bir þirkete ait LPG tankeri, yükünün bir miktarýný Rize'de boþalttýktan sonra, Trabzon'a doðru yola çýktý. Tankerin önüne, Karadeniz Sahil Yolu'nun Of ilçesi Hayrat yol ayrýmýnda bir köpeðin çýkmasý üzerine, sürücü Aydýn hayvana çarpmamak için direksiyonu kýrdý.
Yoldan çýkan tanker, bariyeri aþarak, yaklaþýk 100 metre ilerledikten sonra, sahildeki kayalýklarýn üzerine yuvarlandý.
Sürücü, kazayý yara almadan atlatýrken, yangýn ya da patlama ihtimaline karþýn olay yerine itfaiye ekipleri çaðrýldý. Yapýlan kontrolde, herhangi bir sýzýntý olmadýðý tespit edilen tankerin, vinçle çekilmesi sýrasýnda kayalýklara sürtünerek yýrtýlma ihtimali bulunduðunu deðerlendiren yetkililer, kontrollü olarak gazýn boþaltýlmasýndan sonra tankerin kaldýrýlmasýna çalýþýlacaðýný bildirdi.


25 Aðustos 2009