Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Çerezlik Fýndýk Satýyorlar

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Çerezlik Fýndýk Satýyorlar

  ÇEREZLÝK FINDIK SATIYORLAR
  Maliyetin altýnda fiyatlara giden fýndýk Karadeniz Sahil Yolunda tezgahlarda satýlýyor.
  Yeni stratejiyle serbest piyasa þartlarýna býrakýlan fýndýkta maliyetin altýnda fiyat oluþtuðunu ileri süren üreticiler, Karadeniz Sahil Yolu kenarýnda kurduklarý tezgahlarda çerezlik fýndýk satýyorlar.

  Yeni fýndýk stratejisinin ardýndan Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) fýndýk almayacaðýný açýklamasýyla birlikte gözlerin çevrildiði Giresun'daki serbest piyasada fýndýk fiyatlarý 3,00 ile 4,00 lira arasýnda deðiþen fiyattan oluþunca, bunu maliyetin altýnda bulan bazý üreticiler, ürünlerini kendi imkanlarýyla direkt tüketiciye ulaþtýrma çabasý içine girdiler.

  Birkaç yýl öncesine kadar Karadeniz Sahil Yolu kenarýnda sayýlarý oldukça az olan çerezlik fýndýk tezgahý sayýsýnda bu yýl büyük artýþ yaþanýrken, tezgahýnda önce kendi ürününü satan üretici, ardýndan komþularýnýn ürününü satmaya baþladý.

  GEÇEN YIL 35 TON, BU YIL ÝSE 1 AYDA 4 TON ÜRÜN SATTI
  Keþap ilçesinin Hisarüstü köyü mevkisine kurduðu tezgahta 5 yýldýr çerezlik fýndýk satan Salih Akarsu, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, son 4 yýldýr fýndýk fiyatýnýn sürekli gerilediðini ifade ederek, ''Fýndýk piyasada maliyetinin altýnda bir fiyattan iþlem görüyor. Zarar etmemek için üretici de artýk ürününü kendi satýyor. Üreticiye 'baþýnýzýn çaresine bakýn' denilince bu yýl sahil yolunun her tarafý çerezlik fýndýk satan tezgahlarla doldu'' dedi.

  Bu yýl fýndýk rekoltesinin düþük olduðunu anlatan Akarsu, þunlarý söyledi:
  ''Geçen yýl kendimin ve komþularýmýn olmak üzere 35 ton çerezlik fýndýk sattým. Bu yýl ise 1 ayda 4 ton sattým. Kendi fýndýðým bitti, þimdi komþularýmýn fýndýðýný satýyorum. Fýndýðý 4,5 ve 8 kilogramlýk küçük özel çuvallarda kilogramý 5 liradan satýyorum. Böylece zarar etmediðimiz gibi biraz da olsun para kazanýyoruz. Ancak, 4 yýl önce 7 liradan satýlan fýndýðýn fiyatý bu deðil.''

  Düzköy köyü mevkisinde kurduðu tezgahta çerezlik fýndýk satan Ahmet Taner Uçar ise emekli olduðunu ve Ýzmir'de yaþadýðýný anlatarak, ''Her yýl memleketime gelerek fýndýðýmý topluyorum ve çerezlik olarak kendim satýyorum. Önceki yýllarda tüccara ya da FÝSKOBÝRLÝK'e satýyordum. Þimdi tüccar düþük fiyattan alýyor, FÝSKOBÝRLÝK ise yaþadýðý kaynak sýkýntýsý nedeniyle hiç alamýyor. Ürünümü çerezlik olarak satmazsam zarar ederim'' diye konuþtu.

  Merkeze baðlý Aydýnlar köyü mevkisinde satýþ yapan Abdullah Sarýaydýn da sahil yolu kenarýnda çerezlik fýndýk satýþý yapmaya önce kendilerinin baþladýðýný, amaçlarýnýn daha fazla para kazanmak olduðunu dile getirerek, þunlarý kaydetti:

  ''Yaklaþýk 10 yýldýr çerezlik fýndýk satýyoruz. Buna ilk baþladýðýmýz yýllarda piyasada fýndýk iyi para ediyordu, biz de bu satýþlarýmýzdan çok daha fazla kazanýyorduk. Þimdi üretici fýndýðýný sahil yolu kenarýna indirerek kendisi satmaya baþladý. Çaresi olmayan üretici ne yapsýn?''

  25 Aðustos 2009
Haz?rlan?yor...
X