Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Gümrükçüoðlu'ndan Gözdaðý

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Gümrükçüoðlu'ndan Gözdaðý

  GÜMRÜKÇÜOÐLU'NDAN GÖZDAÐI

  Gümrükçüoðlu su parasýný ödemeyen belediyelere gözdaðý verdi.
  Trabzon Belediye Baþkaný Orhan Fevzi Gümrükçüoðlu, su parasýný ödemeyen belediyelere sert çýkarken "Trabzon Belediyesi olarak masraf edip ilçe belediyelere su veriyorum. Ve belediyeler bu suyun üzerine kar oraný koyup vatandaþa satýyor. Fakat bana parasýný ödemiyor. Aldýðý parayý kasasýna koyuyor veya baþka hizmetler için harcýyor. Peki, bu þekilde bu hizmeti devam ettirebilmem ne kadar mantýklý? Belediye benden suyu alýyorsa parasýný ödeyecek. Ödeyecek ki ben de hizmeti devam ettireyim" dedi.

  KÝMSENÝN GÖZÜNÜN YAÞINA BAKMAM

  Gümrükçüoðlu, þöyle devam etti: "Vatandaþ su parasýný ödemediði zaman hakkýnda yasal iþlem baþlatýlýrken (Yardýma muhtaçlar, fakir fukaralar hariç) koskoca belediyeler hakkýnda neden yasal iþlem baþlatýlmasýn ki? Burada parti ismi de önemli deðil. Ýnanýn A veya B parti hangisi olursa olsun. Kimsenin gözünün yaþýna bakmayacaðým. Bu kurum Trabzon halkýnýn kurumu. Onun zarar etmesi Trabzon halkýnýn zarar etmesi demektir. Ben de buna müsaade etmeyeceðim."
  Su borcunun taksitlendirilmesi konusunda AK Partili belediyelerle diðer belediyeler arasýnda ayrýcalýk yapýldýðý iddialarýný kabul etmeyen Gümrükçüoðlu, "Böyle bir þey olmamýþtýr, olacaðýný da zannetmiyorum. Fakat eðer benim haberim olmadan böyle bir þey yapýlýrsa bunu yapan müdürü koltuðundan atarým.
  Namusum ve þerefim üzerine size yemin ediyorum. Biz Trabzon Belediyesi olarak hizmette eþitlik ilkesiyle hareket ediyoruz ve ayrým yapmamýz söz konusu deðildir" dedi


  25 Aðustos 2009
Haz?rlan?yor...
X