Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Fuat saka Yunan istihbaratý iddiasý

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Fuat saka Yunan istihbaratý iddiasý

  FUAT SAKA YUNAN ÝSTÝHBARATI ÝDDÝASI


  ERGENEKON davasýnýn 3. iddianamesinin ek klasörleri arasýnda yer alan bir rapor akýllara durgunluk verecek nitelikte. Türk Metal Ýþ Sendikasý Genel Baþkaný Mustafa Özbek’in ev ve iþyerinde yapýlan aramalar sonunda el konulan belgeler arasýnda 2001 yýlýnda TRT çalýþanlarý hakkýnda hazýrlanan rapor yer aldý.

  Laz Milleti Oluþturuyorlarmýþ

  “TRT’DE Gayri Milli Bölücü Yapýlanma ve Faaliyetleri” baþlýklý raporda sanatçý Fuat Saka’nýn Yunan istihbaratý tarafýndan kullanýldýðý iddia edildi. Saka’nýn Karadeniz’de “Laz Milleti” oluþturma faaliyetinde kullanýldýðý ve Volkan Konak’ýn da Saka’nýn en yakýn dava arkadaþý olduðu iddia ediliyor.

  Saka: Mahkemeye Vereceðim

  FUAT Saka iddialar karþýsýnda hem þaþkýn hem öfkeli. Saka, “Bunu ilk kez duyuyorum. Allah Allah, tövbe tövbe... Mustafa Özbek, Ergenekon davasýndan tutuklu deðil mi? Bunu ispat etsin o zaman. Edemeyeceðine göre mahkemeye vereceðim. Kimsenin devlet kurmaya gücü de yok, isteði de yok” dedi

  Fuat Saka’nýn Yunan istihbaratý tarafýndan "Laz milleti" oluþturmak için kullanýldýðý, Volkan Konak’ýn da dava arkadaþý olduðu öne sürüldü.

  Ergenekon davasýnýn 3. iddianamesinin ek klasörleri arasýnda yer alan bir raporda, Fuat Saka’nýn Yunan istihbaratý tarafýndan "Laz milleti" oluþturmak için kullanýldýðý, Volkan Konak’ýn da dava arkadaþý olduðu öne sürüldü.

  Türk Metal Ýþ Sendikasý Genel Baþkaný Mustafa Özbek’in ev ve iþyerinde yapýlan aramalar sonucunda el konulan belgeler arasýnda TRT yönetimi ve çalýþanlarý hakkýnda 2001 yýlýnda hazýrlanmýþ bir rapor da yer aldý.
  23 sayfalýk "TRT Raporu 2001-TRT’de Gayri Milli Bölücü Yapýlanma ve Faaliyetleri" baþlýklý raporda dönemin TRT Genel Müdürü Yücel Yener ve üst yönetim hakkýnda iddialar yer alýyor.

  Kim tarafýndan hazýrlandýðý belli olmayan raporda ilginç bir iddia da ortaya atýlýyor. Raporda müzisyen Fuat Saka’nýn Yunan istihbaratý tarafýndan Karadeniz’de bir "Laz milleti" oluþturmasý faaliyetlerinde kullanýldýðý iddiasý yer alýyor.

  Raporda þarkýcý Volkan Konak’ýn da Saka’nýn en yakýnýndaki "dava arkadaþý" olduðu öne sürülüyor. Rapordaki iddialar þöyle: "Bu dönemde, ülkemiz üzerinde emeli olan dýþ güçler Karadenizliler için Yunan istihbaratýnýn öncülüðünde, 1980 askeri müdahalesi sonucu Türkiye’den kaçarak Almanya’ya yerleþen Fuat Saka’yý kullanmaya baþlamýþlardýr.

  ‘TRT DE DESTEK OLUYOR’

  Aftan yararlanarak yurda dönen Fuat Saka, Rumca türküler içeren kaset çalýþmalarýna baþlamýþ ve hâlâ yeni versiyonlarýyla yýkýcý faaliyetlerine devam etmektedirler ve bu sanatçýlarý TRT, en izlenir programlarýnda çýkarmakta ve bir ‘Laz milleti’ oluþturma çabalarýna destek olmaktadýr.

  Volkan Konak, Fuat Saka’nýn en yakýnýndaki dava arkadaþýdýr. Fuat Saka’nýn Almanya’da çok geliþmiþ bir stüdyosu bulunmaktadýr. Bu stüdyo ‘Laz milleti’ oluþturma faaliyetleri için yýllardan beri kullanýlmaktadýr. Fuat Saka’yý destekleyen ekonomik güç, Bülent Baþ ve Volkan Konak’a Ýstanbul’da çok geliþmiþ film ve müzik stüdyosu kurmuþtur."

  ‘TÜRKÜ SÖYLEMEKLE DEVLET KURULSAYDI’

  Fuat Saka, Yunan istihbaratý tarafýndan Karadeniz’de "Laz milleti" oluþturmak için kullanýldýðý iddiasýna hem güldü, hem de oldukça þaþýrdý: "Millet mi kuruyormuþuz? Bunu ilk kez duyuyorum. Allah Allah... Tövbe tövbe... Mustafa Özbek, Ergenekon davasýndan tutuklu zaten deðil mi? Gülüyoruz ama bir taraftan da çamur atýlýyor. Bunu ispat etsin o zaman... Edemeyeceðine göre mahkemeye vereceðim. Lazca türkü söylemek devlet kurmakla eþleþtiriliyorsa, o zaman Ýngilizce söyleyen herkes de, Ýngiliz devleti kurmaya çalýþýyor demektir. Kimsenin devlet kurmaya gücü yok, ayrýca isteði de yok. Zaten onu yapmaya çalýþanlarý önce biz engelleriz."


  Kaynak: Günebakýþ 25 Aðustos 2009
  Konu BordoMavi61 taraf?ndan (http://www.trabzonum.org/forum/member/3033-bordomavi61 Saat 25.08.2009, 09:43 ) de?i?tirilmi?tir.
Haz?rlan?yor...
X