Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Emeklilerin Belediye’den 10 talebi

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Emeklilerin Belediye’den 10 talebi

  EMEKLÝLERÝN BELEDÝYE'DEN 10 TALEBÝ


  Türkiye Ýþçi Emeklileri Derneði Trabzon Þubesi’nin yeni yönetimi Trabzon Belediye Baþkaný Orhan Fevzi Gümrürkçüoðlu’nu ziyaret etti. Ziyarette emekliler, belediye baþkanýndan 10 talepte bulunurken bunlarýn en önemlisi hasta nakil aracý talebi oldu.

  Emekliler, hazýrladýklarý dosyayý Baþkan Gümrükçüoðlu’nu verdi. Baþkan Gümrükçüoðlu, taleplerin deðerlendirildikten sonra yapýlabileceklerin hayata geçirileceði sözünü verdi.

  Ýþçi Emeklileri Derneði Trabzon Þube Baþkaný Burhan Bayraktar, Trabzon’da 35 bin emekli bulunduðunu ve derneklerine üye olan emekli sayýsýnýn 6 bin 200 olduðunu ifade ederek, “Emeklilerin hastaneye sevklerde, cenazelerinin taþýnmasýnda kullanýlmak üzere bir hasta nakil aracýna ihtiyacým var. Bu konuda sizlerden destek bekliyoruz: Sizin Saðlýk Bakanlýðý’ndan geliyor olmanýzý bu konuda bir þans olarak deðerlendiriyoruz. Belediye Baþkaný olarak da Trabzon’a çok güzel kazanýmlar kazandýracaðýnýza inancýmýz tamdýr” dedi.
  Baþkan Gümrükçüoðlu, belediyenin ya da Saðlýk Bakanlýðý’nýn bir aracý baþka bir kuruma vermesinin yasal olarak mümkün olmadýðýný ifade ederek, “Böyle bir imkan olsa size hemen sýfýr bir araç ayarlayabilirim. Ama yasal olarak ne belediyenin ne de Saðlýk Bakanlýðý’nýn böyle bir baþka kuruma araç vermesi söz konusu deðil. Saðlýk Bakanlýðý’ndan belediyeye bende araç almak istiyorum. Ama mümkün deðil” dedi.

  Baþkan Gümrükçüoðlu, hasta nakil aracýnýn baðýþ yöntemiyle derneðe kazandýrýlabileceðini bunun için bir hayýrsevere ihtiyaç olduðunu, kendisinin bu konuda derneðe yardýmcý olmaya çalýþacaðýný kaydetti.
  Bayraktar daha sonra Gümrükçüoðlu’na taleplerini içeren dosyayý sundu. Baþkan Gümrükçüoðlu, dosyayý inceleteceðini, belediyenin yapabileceði taleplerin hayata geçirileceðini kaydetti.

  Ýþçi Emeklileri Derneði Trabzon Þube Baþkaný Burhan Bayraktar, taleplerini þu þekilde sýraladý; “35 bine yakýn emeklinin yaþadýðý kentimizde-ülkemizde örnekleri olan emekliler evinin tahsisi, emeklilerin bütün mevsimlerde istirahat edebileceði, gazete-kitap okuyabileceði, televizyon izleyebileceði günlük istirahatlarýný günlerini saðlýklý deðerlendirecekleri emekli dinlenme mekânlarýnýn hayata geçirilmesi, Belediyemizin sosyal tesislerinden yararlanmalarý, aþevlerinden beslenme ihtiyaçlarýný karþýlayabilmeleri için fýrsat tanýnmasý, gelir düzeyi bin liranýn altýnda bulunan emeklilerimizin okuyan çocuklarýna burslar verilmesi hususunda yardýmcý olunmasý, kýþ aylarýnda emekli üyelerimize yakacak yardýmý yapýlabilmesi, ulaþým hizmetlerinde %50 indirimli fýrsat tanýnmasý, park ve bahçelerden istirahatlarý için öncelik verilmesi, 30 Haziran Emekliler Günü nedeni ile derneðimizin yapacaðý etkinliklere Belediyemizin mekan ve imkan noktasýnda yardýmda bulunmasý, Kentimizi diðer kentler karþýsýnda belediyemiz kontrolünde 20 yataklý bir emekli evi yaptýrýlmasý.”


  Kaynak: Günebakýþ 25 Aðustos 2009
Haz?rlan?yor...
X