Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Trabzon'da ilginç öðrenci kaydý

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Trabzon'da ilginç öðrenci kaydý

  KÝM HAKLI?
  2009-2010 Eðitim Öðretim Yýlý için kayýtlarýnýn yapýldýðý þu günlerde her yýl yaþandýðý gibi bu yýl da yine kayýt parasý adý altýnda istenen para gündemde.

  2009-2010 Eðitim- Öðretim yýlý için kayýt dönemi devam ediyor. Her yýl kayýt döneminde yaþanan ve yasaklanmasýna raðmen baðýþ adý altýnda toplanan “kayýt parasý” sýkýntýsý bu yýl da yaþanýyor.

  OKULUN PENCERELERÝ DEÐÝÞÝLECEK, KAYIT PARASI VERÝN

  Bu yýl da çocuðunu okula kayýt yaptýrmak isteyen velilerden para istenildiði iddialarý ortaya atýlmaya baþlandý. Okulun çeþitli giderlerini karþýlamak için velilerden para istenirken, en ilginci ise bir velinin Okulun pencerelerinin yapýmý için kendisinden bir miktar para istendiðini iddia etmesi oldu.

  VELÝLER OKULA PARA VERÝYOR!

  Okul müdürleri ise, kayýt parasý almak gibi bir lüksleri olmadýðýný, sadece bölgelerindeki öðrencileri okula kayýt edebildiklerini belirttiler. Veliler baðýþ adý altýnda istenilen kayýt parasýndan yakýnýrken Okul Müdürleri de okul bölgesi kapsamýnda olmayan öðrencilerin kayýt yaptýrmak için velilerin okula baðýþ teklif ederek kayýt yaptýrmak istemesinden þikayetçi.

  HERKES BÖLGESÝNDE KAYIT YAPTIRSIN

  Ýl Milli Eðitim Müdürü Selim Yavuz Sandýkçý, bu sorunu her yýl yaþadýklarýný belirterek, “Kayýt için para istenmiyor, fakat baðýþ yapmak isteyen varsa yapar. Buna da engel olamayýz. Herkes oturduðu bölgedeki okullara kayýt yaptýrmalý. Onun dýþýndaki yerlerde kayýt yaptýrmaya çalýþmanýn bir anlamý yok. Velilerden Kayýt parasý diye bir þey istenmesi yasaktýr” dedi.

  OKULLARDAKÝ NAKÝLLER BELGELENDÝRÝLMELÝDÝR

  Oturduðu semtten taþýnan ve baþka okula nakil olan öðrenciler için Ýl Milli Eðitim Müdürü Sandýkçý, Nakil konusunun farklý olduðunu belirterek, “Çocuðunun naklini bir baþka okula almak isteyen veliler varsa baþka bir semte ya da mahalleye, ilçeye ya da köye taþýndýklarýný belgelendirmek zorundadýr. Bunlar dýþýnda kayýt yaptýracak veli çocuðunu ancak ve ancak kendi bölgesindeki okula kayýt yaptýrabilir. Bunun dýþýnda kayýt yapýlmaz. Kayýt, sýrasýnda da hiçbir okul müdürü ya da yetkili hiçbir veliden baðýþ ya da kayýt parasý adý altýnda para talep edemez” dedi.


  24 Aðustos 2009
Haz?rlan?yor...
X