Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Beþikdüzü Köy Enstitüsü Tarihçesi hazýrlanýyor

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Beþikdüzü Köy Enstitüsü Tarihçesi hazýrlanýyor

  BEÞÝKDÜZÜ KÖY ENSTÝTÜSÜ TARÝHÇESÝ HAZIRLANIYOR


  Beþikdüzü Köy Enstitüsü almanaðý hazýrlanýyor.
  Emekli Öðretmen Erdinç Kalay’ýn hazýrladýðý 1940-1954 Genelden Yerele Beþikdüzü Köy Enstitüsü almanaðý hazýrlanýyor. Yaklaþýk olarak 10 yýllýk bir araþtýrma ve inceleme sonucunda tasarým haline getirildi.
  Hazýrlanan almanak 350-400 sayfa çývarýnda yörenin kültürel deðerlerine ýþýk tutacak þekilde ve 4 bölümden oluþuyor.
  1 Bölüm genel: Türkiyedeki Köy Enstitülerin Atatürk ile baþlayan Þükrü Üzel’le oluþan Ýsmail Hakký Tonguç ve dönemin Milli Eðitim Bakaný Hasan Ali Yücel ile zirve yapan ülkenin sosyal ve kültürel yapýsýný deðiþtiren yaþantýsý ile olan halan gündemden düþmeyen Köy Enstitüsü gerçeði deðiþik kiþilerin görüþleriyle anlatýlmaktadýr.
  2,Bölüm: Köy Enstitüsü Kuruluþu eðitim ve öðretim ile sosyal etkinlikleri, köy enstitülerin yetiþtirdiði deðerlerden oluþan bir röportaj ve bu röportaja baðlý olan köy enstitüsü anýlarý Ýle köy Enstitüsü faaliyet gösteren eðitsel kollarý çalýþmalarý.
  3.Bölüm: Köy Enstitüsü Ýle ilgili belgeler, marþlar, þiirler, okulu ziyaret edenler ile fotoðraflarla köy enstitüsü etkinlikleri ve nasýl ve neden kapatýldýðý.(elinde köy enstitisi ile ilgili belge olanlar belgelerini bizim vasýtamýzla ulaþtýrabilirler)
  4. Bölüm: Eðitmen kurs merkezinden mezun olan 477, eðitmen ile köy enstitüsünden mezun olan 745 erkek ve 182 kýz öðrencilerden oluþan albüm bölümü yer almaktadýr.  23.08.2009
Haz?rlan?yor...
X