Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Karadeniz'de korsanlýk!

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Karadeniz'de korsanlýk!

  KARADENÝZ'DE KORSANLIK

  Doðu Karadeniz Ýhracatçýlar Birliði (DKÝB) Baþkaný Ahmet Hamdi Gürdoðan, Türk firmalarýnýn son yýllarda Gürcistan tarafýyla sorunlar yaþadýðýný ve Abhazya'ya ihracat yaptýklarý ileri sürülerek gemilerine el konulduðunu savundu.

  Gürdoðan yaptýðý açýklamada, yakýn dönemde bu gerekçeyle adeta korsanlýk yaparcasýna el konulan ve Gürcistan tarafýnca satýþa çýkarýlacaðý duyurulan Buket ve Afrostar adlý gemilerin de bahse konu sorunla karþý karþýya kalan Türk firmalarýna ait gemilerden olduðunu belirtti. Ýhracatçý firmalarýn nakliye masraflarýný biraz daha düþürebilmek için deniz nakliyesini kullandýðý ve gemi satýn aldýðýný kaydeden Gürdoðan, "Bu yolla ihracatlarýný sürdüren firmalarýmýz son yýllarda Gürcistan tarafýyla sorunlar yaþamakta ve Abhazya'ya ihracat yaptýklarý ileri sürülerek gemilerine el konulmaktadýr. Trabzon ve Sinop açýklarýnda uluslararasý sularda seyretmekte olan gemilerimiz suç esnasýnda deðil; seyir halindeyken Abhazya ile ihracat yaptýklarý ileri sürülerek ve hukuk kurallarý hiçe sayýlarak Gürcistan tarafýnca Poti limanýna çekilmiþlerdir. Gemi kaptanlarý apar topar çýkarýldýklarý mahkemece 'Sýnýr ihlali' gerekçesi ile tutuklanmýþ, personeller ise gemide gözaltýnda tutulmaktadýr." ifadelerini kullandý.


  Gürdoðan, ihracat faaliyetlerini olumsuz etkileyen ve bölgeye ihracat yapan firmalarý maðdur eden bu denli sert bir uygulama için Gürcü hükümetinin kati biçimde uyarýlmasý gerektiðini ifade etti. Gürcistan'ýn, Abhazya'ya taþýma yapan Rusya Federasyonu'na ait gemilere ses çýkarmadýðýný söyleyen Gürdoðan, "Fakat Türkiye menþeli gemilere uluslararasý sularda el koymaktadýr. Bu açýdan hükümet yetkililerince konunun Gürcistan Baþbakanlýðý ve ilgili Gürcü Bakanlýklarýna iletilmesi önem arz etmektedir." dedi


  22 Aðustos 2009
Haz?rlan?yor...
X