TRABZON'DA YÝNE SUSUZ BÝR GÜN

Trabzon'da bugün yine su kesintisi sýkýntýsý yaþanýyor.
Trabzon'un Atatürk Alaný mevkiinde meydana gelen ana boru arýzasý nedeniyle Gazipaþa ve Ýskenderpaþa Mahallesine su verilemiyor.
Atatürk Alanýnda meydana gelen ana boru arýzasý nedeniyle þehir merkezindeki iki mahalleye saat 14.00'e kadar su verilemeyecek.
Yetkililerden alýnan bilgiye göre; Ana boru arýzasý bulunan bölge trafiðe kapatýlmadýðý için çalýþmalarýn uzayabileceði öðrenildi. Yetkililer çalýþmalarýn saat 14.00'e kadar tamamlanacaðýný bildirdi.


22 Aðustos 2009