Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Trabzon'da "Sultan Ahmet"

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Trabzon'da "Sultan Ahmet"

  TRABZON'DA ''SULTANAHMET''

  Trabzon Belediyesin düzenlediði 1. Ramazan etkinlikleri kapsamýnda Trabzon'un Zaðnos vadisinde düzenlenen etkinliklere Trabzon halkýnýn ilgisi bir hayli yoðundu.
  TOKÝ ve Trabzon Belediyesi'nin ortaklaþa yürüttüðü Kentsel Dönüþüm Projesi kapsamýnda düzenlenen Zaðnos Vadisi'ndeki etkinliðin açýlýþ törenine, Trabzon Valisi Recep Kýzýlcýk, Trabzon Belediye Baþkaný Orhan Fevzi Gümrükçüoðlu, Ýl Emniyet Müdürü Feridun Boz, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ýsmail Kansýz, bazý daire amirleri ve çok sayýda vatandaþ katýldý.
  Ramazan ayý boyunca gerçekleþtirilecek 1'inci ramazan etkilikleri baþladý. Trabzon Belediye Baþkaný Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoðlu “her zaman her yerde Trabzon halký ile birlikteyiz. Biz Ýslam dünyasý olarak vereceðimiz mesaj bütün insanlar barýþ ve mutluluk içinde olsun. Biz size hizmet edebiliyorsak ne mutlu bize, burayý yapan herkese çok teþekkür ediyoruz. Burasý Trabzon'un kültürünü ve ahlakýný temsil ediyor edecek, burayý temiz bir þekilde hep beraber kullanacaðýz her yýl bu etkinliði beraber devam ettireceðiz” dedi. Trabzon Valisi Dr. Recep Kýzýlcýk “ insanýn hayatýnda önemli anlar vardýr. Þimdi deriz ya nerede o eski ramazanlar. Ben bu vadiye geldiðimde eski ramazan havasýný yaþadým. Bu manada bu mekanýn kültür geçmiþi olan Trabzon'a kazandýrdýðý için bütün herkese teþekkür ediyorum” dedi. Birinci ramazan etkinliklerine katýlan vatandaþlar ise “ Bizler bu kültürü hep büyüklerimizden duyardýk ve o günleri bizlerinde yaþamalarý çok istiyorduk. Þimdi büyüklerimizin bizlere anlattýðý bu kültürü yaþamanýn mutluluðunu yaþarken burada emeði geçen ve bizlere bu aný yaþatan herkese teþekkür ediyoruz. Önceden yaþadýðýmýz ramazanlarla þimdi yaþadýðýmýz ve ilk günde bu derecede mutluklar bizlere ramazan ayýnýn ayrý bir güzelliðini ve beklentisi içersinde sokuyor” dediler.
  Etkinliklerde Mehteran takýmý, Gülnihal grubu eþliðinde semazen gösterisi ve tasavvuf ardýndan ise havai fiþek gösterileri ile son buldu.  21 Aðustos 2009
Haz?rlan?yor...
X