Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Vali Kýzýlcýk CHP Yönetimini Kabul Etti

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Vali Kýzýlcýk CHP Yönetimini Kabul Etti

  VALÝ KIZILCIK CHP YÖNETÝMÝNÝ KABUL ETTÝ


  Trabzon Valisi Dr. Recep Kýzýlcýk, Cumhuriyet Halk Partisi Trabzon Ýl Baþkaný Necip Yýldýz, il yönetim kurulu üyeleri, Merkez Ýlçe Baþkaný Murat Özçilingir, 17 ilçe baþkaný ve il genel meclisi üyelerini makamýnda kabul etti.
  Trabzon’un en büyük sorununun iþsizlik olduðunu ifade eden Baþkan Yýldýz, Trabzon’da istihdam yaratmak ve iþsizliði azaltmak için birkaç önemli yatýrýmýn hayata geçirilmesi gerektiðini söyledi. Yýldýz, konuþmasýna þöyle devam etti: “Bunlarýn baþýnda Trabzon’un GAP’a ve Gürcistan’a baðlayacak olan demiryolu projesinin hayata geçirilmesi geliyor. Bir diðeri ise Trabzon’a Güney Çevre Yolu’nun kazandýrýlmasýdýr. Ýlimizin saðlýk alanýnda merkez olmasý hasebiyle saðlýk yatýrýmlarýnýn daha da çoðaltýlmasý Trabzon için önemli bir kazaným olacaktýr.”
  Yýldýz ayrýca, Trabzon’un vazgeçilmezi olan turizm sektörünün geliþtirilmesi için de alternatif bölge olan Vakfýkebir-Tonya-Kürtün Vadisi’nin yolunun yapýlmasý gerektiðini bu durum içinde Trabzon ve Gümüþhane Valilerinin bir araya gelmeleri gerektiðini söyledi. Yýldýz, Trabzon’a hizmet noktasýnda Vali Kýzýlcýk’ýn emrinde olduklarýný da sözlerine ekledi.

  Vali Kýzýlcýk ise, Baþkan Yýldýz’ýn tespitlerinin doðru ve yerinde tespitler olduðunu belirterek, teþvik yasasýnda Trabzon’un en çok teþvik alan iller kapsamýna almasýnýn bir avantaj olduðunu söyledi. Teþvik avantajýný kullanarak önemli yatýrýmlarý Trabzon’a kazandýrmak ve belirli bir istihdam saðlamak gayretinde olduklarýný dile getiren Vali Kýzýlcýk, Trabzon’un doðu ilçelerinden birine çimento fabrikasý kurulmasý noktasýnda son aþamaya gelindiðini söyledi. Vali Kýzýlcýk, konuþmasýna þöyle devam etti: “Alman teknolojisi ile yapýlacak bu çimento fabrikasý kesinlikle çevreye zarar vermeyecek þekilde hayata geçirilecek. Batý ilçelerimizin birinde ise Ýstanbul’dan bir iþ adamýmýz önemli bir tesis kurmak için fizibilite çalýþmalarý yapýyor. Ayrýca Fransa’dan bir iþ adamýnýn ise yayla turizminde yaz ve kýþ aktivitesinin yapýlabileceði 10 milyon avroluk bir tesis kuracaðýný söyleyebilirim.”


  Bölgemize yatýrýmcýyý çekmek için ellerinden geleni yapacaklarýný kaydeden Vali Kýzýlcýk, “Bütün imkanlarýmýzý yatýrýmcýnýn emrine verip, bürokratik engelleri ortadan kaldýrmanýn yollarýný arayacaðýz. Tabi bu çalýþmalarýmýz bir süreçtir. Trabzon’a atandýðým esnada iþ adamlarý ile Ýstanbul’da bir araya geldik. Bunun devamý Trabzon’da olacaktýr. Bütün hedefimiz yatýrýmcýnýn önünü açmaktýr.” þeklinde konuþtu.
  Trabzon’da arazi sýkýntýsý olduðunu dile getiren Vali Kýzýlcýk, bölgemizde büyük alanlar gerektirmeyen, küçük arazilerde katma deðeri yüksek iþletmeler kurulmasý gerektiðini sözlerine ekledi.

  21 Aðustos 2009
Haz?rlan?yor...
X