ZAÐNOS VADÝSÝ'NDE BÝR ÝLK

Trabzon Belediyesince kentte ilk kez düzenlenen etkinlikler, bir organizasyon þirketinin Zaðnos Vadisi'nde kurduðu Osmanlý Sokaðý'nda yapýlacak.

Trabzon Belediyesi Sosyal Yardým Ýþleri Müdürü Nail Altunay, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, ramazan ayý süresince yapýlacak etkinliðin Karadeniz bölgesinde bir ilk olduðunu belirtti.

Ýnsanlarýn 100 yýllýk bir nostalji yaþayacaðýný ifade eden Altunay, ''Yapýlacak çeþitli etkinlikler, renkli bir ramazan gerçekleþtirmemizi saðlayacak. Ýnsanlarýmýzý iftar sonrasý evlerine týkanýp kalmamalarý için buraya davet ediyoruz'' dedi.

Organizasyonu düzenleyen firma yetkilisi Fýrat Þenol ise etkinliklerin ilk gününde semazen gösterileri yapýlacaðýný ifade ederek, þunlarý kaydetti:
''Kurulan Osmanlý Sokaðý'nda tasavvuf konserleri, Hacivat ile Karagöz oyunlarý, fasýl geceleri gibi çok sayýda etkinlikle Trabzon halký her gün güzel bir nostalji yaþayacak. Kurulacak diðer stantlarda ise gerek buradaki esnafýmýz gerekse diðer illerden gelen kiþiler ürünlerinin satýþýný yapabilecek. Amacýmýz birçok ilde yaptýðýmýz bu organizasyonu Trabzon'da da en güzel þekilde gerçekleþtirerek ramazan ayýnda nostalji yaþatmak.''


20 Aðustos 2009