Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Kurulu Toplantýsý

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Kurulu Toplantýsý

  KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI  Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Kurulu Toplantýsý Trabzon Valisi Dr. Recep Kýzýlcýk baþkanlýðýnda yapýldý.

  Trabzon Valiliði A Toplantý Salonu'nda yapýlan toplantýya Vali Recep Kýzýlcýk'ýn yaný sýra Artvin Valisi Mustafa Yemlihalýoðlu, Gümüþhane Valisi Enver Salihoðlu,

  Rize Valisi Zekeriya Þarbak, Trabzon Belediye Baþkaný Orhan Fevzi Gümrükçüoðlu, ajansýn bünyesinde yer alan illerin belediye baþkanlarý, üniversite, il özel idare ve sivil toplum kuruluþlarý temsilcileri katýldý. Bölgesel kalkýnmanýn koordineli bir þekilde yürütülmesi ve bölgeler arasý eþitsizliklerin giderilmesi için kalkýnma ajanslarýnýn kurulduðunu belirten Vali Kýzýlcýk, kalkýnma ajansýnýn bölgemizde dengeli bir kalkýnmanýn gerçekleþtirilmesi için önemli bir fýrsat olduðunu söyledi.

  Proje mantýðýnýn hakim kýlýnmasý ve yatýrýmlarýn bölgemize çekilmesi için kalkýnma ajansýnýn önemli bir iþlev göreceðini ifade eden Vali Kýzýlcýk, "Bu manada bizler de kalkýnma ajansýmýzýn etkin bir yapýda çalýþmasý için çaba sarf edeceðiz. Bu toplantýnýn ülkemize ve bölgemize hayýrlý olmasýný diliyorum" ifadelerini kullandý.

  Vali Kýzýlcýk'ýn konuþmasýnýn ardýndan Kalkýnma Kurulu baþkan, baþkan vekili ve katip üyelerin belirlenmesi için seçim yapýldý. Yapýlan seçim sonucunda Gümüþhane Üniversitesi'nden Yardýmcý Doçent Doktor Hilmi Erdoðan Yayla Kalkýnma Kurulu Baþkanlýðý'na seçilirken, Trabzon Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði Baþkaný (TSÝAD) Zeyyad Kafkas ise baþkan vekilliðine seçildi. Katip üyeliklere ise Gümüþhane Türk Kadýnlar Birliði Baþkaný Kýymet Koyun ile Giresun Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði Baþkaný Ali Kara seçildi.


  19 Aðustos 2009
Haz?rlan?yor...
X