Duyuru

Collapse
No announcement yet.

5 Kasým 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 5 Kasým 2006 Haberler

  BÝR MAHALLE KAYIYOR
  Akçaabat Derecik Uçarsu köyünde yaþayan Münir Aydýn?ýn yaþamýþ olduðu mahalle heyelan altýnda.
  Münir Aydýn, ?Bize giden vurdu gelen vurdu. Bu arsadan bizden Muhtarlar yol istediler bizde verdik ama Muhtarlar sözlerini yerine getirmediler. Evimizin alt ve üst bölümünden yol yaptýlar bizleri tehlikeye attýlar. Ýstinat duvarý yapacaðýz dediler. Yapmayýnca evlerimizin alt taraflarý çökmeye üst taraflarýndan da büyük büyük kayalar evlerimize gelip vuruyor. Bunlara kimse önlem almýyor bu bölgeye köy hizmetleri tarafýndan 4 kere malzeme yazýldý ama buraya gelen malzeme nereye gittiðini bilmiyoruz evlerimiz yerinden kayýyor kimse bir þey yapmadan bekliyor. Herhalde buradan bizimde önceki senelerde olduðu gibi ölümüz çýkacak ki birileri bir þeyler yapsýn. Biz bu arsada 4 aileyiz her gün santim santim kayýyoruz. Muhtarýmýzý çaðýrýyoruz önce bakarýz diyor sonrada kaçýyor. Bizlere
  karayollarýndan malzeme veriliyor mahalle muhtarlarýna kadar geliyor oradan yukarý çýkmýyor. Bu malzemeler nereye gidiyor. Allah aþkýna birileri buna dur desin artýk. Bizim halimiz ortada evlerimizin atýndan su akýyor akþam oldu mu uyuyamýyoruz dýþarýda acaba taþ gelecek mi diye bekliyoruz. Bizde insanýz bizimde yaþamaya hakkýmýz var garibanýz diye gelen geçen bize vuruyor? dedi
  Konu zigana taraf?ndan (http://www.trabzonum.org/forum/member/312-zigana Saat 05.12.2006, 13:54 ) de?i?tirilmi?tir.

 • #2
  BAÞKANDAN BAÞKANA SOPALI DAYAK!

  Giresun'un Alucra Ýlçesi'nde yaþanan olay herkesi þaþkýna çevirdi.
  2004 yerel seçimlerde MHP?den belediye baþkaný seçilen ve yaklaþýk bir yýl önce belediye çakýl tesislerinin iþletmesini usulsüz verdiði gerekçesiyle meclis üyeleri tarafýndan hakkýnda gensoru verilerek görevden düþürülen, hakkýnda açýlan dava da devam eden Ýbrahim Býyýkçý, iddialara göre dün karþýlaþtýðý Belediye Baþkanvekili AKP?li Süleyman Yaþkýn?a fiili ve sözlü saldýrýda bulundu. Býyýkçý, olayý yatýþtýrmaya çalýþan AKP Ýlçe Baþkaný Faruk Demirað?a da saldýrarak, elinde bulunan balta sapý ile dövdü. Olay güçlükle yatýþtýrýlýrken, aðýr yaralanan Demirað Alucra Devlet Hastanesi?nde yapýlan ilk tedavinin ardýndan Giresun Prof. Dr. Ýlhan Özdemir Devlet Hastanesi Yoðun Bakým Servisi?nde tedavi altýna alýndý. Býyýkçý ve olaya karýþan bazý kiþiler, ifadeleri alýndýktan sonra serbest býrakýldý.
  ?ÜZÜNTÜ VERÝCÝ OLA
  Y?
  Alucra Belediye Baþkanlýðý?na Haziran ayýndan bu yana vekalet eden AKP?li Bülent Bedii Korkmaz, dün yaþanan olayla ilgili olarak þunlarý söyledi:
  "Geçtiðimiz hafta görevi Süleyman Yaþkýn?a býrakarak, araç alýmý için Ýstanbul ve Ankara?ya gittim. Araçlarý Cuma günü ilçeye getirdim ve partili arkadaþlarýmýz, ?Katkýlarýndan dolayý milletvekili Nurettin Canikli?ye teþekkür ederiz? þeklindeki pankart ile Cumartesi günü ilçe merkezinde bir süre gezdiler. Ancak Pazar sabahý araçlardaki pankartlarýn kesildiðini gören partiden bazý arkadaþlar, emniyete suç duyurusunda bulunmuþ. Bunun üzerine Ýbrahim Býyýkçý ve yanýna topladýðý 5- 6 kiþilik bir grup, Baþkanvekili arkadaþým Süleyman Yaþkýn?a fiili ve sözlü saldýrýda bulunmuþlar.
  Olay yerine gelen ilçe baþkanýmýz Faruk Demirað da olaylarý yatýþtýrmaya çalýþmýþ. Ben de bu esnada olay yerine intikal ettim. Ýbrahim Býyýkçý, elindeki balta sapý ile arkadan Demirað?a vurmaya baþladý. Çevreden araya giren vatandaþlar ve polis olayý yatýþtýrarak kavgayý ayýrdý. Olaydan sonra kavgaya karýþanlar ifadeleri alýndýktan sonra serbest býrakýlýrken, Faruk Demirað ise hastanede tedavi altýna alýndý. Yaþananlar hoþ olaylar deðil, olmamasý gerekirdi. Üzüntü verici bir olay."

  Yorum yap


  • #3
   TRABZON'DA SAHTE SENET


   Trabzon-Trabzon Emniyet Müdürlüðü?ne baþvuran Þ.T (47) isimli bir vatandaþ, H.**** (49) adlý þahýstan çek karþýlýðý senet aldýðýný, ifade ederken, senetlerin sahte çýkmasý nedeniyle yargýlandýðýný söyledi. Ancak daha sonra, H.****?nin kendisinden para istediðini bu noktada olayý çözmek için H.**** ile Çarþý Mahallesi Uzun Sokak?ta bir pasajda buluþtuklarýný kaydetti. Daha sonra olayý konuþurken aralarýnda tartýþmanýn baþladýðýný kaydeden Þ.T tartýþmaya olay yerine gelen T.Y.S?nin de katýldýðýný ve H.****?nin belinden silahýný çýkararak doðrulttuðunu iddia etti.
   Öte yandan H.****?nin alýnan ifadesinde ise, Þ.T?nin çaðýrmasý üzerine olay yerinde buluþtuklarýný T.Y.S?nin kendisine yumruk attýðýný ve belinden silahýný çýkartarak aðzýna soktuðunu söyledi
   T.Y.S ise ifadesinde kardeþi M.S?den almýþ olduðu açýk senet konusunda ve tehdit etmesi konusunda H.**** ile tartýþtýklarýný ve darp olayýnýn gerçekleþtiðini ardýndan kendisine silah doðrulttuðunu söyledi.
   Bu noktada Trabzon Emniyet Müdürlüðü?nün olay yerinde yapmýþ olduðu araþtýrmada 9 mm çapýnda bir silah bulunduðunu ve silahý olaya karýþan 3 kiþinin de kabullenmediði kaydedildi. Olaydan sonra 3 þahýsta serbest býrakýlýrken, olayla ilgili soruþturma sürüyor

   Yorum yap


   • #4
    DOKTORA SORUÞTURMA


    TRABZON-Trabzon?da ameliyat ettiði hastalarýndan býçak parasý aldýðý iddialarý üzerine önceki gün gözaltýna alýnan ve ifadesi alýndýktan sora çýkarýldýðý mahkeme tarafýndan serbest býrakýlan Yýldýray B. yaþadýðý olaylardan dolayý psikolojisinin bozuk olduðunu ve bu durumda kendisini ameliyatlara hazýr hissetmediði gerekçesiyle bir aylýk rapor alarak izine ayrýldý. Trabzon Saðlýk Ýl Müdürü Þafak Sümbül ise, iddialar üzerine Yýldýray B. hakkýnda idari soruþturma baþlattýklarýný ve bu soruþturmanýn sonucuna göre hareket edeceklerini kaydetti.Hala mahkemede Yýldýray B.?nin görülen bir dosyasýnýn olduðunu hatýrlatan Sümbül, "Yýldýray B.?nin önceki iddialarla ilgili mahkemede görülen hala bir dosyasý var. Bunun haricinde yine önceki soruþturmalardan dolayý kademe yükselme cezasý aldý. Þu anki saðlýk müdürlüðünün açmýþ olduðu idari soruþturma sonucunda iddialar doðru çýkarsa Yýldýray B. mesleðinden ihraç edilecektir." diye konuþtu.Sümbül konuþmasýnda, Yýldýray B.?nin izine ayrýlmasýyla hastalarýn maðdur edilmeyeceðini gerekli uzman doktorlarýn bulunduðunu, ancak ameliyat konusunda hasta haklarýný göz önünde bulundurarak hastalarýn tedavileri konusunda herhangi bir baskýnýnda söz konusu olamayacaðýný ifade etti.
    Hastalarýný Yüz Üstü Býraktý
    Yýldýray B.?nin hastalarýndan Fazýl Eyüpoðlu(73) kendisini yarýn ameliyat olmaya hazýrlarken bu sabah doktoru Yýldýray B.?nin bir aylýk izine ayrýldýðýný söylemesiyle þok olduðunu söyledi.Opr. Dr. Yýldýray B.?nin kendisini ameliyata iyi hazýrlayýp moral verdiðini ifade eden Eyüpoðlu, "Ben karaciðer hastasýyým 9 ay önce beni Yýldýray bey ameliyat etti. Ve þimdi yine karaciðerimde baþka bir rahatsýzlýðým ortaya çýktý. Önceki ameliyatýmdan memnunum. Þimdi bu ameliyatýma beni çok iyi hazýrladý. Bu sabah odama gelip bana bir aylýk rapor aldýðýný ve beni ameliyat edemeyeceðini ifade ederek sebebini söylemeden ayrýldý. Daha sonra bunun nedenini, kendisi hakkýnda gazetelerden çýkan haberlerden dolayý olduðunu öðrendim." dedi.
    Hastane yetkilileri Yýldýray B.?nin olaylardan dolayý psikolojisinin bozuk olduðu bu nedenle rapor alarak izine ayrýldýðýný belirtirken, Yýldýray B. daha önceki yýllarda kendisi hakkýnda üç kez býçak parasý aldýðý iddiasýyla mahkemelik olmuþ, ancak hepsinden de beraat etmiþti.

    Yorum yap


    • #5
     NAR YERÝNE KAÇAK EÞYA


     Trabzon Gümrük Baþmüdürü Fikret Erol,Trabzon Gümrük ve Muhafaza Baþmüdürlüðünde yapýlan operasyonla ilgili þu bilgileri verdi
     "Trabzon Gümrük ve Muhafaza Baþmüdürlüðünce yapýlan bir operasyonda Suriye'den aldýðý nar yükü ile Rusya'nýn Sochi Limanýna gitmek üzere Trabzon limanýna gelip, yüklü olduðunu beyan eden 4 TIR'ýn RORO gemisi ile yurt dýþýna çýkmadýðýnýn tespit edilmesi üzerine plakalarý belirtilen TIR'larda yapýlan kontrollerde, yüklü olmasý gereken TIR'larýn boþ olduðu görülmüþtür.
     TIR'larýn nar yüküne ulaþýlmamýþtýr. Bunun üzerine TIR araçlarýna el konularak olay zanlýlarla birlikte 4976 Sayýlý Kaçakçýlýkla Mücadale Kanuna Muhalefetten Adli makamlara sevk edilmiþ olup, adli tahkikat devam etmektedir. Araçla birlikte el konulan kaçaða konu eþyanýn deðeri 598.000 YTL'dir.
     Ýdare olarak Trabzon'a hizmetin büyük bir onur olduðuna inanýyoruz. Yasal yollardan ayrýlmayan mükelleflerimizin iþ ve iþlemlerinin kolaylaþtýrýlamý için hertürlü önlem alýnmýþtýr.
     Hiçbir vatandaþýmýzýn maddi ve manevi olarak zarar görmesini istiyoruz. Ancak yasalara uymayanlara da hiçbir þekilde taviz verilmeyerek kendilerini cezayi müeyyidelerle tartýþmaya devam edeceðiz.

     Yorum yap


     • #6
      OF'U ZEHÝRLEMEYÝN


      Trabzon'un Of Ýlçesi siyasi parti ilçe baþkanlarý çöp transfer istasyonuna karþý tek yürek oldu. Ortak bir deklarasyon yayýnlayan Ak Parti Of Ýlçe Baþkaný Fazlý Çapoðlu, CHP Ýlçe Baþkaný Ahmet Saral, ANAP Ýlçe Baþkaný Habip Çakýroðlu, DSP Ýlçe Baþkaný Musa Abdikoðlu, DYP Ýlçe Baþkaný Hasan Çakýroðlu, MHP Ýlçe Baþkaný Sadullah Mandan ve SHP Ýlçe Baþkaný M.Celal Vahapoðlu, tesisin bir çok kirlenmeyi ve tehlikeyi beraberinde getireceðini belirterek, bölge siyasetçileri ve bürokratlarýný bir kez daha düþünmeye davet ettiler.
      Baþkanlar, çöp transfer istasyonu ile ilgili yaptýklarý ortak açýklamada þu görüþlere yer verdiler:
      "Bilindiði gibi, "Of-Eskipazar Beldesi" sýnýrlarý içerisinde, Orman Fidanlýðý'nýn bulunduðu alanda çöp transfer istasyonu yapýlmasý planlanmaktadýr. Söz konusu tesisin ihalesi yapýlmýþ fakat Eskipazar Belediyesi tarafýndan tesisin inþaatý ruhsatsýz olduðundan durdurulmuþtur.
      Tüm Of kamuoyunun ortak tepki koyduðu söz konusu çöp istasyonunun yapýmý için seçilen arazinin, su kaynaklarý üzerinde, yakýn yerleþim yeri sýnýrýnda, orman fidaný yetiþtirilen bölgede ve her þeyden önce son derece fonksiyonel bir arazi üzerinde bulunmasý hem uluslar arasý çevre hukukuna aykýrý hem de doðal bir zenginliðin yok edilmesi olarak algýlanmaktadýr.
      Çöp transfer istasyonunun yapýlmasý halinde çevreye koku yayýlmasý, mikrop üremesi, kirli radyoaktif maddelertaþýyan atýk sularýn içme sularýna karýþmasý, fidan tesislerinin büyük zararlar görmesi kaçýnýlmazdýr.
      Yargýya intikal etmiþ bir konuda yargý süreci tamamlanmadan "Çöp transfer istasyonu inþaatýna devam edeceðiz" diye beyanda bulunmayý yargýya saygýsýzlýk olarak deðerlendiriyoruz.
      Çöp transfer istasyonunun Of ilçemizde yapýlmasýna karþý deðiliz. Bölgemizin siyasetçi ve bürokratlarýnýn konuyu tekrar dikkatle ele almalarýna, önerilmiþ olan alternatif yerlerin dikkate alýnarak orman fidanlýðýna çöp transfer istasyonu yapýlmasýndan vazgeçilmesini talep etmekteyiz."

      Yorum yap

      Haz?rlan?yor...
      X