Duyuru

Collapse
No announcement yet.

3 Kasým 2006

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 3 Kasým 2006

  AKÇAABAT'TA MEZBAHANE SKANDALI!  Akçaabat'ýn tek deresi ruhsatsýz mezbahane yüzünden pislik akýyor. Hergün mezbahanede kesilen onlarca hayvanýnýn bütün atýklarý bu dereyle buluþuyor. Trabzon Veteriner Odasý Baþkaný Sebahattin Yazýcý; 'Biz buranýn kapanmasýný için müracat yaptýk ama sözümüzü dinletemedik' dedi.
  Deðirmendere'de kömür Akçaabat'ta hayvan atýklarý dereleri pislik yuvasýna çevirdi. Trabzon'un Akçaabat Ýlçesi'nin tek deresi olan Söðütlü deresi bugünlerde beyaz deðil kýrmýzý akýyor. Nedeni ise bu bölgede bulunan ve ruhsatsýz iþletilen mezbahaneden hergün onlarca kesilen hayvanýn bütün atýklarýnýn dereyle buluþmasý.
  Hem insan saðlýðý hem çevre açasýndan büyük bir riks taþýyan deredeki bu pisliðin önüne geçebilme noktasýnda yetkililer bile yetkisiz kalmýþ durumda. Trabzon Veterinerler Odasý Baþkaný Sebahattin Yazýcý; 'Biz görevimizi yaptýk ve buradaki eksiklerin derhal giderilmesi için uyarýda
  bulunduk. Fakat gerekli düzenleme olmadý. Bu görüntü Akçaabat'ta hiç yakýþmýyor" dedi

 • #2
  ARTIK MAÇKA'DA ELEKTRÝKLER KESÝLMESÝN
  ÇORUH Nehri üzerinde inþa edilen Deriner Barajý'ndaki maliyet artýþý, DPT ile DSÝ'yi karþý karþýya getirdi. DPT, projenin ekonomik olmaktan çýktýðýný hatýrlatýrken, 'Ýhale baþtan sona soruþturulmalý' açýklamasýný yaptý. DSÝ ise, barajdaki iþin tamamen durmasý halinde maliyet artýþýnýn daha da artabileceðini belirtti
  Çoruh Nehri üzerinde bulunan ve 1997'de 711 milyon dolara ihale edilerek 2005'in Ocak ayýnda bitmesi kararlaþtýrýlan Deriner Barajý'nda, iþ kapsamýnda bir deðiþiklik olmamasýna raðmen keþif artýþlarýyla maliyet 1.7 milyar dolara çýktý. Devlet Su Ýþleri (DSÝ) Genel Müdürlüðü, baraj gövdesinin inþasýna 2005 Aralýk ayýnda baþlanabilen projenin toplam maliyetinin 2,7 milyar dolara ulaþacaðý tahmini yaparken, Devlet Planlama Teþkilatý (DPT) projenin ekonomik olmaktan çýktýðý gerekçesiyle, tüm safhalarýnýn soruþturulmasýný istedi. DSÝ'yi, barajlar için inþa edilen
  yollar nedeniyle 'kamuyu milyarlarca dolar zarara uðratmakla' suçlayan DPT, Enerji Bakanlýðý'ný, Elektrik Ýþleri Etüd Ýdaresi'yle (EÝEÝ) DSÝ'nin baraj yapým proje çalýþmasýna 'dikkatle yaklaþýlmasý' konusunda uyardý. Çoruh Nehri üzerindeki Deriner Barajý, Kasým 1997'de 711,4 milyon dolara ihale edildi. Sözleþme bedeli ilk olarak DSÝ tarafýndan 2002 ve 2003'te yüzde 34,1 artýrýlarak 954 milyon dolara yükseltildi. Ýkinci artýþ Haziran 2005'te yapýldý ve 1 milyar 711,3 milyon dolara çýkarýldý. KDV ile toplam bedel 2 milyar 20 milyon dolara ulaþtý. DPT, artýþýn 134 milyon dolarýnýn varyant yol maliyetinde, 107 milyonunun nakliye ve servis yollarý maliyetinde, 123 milyon dolarýnýn da baraj gövde maliyetinde olmasýna dikkat çekerek, jeolojik ve fiziki yapýsý belli bir projede yapým aþamasýnda bu ölçüde büyük keþif artýþlarýna gidilmesini eleþtirdi.
  > MÝLYARLARCA DOLAR ZARAR
  DSÝ'nin barajlar nedeniyle gerçekleþtirdiði yol yapýmlarýnda Karayollarý Genel Müdürlüðü birim fiyatlarýnýn çok üzerinde maliyet oluþtuðu belirtilen DPT yazýsýnda, "DSÝ'ce geçmiþte yaptýrýlmýþ yol projelerinde ülkenin milyarlarca dolar mertebesinde kayba uðratýldýðý düþünülmektedir" denildi.

  Yorum yap


  • #3
   Trabzon iþsiz kaynýyor’   Trabzon’daki iþsizlik oranýnýn Türkiye ortalamasýnýn üstünde olduðunu söyleyen TSÝAD Yönetim kurulu Baþkaný Þükrullah Güçmen, Ýþsizlikle mücadelenin bir boyutunun iyi bir mesleki eðitim, diðer boyutunun ise mesleki eðitim alan gençlerin bir bölümünü giriþimci olarak yetiþtirmek olduðunu kaydetti. Trabzon Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (TSÝAD) ile Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü’nce ''Genç Giriþimcilik Sertifika Programý'' düzenlendi. TSÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný Þükrullah Güçmen, yaptýðý yazýlý açýklamada, Trabzon'da iþsizlik oranýnýn Türkiye ortalamasýnýn üzerinde olduðunu belirtti. Ýþsizlikle mücadelenin bir boyutunun iyi bir mesleki eðitim, diðer boyutunun ise mesleki eðitim alan gençlerin bir bölümünü giriþimci olarak yetiþtirmek olduðunu kaydeden Güçmen, þöyle devam etti: ''Gerçek zenginliði yaratacak olan giriþimcileri yetiþtirecek organizasyonlarýmýz yaygýn ve güçlü deðil. Konu henüz gerçek anlamda gündemimizde deðil. AB'de aktif bin 200 giriþimci yetiþtirme merkezi var. Yeni teknolojiler kullanýlarak, uzaktan eriþimli programlarla giriþimci yetiþtiriliyor. Bizim ise 3-5 giriþimcilik merkezimiz dýþýnda kayda deðer bir çalýþmamýz yok.'' Trabzon Milli Eðitim Müdürlüðü ile ''Genç Giriþimcilik Sertifika Programý'' gerçekleþtireceklerini ifade eden Güçmen, þunlarý kaydetti: ''Projeye üyelerimiz ve çeþitli sektörlerden temsilciler gönüllü olarak destek verecekler. Genç Giriþimci Yetiþtirme Programý ile Trabzon'da konuya bir daha dikkat çekmek ve bir ilk uygulama gerçekleþtirmek istiyoruz. Karadeniz Teknik Üniversitesinde öðrenim gören 15 öðrencinin katýlacaðý ve yarýn baþlayacak program, 7 Nisan 2007'de sona erecek. Teorik ve pratik derslerden oluþan programý baþarý ile bitirenlere sertifika verilecek.
   Konu þenol61 taraf?ndan (http://www.trabzonum.org/forum/member/198-þenol61 Saat 03.12.2006, 15:41 ) de?i?tirilmi?tir.

   Yorum yap

   Haz?rlan?yor...
   X