Duyuru

Collapse
No announcement yet.

2 Kasým 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 2 Kasým 2006 Haberler

  BU SKANDALA MÜFETTÝÞ DAYANMAZ!
  TRABZON ve bölge insaný için hayati önem taþýyan doðal gazýn 2007 yýlýnda geleceðini ve çalýþmalarýn hýzla devam ettiðini belirtenler bu haberi iyi okumalý... Çaðlayan beldesinde 4 ay önce iþe koyulan Firma Gümüþhane-Trabzon Faz 2 doðal gaz boru hattý çalýþmalarýný yarýda býrakýp kayýplara karýþtý.
  Gümüþhane-Trabzon doðal gaz boru hattýnýn yapým ihalesini alan firmanýn Trabzon, Gümüþhane, Giresun ve Ordu'da yaklaþýk 500 bin YTL'lik bir vurgun yaptýðý ileri sürüldü.
  Onlarca þirketi dolandýrdýktan sonra iþi yarým býrakarak kayýplara karýþan firmanýn maðdur ettiði onlarca insanýn parasýný nereden ve nasýl temin edeceði belli deðil. Vurgunun büyüklüðüne dikkat çeken þirket yetkilileri, maðduriyetlerin giderilmesi için BOTAÞ'ý mahkemeye vermeye hazýrlanýyorlar.
  Doðal gaz yapým ihalesini kazanan þirkete çalýþan Trabzon'daki firmalardan, þantiyede çalýþan iþçisine kadar herk
  esin alacaklý duruma düþerek maðdur olduðu belirtilirken çalýþmalar sýrasýnda tahrip olan yol ile Çakýrgöl'den gelen Yeþilyurt grubu içme suyu borularýnda meydana gelen hasar yüzünden birçok köylü zor durumda kaldý. Yeþilyurt Köyü Muhtarý Mustafa Bekar, "Bu resmen bir vurgun, herkes periþan oldu" dedi.

 • #2
  Baba serbest oðlu tutuklandý
  Trabzon’un Beþikdüzü ilçesine baðlý Bayýrköy’de yol ve arazi davasý dolayýsýyla çýkan tartýþma sonucu vurularak öldürülen Okan ve Gökhan Usta kardeþlerin cinayet zanlýsý olarak gözaltýna alýnan F. Candaþ serbest býrakýlýrken oðlu M. Candaþ tutuklanarak Vakfýkebir Cezaevi’ne gönderildi. Trabzon’un Beþikdüzü ilçesine baðlý Bayýrköy’de arazi tartýþmasý yüzünden çýkan tartýþmada iki genci öldürüp annelerini yaralayan M.Candaþ’ýn suçunu kabul ettiði ve babasýnýn olayla ilgisi olmadýðýný söylediði öðrenildi. M. Candaþ tutuklanarak Vakfýkebir Cazaevine gönderildi. Öte yandan ayný olayda yaralanan anne Þengül Usta’nýn durumunun iyi olduðu ve Vakfýkebir Devlet Hastanesi’nde tedavisinin sürdüðü ancak oðullarýnýn ölümü dolayýsýyla büyük üzüntü yaþadýðý belirtildi.

  Yorum yap


  • #3
   Trabzon iþsiz kaynýyor
   Trabzon’daki iþsizlik oranýnýn Türkiye ortalamasýnýn üstünde olduðunu söyleyen TSÝAD Yönetim kurulu Baþkaný Þükrullah Güçmen, Ýþsizlikle mücadelenin bir boyutunun iyi bir mesleki eðitim, diðer boyutunun ise mesleki eðitim alan gençlerin bir bölümünü giriþimci olarak yetiþtirmek olduðunu kaydetti. Trabzon Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (TSÝAD) ile Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü’nce ''Genç Giriþimcilik Sertifika Programý'' düzenlendi. TSÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný Þükrullah Güçmen, yaptýðý yazýlý açýklamada, Trabzon'da iþsizlik oranýnýn Türkiye ortalamasýnýn üzerinde olduðunu belirtti. Ýþsizlikle mücadelenin bir boyutunun iyi bir mesleki eðitim, diðer boyutunun ise mesleki eðitim alan gençlerin bir bölümünü giriþimci olarak yetiþtirmek olduðunu kaydeden Güçmen, þöyle devam etti: ''Gerçek zenginliði yaratacak olan giriþimcileri yetiþtirecek organizasyonlarýmýz yaygýn ve güçlü deðil. Konu henüz gerçek anlamda gündemimizde deðil. AB'de aktif bin 200 giriþimci yetiþtirme merkezi var. Yeni teknolojiler kullanýlarak, uzaktan eriþimli programlarla giriþimci yetiþtiriliyor. Bizim ise 3-5 giriþimcilik merkezimiz dýþýnda kayda deðer bir çalýþmamýz yok.'' Trabzon Milli Eðitim Müdürlüðü ile ''Genç Giriþimcilik Sertifika Programý'' gerçekleþtireceklerini ifade eden Güçmen, þunlarý kaydetti: ''Projeye üyelerimiz ve çeþitli sektörlerden temsilciler gönüllü olarak destek verecekler. Genç Giriþimci Yetiþtirme Programý ile Trabzon'da konuya bir daha dikkat çekmek ve bir ilk uygulama gerçekleþtirmek istiyoruz. Karadeniz Teknik Üniversitesinde öðrenim gören 15 öðrencinin katýlacaðý ve yarýn baþlayacak program, 7 Nisan 2007'de sona erecek. Teorik ve pratik derslerden oluþan programý baþarý ile bitirenlere sertifika verilecek.''

   Yorum yap


   • #4
    Dev gemi Trabzon Limaný’nda    Acenteliðini ARKAS Denizciliðin yapmýþ olduðu Panama Bayraklý ‘’MSC ADRIANA’’ isimli 216 metre boyunda 25.219 Grosston’luk konteynýr gemisi Trabzon Limaný’na yanaþtý. Geminin bugüne kadar Trabzon Limaný’na gelmiþ olan 2. Büyük konteynýr gemisi olduðu bildirildi. Bugüne kadar Trabzon Limaný’na gelmiþ olan 2. büyük konteynýr gemisi olan ADRIANA, 1619 TEU konteynýr kapasitesine sahip. Gemiye; baþta krom madeni olmak üzere bakýr, fýndýk, kereste, lastik tozu ve mermer yüküyle dolu olan 528 konteynýr yüklemesine baþlandýðýný belirten iþletme müdürü H. Muzaffer Ermiþ, tamamý 16.000 ton olan ihracat yükünün, Çin, Ýtalya, Ýspanya, Belçika ve Almanya’ya sevkedileceðini belirtti. Öte yandan 2006 yýlý Kasým sonu itibariyle Trabzon Limaný’na elleçlenen konteynýr sayýsý, 2005 yýlýna oranla %318 artarak 4770 adede, konteynýr içi yük %243 artarak 58249 tona ulaþtýðý da bildirildi. ARKAS Denizcilik Ýþletme Müdürü H. Muzaffer Ermiþ acente olarak yaptýklarý açýklamada, "21 Kasým 2003 tarihinde iþletme hakkýný devralmýþ bulunduðumuz Trabzon Limaný’ýnda yapmýþ olduðumuz yatýrýmlar sonucu, yüksek kapasite ve üstün hizmet anlayýþý ile hýzlý, teknik ve güvenli liman hizmetleri verilmektedir. Geçen süreçte yaþanan geliþmelere baðlý olarak ARKAS ve MAKZUME gibi ülkemizin önde gelen denizcilik firmalarý limanýmýzdaki faaliyetine ivme kazandýrarak, konteynýr trafiðindeki artýþlarýn gerçekleþmesinde büyük katký saðlamýþtýr" þeklinde konuþtur.

    Yorum yap


    • #5
     Yine býçak parasý!     Þikayetçi oldu

     Trabzon’da bir hastanede Göðüs Cerrahisi dalýnda çalýþan Dr. Y.B yeþil kartlý hastasýnda seri numaralarý alýnmýþ 1250 YTL alýnca polis tarafýndan suçüstü yapýldý. Daha önce de bu suçtan yakalanan doktor gözaltýna alýnýrken, olayla ilgili soruþturma sürüyor. Nurettin Demirel þikayetçi olduðunu açýkladý. Trabzon’da bir hastasýndan "Býçak parasý" adý altýnda rüþvet aldýðý ileri sürülen doktora polis suçüstü yaptý. Yeþil kartlý bir hastadan ameliyat için 2000 YTL istediði söylenen Göðüs Cerrahisi Doktoru Y.B Hastasýyla pazarlýk ederek 1250 YTL’ye anlaþtý. Hastanýn eþi Nurittin Demirel savcýlýða giderek þikayetçi oldu. Önceden seri numaralarý alýnmýþ 1250 YTL’yi Nurettin Demirel Dr. Y.B’ye muayenehanesinde teslim ettikten sonra polis baskýn yaparak seri numaralarý alýnmýþ paralarý doktorun üzerinde buldu. Dr. Y.B olayý inkar ederken, polis tarafýndan gözaltýna alýndý.Olayla ilgili soruþturma sürerken, rüþvetle suçlanan doktorun bugün mahkemeye çýkarýlacaðý öðrenildi.

     Yorum yap

     Haz?rlan?yor...
     X