Duyuru

Collapse
No announcement yet.

30 Kasým 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 30 Kasým 2006 Haberler

  30 Kasým 2006
  2007 1 Ay kaldý

  2007 31 gün Kaldý

  Kurban bayramýna 31 gün kaldý

  Yýlbaþýna 31 Gün kaldý

  Bugun Ayýn Son günü

  Ve 2006 'nýn Bitmesine Son 1 ayý Kaldý
 • #2
  BUGÜN YETÝÞMÝÞ YÜZBÝNLERCE ATATÜRK'ÜMÜZ VAR
  Türkiye sadece askeri deðil, stratejik açýdan da çok önemli bir konumda bulunmaktadýr. Türkiye kadar petrolün kullanýldýðý ve üretildiði ülkelere yakýn bir ülke yoktur.
  Bugün petrol üreten ülkeler artýk para kazanmýyor, petrol daðýtýmýnda söz sahibi ülkeler söz sahibi oluyor. Türkiye bu konuda ideal bir konumda.
  ?Türkiye?nin önemi harp dönemlerindedir, barýþ döneminde önemi yoktur?u kafamýza o kadar sokuyoruz ki dünyada silahsýzlanma müzakereleri yapýldýðýnda dahi bununla ilgili delegasyona verilen talimatlarla hep soðuk harp dönemlerinin devam etmesi isteniyor. Batýdan duya duya alýþýlan tek söz bu deðil. Türkiye NATO?nun güneyindeki bekçisidir lafý... Biz kimin bekçisiyiz?
  Türkiye?nin ABD ile dostluðundan baþka bir þansý yoktur, dost olacak. Dost olan ayýyla yataða girmeye benziyor bu! Yataða girdiðiniz insaný seçerken onun ne tarafa döndüðüne de dikkat etmeniz gerekiy
  or. Ýttifak, uluslararasý iliþkilerin bir parçasý, bir unsuru; bunda bir kötülük yok; ama bunda eðer siz hakkýnýzý koruyamýyorsanýz, bunun içinde bir bit yeniði varsa, bunlarýn çaresine bakmak, bunlarýn önünü almak için uðraþmak lazým.

  Nurgül KURUM
  TRABZON- Karadeniz Teknik Üniversitesi Uluslararasý Ýliþkiler Kulübü tarafýndan düzenlenen "Batý Güvenliði ve Türkiye" konulu konferansta konuþan emekli Büyükelçi Taner Baytok, KTÜ?nün hayatýnda çok önemli bir yeri olduðunu ifade ederek, her zaman davetlere sýcak bakacaðýný söyledi.
  KTÜ Atatürk Kültür Merkezi?nde düzenlenen konferansta konuþan Baytok, KTÜ?nün, Türkiye?nin çok deðiþik bir coðrafi bölgesinde, ön planda görünen bazý olaylarýn arkasýnda kalmakla birlikte diðerlerinden hiç de geride býrakýlmamasý gereken bazý olaylara en yakýn üniversite olduðunu kaydetti.
  > BÝLGÝNÝN TEMELÝNDE ARAÞTIRMA YATAR
  Bilginin temelinde araþtýrmanýn yattýðýný dile getiren Baytok, "Bu araþtýrmanýn temeline dayanarak elde edilecek bilgilere dayanan hedefler seçersek baþarýlý olma þansýmýz çok yüksek..." dedi. Araþtýrma ve bilgiye dayanmadan bazý görüþleri baþkalarýna empoze etmeye çalýþmanýn bir zorbalýk hareketi olduðunu ifade eden Baytok, uluslararasý iliþkilerde bu tür davranýþlarýn baþarýya ulaþma þansý olmadýðýnýn altýný çizdi. Dýþ politikada araþtýrmaya dayanmadan elde edilecek bilgilerin de tehlikeye yol açacaðýný ileri süren Baytok, þöyle konuþtu:
  > BÝR TÜRK ÝÇÝN BÜYÜK ÞEREF
  "Birinci Cihan Harbine kadar yapýlan bütün antlaþmalarda hep Türkiye?nin nasýl paylaþýlacaðýnýn hesabý yapýlmýþtý. Bunlarýn hepsi, Türkiye?nin Birinci Dünya Savaþýna girmesinin tesadüfi olmasýný deðil, adým adým Türkiye?yi oraya getirdiðini göstermiþtir.
  Atatürk Misak-ý Milli?ye baþladýðý zaman Türkiye?nin hudutlarýný çizmeye baþlamýþtýr. Lozan?da Mustafa Kemal ve Ýsmet Paþa en bilmedikleri konularýn bile üstesinden gelmeyi baþarmýþlardýr. Lozan ve Sevr müzakerelerinin gündem maddelerinin birincisi Ermeni meselesi, ikincisi Yunanistan?la barýþ ve Ege sorunu, üçüncüsü Kürdistan, kapitülasyonlar, insan haklarý, Türkiye?de yaþayan yabancýlarýn haklarý ve boðazlar.
  Bu kadar sorun varken Atatürk Türkiye?nin dýþ politikasý için 'Yurtta sulh cihanda sulh' diyor, bununla kalmayýp komþu ülkelerle çeþitli anlaþmalar imzalayarak batý ile iliþkilerini düzeltme yoluna gidiyor. Türkiye?de bu kadar dirsek temasýna girdiði Rusya?nýn içinde yaþanan o ihtilali ülkede uygulatmýyor, müzakerelerde bunlarý o kadar güzel kullanýyor ki, hakkýnda tek kötü laf edilmeyen insan oluyor Atatürk. Bu bir Türk olarak çok büyük þeref ve büyük bir mutluluktur. Türkiye o dönemi harbe girmeden atlatmayý baþarmýþtýr.
  > MEHMET?Ý NÖBETE ALIYORLAR
  Türkiye, Avrupa?nýn savunmasýndaki hayati öneminden dolayý NATO?ya alýnmýþtýr, yani bir bakýma Mehmet?i nöbete alýyorlar. Avrupa?da NATO ve Varþova Paktý, iki boðanýn kafalarýnýn birbirine toslamasý gibi, ikisinin de bir adým ileriye gitme imkaný yoktur. Sovyetler Birliði?nin yumuþak karný Karadeniz... Karadeniz?e gidiþ yollarý üzerinde boðazlara sahip bir Türkiye var. Batýnýn yumuþak karný ise Ýtalya... Ýtalya?ya giden yollar da Türkiye?den geçer. Türkiye, soðuk harp döneminde NATO?nun caydýrýcýlýk stratejisinin ana unsuru olmuþtur. Eðer nükleer bir savaþ çýkarsa Sovyetler Birliði Türkiye?yi de yanýna almýþ bir Avrupa?nýn kazanacaðýný düþündüðünden savaþa girme cesaretini kendinde bulmamýþtýr."

  Türkiye'ye her halukarda ihtiyaç duyuyorlar
  NATO?da ABD Türkiye?ye ihtiyaç duymuþtur. Ancak Türkiye?nin askerine ihtiyaç duymuþ ve ülkenin askeri gücünü artýrmak için elinden geleni yapmýþtýr. Silah yardýmý yapmýþtýr. Türk ordusunun subaylarýný en iyi þekilde eðitmiþtir. Eðitimleriyle ordumuzun çok iyi yetiþmesini saðlamýþlardýr. Bugün bile ordu sivil idareye, en makbul iþleyen devlet dairelerine nazaran üç dört gömlek daha bilgili insanlardan oluþmaktadýr.
  Stratejik konumu, önem verilen bir baþka konumudur. Türkiye?nin sadece savaþta NATO?ya saðlayacaðý faydalarla deðil, barýþta da önemli bir durumu var. Bir petrolün kullanýldýðý ve üretildiði bölgelere Türkiye kadar yakýn ikinci bir ülke yoktur; hem petrolün çýkarýldýðý yerlere, hem de tüketildiði Avrupa?ya yakýndýr. Bu denli kadar petrol kullanýmý barýþta bu kadar önemli ise Türkiye?nin stratejik önemi büyüktür.
  > Petrol üreten ülkeler artýk para kazanmýyor
  Bugün petrol üreten ülkeler artýk para kazanmýyor, petrol daðýtýmýnda söz sahibi ülkeler söz sahibi oluyor. Türkiye bu konuda ideal bir ülke konumunda... ?Türkiye?nin önemi harp dönemlerindedir, barýþ döneminde önemi yoktur?u o kadar kafamýza sokuyoruz ki dünyada silahsýzlanma müzakereleri yapýldýðýnda dahi bununla ilgili delegasyona verilen talimatlarla hep soðuk harp dönemlerinin devam etmesi isteniyor.
  > Komünizmin daðýlmasýndan sonra NATO?nun görevi bitmiþtir
  Batýdan duya duya alýþýlan tek söz bu deðil. Türkiye, NATO?nun güneyindeki bekçisidir, lafý... Biz kimin bekçisiyiz? Ama biz bunu benimsemiþtik, onun için her bekçilik görevi çýktýðýnda Türkiye doðu ile batý arasýnda bir köprüdür. Niçin köprü olacakmýþým, ben Avrupa?nýn da Asya?nýn da Afrika?nýn da parçayým. Ama ben niçin köprü olayým? Öbürleri ana kara, ben köprü, yok böyle bir þey... Biz bunu da benimsemiþiz.
  Soðuk harp döneminden sonra detant dönemi geldi. Komünizmin daðýlmasýndan sonra NATO?nun görevi de bitmiþtir, çünkü kuruluþ amacý, komünizmin etkisiyle gelecek saldýrýlara karþý üye ülkeleri korumaktý.


  Avrupa'nýn Türkiye için büyük çabasý
  Türkiye?yi sulh içinde býrakmamak için Avrupa?da büyük çaba var. 1932?den sonra Türkiye?nin dýþ politikasýnda çok büyük deðiþiklik olduðunu söyleyemem. Türkiye?nin 1952 yýlýnda NATO?ya girmesi en Batýlý politikalar izlemek, bir güvenlik kuruluþu içinde yer almasý Türkiye için bir mecburiyetti. Türkiye?nin iki pakttan birine üye olmasý söz konusu edildiðinde Türkiye?nin yerinin Sovyet Bloku veya Varþova Paktý olduðu düþünülemez.
  Batýnýn yanýnda olmak veya tarafsýz kalmak... Türkiye o dönemde tarafsýz kalmaya yeltendiði anda Rusya?nýn hinterlandýna girecekti, serbest yaþamasýna imkan yoktu; çünkü askeri ve ekonomik gücü Türkiye?nin kendi baþýna bir komünizm tehlikesinin üstesinden gelmesine yeterli deðildi. Türkiye çok isabetli bir þekilde NATO?ya girdi, bunun için çok uzunca bir mücadele verdi.

  Türkiye'nin ABD dostluðundan baþka þansý yoktur
  Türkiye?nin ABD ile dostluðundan baþka bir þansý yoktur, dost olacak. Dost olan ayýyla yataða girmeye benziyor bu! Ayý üstünüze de dönebiliyor. Yataða girdiðiniz insaný seçerken onun ne tarafa döndüðüne de dikkat etmeniz gerekiyor. Almanya fahri dost... Türkler için ölür zannedilir. Almanya birinci veya ikinci dünya savaþýný kazansaydý biz çok sýkýntý çekerdik. Dost diye bir þey yok. Müzakerelerin sonu gelip de Osmanlý borçlarý görüþülmeye baþlayýnca Fransýzlarýn karþýmýzda olmasý gibi... Ýttifak da uluslararasý iliþkilerin bir parçasý, bir unsuru... Bunda bir kötülük yok, ama bunda eðer siz hakkýnýzý koruyamýyorsanýz, bunun içinde bir bit yeniði varsa, bunlarý anlayýp bunlarýn çaresine bakmak, önünü almak için uðraþmak lazým.

  Ýmparatorluklar önce içeriden çökmüþtür
  Bugün Afganistan?daki Türk askeri, oradaki hadiselerin çýkmamasýný saðlayan en büyük güçtür.
  ABD "Ýslam teröristtir ve baþý ezilmelidir" ve "Türkiye, gel sen bununla mücadele et" diyor, böyle saçma bir þey var mý?
  Böyle bir þey yok, dendiði zaman bunu savunacak bir güç düþünemiyorum. Bunu savunmakta olan güçler bugün mevcutken, yarýn yoktur, zira büyük imparatorluklar içten çöker. Örneðin Roma Ýmparatorluðu kendi içinden çökmüþtür, Osmanlý Ýmparatorluðunu çökerten güç kendi içinden gelmiþtir, aynýsý bugünküler için de geçerli olacaktýr, ayný politikalarý sürdürdükleri sürece içeriden çökmeye mahkumdurlar.
  > Ermeni, Yunan ve Kürt meselesi AB adý altýnda Türkiye?ye sokulmak isteniyor
  Ermeni, Yunan ve Kürt meselesi, AB adý altýnda Türkiye?ye yeniden sokulmak istenen kapitülasyonlar... Batýnýn ilkeleri, insan haklarý... Ýnsan haklarý insanlar için vardýr, dünyanýn her tarafýnda da yaþamaktadýr insan. Ýnsan hakký varsa onlar için olduðu kadar herkes için vardýr. Liberalizasyon? Dilimizin dönmediði birtakým tabirler... Küreselleþme, kapitülasyonlar, globalizasyon; bunlarýn hepsinin bir tanýmý neokleoalizmdir.
  "Ýslam?da demokrasi olmaz" diyor. O zaman biz bu iþlerden vazgeçelim. "Irak?a demokrasi getirdim" diyor ABD. Ondan sonra o seçimle gelen Irak?ta huzur, barýþ ve geliþme komþuluk edebileceðim, refah içinde bir ülke bekleyeceðim, bu mümkün deðil. Bu numaralar artýk ben bu adamlarýn müttefikiyim beni adam yerine koymayýp bana yapmaya kalkýyorsa...
  Allah Iraklý?nýn Afganlý?nýn yardýmcýsý olsun demekten baþka bir þey gelmiyor. Biz Lozan?ý nasýl kazandýysak ayný þekilde Helsinki?yi de kazanýrýz. Tarih tekerrürden ibarettir. Biz Vahdettinli, Talat Paþalý devirleri gördük. Bugün bunlara benzer tipler içimizde olabilir. Ama bugün yetiþmiþ yüzbinlerce Mustafa Kemal Atatürk?ümüz var, onun için bu ülkeyi bir adým geriye götürmenin imkaný yoktur.

  Yorum yap


  • #3
   Özak durdurdu
   Kültür Müdürlüðü’ne tahsis edilen tarihi valilik binasýnýn bir bölümünün mahkeme olarak kullanýlmasý için Adliye’ye devredilmesine yönelik yayýnlarýmýz Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakaný Faruk Özak’ý harekete geçirdi. Bakan Özak dün binada incelemelerde bulundu.   Özak’ýn duyarlýlýðý

   Özak, binanýn giriþ katýnýn tahsisinden haberi olmadýðýný gerçeði öðrenince devir yazýsýný durdurduðunu söyledi. Bakan, Ýl Özel Ýdaresi’nin Uzun Sokak’taki binasýnýn Adliye’nin ihtiyacýný gidermesi konusunda çalýþma baþlattýklarýný açýkladý.   Þana’da Adliye binasý

   Bu arada, Baþsavcý Rýza Can da eski valilik binasýna geldi. Bakan, Vali ve Baþsavcý Zeytinlik’teki eski Valilik Konaðý’na geçti. Binayý Kültür’ün emrine tahsis eden Vali Yavuzdemir’i bakan kutladý. Ardýndan Yomra’ya geçen heyet su ürünlerine ait 15 dönüm arazi üzerinde inceleme yaptý. Uzun süredir Trabzon’un gündemine oturan Kültür Merkezi’nin bir bölümünün Adalet Bakanlýðý’na tahsisi konusunda dün büyük bir adým atýldý. Kültür Merkezi’nin baþka birimlere devredilmesine karþý çýkan ve bu amaçla Trabzon Kültür ve Sanat Platformu adý altýnda ayný çatýda buluþan Çaðdaþ Yazarlar ve Sanatçýlar Derneði, Fotoðraf Sanatý Derneði, Karikatürcüler Derneði Trabzon Temsilciliði, Kýyý Kültür ve Sanat Dergisi, Trabzon Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü Türk Sanat Müziði Korosu, Trabzon Müzik ve Halkoyunlarý Gençlik Derneði, Trabzon Sanat Tiyatrosu, Trabzon Þehir Tiyatrosu Derneði birçok sivil toplum kuruluþunun desteði ile Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’nde bir basýn açýklamasý yaptý. Açýklamada Trabzon kültür ve sanat þehridir sözlerini sarf etmenin, bu þehirde yaþanan kültür ve sanat sorunlarýna çözüm olmadýðý belirtildi. Platform adýna açýklamayý yapan Foto Form Derneði Yönetim kurulu Üyesi Nur Koç, "Kültür binama dokunmayýn" adý altýnda bir kampanya baþlattýklarýný dile getirdi.

   KÜLTÜR MERKEZÝ’NDE BAKAN

   ÖZAK KARÞILANDI

   Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakýn Faruk Nafýz Özak’ýn ve Trabzon Valisi Hüseyin Yavuzdemir’in beraberlerindeki heyetle Trabzon Kültür Merkezi’ni ziyaret edeceðini öðrenen Platform üyeleri, Kültür Merkezi’ne geçerek burada Bakan Özak’la görüþme kararý aldý. Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Ahmet Þefik Mollamehmetoðlu’nun da destek verdiði platform üyeleri, Merkeze önce gelen Trabzon Valisi Hüseyin Yavuzdemir’e taleplerini dile getirdiler ve Kültür Merkezi’nin bir bölümünün Adalet Bakanlýðý’na verilmesini istemediklerini ifade ettiler. Trabzon Valisi Hüseyin Yavuzdemir, kendisinin daima sanata ve kültüre önem verdiðini belirtti.

   HASSASÝYETÝNÝZ BÝZDEN

   FAZLA OLAMAZ

   Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakaný Faruk Nafýz Özak’ýn Kültür Merkezi’ne gelmesi ile beraber Platform adýna kendileriyle görüþmek istediklerini belirten TGC Baþkaný Ahmet Þefik Mollamehmetoðlu’na, Bakan Özak’tan tepki geldi. Kendilerinin programýnda böyle bir toplantý olmadýðýný belirten Bakan Özak, "Randevu alýnýr bir araya gelinir görüþülür. Bu tarzda olmasý yanlýþ. Sizin kültür sanatla ilgili hassasiyetiniz bizden fazla olamaz. Bunu o kadar söyleyeyim. Özellikle benimle ilgili" dedi. Daha sonrasýnda Ýl Kültür Müdürü Mehmet Öncel Koç’un odasýnda kýsa bir görüþme yapan Bakan Özak, Vali Yavuzdemir TGC Baþkaný Mollamehmetoðlu’nu da toplantýya davet ederek kendisiyle kýsa bir görüþme yaptý.

   KÜLTÜR MÜDÜRLÜÐÜ KALACAK

   TGC Baþkaný Mollamehmetoðlu, burada yaptýðý açýklamada "Ýçerde biz Sayýn Bakanýmýza ve Sayýn Valimize kültür merkezimizin sürekli ayný kalmasýný istediðimizi söyledik. Kendileri bize Ýl Özel Ýdaresi’nin iki katýný Adliye’ye tahsis edebileceklerini, Kültür Merkezi’nin özellikle birindi katýna dokunulmayacaðý, geçici olarak üst katlardan ihtiyaç duyulan odalarýn Adliye’ye tahsis edilebileceklerini bildirdiler. Ýl Özel Ýdaresi’nin boþ olan binasýnýn iki katý Adalet Bakanlýðý’na tahsis edilirse Kültür Merkezimize dokunulmayacak" dedi. Sonrasýnda Kültür Merkezi’ne gelen Trabzon Baþsavcýsý Rýza Can, toplantýya dahil olarak görüþlerini bildirdi. Basýna kapalý gerçekleþtirilen toplantý sonrasý eski Vali Konaðý’na geçen heyet, burada yeni bir kültür merkezi oluþturmak için incelemelerde bulundu.

   VALÝ KONAÐI KÜLTÜR

   SANATA TAHSÝS EDÝLDÝ

   Zeytinlik Mahallesi’ndeki eski Vali Konaðý’na giden heyet ve beraberlerindeki Trabzon Kültür ve Sanat Platformu üyeleri, buranýn yeni bir kültür ve sanat merkezi haline dönüþmesi için yapýlacak çalýþmalar hakkýnda görüþ alýþ veriþi yaptýlar. Trabzon Valisi Yavuzdemir, Türkiye’de ilk kez bir Vali’nin eski Vali Konaðý’ný sanata ve kültüre tahsis ettiðini ifade ederek, "Burada geç saatlere kadar açýk ve Ýl Özel Ýdaresi’nin görevlisinin de hazýr bulunduðu güzel bir merkez oluþturmak istiyoruz. Sanatçýlarýmýza feda olsun" dedi.

   BAKAN ÖZAK; BU DA ÖZÜR OLUR!

   Bakan Özak burada yaptýðý açýklamada, "Bu þehirde çok enteresan sanatçýlar var. Karikatürcülerimiz, ressamlarýmýz, heykeltýraþlarýmýz. Bu þehrin kültür ve sanat þehri olarak anýlmasý için üzerimize düþeni yapmalýyýz. Þehir artýk magandalýkla konuþulmaya baþlandý. Trabzon’u eski günlerine geri çevirmeliyiz. Biz de sanatýmýza maalesef yeterli önemi veremedik. Hem madden hem manen. Bu bina da bir özür olur. Bu binayý tahsis eden Sayýn Valimize teþekkür ediyorum. Þimdi SSK’nýn meydandaki binasýný yýkýp Trabzon Belediyemizle oraya büyük bir kültür merkezi yapmak istiyoruz. Ortahisar’daki konunun tartýþýldýðý dönem biz Valimizle bu konaðýn sanata ve kültüre tahsisi için görüþüyorduk. Bizim kültür ve sanatý engellememiz söz konusu olamaz" dedi.

   ADALET SARAYI YOLDA

   Burada yapýlan ziyaret sonrasý, Bakan Özak, Vali Yavuzdemir ve Trabzon Baþsavcýsý Rýza Can’ýn da bir arada olduðu heyet, Yomra Dünya Ticaret Merkezi yanýndaki Tarým ve Köy Ýþleri Bakanlýðý’na tahsis edilen 15 dönümlük arsanýn yerinde incelemelerde bulundu. Buranýn yeni bir Adalet Sarayý yapýmý için Adalet Bakanlýðý’na tahsisi gerektiðini belirten Bakan Özak, bu konuda gerekli çalýþmalarý yapacaklarýný eðer istenen saðlanýrsa Trabzon’un çok güzel bir Adliye Sarayý’na kavuþacaðýný belirtti.

   Yorum yap


   • #4
    Bu nasýl kültür sehri!

    Kültürümüz yok ediliyor

    Siyasetçilerin kültür-sanat þehri olarak tanýmladýðý Trabzon, kültür kurumlarýndan sistemli bir þekilde mahrum býrakýlýyor. 1958 yýlýnda eski Sümer Sinemasý’nýn yol yapým çalýþmalarý nedeniyle yýkýlmasýyla baþlayan süreç, Vakýfbank, Akbank son olaraksa Ýþ Bankasý Sanat Galerisi’nin kapatýlmasýyla devam etti. Þayet Kültür Müdürlüðü binasý da sanatýn hizmetinden çýkarýlýrsa kültür merkezi olarak bir tek Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi’nin fuayesiyle Mahmut Goloðlu Sanat Merkezi kalacak.    Harekete geçilsin

    Trabzon’un kültürel anlamda giderek yoksullaþmasý ve tarihi binalarýn tarihsel deðerleriyle çeliþir þekilde kullanýlmasýna itiraz eden aydýnlar uygulamaya karþý ortak mücadele yapýlmasý çaðrýsýnda bulunuyorlar. Trabzonlu yazar Nihat Genç “Trabzon halkýný duyarlý olmaya tarihe sahip çýkmaya çaðýrýyorum” derken Kýyý Dergisi yazarlarý da; “Trabzon’un kültür ve sanat þehri olduðunu söyleyen siyasetçileri bu olumsuz geliþmeyi önlemek için harekete geçmeye çaðýrýyoruz” dediler.    “Geçici çözüm”

    Tartýþmanýn yargý cephesi ise Adliye binasýnýn ihtiyaca cevap veremez hale geldiðini vurgulayarak, Eski Valilik binasýnýn “geçici” olarak kullanýlacaðýný söylüyorlar. Trabzon Barosu Baþkaný Veysel Malkoç, “Yargý önemli bir husustur. Yargýlama makamýna saygý gösterilmesi gerekir” diyerek, “Kültür Müdürlüðü’nün sadece birinci katýna, Adliye’nin bazý birimlerinin taþýnmasý söz konusu. Kültür Müdürlüðü’ne taþýnmak geçici bir çözüm” dedi.    Trabzon’daki kültür kurumlarýnýn sistemli bir þekilde yok edilmesi süreci 1912 yýlýnda opere binasý olarak yapýlan daha sonra Sümer Sinemasý olarak kullanýlan muhteþem binanýn 1958 yýlýnda yol yapým çalýþmasý nedeniyle yýkýlmasýyla baþladý. Bu olayýn ardýndan kentteki diðer kültür kurumlarý da çeþitli gerekçelerle ya yýkýldý ya da kapatýldý. Trabzon’da son 20 yýllýk süreçte Vakýfbank, Akbank son olarak ise Ýþ Bankasý Kültür Merkezi kapatýldý. Trabzon Devlet Tiyatrosu binasý da önümüzdeki yýl içinde ‘yenisi yapýlmak üzere’ yýkýlacak. Tüm bu geliþmeler yaþanýrken Trabzon kültür-sanat þehridir diyen siyasetçiler sessiz kalmayý yeðledi. Ayný geliþmelere paralel olarak yýkýlan, kapatýlan kültür merkezlerinin yaný sýra kentteki tarihi binalar da talan edildi. Kent, çarpýk yapýlaþma ile birlikte adeta yaðmalandý. Tüm bu geliþmelerin ardýndan Trabzon, Türkiye ve dünya kamuoyuna ‘þiddet kenti’ olarak lanse edildi. Bir dönemler futbol kulüplerinin bile tiyatro kollarýnýn bulunduðu þehir, çetelerin cirit attýðý bir yer durumuna getirildi.    Yaþanan "travmatik" sürecin sonunda elde kalan ender binalardan birisi olan eski Valilik binasý, bugünkü Kültür Müdürlüðü de kültürün elinden çýkýyor. Hukuk adamlarýnýn geçici bir uygulama olduðu þeklindeki savlarýna karþýn Adalet Bakaný Cemil Çiçek, TAKA Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Yusuf Turgut’u yaptýðý açýklamada, "Kararý Vali ve Baþsavcý’ya býraktým. Eðer ihtiyaç varsa binanýn tamamýný kullanabilirler" demiþti.


    TRABZONLU HAREKETE GEÇMELÝ

    Tüm itirazlara karþýn Kültür ve Turizm Bakaný Atilla Koç’un oluruyla Kültür Müdürlüðü’nün birinci katý Adliye binasýna tahsis edilecek. Konuya iliþkin görüþlerine baþvurduðumuz aydýn ve yazarlar uygulamaya isyan ediyor. Trabzonlu yazar Nihat Genç, Trabzon’daki tarihi binalarýn hýzla elden çýkartýldýðýný söyleyerek; "Artýk buna illallah deyip harekete geçmeliyiz. Bu konuda herkes mücadele etmelidir. Bu olumsuz geliþmelere karþý Trabzon halkýný duyarlý olmaya tarihe sahip çýkmak üzere harekete geçmeye davet ediyoruz" dedi.

    Türkiye’nin en uzun soluklu dergilerinden birisi olan Kýyý Dergisi yazarlarý da uygulamanýn kabul edilemez olduðunu söyleyerek þu görüþleri dile getirdiler: "Tüm tarihi deðerlerimiz yok ediliyor. Dünyanýn bir çok yerinde bu tür binalar kültür ve sanatýn hizmetine sunuluyor. Bugün binanýn bir bölümüne taþýnýlýyor ama Adalet Bakaný Cemil Çiçek açýkça söyledi; uygun görülürse binanýn tümüne sahip çýkmayý düþünüyorlar. Trabzon’un kültür ve sanat þehri olduðunu söyleyen siyasetçileri bu olumsuz geliþmeyi önlemek için harekete geçmeye çaðýrýyoruz" dediler.


    GEÇÝCÝ ÇÖZÜM

    Konunun yargý ayaðý ise Adliye binasýnýn yetersizliðine dikkat çekerek uzun süredir yaptýklarý arayýþ sonucunda Kültür Müdürlüðü’nün geçici olarak kullanýlmasýna karar verildiðini söylüyor. Konuya iliþkin olarak sorularýmýzý yanýtlayan Trabzon Baro Baþkaný Veysel Malkoç "Yargý önemli bir husustur. Yargýlama makamýna saygý gösterilmesi gerekir" diyerek þu görüþleri dile getirdi: "Yaklaþýk 2-3 senedir iletiyoruz. Adliye binasýnýn yetersizliði var. Çeþitli öneriler var. En son özel idare binasýnýn iþhanýnda belirli yer istendi. Ýdare binasý satýþa çýktýðý için orasý da olmadý. Kamuya ait yerler Trabzon’da sýnýrlý halde. Kültür Müdürlüðü’nün de sadece birinci katýna ise Adliye’deki birimler için taþýnmasý söz konusu. Yargýda sýkýþýklýðý nasýl gideririz? Herkes bunu düþünüyor. Biz, Trabzon Barosu olarak belirli yerlerimizi yargýnýn ihtiyaçlarýna hasýl olmasý için verdik. Yine de yetmiyor. 86 yýlýnda mevcut Adliye binasý yapýldý. 20 sene dolmadan yetersizliði ortaya çýktý. Aslýnda bize yeni bina lazým. Bunun Kültür Müdürlüðü’ne taþýnmasý geçici bir çözüm. Burada kültürel faaliyetlerin aksatýlmasý diye bir durum da yok."


    MÝMARLAR UYGULAMAYA KARÞI ÇIKIYOR

    Mimarlar Odasý Trabzon Þube Baþkaný M.Salih Akyüz de yaptýðý açýklamada tarihi geçmiþi ve birikimiyle Trabzon’un kültür ve turizm kenti olduðunun apaçýk ortada olduðunu söyleyerek eski Valilik binasýnýn mahkeme binasý olarak kullanýlmasýna itiraz etti. Akyüz þöyle devam etti: "Kültür ve turizmin kalbi olacak Ortahisar’da bu cinayete kentin yaþayanlarý olarak, Trabzonlular olarak izin vermemeliyiz. Siyasetçilerimizin ve bakanlýklarýn aceleyle yeterince düþünmeden almýþ olduklarýna inandýðýmýz bu karardan derhal dönmeleri, onlarýn da bu ülkenin insanlarý olduklarýný geleceðin, onlarýn çocuklarýnýn da geleceði olduðunu hatýrlatýrýz"

    Yorum yap


    • #5
     Zenginliklerimiz deðerlendirilecek

     Trabzon Ýl Genel Meclisi’nde Kültür ve Turizm Komisyonu Baþkaný Güler Kanca Durmuþ, Trabzon’un bilinen ipek yolundan hariç antik Roma Uygarlýðý’na ait ticaret yollarýnýn yüzeysel arkeolojik incelemelerle ortaya çýktýðýný belirtti. Trabzon Ýl Genel Meclisi’nin kasým ayý toplantýlarý devam ediyor. Bir yýllýk görev süreleri dolan komisyonlar baþkanlarý marifetiyle bir yýllýk çalýþmalarý hakkýnda Meclis Üyeleri’ni bilgilendirdi. Meclis’in Kültür ve Turizm Komisyonu Baþkaný Güler Kanca Durmuþ, Meclis Üyeleri’ne çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. Durmuþ, var olanlarla deðil var olup henüz gün ýþýðýna çýkmamýþ, çýkartýlmamýþ ve var olan kültür zenginliklerinin deðerlendirilmesi açýsýndan fikir ve proje ürettiklerini belirtti. Bu konunun en önemli projesinin Ortahisar tarihi kent dönüþüm projesi olduðunu belirtirken Zaðnos Tabakhane Kentsel Dönüþüm Projesi çerçevesinde Roma döneminde þimdi Devlet Tiyatro’sunun bulunduðu bölgede bulunan saray ve çevresinin ortaya çýkartýlarak bu alanýn tarihsel gezi alaný olarak da düzenlenmesi gerektiðini belirtti. Konu ile ilgili sinevizyon gösterisi de yapan Durmuþ, "Var olan deðerlerimiz zaten bizim deðerlerimiz, yayla kentlerimiz doða ve yayla turizmi, bunlar bizim lokomotif güçlerimiz. Bu güçlere ilaveten var olup da keþfedilmeyi bekleyen diðer deðerleri ortaya çýkarmalýyýz" dedi. Durmuþ, bu çerçevede yüzeysel arkeolojik araþtýrmalar sonucu Trabzon’un antik kentten kalma ticaret yollarýnýn ortaya çýktýðýný belirterek bunu tam olarak ortaya çýkarttýðýmýzda dünyada bir benzeri de olmayacak" þeklinde konuþtu. Durmuþ, Trabzon’un kültür ve sanatýna katkýlarý olan dernek ve kuruluþlara, bir yýllýk görevleri süresince gereken yardýmlarý yaptýklarýný, müze ve Devlet Tiyatrolarý’nýn da çeþitli ihtiyaçlarýný karþýladýklarýný belirtti. Durmuþ’un antik ticaret yollarý ile ilgili bilgisi Meclis’te heyecan yarattý. Durmuþ’un verdiði bilgiler ýþýðýnda Meclis’in bu antik ticaret yollarýnýn ortaya çýkartýlmasý konusunda gerekli katkýyý saðlamasý da kararlaþtýrýldý.

     Yorum yap


     • #6
      KÖYDES

      maliyeti 48 milyon YTL


      Yetkililerden alýnan bilgiye göre, Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan il genelinde 480 köy ile 3 bin 824 yerleþim birimine hizmet veriliyor. Köy yol aðýnýn 10 bin 617 kilometre olduðu, bunun bin 223 kilometresinin asfalt ve beton, 8 bin 354 kilometresinin stabilize, 648 kilometresinin tesviye, 392 kilometresinin ise ham yol olduðunu belirten yetkililer, þöyle devam ettiler: ''2006 yýlý Ýl Özel Ýdare programlarýnda 20 Ekim tarihine kadar köy yollarýnda 98 kilometre tesviye yolun 45 kilometresi, 101 kilometre onarým yolun 50 kilometresi, 10 kilometre stabilize yolun 4 kilometresi, 78 kilometre 1. kat asfalt yolun 26 kilometresi, 54 kilometre 2. kat asfalt yolun 4 kilometresi gerçekleþtirilmiþtir. Ayrýca 896 kilometre malzemeli bakým, 5 bin 220 kilometre greyderli bakým çalýþmasý yapýlmýþtýr.'' Yetkililer, il genelinde içme sularýnda ise 3 bin 834 ünite bulunduðunu ifade ederek, þunlarý kaydettiler: ''Bunlardan 2 bin 601'i sulu, 903'ü yetersiz, 330'u ise susuzdur. Susuz üniteler genellikle yayla ve mezralarda bulunmaktadýr. Ýçme suyu programýnda bulunan 9 adet içme suyu inþaatýnýn ihalesi yapýlmýþ, bunlardan 5'i tamamlanarak hizmete açýlmýþtýr. Ýnþaatý devam eden 2 içme suyu ise yýl sonuna kadar tamamlanacaktýr. Ayrýca içme sularýndan 1'inin ihalesi yapýlmýþ, 1'i ise ihale safhasýndadýr. Yýl içinde þu ana kadar toplam 531 bin 205 YTL harcama yapýlmýþtýr. Limit içme suyu inþaatlarýnda kullanýlmak üzere 152 metre boru, 19 bin 800 ton demir, 95 bin 100 ton çimento verilmiþ olup, toplam 245 bin YTL harcama yapýlmýþtýr.''

      Yorum yap


      • #7
       Bir karýþ toprak için kan


       Trabzon’un Beþikdüzü ilçesi Bayýr Köyü’nde bir süre önce baþlayan arazi kavgasý dün tartýþmaya dönüþtü. Saat 14.00 sularýnda baþlayan tartýþma çok acý bir bilanço ile sonuçlandý. Pompalý tüfekle vurulan üniversite öðrencisi Gökhan Usta (22) olay yerinde yaþamýný yitirirken, kardeþi Okan Usta (24) ve annesi Þengül Usta (47) çeþitli yerlerinden yaralandýlar.       Baba-oðul tutuklandý

       Yaralýlar Vakfýkebir Devlet Hastanesi’ne kaldýrýldý. Ölen Gökhan’ýn kardeþi Okan Usta durumunun aðýr olmasý üzerine Trabzon’a sevk edildi ve Týp Fakültesi’nde yaþamýný yitirdi. Anne Þengül Usta’nýn tedavisi Vakfýkebir’de sürüyor. Olayla ilgili soruþturma baþlatan Beþikdüzü Jandarma ekipleri cinayet zanlýsý olarak Usta ailesinin komþularý baba F. Candaþ ve oðlu M. Candaþ’ý gözaltýna aldý ve mahkemece tutuklandýlar.       Herkes ayný soru yoruyordu. Bu insanlara neler oluyor? Bu sorularýn sorulduðu dönemde Emniyet Genel Müdürlüðü’nün internet sitesinde son 9 ayýn suç dosyasý yayýnlandý. Dehþet verici bilgiler vardý. Sanki Teksas’ýn arka sokaklarý gibiydi, Türkiye sokaklarý.

       Tam 4 saatte bir cinayet iþleniyordu Türkiye’de. 52 saatte 7 cinayetin iþlendiði gün henüz hafýzalarda iken yüreðimiz yakan bir haberde burnumuzun dibinden geldi.

       Trabzon’un Beþikdüzü ilçesi Bayýr Köyün’den. Ve bir hiç yüzünden gencecik fidan gibi iki genç öldürüldü. Biri olay yerinde biri ise hastanede can verdi. Peki neden?

       Toprak yüzünden. Peki deðer mi?, asla ama asla..

       -CÝNAYETLE BÝTEN GELÝÞMELER-

       Bayýr Köyü’nde iki komþu arasýnda yol ve arazi davasý nedeniyle çýkan tartýþmada dün silahlar devreye girdi. Silahla vurulan 22 yaþýndaki Gökhan Usta hayatýný kaybederken annesi ve abisi yaralandý. Cinayet zanlýsý olarak Usta ailesinin komþusu F. Candaþ ve oðlu M. Candaþ göz altýna alýndý.

       Edinilen bilgilere Bayýr Köyü’nde oturan iki komþu arasýnda bir süredir yol ve arazi davasý nedeniyle husumet yaþanýyordu. Bir süredir devam eden bu sýkýntý dün tartýþmaya dönüþtü. Dün saat 14:00 sularýnda baþlayan tartýþma çok acý bir þekilde sonuçlandý. Pompalý tüfekle vurulan üniversite öðrencisi Gökhan Usta (22) olay yerinde yaþamýný kaybederken, kardeþi Okan Usta (24) ve annesi Þengül Usta (47) çeþitli yerlerinden yaralandýlar. Yaralýlar ilk olarak Vakfýkebir Devlet Hastanesi’ne kaldýrýldý. Ölen Gökhan’ýn kardeþi Okan Usta durumunun aðýr olmasý üzerine Trabzon’a sevk edildi ancak tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý. Anne Þengül Usta’nýn ise durumunun iyi olduðu öðrenildi. Okan ve Gökhan’ýn babalarýnýn da 5 yýl önce vefat ettiði öðrenildi.

       Olayla ilgili soruþturma baþlatan Beþikdüzü Jandarma ekipleri cinayet zanlýsý olarak Usta ailesinin komþularý baba F. Candaþ ve oðlu M. Candaþ’ý gözaltýna aldýlar. Savcýlýk sorgusunun ardýndan ise Adliyeye sevkedildi ve tutuklandýlar.

       Vakfýkebir’de tedavi altýnda tutulan anne Þengül Usta ‘baba çocuklarýmý getirin’ diye sayýklarken, Beþikdüzü’nde ve Vakfýkebir’de olay þok etkisi yarattý.

       Yorum yap


       • #8
        deðmez tabi, insanlarý anlamak çok zor yaa, bir avuç toprak için neler yapýlýyor, ya mesela bi köye yol yapýlacak adam yerinden yola 5 cm bile vermiyor..canýný veriyor ama malýný vermiyor..bu kadar dünya malýna düþkünlüðü anlamak mümkün deðil, bu dünya sultan süleymana bile kalmamýþ..çok yazýk:(

        Yorum yap

        Haz?rlan?yor...
        X