Duyuru

Collapse
No announcement yet.

29 Kasým 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 29 Kasým 2006 Haberler

  O BÝNAYI DERHAL BOÞALTIN  Trabzon'un Ortahisar Mahallesindeki eski vilayet binasýn giriþ kýsmýnýn adliye hizmetlerine çevrilmesinden sonra, Kültür ve Turizm Bakaný Atilla Koç dün Trabzon Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Öncel Koç 'u arayarak derhal binayý boþaltmasý talimatýný verdi
  Bakan Koç'un talimatý Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðünde þok etkisi yaratýrken çalýþanlar bir anda neye uðradýðýný þaþýrdý. 40'a yakýn kiþinin çalýþtýðý il kültür ve turizm müdürlüðünün eski vali konaðýna taþýnmasý gündeme geldi.
  Kültür Müdürlüðünün adliye binasýna çevrilmesine yönelik tepkiler ise sürüyor. 2 Aralýk Cumartesi günü siyasi parti, oda, STÖ'ler ve vatandaþlarýn katýlýmýyla Ortahisardaki Kültür Merkezinin önünde kitlesel basýn toplantýsý düzenlenecek
  Dün Trabzon Gazeteciler Cemiyetinde bir araya gelerek durum deðerlendirmesi yapan siyasi parti,kitle örgütleri ve gönüllü kuruluþlarýn temsilcileri yaptýkla
  rý ortak açýklamada herkesi Cumartesi günü yapýlacak basýn toplantýsýna çaðýrarak þu görüþleri dile getirdiler
  "Bu karar, kurumlarýn bütünlüðüne darbe vurmakta,kültür ve turizm bölgesi olarak planlayýp projelendirilen Ortahisar'ýn tarihsel ve kültürel kimliðini zedelemekte, daha çok ihtaycýmýz olan kültür ve satan mekanlarýnýn ortadan kaldýrýlmasýna yol açmaktadýr.
  Böyle bir kararý, Ankara'da Trabzon gerçeðinden habersiz bürokrat ve siyasetçiler deðil,Trabzon kamuoyu ve halký verebilir.Trabzon halký bu kararý verenlerin, kendi memleketleri için bu kadar kolay hareket edip edemeyeceklerini merak etmektedir.
  Trabzon Adliye binasýnýn yetersizliði ortadýr. Ýstinaf mahkemesinin gelecek olmasý ilede bu yetersiz dahada büyecektir. Sorunun çözümü yeni bir adliye binasýnýn yapýmýna baðlýdýr.
  Trabzon sahipsiz deðildir. Trabzon kamuoyu,tarihini.sanat ve kültürel kimliðini savunmakta kararladýr. Gerekli bütün idari ve hukiki giriþimler yapýlacak,kararýn iptali için hukuki süreç baþlatýlacaktýr.
  Adalet Bakanlýðý, Kültür ve Turizm Bakanlýðýna baþvurarak Ortahisar'daki Kültür Merkezi binasýný bir kýsmýnýn adliyenin bazý birimlerine devredilmesini talep etmiþ, bu talep Kültür Bakanlýðý tarafýndan kabul edilmiþti

 • #2
  10 YILDA YAPILANI 10 AYDA YAPTIK

  Karayollarý 10. Bölge Müdürü Mahmut Çelikcan, normal ödeneklerle ancak 2028 yýlýnda tamamlanabilecek Karadeniz Sahil Yolu'nun, büyük gayretler sonucu 2006 yýlý sonunda yüzde 95'lik kýsmýnýn bitirilerek trafiðe açýlacaðýný ve bunun büyük bir baþarý olduðunu söyledi.
  Karayollarý 10. Bölge Müdürü Mahmut Çelikcan, Türkiye'nin en büyük kara yolu projelerinden olan Karadeniz Sahil Yolu ile ilgili açýklamalarda bulundu. Giresun'un Piraziz ilçesinden Sarp Sýnýr Kapýsý'na kadar 359 kilometre uzunluðundaki Karadeniz Sahil Yolu'nun ilk ihalesinin Çarþýbaþý-Araklý geçiþi olarak 1987 yýlýnda yapýldýðýný hatýrtalan Çelikcan, diðer ihalelerin yoðun olarak 1997-98 yýllarýnda, Trabzon Sahil Geçiþi'nin de 2000 yýlýnda ihale edildiðini söyledi.
  Çelikcan, aradan geçen yýllar itibarýyla, yolda 2005 yýlý sonunda yüzde 60 fiziki gerçekleþmenin saðlandýðýný, 2006 yýlýnýn ilk 10 ayý
  itibarýyla bu oranýn yüzde 90 olduðunu bildirdi. Yýl sonunda fiziki gerçekleþme oranýnýn yüzde 95'lerde olacaðýný dile getiren Çelikcan, 2006 yýlýnýn ilk 10 ayýnda geçmiþ 10 yýlda yapýlan çalýþmanýn yarýsýna yakýn bir çalýþmanýn gerçekleþtirildiðine dikkat çekti. Toplam proje bedeli 3.3 milyar dolar olan yolda, þu anki rakamlar itibarýyla 835 milyon dolarlýk ödenek üstü bir çalýþmanýn yapýldýðýna iþaret eden Çelikcan, bu rakamýn fiziki gerçekleþmenin yüzde 95'i bulacaðý, yýl sonunda bir milyar dolarý bulacaðýný, bunun da Baþbakan Erdoðan'ýn talimatý ve müteahhitlerin özverisiyle saðlandýðýný kaydetti.
  > Sahil yolu yaz mevsiminde yüzde yüz tamamlanacak
  Karadeniz Sahil Yolu'nun Giresun Tirebolu Tüneli, Gülburnu Viyadüðü ve Araklý Konakönü Tüneli hariç olmak üzere bu yýlýn sonunda yüzde 95'lik kýsmý tamamlanmýþ bir vaziyette trafiðe açýlacaðýný tekrarlayan Mahmut Çelikcan, kalan kýsýmlarýn da 2007 yýlýnýn yaz aylarýnda bitirilerek hizmete sokulacaðýný bildirdi.
  Mahmut Çelikcan, Karadeniz Sahil Yolu'nun açýlýþýnda yaþanan gecikmelerle ilgili olarak þunlarý söyledi:
  "2005 yýlý hedefi çok büyük bir hedefti. Biz, plan ve projeyi yaparken bizim dýþýmýzdaki unsurlarýn programlanan þekilde yürüyeceðini ve bu süreçte fazla sýkýntýyla karþýlaþmayacaðýmýzý ümit ediyorduk. Ancak öyle olmadý. Artvin-Arhavi, Rize-Fýndýklý, Trabzon Sahil Geçiþi gibi kýsýmlarda çalýþmalarýmýz yargý kararlarýyla durduruldu. Buralara, davalar sonuçlanana kadar giremedik. Þimdi bu sorunlar gideriliyor ve çalýþmalarýmýz da hýz kazanýyor. 2006 yýlý hedefi de büyük bir hedefti. Bu hedefi büyük oranda tutturduk diyebiliriz. Normal ödeneklerle 2028 yýlýnda bitecek bir projeyi 2006 yýlýnda büyük oranda tamamlýyoruz. Olaya bu boyuttan bakmak lazým. Bu çok büyük bir baþarýdýr."
  Karadeniz Sahil Yolu'nun tamamýnýn ihale edilmek suretiyle ve Türkiye'nin en büyük inþaat firmalarý tarafýndan yapýldýðýný kaydeden Çelikcan, bu aþamada yolda teknik eksiklikler ve yanlýþlýklar olduðu yönündeki eleþtirileri þöyle cevapladý:
  "Bu projeleri Türkiye'nin uluslararasý alanda proje üreten, yurt dýþý deneyimi olan en büyük proje firmalarýna yaptýrdýk. Bu konuda yapýlan eleþtirilerin çoðunun bilgiden eksik ve haksýz olduðunu düþünüyorum. Çalýþmalar çok iyi etüt edilmiþ, hesaplanmýþ ve imar planlarýna iþlenmiþ çalýþmalardýr. Bu projeler yapýlýrken konuþmayanlar yol bittikten sonra eleþtirmeye baþladý.
  Bu projeler belediye meclislerinde onaylandý. O zaman konuþmayanlarýn þimdi konuþmalarýnýn doðru olmadýðýný düþünüyorum."


  Bu yolun alternatifi yoktur
  "Karadeniz Sahil Yolu, Trabzon'da trafiðin yüzde 65'lik kýsmýný alarak büyük bir rahatlama saðlamaktadýr" diyen Karayollarý 10. Bölge Müdürü Mahmut Çelikcan, yolun tamamlanmadan trafiðe açýlmasýyla ilgili olarak,
  "Karadeniz Sahil Yolu'nun en büyük özelliði, baþka alternatifinin bulunmayýþýdýr. Yolu tümüyle trafiðe kapattýðýnýz zaman trafik felç olacaktýr. Trabzon þehir içi geçiþi, çok yoðun olan kent trafiðinin rahatlatýlmasý için bir an evvel açýldý. Bugün Karadeniz Sahil Yolu Trabzon trafiðinin yüzde 65'lik kýsmýný almaktadýr. Eðer yolun açýlýþýný erteleseydik bu yoðunluk yaþanmaya devam edilecek ve insanlar sýkýntý çekecekti. Þayet yolda yaþanan kazalarla ilgili olarak bizim bir hatamýz varsa hakkýmýzda muhakkak dava açýlýrdý. Ben bu noktada vatandaþlarýmýzýn da trafik kurallarýna riayet etmeleri gerektiðini düþünüyorum" diye konuþtu.

  Karadeniz Sahil Yolu, çöplerin denize dökülmesine engel olmuþtur

  Karadeniz Sahil Yolu'nun tabiata ve çevreye zarar verdiði ve tabii güzellikleri yok ettiði þeklindeki eleþtirileri de farklý bir þekilde yorumlayan Çelikcan, bu eleþtirileri de haksýz buluyor.
  Çelikcan, "Eleþtirileri yapan bu kiþiler, Karadeniz Bölgesi'nin en önemli sorunlarýndan olan çöplerin ve katý atýklarýn denize dökülmesi sonucunda biyolojik anlamda denizin kirletilmesi ve çevrenin tahrip edilmesini gündeme getirmediler. Biz yolu inþa ederken yaptýðýmýz mahmuz ve tahkimatlarla bir taraftan suni plajlar yaparken, bir taraftan da çöplerin denize dökülmesini engelledik.
  Artýk 3 ilimizde çöpler denize dökülmüyor. Yol buna bir set oluþturdu. Ýkinci olarak da yolun bazý yerleþim birimlerinin köprülü kavþaklarla önünün kesildiði ve siluetinin bozduðu þeklinde eleþtiri yapanlar, bu alanlardaki çarpýk yapýlaþmayý gündeme getirmiyorlar. Sahil bandýnda yapýlan 8-10 katlý binalarýn daha gerisinde düþük katlý binalar var. Asýl þehrin görüntüsü buralarda bozuluyor. Köprülü 6-7 metrelik kavþaðý tenkit edenlerin 40 metre yüksekliðindeki bu binalarý durduruldu. Buralara örmemeleri düþündürücüdür" þeklinde konuþtu.


  Haksýz eleþtiriler moralimizi bozuyor

  Karadeniz Sahil Yolu'nun geçiþ güzergahýndaki balýkçý barýnaklarýna zarar verilerek balýkçýlarýn maðdur edildiði yolundaki eleþtirilerin de gerçeði yansýtmadýðýný savunan Çelikcan, Demiryollarý, Limanlar ve Hava Meydanlarý Ýnþaatý Genel Müdürlüðü (DLH) ile yapýlan protokol gereði, zarar verilen barýnaklarýn yerine yaklaþýk 60 tane daha, modern barýnaðýn inþa edildiðini kaydetti. Bölge Müdürü Çelikcan, mevzuat gereði, sadece yol yapým çalýþmalarý sýrasýnda zarar verilen barýnaklarýn yapýmýnýn mümkün olduðunu, bunun dýþýnda barýnak inþa etmelerinin mümkün olmadýðýný aktardý.
  Yapýlan bütün eleþtirilere raðmen, Türkiye'nin en büyük karayollarý projelerinden olan Karadeniz Sahil Yolu'nun tamamlanma aþamasýna geldiðini kaydeden Çelikcan, haksýz ve kýrýcý eleþtirilerin kendilerini ve personeli üzdüðünü, yapýcý eleþtirilerden ise faydalandýklarýný dile getirdi.

  Böyle bir proje Türkiye?de yok

  Karadeniz Sahil Yolu'nun güzergahý üzerinde Piraziz'den Sarp Sýnýr Kapýsý'na kadar 40'a yakýn il, ilçe ve belde belediyesinin bulunduðuna da dikkat çeken Mahmut Çelikcan, Türkiye'nin baþka hiçbir yerinde bu kadar yerel birim sýnýrýndan geçen baþka bir projenin olmadýðýný söyledi. Otoyollarýn genellikle meskun mahal dýþýndan geçirildiðini ve bu anlamda sorun yaþanmadýðýný belirten Çelikcan, meskun mahallerden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nda birtakým problemlerle karþýlaþtýklarýný öyledi. Çelikcan, yola olumlu bakanlar kadar olumsuz yaklaþan yerel yöneticilerin de olduðunu, bu anlamda bazý sýkýntýlarýn yaþandýðýný ancak bütün bunlarýn hoþgörülü yaklaþýmla çözüldüðünü ve herkesin eþit faydalandýðý bir kamu hizmeti olan yolun bitirilmesinde sona gelindiðini anlattý.
  Karadeniz Sahil Yolu'nun geçiþ güzergahýnýn yerleþim merkezleri dýþýndan geçmesi nedeniyle bu yerleþimlerin ekonomik hayatýnýn bu durumdan olumsuz etkilendiðine dair yapýlan yorumlar üzerine Çelikcan, kendilerinin yol yapýmýnda ilk hedeflerinin can güvenliði, ikincisinin de trafik konforunun saðlanmasý olduðunu kaydetti.
  Mahmut Çelikcan, yolun yerleþim merkezlerinden geçmesi durumunda hem can güvenliðinin tehlikeye gireceðine hem de trafik ýþýklarý dolayýsýyla trafik akýþýnda yavaþlamalarýn yaþanacaðýna dikkat çekerek, ana yoldan yapýlan baðlantý ve kavþaklarla dileyen sürücülerin bu merkezlere girebilmesinin mümkün olduðunu ifade etti.

  KAYNAK:


  Konu zigana taraf?ndan (http://www.trabzonum.org/forum/member/312-zigana Saat 29.11.2006, 13:28 ) de?i?tirilmi?tir.

  Yorum yap

  Haz?rlan?yor...
  X