Duyuru

Collapse
No announcement yet.

27 Kasým 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 27 Kasým 2006 Haberler

  Kültür binama dokunma!
  Platform oluþturuldu

  Eski Valilik binasýnýn Adliye olarak kullanýlmasýna karþý çýkan sanatçýlar dün gerçekleþtirdikleri toplantýyla Trabzon Sanat Platformu’nu oluþturdular. Bugünden itibaren “Kültür binama dokunma!” isimli kampanya baþlatacak olan sanatçýlar “Sonuç alýncaya kadar mücadelemize devam edeceðiz” dediler.  Þiddete karþý sanat

  Trabzon’da kültür ve sanat kurumlarýnýn ‘budanmasý’ sonucu suç oranýnýn yükseldiðini dile getiren aydýnlar; “Þiddetin deðil sanatýn konuþulduðu bir kent olabilmek için; deðil sanat kurum-larýnýn kapatýlmasý yenilerinin açýlmasý gerekir” dediler. Platformun toplantýsýnda dýþarýdaki Trabzonlu aydýn ve sanatçýlarýn sürece dahil edilmesi kararý da alýndý. Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði’nde bir araya gelen Trabzon’daki sanat kuruluþlarýnýn temsilcileri sanat galerisi olarak kullanýlan eski Valilik binasýnýn Adliyeye devredilmesine karþý mücadele kararý aldýlar. Fotoforum adýna Türkün Sümerkan, Karikatürcüler Derneði adýna Adnan Taç, Trabzon Müzik ve Halkoyunlarý Derneði adýna Fethi Yýlmaz, Trabzon Sanat Tiyatrosu adýna Cengiz Aydoðdu, Trabzon Þehir Tiyatrosu adýna Özlem Þahin, Kýyý Dergisi adýna Yakup Karbuz, Nilüfer Akgün, Murat Kaymak ve Deniz Yeþil’in katýldýðý toplantýda ortak hareket edebilmek için platform oluþturulmasý kararý alýndý. Toplantýda Trabzon’daki sanat kurumlarýnýn teker teker kapatýldýðý vurgulanacak suç oranýnýn yükseliyor olmasýna dikkat çekildi. Sanat kurumlarýnýn kapatýlmasýnýn dehþet verici bir durum olduðuna dikkat çekilen toplantýda "Kültür binama dokunma!" isimli kampanya baþlatýlmasý kararý alýndý. Yerel ve ulusal bazdaki tüm aydýn ve yazarlarýn harekete geçirilmesinin de kararlaþtýrýldýðý toplantýda sonuç alýncaya kadar mücadele etme kararý da verildi. Trabzon sanat Platformu ilk açýklamasýný ise bugün saat 12:00’da Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’nde yapacak.

 • #2
  Trabzon cazibe merkezi


  Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Trabzon Teknoloji Geliþtirme Bölgesi Ýdari Binasý ve Kuluçka Merkezi inþaatýnýn temeli, Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakaný Faruk Nafiz Özak ile Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Murat Baþesgioðlu'nun da katýlýmýyla düzenlenen törenle atýldý. aKaradeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Trabzon Teknoloji Geliþtirme Bölgesi Ýdari Binasý ve Kuluçka Merkezi inþaatýnýn temeli, Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakaný Faruk Nafiz Özak ile Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Murat Baþesgioðlu'nun da katýlýmýyla düzenlenen törenle atýldý. Temel atma töreninden önce KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuþan Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Murat Baþesgioðlu, dünyada çok acýmasýz bir rekabetin yaþandýðýný, bu rekabette güçlü olabilmek ve ayakta kalabilmek için bir takým araç ve avantajlara sahip olunmasý gerektiðini söyledi. Bu araçlarýn da ileri teknoloji ve yetiþmiþ insan gücü olduðunu kaydeden Bakan Baþesgioðlu, bunlara sahip olmayan milletlerin uluslararasý rekabette ayakta kalmakta zorlanacaðýný dile getirdi. Türkiye'nin yaþanýlan çaðda yüksek teknolojiyi yakalamak, kullanmak ve bunu uluslararasý rekabette en efektif þekilde ortaya koymak zorunda olduðunu vurgulayan Baþesgioðlu, "Global dünyaya Türk milleti olarak bulduðumuz yenilikleri göstermek zorundayýz. Bunun kaynaðý da beyinden, yani bilgi üretiminden geçmektedir. Artýk 1950'lerin zihniyetiyle bu yarýþta önde olmamýz mümkün deðildir" dedi.

  Bilgiyi bulmanýn parayý bulmaktan daha zor hale geldiði bir devirde yaþanýldýðýna dikkat çeken Bakan Baþesgioðlu, bilginin kaynaðýnýn üniversiteler olduðunu, üniversitelerde üretilen bilginin teknokentler yoluyla sanayi sektörüne kazandýrýlacaðýný söyledi. Önümüzdeki 10 yýl içinde kullanýlan teknolojinin yüzde 70'inin, sahip olunan bilgi ve kabiliyetin de yüzde 60'ýnýn devre dýþý kalacaðýna dair sözü hatýrlatan Bakan Baþesgioðlu, büyük bir teknolojik dalganýn geldiðini ve buna hazýr olunmasý gerektiðini ifade etti.

  Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakaný Faruk Nafiz Özak ise iktidarlarý döneminde Türkiye'nin her yanýna çok sayýda yatýrýmýn yapýldýðýný belirterek. ülkenin adeta bir þantiye görünümü kazandýðýný söyledi. Hükümetin adil bir þekilde ülkenin her yanýna bir çivi çakma gayretinde olduðunu kaydeden Özak, bu yatýrýmlardan Trabzon'un da hak ettiði payý aldýðýný kaydetti. Trabzon'un AK Parti iktidarýnda 2003-2005 döneminde þu ana kadar aldýðý yatýrýmýn yaklaþýk 3 katý kadar yatýrým aldýðýný kaydeden Bakan Özak, Trabzon'un giderek bir cazibe merkezi haline geldiðini, teknokentin faaliyete geçmesiyle bunun daha da artacaðýna inandýðýný dile getirdi.

  Toplantýda TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasý (TTSO) Yönetim Kurulu Baþkaný Þadan Eren ve KTÜ Rektörü Prof. Dr. Ýbrahim Özen, KTÜ Trabzon Teknoloji Geliþtirme Merkezi ve teknokentlerle ilgili katýlýmcýlara çeþitli bilgiler verdi.

  Toplantýnýn ardýndan Bakan Baþesgioðlu ve Özak, davetlilerle birlikte butona basarak, KTÜ Trabzon Teknoloji Merkezi'nin temeline ilk harcý döktü. KTÜ Kanuni Kampusü içinde, Farabi Hastanesi'nin güneyindeki alanda 18 bin 396 metrekare alan üzerine kurulacak KTÜ Trabzon Teknoloji Geliþtirme Bölgesi Ýdari Binasý ve Kuluçka Merkezi'nin kurucu ortaklarý arasýnda Trabzon Belediyesi, KTÜ, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasý, Trabzon Ticaret Borsasý, Doðu Karadeniz Ýhracatçýlarý Birliði, Karadeniz Sanayici, Ýþadamlarý, Ýlim Adamlarý ve Yöneticileri Derneði, Karedeniz Genç Ýþadamlarý Derneði, ATÝ Teknoloji ve Saðlýk Hizmetleri A.Þ. ve Karadeniz Çelik Döküm Sanayi bulunuyor.

  Yorum yap


  • #3
   Sahil yolunda finale yaklaþýlýyor
   Karayollarý 10. Bölge Müdürü Mahmut Çelikcan, Karadeniz Sahil Yolu Projesi Giresun Þehiriçi Geçiþi'nin yýlsonuna kadar bitirilmesinin hedeflendiðini söyledi.

   Çelikcan, Giresun'da düzenlediði basýn toplantýsýnda, Karadeniz Sahil Yolu Projesi Giresun Þehiriçi Geçiþi çalýþmalarýnýn hýzla sürdürdüðünü belirtti. 12 kilometrelik þehiriçi geçiþinde çalýþmalarýnýn son bir yýl içerisinde yapýlan çalýþmalarla bitirilme aþamasýna geldiðini kaydeden Çelikcan, bu durumun Karayollarý kadar Giresun Belediyesi'nin kendilerine verdiði destekle de saðlandýðýný vurguladý. Karadeniz Sahil Yolu Projesi Giresun Þehiriçi Geçiþi'nin yýlsonuna kadar bitirilmesinin hedeflendiðini dile getiren Çelikcan, "Þu anda þehiriçi geçiþi çalýþmalarý hýzla devam ediyor. Yýlsonuna kadar da çalýþmalarýmýzý tamamlayarak, þehiriçi geçiþini ulaþýma açmak istiyoruz. Þehiriçi geçiþinin tamamlanmasýyla Giresun'un silueti daha güzel bir hal alacak, Giresun bir bulvar kenti olacaktýr" dedi. Taþbaþý Parký'nda koruma altýnda tarihi bir binanýn bulunmasý nedeniyle þehiriçi geçiþinin 500 metrelik bu bölgede projeye uygun olarak yapýlmadýðý yönünde Giresun'daki bazý yayýn organlarýnda haberlerin yer aldýðýný ve kamuoyunda da bu yönde söylentilerin yapýldýðýný belirten Çelikcan, "Bölgede iddia edildiði gibi projeye uygun olmayan bir çalýþma yok. Proje, SÝT alanýna zarar vermeyecek þekilde ve standartlarýna uygun olarak yapýlmaktadýr. Giresunlularýn endiþelenmelerine gerek yok" diye konuþtu.

   Yorum yap


   • #4
    Yomra’da kanlý gün


    Olay bir anda büyüdü

    Trabzon’un Yomra ilçesi dün korku dolu bir gün yaþadý. Ýlçe merkezindeki

    postanenin önünde bulunan durakta çýkan kavgada emekli polis memuru

    Ergin Bayrak 3 yerinden býçaklandý. Olayda Minibüs þoförü Ekrem Pehlivan

    ise ayaklarýndan 2 kurþunla yaralandý.

    Emekli Polis Týp fakültesinde minibüs sürücüsü Pehlivan ise özel hastanede tedavi altýn alýndý. Ýki kiþinin de yaþamsal tehlikesinin olmamasý tek teselli oldu.

    Trabzon’un Yomra ilçesinde meydana gelen kavgada 2 kiþi yaralandý ve hastanede tedavi altýna alýndý. Polis yetkililerinden edinilen bilgiye göre, olay þöyle geliþti: Ýddiaya göre, Trabzon-Yomra duraðýnda çalýþan minibüs þoförü Ekrem Pehlivan ile emekli polis memuru Ergün Bayrak’ýn Rize’de polis olan oðlu bir süre önce araç sollamasý sebebiyle tartýþtý ve aralarý açýldý. Olay Bayrak’ýn oðlu tarafýndan baba Ergin Bayrak’a aktarýldý. Öfkelenen baba Bayrak dün otobüs duraðýnda Ekrem Pehlivan’a bunun hesabýný sormak isteyince kavga çýktý. Kavga anýnda Polis memuru Ergün Bayrak karnýndan býçaklandý. Bunun üzerine emekli polis Ergin Bayrak’ýn silahýndan çýkan kurþunla Ekrem Pehlivan, iki ayaðýnýn baldýrýndan iki kurþunla yaralandý. Hem silahýn hem de býçaðýn kullanýldýðý olayýn ardýndan yaralýlar Týp Fakültesi’ne hastanesine kaldýrýldý. Polis memuru Ergün Bayrak hayati tehlikeyi atlatmasýna raðmen Genel Cerrahi de 72 saatlik sürenin dolmasý beklenirken, Minibüs sürücüsü Ekrem Pehlivan ise Özel Karadeniz Hastanesi’ne getirildi ve ayaklarýnýn alçýya alýndýðý öðrenildi. Olay ilçe merkezinde hem panik hem de üzüntü yarattý. Yerel yöneticilerin olaylarýn sakinleþtirilmesi için hareket geçerken savcýlýk soruþturma baþlattý.

    Yorum yap

    Haz?rlan?yor...
    X