Duyuru

Collapse
No announcement yet.

26 Kasým 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 26 Kasým 2006 Haberler

  YURT DIÞINDAN BÝLE KAÇAK ÝÞÇÝ GELÝYOR
  Sosyal Sigortalar Kurumu Trabzon Ýl Müdürü Fikri Usta, Karadeniz'e çarpýcý açýklamalarda bulundu. Usta, "Kayýt dýþý istihdam" ile mücadele, "SSK prim borçlarý" ile ilgili yeni haklardan, "Teþvik Yasasý"nýn kurumlarýna olan yansýmalarý hakkýnda açýklayýcý bilgiler aktardý. Özellikle SSK prim borçlarýný taksitlendirip ödeme imkaný bulamayanlar için bir ay daha bu sürenin uzatýldýðýný ve bu haklarýný kaçýrmamalarý konusunda vatandaþlara uyarýda bulundu.
  > Kayýt dýþý istihdam ile mücadele þart
  Baþbakanlýk 2006 yýlýnda kaçak iþçi çalýþtýrma ile mücadele için bir genelge çýkardý. Kadim dediðimiz bu proje önümüzdeki günlerde bakanlýklar, valilikler, kaymakamlýklar ve ilgili kurumlar tarafýndan yürütülecek. Bu program bir eðitim programý olup iþverenleri yararlarý konusunda eðitmektir. Kaçak iþçi bugün toplumsal ekonomimizde çok büyük bir yeri vardýr. Bununla top yekü
  n mücadele etmek gerekir.
  Kaçak iþçi olarak yurt dýþýndan gelen iþçilerde var. Bu kaçak iþçilerin hem iþsizlik yönünden zararý oluyor; hem de bu iþçiler ne sigorta primi ödüyor, ne de bunlardan vergi iadesi, KDV alýnabilliyor. Bu kaçak iþçilerin devlete doðrudan zararý oluyor. Bu yüzden kaçak iþçi ile mücadele etemek gerekiyor. Yabancý iþçi çalýþtýrýlmasý tamamen izne baðlý. Çalýþma ve Sosyal Hizmetlerden çalýþma müsaadesi alýnmasý ve Emniyetten oturma izni alýnmasý gerekiyor. Eðer bunlar mevcutsa çalýþtýrýlabilir. Bu program altý ay süre ile devam edecek, her ay rapor verilecek. Sadece SSK'yý ilgilendiren bir konu deðil, valilik ve diðer makamlar tarafýndan da iþlenecektir.
  > Sigortalý Çalýþmak Yasal Bir Haktýr
  Sigortalý çalýþmak yasal bir haktýr ve güvencedir. Sigortasýz çalýþmak kiþinin geleceðini karartmasý demektir. Bugün iyi yaþýyor olabiliriz ama yarýn nasýl olacaðýmýzý bilemeyiz.
  Ýþ verenler ilk günden itibaren iþçilerini sigortalý yapmak zorundadýr. Ýþçi ve iþveren arasýnda ben sigortasýz çalýþacaðým diye bir anlaþma yapmasý mümkün deðildir, yasal deðildir. Sigortalý olup olmadýðýnýzý merak ediyorsanýz öncelikle þuna bakmalýsýnýz, ilk iþe girdiðinizde giriþ formu imzalamanýz gerekiyor. Ayrýca iþletmelerin zorunlu olarak sigorta primlerini gösteren bir belgeyi asmalarý gerekiyor, buraya bakarak da sigortanýz yattý mý yatmadý mý anlayabilirsiniz.
  Ýþçinin geleceði yok mu?
  Eðer sigorta baþvurunuz yapýlmamýþsa kendiniz bizzat kuruma gidip baþvuruda bulunabilirsiniz. Bu giriþ formunu kurumdan veya internetten elde edebilirisiniz. Bu bir þikayet deðildir, yasal bir bildiridir. Ýþveren sigortalýyý 30 gün içinde bildirmek ile yükümlüdür. Bu yapýlmazsa gecikirse þu an için deðil ama ilerisi için zarara uðramanýza sebep olur.
  Yarýn "kaç günüm var" diye hesap ettirtiðinizde gününüzü doldurmadýðýnýz ortaya çýkar ve emekliliðiniz gecikir. Bazende tam sigorta yapýlmamýþ oluyor, bir bakarsýnýz 30 gün çalýþmýþsýnýz ama 15 gün gözüküyor. Bu durumda þunu yapabilirsiniz eðer bu durumu ispat edebilirseniz çalýþtýðýnýz kuruma epey bir cezasý var. Bu yüksek cezalara raðmen yapýlan bu uygulamalar þundan kaynaklanýyor; düþünün bir öðrenci 500 sayfalýk bir kitaptan sorumlu ve ancak 300 sayfasýný okuyor, þansa ne çýkarsa diye düþünüyor.
  Ýþte iþverende beni fark etmezler diye düþünüyor ama bir gün siz de fark edilebilirsiniz ve ceza yiyebilirisiniz. Mükelleflerin ticari ahlaki olmasý gerekiyor, eðitim de çok önemli. Bugün bir iþ yeri açýyoruz çoluk çocuðumuzun geleceði için, peki yanýndaki iþçinin çoluk çocuðu geleceði yok mu? Ýþverenleri de bu tür uygulamalara iten bazý sebepler var. Þimdi de iþ veren çerçevesinden konuya bakalým. Sigorta primleri genelde yüksek, bürokrasi iþlemleri var. Bu primleri tutarken bir muhasebe tutmanýz gerekiyor; kendi baþýnýza yürütemezsiniz. Sigorta primleri biraz daha düþük olsa, bürokrasi daha az olsa eminim iþveren de bu konuda daha hassas olacaktýr.

  Teþvik sigortalý sayýsýný %100 arttýrdý

  Teþviðin kurumumuza yansýmasý gözle görülür bir þekildedir. Eskiye oranla yüzde yüz bir artýþ göstermiþtir. Teþvik bu haliyle faydasý olmuþtur. Ama 30 iþçi çalýþtýrma zorunluluðu vardýr eðer bu sayý daha indirilirse sigortalý yapma oraný dah da artacaktýr.
  O zaman küçük kuruluþlarda çalýþanlarda sigortalý olabileceklerdir. Daha önce de dediðim gibi bu bir iþ ahlaký meselesidir. Her kurumun yasalarý uygulamasý gerekir. Bugün bu teþvikten yararlanmak için evinde ki çocuðunu, karýsýný sigortalý yapýyor.
  Aslýnda bunun hiçbir faydasý yok çünkü 506 sayýlý Kanunun 60.Maddesinin A Bendine göre sigortalýlýk süresi 4447 sayýlý Kanunun yürülüðe girdiði 08.09.1999 (dahil) tarihinden sonra baþlayanlar için sigortalý olan kadýnlar 58 yaþýnda, erkekler ise 60 yaþýnda emekli olabilecekler.
  30 Kasým son fýrsat
  Prim borçlarý için yeni çýkan yasaya göre borçlar uzun süreli ve daha düþük faizle taksitlendirme yapýldý. Ancak taksitlendirme yapýpda bugüne kadar ödeme yapamayanlar içinde yeni bir süre uzatmaya gidildi. Üç aydýr ödeme yapamayanlara bir ay daha imkan tanýndý. 30 Kasým son tarih.
  Bu tarihe kadar gelip ödeme yapacaklar kazançlý çýkacaklar. Çünkü eðer bu haktan yararlanamazlarsa 500 YTL olan borçlarý eminim 1000 YTL olacak. Bu ayýn sonuna kadar daha önce bu taksitlendirmeyi yapanlar ve ödemeyenler mutlaka kurumumuza uðrasýnlar. Bu fýrsatý kaçýrmasýnlar, biz zaten tebligat ve telefonla bu taksitlendirmeyi uzattýðýmýzý bildiriyoruz.


 • #2
  FLIGHT TIME (*UÇUÞ ZAMANI)

  GÖZLER A.AKER'DE


  Ve Trabzon zafer için A.Aker'e çýkýyor. Son 5 haftada sadece 1 puan alýp ligde alt sýralara inen Bordo-Mavililer, Fenerbahçe zaferiyle kötü günlere son vermek amacýnda. Eksiðimiz çok ama sahada yine kazanma ateþiyle yanan Ziya Doðan'ýn 11 kaplaný olacak. Taraftar tribünde, Trabzonspor sahada þov yapacak, lider F.Bahçe A.Aker'den çýkamayacak. Bordo-Mavililer'de sakat Yattara, Ömer Rýza, Celaleddin, kart cezalýsý Musa Büyük, Hasan, Çaðdaþ ve kadro dýþý kalan Fatih Akyel yok. 19.00'da baþlayacak maçý Bülent Demirlek yönetecek.


  STAT: Avni Aker
  HAKEM: Bülent Demirlenk
  SAAT: 19:00
  YAYIN: Lig TV

  TRABZONSPOR

  Jefferson
  Ufukhan (Feridun)
  Stepanov
  M.Ocak
  M.Keçeli
  Ferhat
  Hüseyin
  Szymek
  Gökdeniz
  Marcelinho
  Ersen (Umut)


  FENERBAHÇE


  Volkan
  Önder
  Edu
  Lugano
  Uður
  Me
  hmet
  Deniz
  Marco
  Appiah
  Tuncay
  Kezman

  Yorum yap

  Haz?rlan?yor...
  X