Duyuru

Collapse
No announcement yet.

25 Kasým 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 25 Kasým 2006 Haberler

  MAÇKA'DA ÝKÝ ANLAMLI TÖREN
  Trabzon?un Maçka Ýlçesi?nde ilçenin eski müftülerinden Halit Aydýn?ýn anýsýna çocuklarý tarafýndan Müftülük binasý altýnda Müftü Halit Aydýn Kütüphanesi ve iþ adamý Ali Kemal Aktürk tarafýndan?da ilçe müftülüðü?ne cenaze aracý tahsil edildi. Maçka Müftülüðü?nde düzenlenen törene Trabzon Valisi Hüseyin Yavuzdemir, Maçka?ya vekaleten bakan Akçaabat Kaymakamý Erol Özkan, Maçka Beledeyi Baþkaný Ertuðrul Genç, Ýlçe Emniyet Amiri Enver Zabun, Ýlçe Garnizon Komutaný Erol Þimþek, Atatürk Üniversitesi Beyin Cerrahi Ana Bilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Ýsmail Hakký Aydýn, Ýþ Adamý Ali Kemal Aktürk ve çok sayýda vatandaþ katýldý.
  Aktürk?ten Maçka Müftülüðü?ne cenaze aracý tahsil edildi
  Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý?nýn ardýndan baþlayan törende konuþmalardan önce Kuran-ý Kerim okutuldu. Ýþ Adamý Ali Kemal Aktürk Maçka?nýn eski Müftüsü Halit Aydýn?ýn "Ýmkanýnýz olduðu müddetçe Maç
  ka?ya destek olun. Maçka?ya destek olun ki Maçkalýlar bundan onur duysun"sözleriyle baþladý., Maçka?nýn kendini en çok geliþtiren bir ilçe olma özelliðine sahip olduðunu ifade eden Ali Kemal Aktürk, imkanlarý doðrultusunda ilçenin eskiliklerini gidermede üzerlerine düþen görevide yerine getirmeye çalýþtýðýný ifade ederek, "Maçka?da birkaç cenaze törenine katýldým. Gördüm ki cenazeler kamyonetlerde ve kiþilerin kendi þahýslarýna ait arabalarla taþýnýyor. Maçka?nýn bu eksiðini kapatmak için harekete geçerek Müftülüðün kurduðu derneðe cenaze aracý tahsis etmek istedim. Böylece Maçka Müftülüðü?ne ait cenaze aracý köylere, mahallelere ve çevre ilçede ki cenazelerinde hizmetinde olacak"dedi. Maçka?nýn önemli bir ihtiyacýný gidermenin ve cenaze aracýný Müftü Halit Aydýn Kütüphanesi?nin açýlýþýnda ilçeye kazandýrmanýn mutluluðunu yaþayan hayýrsever Ýþ Adamý Ali Kemal Aktürk, fýrsat buldukça da yatýrýmlarýnýn devamýnýn geleveðini söyledi.
  Müftünün oðlu Prof. Dr. Hakký Aydýn?dan, babasýna yakýþýr kütüphane
  Atatürk Üniversitesi Beyin Cerrahi Ana Bilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Ýsmail Hakký Aydýn, babasý adýna yaptýrýlan Müftü Halit Aydýn Kütüphanesi?nin açýlýþýnda konuþmasýna Müftü?nün oðlu Prof. Hakký Aydýn olarak baþlamak istediðini belitti. Prof. Aydýn, zamanýnda Trabzon Valilerinin Maçka?ya çok fazla itibar göstermediðini ama bu gün Maçka?nýn Ali Kemal Aktürk gibi iþ adamlarý sayesinde Türkiye?nin en çok geliþmekte olan bir ilçesi olduðunu söyledi. 24 Kasým Öðretmenler Günü?ne denk getirilen Halit Aydýn Kütüphanesi?nin açýlýþýný yapmaktan dolayý duyduðu memnuniyeti ifade edene Prof. Dr. Ýsmail Hakký Aydýn, "Babam için bir þey yapýlacaksa o kütüphane olmalýydý. Bizde bu anlayýþla babamýn yýllandýr görev yaptýðý Maçka Müftülüðü?ne kütüphane kazandýrmak istedik. Bu gün Anadolu Meslek Yüksek Okulu?nun Ýstanbul Florya?da ki kampusünün adý da Halit Aydýn Kampüsü?dür. Ýnþallah ilerde Ýstanbul Üniversitesi Halit Aydýn Kampüsü olarak hizmet verecektir. Bizden çok daha önce babam böyle bir adým atarak giriþimde bulunmasý ailemizce bir onur taþýmaktadýr. Babam Müftü Halit Aydýn, ilime çok önem veren bir insandý. Bizim amacýmýzda onun zamanýnda yaptýðý giriþimlerin devamýný getirmektir"diye konuþtu.
  Maçka Türkiye?nin 3. sýnýf ilçesidir
  Trabzon Valisi Hüseyin Yavuzdemir?de Prof. Dr. Ýsmail Hakký Aydýn?nýn Maçka?ya valilerin itibar göstermediði yönünde ki sözlerine cevap vererek baþladý. Vali Yavuzdemir, Maçka?yý eski hareketli gönlerine kavuþturmak için ellerinden geleni yaptýklarýný belirterek, turizmin kalbinin Maçka?da attýðýný söyledi. Bu gün Maçka?nýn üçüncü sýnýf bir ilçe olma özelliðine sahip olduðunu ifade eden Vali Hüseyin Yavuzdemir, "Ýnþallah Maçka?yý layýk olduðu günlere getireceðiz. Özel Ýdare?nin 2007 yýlýnda asfalt platinde çalýþmalarýyla günde 1000 ton asfalt üreterek bir köyün yolunu iki günde bitireceðiz. Asfaltsýz hiçbir köy yolu kalmayacak. Bundan Maçka?nýn köy yolarlýda nasibini alacaktýr."dedi. Maçka?ya eskiden kura çekimiyle kaymakam geldiðini ama artýk Maçka?nýn 3. sýnýf bir ilçe olmasýyla tecrübeli seçkin kaymakamlarýn Maçka?da görev yapacaðýný ifade eden Vali Yavuzdemir, "Artýk buraya çoluk çoçuk gelmeyecek. Burada görev alacak olan idareciler iþin ehli olacaktýr"diye konuþtu. Vali Yavuzdemir, Ýþ Adamý Ali Kemal Aktürk?ün memleketine baðlý hayýr sever bir insan olduðunu ve bu güne kadarda Maçka ve Trabzon?a bir çok yatýrým kazandýðýrdýðýný ifade ederek, "Sayýn Aktürk þimdide Maçka?nýn önemli bir eksiðini kapatarak cenaze aracý tahsil ediyor. Üstelik aracýn þoför ve yakýt parasýný da Mataracý Derneði karþýlayacak. Bu hizmetinden dolayý kendisine teþekkür ediyorum"dedi. Adýna kütüphane açýlan ilçenin eski müftüsü Halit Aydýn?ý tanýmadýðýný ama anlatýlanlara göre, aydýn bir din adamý olduðunuda belirten Vali Yavuzdemir, "Bu zamanda aydýn din adamlarýna çok ihtiyacýmýz var"dedi.
  Konuþmalarýn ardýndan Vali Hüseyin Yavuzdemir ile Ýþ Adamý Ali Kemal Aktürk arasýnda cenaze aracýnýn protokolü imzalandý. Ýmza töreninin ardýndan Vali Yavuzdemir babasý adýna kütüphane yaptýran Prof. Dr. Ýsmail Hakký Aydýn?a plaket taktimetti. Trabzon Müftüsü Ahmet Bulut?ta Maça Ýlçe Müftülüðü?ne cenaze aracý tahsil eden Ýþ Adamý Ali Kemal Aktürk?e plaket verdi. Plaketler takdim edildikten sonra Müftü Halit Aydýn Kütüphanesi?nin açýlýþý yapýldý.


 • #2
  BEÞÝKDÜZÜ ÜVEY EVLAT MI?  Trabzon?un Beþikdüzü ilçesinde DSP-MHP-ANAP üçlü koalisyon döneminde yaptýrýlan ve bugüne kadar üzeri kapatýlamayýp adeta çürümeye terk edilen Beþikdüzü Saðlýk Meslek Lisesi Spor Salonu?nun çatýsý ile ilgili MHP Beþikdüzü Ýlçe Baþkaný Önder Öztürk, sert açýklamalar yaptý.
  Baþkan Öztürk, Beþikdüzü?nü cezalandýrdýklarýný zannedenlerin seçim sandýðýnda hesabýný vereceklerini belirterek 4 yýldýr söylenen sözlerin, verilen vaatlerin tamamýnýn yalan olduðunun ortaya çýktýðýný ileri sürdü.
  Öztürk, açýklamasýný þöyle sürdürdü: "Saðlýk Meslek Lisesi?ne ait kapalý spor salonunun çatýsýnýn kapatýlmasý ile ilgili bu güne kadar ilçemizi ziyaret eden iktidar partisi milletvekillerinin verdikleri sözler ve spor salonunun önünde çektirdikleri Beþikdüzülülerin hafýzalarýndan çýkmamýþtýr. Basit bir çatýnýn örtülmesini dahi beceremeyenlerin vermiþ olduklarý sözleri sýrasýyla hatýrla
  yalým.
  Bayýndýrlýk Bakaný gelip fotoðraf çektirdi, tamam dedi. Milletvekillerinin tamamý ilçemizi her ziyaretlerinde aciz ve hizmet getiremeyen AKP ilçe teþkilatý yöneticileri ile birlikte Saðlýk Meslek Lisesi?ni ziyaret ettiler, fotoðraf çektirip gittiler. Gün geldi, bir milletvekilimiz iþ adamý getirdi, ?Bu iþ adamý çatýsýný kapatacak? dedi. Aradan iki yýl geçti, yine boþ çýktý. Gün geldi Gençlik Spor Genel Müdürünü ilçemize getirdiler, ?Tamam yapýyoruz? dendi; daha sonra ziyaretin turistlik amaçlý olduðu anlaþýldý.
  Bütün bunlarýn aldatma ve kandýrma olduðunu anladýkça sadece Beþikdüzülülerin anlamadýðý ve deðerlendirmede zorluk çektiði ilimiz valisinin ilçemize kapalý spor salonunun çatýsýnýn kapatýlmasý ile ilgili vermiþ olduðu sözün askýda kalmýþ olmasýdýr.
  Halkýmýz devletin valisinin verdiði sözü yerine getirmesini beklemektedir. Beþikdüzülüler olarak valimizi göreve çaðýrýyoruz."

  Yorum yap

  Haz?rlan?yor...
  X