Duyuru

Collapse
No announcement yet.

24 Kasým 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 24 Kasým 2006 Haberler

  24 Kasým ÖÐRETMENLER GÜNÜ  Tüm Öðretmenlerimizin öðretmenler gününü En içten Dilekelerimizle kutluyoruz...
 • #2
  BU ÇÖP OF'A DÖKÜLEMEZ!
  Trabzon'un Of Ýlçesi Eskipazar Beldesi sýnýrlarý içinde kurulacak olan Katý Atýk Düzenli Depalama tesisinin kurulmasýna yönelik tartýþmalar sürüyor. Halen yargý aþamasýnda olan ve inþaatý durdurulan çöp tesisin kurulmasý ile ilgili sert çýkan Eskipazar Belediye Baþkaný Tufan Ayaz;'Bütün Of halký bu tesise karþý. Buraya bu tesis kurulursa yarýn tarih bizi yargýlar. Ben bu günaha girmem'
  Ayaz þunlarý belirtti: "Þu anda çam aðaçlarý dikilmiþ olan büyük alan üzerine çöp tesisi kurulacak. Eskipazar belediye baþkaný olarak birtek ben bu tesislere karþý çýkmýyorum. Tüm Of ve Trabzon halký buna tepkili. Hukuka saygýmýz var. Buranýn mahkemesi Bölge Ýdare Mahkemesinde devam ediyor.Bilimadamlarý ve çevreciler gelsin burada bir inceleme yapsýn. Çevre açýsýndan incelensin.Buraya bu tesisin kurulmasý intihar anlamýna gelir'
  Spor kompleksi yapýlmasý düþünülen ve halen fidan ekiminin de
  vam ettiði yeþil alanda kurulmasý düþünülen katý-atýk tesisiyle ilgili Trabzon Valisi Hüseyin Yavuzdemir ise dün Belediye Baþkaný ve Oftaki güvenlik birimlerine þok bir yazý göndererek;"Ýlgili firma çalýþmalarýna yeniden baþlayacaktýr. Çalýþma güvenliði açýsýndan güçlük çýkarsa kolluk kuvvetleri müdahale edecektir" dedi.
  Vali Yavuzdemir'in güvenlik yazýsýnda þu görüþler dile getirildi.Bu amaçla, anýlan sahada yürütülecek olan inþaat iþleri ve diðer çalýþmalarýn yapýlmasý sýrasýnda ilgili müteahit firmaya hertürlü kolaylýðýn saðlanarak rahat bir çalýþma ortamýnýn temin edilmesi, yapým iþini yürüten müteahit firmanýn çalýþma güvenliði açýsýndan herhangi bir güçlükle karþýlaþmasý durumunda müracat edildiði taktirde yeterli kolluk kuvvet refaketi ile güvenliðin ve rahat bir çalýþma ortamýnýn temin edilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereðini rica ederim.

  Yorum yap


  • #3
   ÇOCUKLARINA EV YAPAMADAN ÖLDÜ   Bursa'nýn merkez Nilüfer ilçesindeki bir inþaatta meydana gelen göçükte hayatýný kaybeden Trabzonlu inþaat ustasý Ýbrahim Özderya'nýn, çocuklarýna ev yapmayý planladýðý bildirildi. Özderya'nýn cenazesi Adli Týp Kurumu Morgu'ndan alýndý.
   Beþevler Caddesi'nde göçük sonrasý inþaat kalýplarýnýn altýnda kalarak hayatýný kaybeden 3 çocuk babasý Ýbrahim Özderya'nýn (46) evinde büyük üzüntü yaþanýyor. Adli Týp Kurumu Morgu'ndaki otopsinin ardýndan alýnan cenaze Mihraplý Camii'nin morguna getirildi. Özderya'nýn Trabzon'daki yakýnlarý için cenazesinin bekletildiði ve yarýn topraða verileceði öðrenildi.
   3 çocuðundan biri olan 16 yaþýndaki Recep Özderya, babasýnýn çok iyi bir inþaat ustasý olduðunu dile getirirken, "Babam inþaat iþlerine 2 yýl ara verdikten sonra yeniden döndü, öyle ki birçok ev yaptý. Ölmeseydi, Üçevler Mahallesi'nde bulunan arsamýza 4 katlý
   ev yapmayý planlýyordu. Ama ömrü buna müsaade etmedi" diye konuþtu.

   Yorum yap


   • #4
    KONUÞA KONUÞA ÝNTÝHAR ETTÝ
    Trabzon'un Çarþýbaþý Ýlçesi'nde önceki gün çok sayýda ilaç içerek intihara teþebbüs eden sara hastasý þahýs, tedavi gördüðü hastanede bu sabah hayatýný kaybetti.
    Edinilen bilgiye göre, ilçenin Çarþýbaþý Ýlçesi Burunbaþý Mahallesi'nde oturan, evli ve 1 çocuk babasý Coþkun Kumaþ (44), önceki sabah evinde eþiyle tartýþtý. Tartýþmanýn ardýndan kendisini odasýna kilitleyen ve 10 yýldýr da sara hastasý olduðu belirtilen Kumaþ, kapýsýný uzun süre açmayýnca eþi Güner Kumaþ ve kýzý Sevil Kumaþ yakýnlarýna haber verdi. Sürekli ilaç kullandýðý belirlenen Kumaþ'ýn babasý Vahit Kumaþ eve gelerek oðlunu odasýnýn kapýsýný açmaya ikna etti. Babasýna kapýyý açan Coþkun Kumaþ, "Baba niye geldin, ben gereken her þeyi yaptým. Her þeyi yedim. Yarýn cenazemi kaldýracaksýnýz" dedi. Bunun üzerine baba Vahit Kumaþ, oðlunu hemen özel araçla Vakfýkebir Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý.
    Bilincini yitiren ve durumu aðýrlaþan Kumaþ, önce Trabzon Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne ardýndan da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi gören Kumaþ, tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamayarak hayatýný kaybetti. Yapýlan otopsisinde kanýnda yüksek dozda ilaç belirlenen Kumaþ'ýn cenazesi yakýnlarýna teslim edildi.

    Yorum yap


    • #5
     BU ÇARPIK SÝSTEMDE GÜVENÝLÝR BÝR EÐÝTÝM OLMAZ     Öðretmenlerin içinde bulunduðu sorunlar her 24 Kasým'da aynen dile getiriliyor. Ancak deðiþen bir þey yok. Neden sorunlar çözüm bulmuyor, neden eðitim sistemindeki çarpýklýk giderilemiyor? Bütün bu sorularýn cevaplarýný Eðitim-Sen Trabzon Þube Baþkaný Recep Gülay'dan aldýk.
     > Öðretmenlerin hiçbir sorununda olumlu bir geliþme gösterilmemektedir
     24 Kasým Öðretmenler Günü?ne Eðitim-Sen olarak bakýþýnýz nedir?
     Eðitim-Sen olarak 24 Kasým, bizlere Mustafa Kemal Atatürk?ün baþöðretmenliði kabulünden baþka bir þey ifade etmemektedir. Bu anlamda gerek Eðitim-Sen, gerekse ondan önceki örgütlenmelerimiz ( TÖS, TÖB-DER ) bugünü bu þekilde anmýþ, kutlamýþtýr.
     Öðretmenler Günü anlamýnda bu günü koyan 12 Eylül rejimi, binlerce öðretmeni tutuklamanýn, binlercesini görevden almanýn ve iþkenceden geçirmenin mahcupluðunu örtmek amacýyla getirmiþtir. Bugün, yöneticilerin ö
     ðretmenlik mesleðiyle ilgili hamasi nutuklar attýðý, buna karþýn öðretmen sorunlarý ve eðitimle ilgili hiçbir olumlu geliþme göstermediði bir gündür.
     > Tutarlý ve geleceðe dönük politika hiçbir zaman uygulanmamýþtýr
     Öðretmenlerin yetiþtirilmesi ve toplumdaki yeri hakkýnda neler düþünüyorsunuz?
     Öncelikle þunu belirtmek gerekir ki; ne yazýk ki ülkemizde Milli Eðitim hakkýnda ne geçmiþte ne de bugün tutarlý ve geleceðe dönük bir politika uygulanamamýþtýr. Milli Eðitim gibi ciddiyet gerektiren bir konu günlük politikalarla geçiþtirilmeye çalýþýlmaktadýr. Bu anlamda öðretmen yetiþtirme politikasý da bundan baþka bir þey olmadýðý gibi 1950?lerden sonra neredeyse her iktidar döneminde deðiþik uygulamalara hedef olmuþtur.
     Bunun somut örnekleri; Köy Enstitülerinin kapatýlmasý, öðretmen okullarýnýn kapýlmasý, eðitim enstitülerinin kapýlmasý, kýsa dönem öðretmen mezun etme, meslek dýþýndan öðretmen alýmýdýr. Bugün öðretmenlik mesleðinin gençler arasýnda üst sýralarda tercih edilmesinin sebebi, meslek sevgisinden çok, iþ garantisi olmasýdýr. Son süreçte mesleðe alýnan sözleþmeli öðretmen uygulamasý, sorunu gelecekte daha da içinden çýkýlmaz bir hale sokacaktýr. Çünkü eðitim, süreklilik isteyen bir iþtir. Kendisi gelecek kaygýsý içinde olan bir eðitimcinin sistem içinde verimli olmasý düþündürücüdür.
     Öðretmenlerimizin toplum içindeki yeri konusunda ise yakýn zamanda yapýlan anketlerde en güvenli meslek sýralamasýnda üst sýralarda olmasý bizleri sevindirmiþtir. Çünkü gerek sayý, gerekse mesleðin gereði olarak öðretmen, toplumla en çok yüzleþen meslektir. Bu kadar çarpýklaþan bir eðitim sisteminde güvenilir kalabilmek gerçekten bir mucizedir.
     Bu anket, öðretmenleri "okey" masasýnda gören bir bakan anlayýþýna verilebilecek en güzel yanýttýr. Öðretmen ekonomik anlamda tam bir bunalýmýn içindedir. Son yýllarda öðretmen maaþlarýndaki düþüþ gözle görülür bir þekildedir.
     Eðitimde motivasyon ve ilgi çok önemlidir
     Öðretmenlerin eðitimde en çok karþýlaþtýðý sorunlar nelerdir?
     Kalabalýk sýnýflar ve ikili eðitimdir. Çünkü eðitimde motivasyon ve ilgi çok önemlidir. Siz 40 hatta 50 kiþilik bir sýnýfta öðrencinizi ne kadar tanýr, onunla ne kadar ilgilenebilirsiniz? Hele bu kalabalýk sýnýflar orta öðrenimde ise daha da zor olmaktadýr. Ýkili eðitim uygulamasý ise, tamamýyla pedagoji bilimine ters bir uygulamadýr. Çünkü eðitim, sadece sýnýfta yapýlan bir iþ deðil, çocuðun okul ortamýnda geliþtireceði sosyal etkinliklerle pekiþtireceði bir iþtir. Ýkili eðitim uygulamasý zaman açýsýndan buna engeldir. Bu uygulamada gerek çocuklar, gerekse öðretmenlerimiz kendilerinin zorunlu ihtiyaçlarýný bile karþýlayamadan bir sonraki derse girme zorunluluðunda kalmaktadýr. Bu da motivasyonu bozmakta, eðitimi engellemektedir.
     > Eðitim kurumlarý arasýnda artan bir farklýlaþma var
     En önemli sayýlabilecek sorun da eðitim kurumlarý arasýnda son yýllarda daha da artan farklýlaþtýrmadýr. Bu da bugünkü uygulamada okullarý adeta üçe ayýrmýþ; köy okulu, kenar mahalle okulu ve seçkin okul þekline dönüþtürmüþtür. Bu uygulama gerek veli, gerekse öðrenci açýsýndan net bir þekilde görüldüðü için bazý okullarda yýðýlma, bazýlarýnda ise atýllýk doðurmuþtur. Bunu ilimizdeki okullarýmýzý gezdiðimizde kapýsýndaki servis araçlarýnýn nerelerden geldiðini araþtýrdýðýmýzda açýkça görmekteyiz.
     Merkez köylerimizdeki okullarýmýz öðrenci azlýðý nedeniyle yarým kapasiteyle öðretim yaparken ayný köyden hatta mahalleden birçok öðrencinin bu saydýðýmýz okullara geldiði açýktýr. Bunun en önemli sebebi, uygulanan yanlýþ politikalardýr. Bütün bu çarpýklýklar öðretmenler arasýnda da huzuru bozmaktadýr.
     Öðretmenlerimiz sendikal yaþamýn dýþýnda kaldý
     Öðretmenlerin sendikalara bakýþý ve sendikal sorunlarý nelerdir ?
     Ülkemizde gelenekleþen ve yönetenlerin iþine gelen hak arayan, dik duran yapýlanmalarý yasa dýþý ilan edip onlarý birtakým suçlamalarla dýþlayan politikalar örgütlenmeyi engellemektedir. Bu konuda Eðitim-Sen en deneyimli sendikadýr. Sendikal örgütlenme baþladýðýnda baskýlar, sürgünler, idare tehditleri bizleri yýldýrmadý. Bunlar yetmedi, bizlere yasa dýþý diyen birtakým kamu çalýþanlarýna bir gecede üstten aþaðý sendika kurdurarak "böl, parçala, yönet" mantýðý iþletildi, bu da olmayýnca yýlarca tüzüðümüzde olan bir maddeden doðru dava açýlarak kapatýlmaya çalýþýldýk, bu da olmayýnca sendika içinde birtakým operasyonlarla karþýmýza çýkýlmaya çalýþýldý.
     Ama bu da tutmayacak. Bütün bu geliþmeleri dýþarýdan izlemeyi tercih eden öðretmenlerimiz sendikal yaþamýn dýþýnda kaldýlar. Kaldý da ne oldu? Tam da iþveren konumundaki yönetenlerin ekmeðine yað sürdü. Zaten onlarýn istedikleri de buydu, çünkü örgütsüz olan bir toplumu yönetmek ve çalýþtýrmak çok kolay bir iþti.
     Sendikal sorunlarýmýz ise; Eðitim-Sen ve baðlý örgütümüz olan KESK?in bütün itirazlarýna raðmen birtakým sözde sendikalarýn istekleri ve o günün iktidarýnýn dayatmasý sonucunda çýkan 4688 sayýlý toplu görüþmeli sendika yasasýnýn varlýðý bugün kamu kesiminde çalýþan memur statüsündeki insanlarýmýza haklarýný alamayýþýmýzdandýr. Çünkü bu yasa tüm görüþme ve önerilere raðmen bütün yetkiyi bakanlar kuruluna vermektedir. Bu konu yasadan önce de böyleydi. Yasanýn çýkmýþ olmasý kamu çalýþanlarýna bir þey kazandýrmadýðý gibi yasadan önce uluslar arasý sözleþmelerden doðru kullanmakta olduðumuz birçok hakkýmýzý da elimizden almýþtýr. Ha, yasanýn yararý olmamýþ mýdýr? Birtakým sözde sendikacýlarý protokol ve profesyonellik anlamýnda mutlu etmiþtir! Bunun en somut örneði, geçen yýl 2005 yýlý toplu görüþme sürecinde parti genel merkezinde yapýlan gizli görüþme sonucunda dünyada benzeri olmayan bir uygulama ile sendika aidatýnýn 5 YTL?lik bölümünün devlet tarafýndan ödenmesi karþýlýðýnda kamu çalýþanlarýna 2,5+2,5 lik artýþa imza atýlmýþtýr. Bunun anlamý da "Sen benim aidatýmý güvence altýna al, beni taný; ben de susayým"dýr. Biz hiçbir zaman bu tavrý göstermediðimiz gibi yapýlan bu uygulamayý da kabul etmedik.

     Eðitimcilere insanca
     yaþayacak bir ücret verilmeli
     Son olarak eðitim çalýþanlarýnýn sorunlarýyla ilgili somut talepleriniz nedir?
     Eðitime bütçeden yeterli kaynak aktarýlmasý. Eðitim çalýþanlarýna bir bütün olarak ( hizmetli, memur, öðretmen) insanca yaþayacaklarý bir ücret verilmesi. Sözleþmeli öðretmen uygulamasýndan vazgeçilerek mevcutlarýnda kadroya alýnmasý. Ýkili eðitim ve kalabalýk sýnýflarýn bir an önce çözülmesi. Eðitim kurumlarýna, il ve merkez teþkilatlarýna yapýlan yönetici atamada siyasi ve yandaþ ayrýmana son verilip, okul idarecilerinin seçimle atanmasý. Eðitimde çalýþma barýþýný bozacak uzman, baþöðretmen vb. sýnýflandýrma uygulamasýndan vazgeçilmesi.

     Yorum yap


     • #6
      Evet bütün öðretmen lerimin ve öðretmen lerin öðretmenler günü kutlu olsun

      Biz of-ta vede Eskipazar da çöptesisi istemiyoruz Yawv köyümüze tatile gidiyorduk Þimdi çöp koklamayamý gidecez olmaz olmaz olmaz

      Yorum yap


      • #7
       doðru diyorsun filistin bence de o güzellikleri yok etmeye kimsenin hakký yok resimdeki yer gerçekten çok güzel

       Yorum yap

       Haz?rlan?yor...
       X