Duyuru

Collapse
No announcement yet.

22 Kasým 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 22 Kasým 2006 Haberler

  ATASU BARAJINDA ÇÖP TEHTÝDÝ  Atasu Barajý?nýn da yapýldýðý Galyan Vadisi?nde dere kenarýna býrakýlan çöpler gelecek için büyük tehlike olarak nitelendiriliyor.
  Dere boyunca oluþturulan çöplüklerde Maçka Ýl Genel Meclisi Üyeleri Hayati Yavuz ve Mevlüt Özdemir ile inceleme yapan Atasu (Þahinkaya) Belediye Baþkaný Mustafa Köse, "Bu çöpler belediyemize baðlý mahallelerden dökülmüyor, çünkü biz belediye mahallerini topluyoruz. Bunlar köylerden geliyor. Ve sürekli oluyor. Bize gelen ihbarlarý deðerlendirip iþ makinelerimizi yollayýp bu çöpleri dere kenarýndan topluyoruz. Ýiþimizi býrakýp bu çöpleri topluyoruz. Bu sudan içen Trabzon insanýný düþünüyoruz. Ama kimse bizi düþünmüyor. Bizim çöp konteynýrlarýmýza koyup, Esiroðlu Belediyesi?nden kiraladýðýmýz çöp arabasýyla götürüyoruz. Ama benim gücüm artýk buna yetmiyor. Yýllýk olarak 10 milyarý geçiyor bunun masrafý. Baþka giderleri de var. Biz zaten küçük b
  ir belediyeyiz. Ýþimi gücümü býrakýp köylünün çöpünü toplayamam" dedi.


  ÇÖP ARACI TAHSÝS EDÝLMELÝ

  Yaklaþýk bir yýl önce Trabzon Belediyesi?ne ve ilgili birimlere konuyla ilgili yazý yazdýðýný ancak herhangi bir cevap alamadýðýna iþaret eden Köse, "Trabzon Belediyesi veya Çevre ve Orman Ýl Müdürlüðü ya da baþka ilgisi kim ise bize çöp aracý tahsis etmeli. Atasu Belediyesi?nin bir çöp aracý olmalý. Ondan sonra Galyan Suyu?nun temizliðini bizden sorsunlar. Þu ana kadar bu suyun temizliðini elimizden geldiði kadar saðladýk. 300 bin insan bu sudan içiyor ama bundan sonra benim yapacaðým bir þey kalmadý. Usandým artýk" diye konuþtu.
  Yaklaþýk bir yýl önce Trabzon Belediyesi?ne ve ilgili birimlere konuyla ilgili yazý yazdýðýný ancak herhangi bir cevap alamadýðýný da kaydeden Köse, "Resmi müracaatlarým var. Trabzon Belediyesi ile Çevre ve Orman Ýl Müdürlüðü?ne bir yýl önce müracaatým oldu. Ancak bize cevap bile verilmedi. Bu çöpler Galyan Deresi boyunca býrakýlýyor. Ama vatandaþ çöp atýlacak yer bulamayýnca doðal olarak getirip buraya atýyor. Ayrýca yolumuz da asfalt olmayýnca her yaðmurda yollardaki çamurlar dereye akýyor. Bu da dereyi kirleten etkenlerden biridir. Ben buradaki tehlikeyi görüyorum da Trabzon?un yetkili kiþileri niye görmüyor anlayamýyorum. Ben buradaki çöpü toplarým. Bana sadece bir çöp aracý ve 20-30 tane konteynýr versinler yeter. Bu vadide bulunan bütün köylerin çöplerini toplarým. Þu unutulmasýn su gözesinde temiz tutulur, arýtma tesisinde deðil" dedi.

 • #2
  FINDIKTA KALÝTE SORUNU ARTIYOR  DÜNYA fýndýk üretim ve ihracatýnýn büyük bölümünü elimizde bulundurmamýza, bu ürünün her bakýmdan çok önemli bir gelir kaynaðý olmasýna raðmen, hemen hemen her aþamada verim ve kaliteye gereken önemi vermediðimiz ileri sürüldü.
  Fýndýk üretiminin en yoðun olduðu iller arasýnda yer alan Giresun?un Ticaret Borsasý Meclis baþkanlýðýný yürüten, tüccar-ihracatçý Mustafa Demirci, borsa olarak "Türk fýndýðýndaki kalitesizlik sorunu" ile ilgili olarak sektörde yer alan herkese çaðrý yaptýklarýný bildirdi. "Son yýllarda Türk fýndýðýnda bir kalitesizlik sorunu ile karþý karþýya bulunmaktayýz" diyen Mustafa Demirci, sorun ve çözümü ile ilgili görüþlerini bizimle þöyle paylaþtý:
  SORUN fýndýklarýn toplanmasý sýrasýnda hasat ile baþlamaktadýr. Fýndýklarýn yerden toplanmasý, naylon çuvallara doldurularak harmanlara taþýnmasý sýrasýnda çuvallarda ve harmanda yýðýn halinde uzun süre bekleti
  lmesi, iptidai ve yeterli olmayan harmanlarda kurutulmaya çalýþmasý ve kurutulamamasý, sýhhi ve uygun olmayan depolarda standartlara uygun olmayan ambalajlarda (naylon çuval vb) depolanmasý ve gerekli önem, özen ve hassasiyet gösterilmeden pazarlama yapýlmasý gibi sebeplerden kaynaklanmaktadýr.
  Bu olumsuzluk neticesinde fýndýkta aflatoksin oluþumu meydana gelmektedir. Aflatoksin ve küfün insan saðlýðý üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle yýllarca çeþitli zahmet ve uðraþlar neticesinde oluþmuþ olan "Türk Fýndýðý Markasý" yýllar sonra hasat, harmanlama, depolama ve pazarlama sýrasýnda gerekli hassasiyet ve özenin gösterilmemesi neticesinde bozulmaktadýr.
  Meydana gelen bu olgu nedeniyle Türk fýndýðý imajý zarar görerek, marka deðerinin düþmesine ve imajýnýn bozulmasýna sebebiyet verilmiþ, ihraç edilen fýndýklarýmýzýn yurt dýþýndan dönmesine, ihracat gelirlerimizin azalmasýna, (yýllýk 1.8-2 milyar dolar döviz gelirinin) zaman ve emek kaybýna, insanlarýmýzýn büyük çapta zarar etmelerine sebep olmaktadýr.

  Para kazanmak, fiyatla ölçülemez
  Bugün fýndýktan para kazanmak sadece fiyat ile ölçülmektedir. Bu çok yanlýþtýr. Fýndýkta verim ve kaliteyi arttýrarak hem üretici kazancýný arttýrabilir, hemde Türkiye iç ve dýþ piyasada fýndýk pazarýný geniþletebilir. Bunun için yapýlmasý gereken çok basittir: Verim ve kaliteyi arttýracaksýnýz.
  Ýtalya 3 yýlda dekar baþýna verimi 130 kg?dan 170?e çýkardý. Bizde ise son 2 yýldaki fiyat artýþý nedeniyle 84?den 100?e kadar yükseldi. Birim maliyetin düþürülerek dýþ pazarlarda Türk fýndýðý ile rekabet edebilmenin zorlaþtýrýlmasý gerekir. Ancak, bugünkü anlayýþ ve üretim ile rakiplerimizin iþini deðil zorlaþtýrmak, adeta kolaylaþtýrnýyoruz.
  Ýtalya?da 170 olan üretim ABD?de 300 kg?dýr. Bu miktarlarýn üzerine Türkiye?dea çýkýlmasý mümkündür. Giresun?uin Tirebolu ilçesinde bir üretici ideal þartlarda üretim yaparak dekarda 400-500 kg verim elde etmiþtir. Dekarda 400 kg demek, bugünkü fiyatlarda 1200 YTL kazaným demektir. Oysa 100 kg fýndýk üreten bir kiþi bu kadar geliri saðlayabilmesi için fýndýðýn fiyatýnýn 12 YTL olmasý gerekmektedir. Bu da imkansýzdýr. Ýmkansýz olmasa bile bu yüksek fiyatlar iç ve dýþ piyasada tüketimi azaltmaktadýr. Bakýnýz, bu yýl iç piyasada fýndýk tüketimi 2 katýna kadar çýkmýþtýr. Fiyat uygun olunca tüketim alýþkanlýðý da artmaktadýr. Bu gerçeði sadece fýndýk tüccarý ve sanayicisinin görmesi yetmez. Üreticiden siyasetçisine kadar herkes bilmelidir. Bilmeyen, görmeyen varsa, bunlar Türk fýndýðýna olumsuz etki yapýyorlar demektir.
  Sonuç olarak fýndýðýn ve sektörün geleceði, kurtuluþu, bu ve buna benzer yasalara tüzüklere ve yönergelerle belirlenmiþ olan kurallara, herkesin müþterek ve titizlikle uymasý ile mümkündür. Hedefimiz, kaliteli üretim, verim artýþý ve bununla yeni pazarlar kazanmak, dünyanýn tüm ülkelerine fýndýk satmaktýr. Çok üretip, çok satarsak, çok kazanacaðýz demektir.

  Fýndýk lisanslý depolarý kurulmalý
  Fýndýk piyasalarýna çeki düzen vermesi beklenen Fýndýk Ürün Ýhtisas Borsasý ve Fýndýk Lisanslý Depolarý kurulup faaliyete geçene kadar, üreticilerin "Ben üretirsem üretir satarým" anlayýþýndan kurtulmalarý gerekir.
  Bu noktada alýcýlarýn, fýndýklarda yetkili kurum ve kuruluþlarca tespit edilmiþ olan kalite borucu unsurlarýn varlýðýný tespit ettikleri fýndýklarý satýn almama konusunda gerekli duyarlýlýðý göstermeleri ve satýn alacaklarý fýndýklarda TSE 3074 Kabuklu Fýndýk standartlarý için belirlenmiþ olan kriterlere uygunluðu aramalarý gerekmektedir.
  Özellikle, alýmýna karar verdikleri fýndýklarda aflatoksin ve küf oluþumunun hemen hemen tek sorumlusu ve tetikleyicisi durumunda olan nem oraný, TSE 3074-3075 standardýna uymayan, nem miktarý yüzde 6?nýn üzerinde olan veya bu oranýnýn çok üstünde olduðu görülen fýndýklarý almaktan ve satmaktan imtina etmeleri þarttýr.
  Fýndýkta, kalitesizlik sorununu çözmede, fýndýk tüccarlarýnýn,sanayicilerin, manavlarýn ve fýndýk alým satýmý ile iþtigal edenlerin sorumluluðu büyüktür.
  Bunlarýn mal alýmlarýnda gösterecekleri titizlik ile müstahsilin eðitilmesine ve uyarýlmasýna yardýmcý olmaktan baþka yapabilecekleri pek bir þey bulunmamaktadýr.
  Bu uyarýlar, zaman zaman bizler veya bizleri temsilen meslek örgütlerimiz tarafýndan yapýlmaktadýr. Buna raðmen bu güne kadar gerekli baþarý ve ilerleme maalesef bugüne kadar saðlanamamýþtýr.
  Bu hususta üreticilerimizin, ?Ben ne üretirsem üreteyim, satarým. Alýcýlar da pazara ne gelirse gelsin alýrlar? mantýðýnda olmalarý olumsuz etki yaratýyor.

  Yorum yap


  • #3
   FATÝH KAPI DIÞARI
   TAKIMIN HUZURUNDA
   Trabzonspor'da Fenerbahçe maçý öncesi þok geliþme yaþandý ve Fatih Akyel Teknik Patron Ziya Doðan, tarafýndan kadro dýþý býrakýldý. Fatih'in Sivasspor maçý öncesi 3 antremana izinsiz çýkmayan ve bildirdiði mazeretleri inandýrýcý bulmayan Doðan, dün ki idman öncesi futbolcular ile yaptýðý toplantýda kadro dýþý kaldýðýný tecrübeli oyuncuya iletti. Bu karar ile þok olan Fatih, idman çýkmadan tesislerden ayrýldý.
   DOÐAN: YALAN KONUÞTU
   Bundan sonra Paf takým ile çalýþacaðý belirtilen Fatih'in idmanlara izinsiz çýkmadýðýný ve ardýndan mazeretinde yalan konuþtuðunu ifade eden Doðan, "Fatih?in bundan sonra antrenmanlara alýnmayacak. Takýmla ilgili yaptýðýmýz haftalýk toplantýda sebepler bir bir oyuncunun yüzüne karþý anlatýlmýþtýr. Takým içerisindeki disiplini bozan davranýþlara bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra da taviz verilmeyecektir" dedi.

   Yorum yap

   Haz?rlan?yor...
   X