Duyuru

Collapse
No announcement yet.

21 Kasým 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 21 Kasým 2006 Haberler

  71 BELEDÝYENÝN SUYU KLORSUZ!

  Trabzon'un Vakfýkebir ilçesinden sudan kaynaklý yüzlerce ishal hastasý az kalsýn ölümcül vakalarla sonuçlanacaktý. Bu olay 'sularýmýz nekadar' temiz tartýþmasýnýda bir kezdaha gündeme getirirken ortaya ilginç bir sonuç çýktý.
  Trabzon Ýli genelinde kullanýlan içme ve kullanma sularý ile ilgili Ýl Hýfzýssýhha Kurulu Eylül ayýnda belediyelere yazý gönderek tedbir almalarýný istedi. Yapýlan araþtýrmada 77 belediyeden sadece 6 belediyenin suyu klorladýðý ve temiz içme suyu kullanýldýðý tespit edildi.
  Yaþanan bu skandala el koyan Trabzon Valiliði klorlama yapmayan ve suyu denetim altýna almayan belediyelere eksiklerin tamamlanmasý için üç ay zaman tanýdý. Eðer bu üç ay içinde belediyeler gerekli tedbirleri almazsa olay yargýya taþýnacak ve hukiki süreç baþlayacak
  Ýl Hýfzýssýhha Kurulu Kararýnda; "Ýlimizde bulunan 77 ilçe ve belde belediyesine ait toplam 420 su deposundan 10
  5 tanesinden dezenfekte edilmiþ olan sularýn halka arz edildiði(bu depolarýn 50 tanesinde Trabzon Belediyesi, Esiroðlu Arýtma Tesislerinde otomatik olarak klorlu su bulunmaktadýr). Bunun yaný sýra ilimizdeki 7 büyük grup suyu dahil olmak üzere grup veya birliklerin bakým ve onarýmdan sorumlu olduðu diðer su tesislerinin (köylerde kullanýlan sular) hiçbirinde dezenfeksiyon ünitelerinin çalýþmadýðý(bu tesislerden sadece Merkez Karakaya Grup Suyununun dezenfeksiyon ünitesinin mevcut olduðu ancak halihazýrda klorlama iþleminin yapýlmadýðý)ný tespit edildiði, Saðlýk Müdürlüðü elamanlarýnca özellikle kýrsal kesimde klorlama çalýþmasý yapýldýðý büyük özveri ile yürütülen bu çalýþmalarýn sularýn dezenfeksiyonunu konusunde yeterli olmayacaðý belirtilmiþtir.
  Sonuç olarak, Halk saðlýðý açýsýndan böyük önem arz eden su sanitasyonu konusunda baþta belediyelik yerler olmak üzere tüm yerleþim birimlerinde tüketilen suyun 24 saat klor ihtiva edecek þekilde dezenfekte edilmesi hususunun saðlanmasý için gerekli çalýþmalarýn yapýlmasý hususu kurula arz edilmiþtir.

 • #2
  OTOMOBÝLDE DAMPÝNG  Stok eritiyorlar
  Ramazan Bayramý öncesinde indirim kampanyalarýna baþlayan otomobil firmalarý þimdi de 2006 model stoklarýný eritmek için bu kampanyalarýný geniþletiyor. Ancak kampanyalar sadece elde kalan modelleri kapsamýyor. Satýþa yeni sunulan 2007 model otomobillerde de indirim yapýlýyor.
  > Takas indirimi de var
  Hyundai, Nissan, Daihatsu, Opel, Peugeot, Seat, Skoda ve Chevrolet gibi çok sayýda ünlü marka, modeline göre 2 ile 10 bin YTL arasýnda indirim uygulamaya baþladý. Bazý markalar ise yakýt desteði, takas indirimi ile 12 aya yüzde 0 faiz uygulamasýný içeren kampanyalar düzenliyor.
  > Fýrsatý deðerlendirin
  Nissan Genel Müdür Yardýmcýsý Ýklim Sancaktaroðlu, kampanyalarýn, satýþ ve pazar paylarýný artýrma amacý taþýdýðýný belirterek, dövizdeki gerilemenin de bu düzenlemelerde etkili olduðunu söyledi. Daihatsu Türkiye Pazarlama Müdürü Kanat Kale ise ?Cazip f
  ýrsatý deðerlendirin'' önerisinde bulundu.
  > Renault 12 ay faizsiz
  Renault?nun Megane HB, Wagon, Scenic, Modus ve Laguna modellerini, vergilerini ödedikten sonra 12 aya yüzde 0 faizle almak mümkün. Renault bu modellerde 2000 YTL takas indirimi yapýyor. 2006 model Scenic ve Laguna?da 2250, Megane?da 2000 YTL indirim var. Symbol Authentique 1.4?ün 23.180 YTL olan fiyatý kampanyada 22.200 YTL?ye, Megane Sedan Authentique 1.4?ün 33.340 YTL olan fiyatý 32.500 YTL?ye iniyor.
  > Opel?de büyük fýrsat
  Opel Türkiye, 2007 modellerinde 2500-7000 YTL indirim uyguluyor. 2006 model Astra Classic?in fiyatý ise 2007 modelden 3000 YTL daha düþük. Yeni Astralarýn 2006 modellerini de 1000-1500 YTL daha ucuza almak mümkün. 2007 Astra Classic 1.4i?nin 31.145 YTL?lik fiyatý 27.145 YTL?ye iniyor. Ayný aracýn 2006 modelinin fiyatý 23.963 YTL. 2007 Astra 1.4i?nin 34.862 YTL?lik fiyatý da 31.862 YTL?ye kadar düþüyor.
  > Nissan da fiyat düþürdü
  2007 modellerinde 4 bin ile 7300 YTL indirim uygulayan Nissan?ýn 2006 modelleri daha uygun. 2006 model Nissan Note?a 22 bin 490 YTL?ye, Micra?ya ise 18 bin 890 YTL?ye sahip olmak mümkün. Primera 1.6 Visia?nýn fiyatý 40.990 YTL ancak araç 37.990 YTL?den satýlýyor.
  > Fiat?ta fýrsat aracý
  Fiat 2007 model Panda ve Ýdea?da ?Fýrsat Aracý? kampanyasý baþlattý. Kampanyada, Pandalar 3800 ile 7290 YTL arasýnda, Ýdea?lar 7000 YTL indirimli. Ayrýca Palio?da 2150 ile 3250, Albealarda 1150 ile 2900, Doblo?larda 750 YTL indirim var. Panda 1.2 Dynamic?in 27.790 YTL?lik fiyatý kampanyada 20.500 YTL, Ýdea 1.3 Multijet?in 36.980 YTL olan fiyatý 29.820 YTL. 12000 YTL 12 ay vadede sýfýr faizli.
  > Peugeot?da yakýt indirimi
  2007 modellerinde 3 bin ile 10 bin YTL indirim yapan Peugeot?nun, 2006 modellerini ise 6 bin ile 13 bin YTL ucuza almak mümkün. 206 X-Design 1.4?ün 2007 liste fiyatý 27.339 YTL kampanyalý fiyatý ise 24.600 YTL olurken ayný aracýn 2006 modeli 21.600 YTL.

  Yorum yap


  • #3
   MÝLLETÝMÝZÝN DESTEÐÝ ÝLE 5 YIL DAHA TEK BAÞINA ÝKTÝDARDAYIZ   AK Parti Trabzon Ýl Baþkan Yardýmcýsý ve AR-GE Baþkaný Mehmet Çevik, önümüzdeki dönem AK Parti'nin ne yönde þekilleneceði konusunda önemli açýklamalar yaptý. Ýþte Çevik'in açýklamalarý:
   AK Parti ideoloji dayatan veya rant daðýtan bir parti deðildir, olmayacaktýr. 2002 yýlý öncesi Türkiye?nin en büyük problemi, güven bunalýmýydý. Siyasi ve ekonomik istikrarsýzlýk içinde olan Türkiye, 2001 Þubat?ýnda tarihinin en aðýr ekonomik krizini yaþadý. Kronik hale gelen yüksek enflasyon, ekonomiyi kemiren reel faiz oranlarý, açýk veren kamu maliyesi gibi pek çok olumsuz göstergeyle adeta günü kurtarmaya çalýþan bir ülke...
   Yatýrým yapmadan, üretmeden, paradan para kazanma dönemi. Bugün istikrar ve güven ortamý saðlanmýþ, ilkeleri gerçekleþtiren çok farklý bir tablo karþýmýzda. Ýþ adamlarýmýz, Baþbakan R. Tayip Erdoðan?ýn cumhurbaþkaný olmayarak baþbakan olarak icranýn baþýnd
   a kalmasýný istemektedir. Halkýmýz bu durumu doðru bir þekilde deðerlendirecektir. Artýk Türkiye?de ileriye dönük daha kalýcý çizgiler oluþmaya baþlamýþtýr. Partimiz siyasi geleneklerden tam kurtulmuþ deðildir. Kýsa vadede siyasi getirisi olan icraatlardan sakýnmak lazýmdýr. Oluþturulacak yeni parlamento daha teknokrat ve akademisyen aðýrlýklý olmalýdýr. Milletvekili daðýlýmýnda daha homojen bir daðýlýmla yeterli sayýda kadýn ve genç parlamentten oluþmalýdýr. Ak Parti toplumun ihtiyaçlarýný doðru tespit ederek buna uygun politikalar geliþtirmeye devam edecektir.
   > Yerel yönetimlerin fonksiyonlarý daha da artýrýlmalýdýr
   Çaðýmýz; bir yönüyle küreselleþme çaðý, diðer yönüyle yerelleþme ve yerel yönetimlerin devlet sistemleri içindeki aðýrlýklarýnýn arttýðý bir çaðdýr. Artýk demokrasi; sadece bir seçme seçilme rejimi deðil, ayný zamanda bir katýlma ve iþbirliði rejimi olarak da algýlanmaktadýr. Bu katýlým ve iþbirliðini gerçekleþtirecek temel birimler ise yerel yönetimlerdir. Mahalli idareler anlamýnda asýl sorun, demokrasimizin derinlikten yoksun oluþudur. Yapýlmasý gereken, katýlýmcý ve çoðulcu demokrasinin günümüzde yaygýnlýk kazanan ilke ve uygulamalarýný yine günümüz iktisat ve kamu yönetimi anlayýþlarý çerçevesinde mahalli idareler alanýna taþýmaktýr.
   Yerel yönetimlerin karar alma süreci ve bazý faaliyetlerine sivil toplum kuruluþlarýnýn katýlýmý saðlanmalýdýr. Kendi görevlerini yerine getirebilmek için gerekli harcamalarý karþýlayacak düzeyde ve çeþitlilikte mali güce kavuþturulmalarý gerekir. Ak Parti yerel yönetimler reformunu gerçekleþtirerek yerelleþme yönünde önemli adýmlar atmýþtýr. Yerel yönetimlerin fonksiyonlarý daha da artýrýlmalýdýr.

   ?Ver parayý al oyu? anlayýþý bütçe açýklarýný tetikledi
   2000 yýlýnda 57. Hükümet tarafýndan çýkartýlan ve 2001?de yürürlüðe konulan birliklerin yeniden yapýlandýrýlmasý yasasý ile birlikte 17 birlik özerkleþtirilmiþtir. Siyasiler sürekli olarak birliklere, birim fiyatlama müdahalesi, fiyatlarýn siyasi getiri saðlayacak þekilde düzenlenmesi, hazine adýna alým yapýlmasý devlet bütçesine önemli yükler getirmiþtir. Ayný zamanda birliklerin mali disipline kavuþmalarý bir türlü saðlanamamýþtýr.
   Çaya, fýndýða, pancara, pamuða vs. ver parayý al oyu anlayýþý bütçe açýklarýný tetiklemiþtir. Sadece iktidara gelme uðruna ülkenin geleceði ihmal edilmiþ ve günü kurtaran politikalar geliþtirilmiþtir. Üreticilere verilen yüksek birim fiyatlar kýsa vadede gönülleri okþamýþtýr. Ancak alýnan kar yüksek enflasyon ve zamlarla ayný sürede insanýmýzýn cebinden çýkmýþtýr. Bütün bunlar üreticinin aldatýlmasýdýr.
   2002 yýlýndan sonra fýndýk birim fiyatlarýný FKB kararlaþtýrmýþtýr. Hükümetimizin fiyatlara dahili söz konusu deðildir. FKB yönetiminin basiretsizliði, beceriksizliði sonucu 2005 fýndýk paralarý üreticilere ödenememiþtir. Baþarýsýzlýðýn faturasý hükümetimize kesilmeye çalýþýlmýþtýr.
   Bunu fýrsat olarak deðerlendiren muhalefet partilerimiz de Karadeniz bölgesine adeta çýkarma yaparak kendilerine taban yaratma gayreti içerisinde FKB yönetimiyle el ele vermiþtir. Aklý selim Karadeniz halký gecikmiþ alacaklarýnýn vermiþ olduðu kýzgýnlýkla bu oyunlarý kýsmen de olsa desteklemiþtir. Ancak zaman ilerledikçe muhalefetin de fýndýk konusunda samimi olmadýðý anlaþýlmýþtýr.

   Proje üretmek yeterli deðildir, projeleri hayata geçirmek, onlarý uygulamak gerekir
   1983?ten beri Türkiye?de 113 siyasi parti kuruldu. Bu partilerin tamamý yapacaklarýný abartýlý bir þekilde anlatarak iktidar oldu. Balonlar erken söndü. 1983?ten sonra parlamentonun çalýþma süresi 5 yýla çýkarýldý. Ancak ne hikmetse 5 yýlý tamamlayan bir iktidar olmamýþtýr. Ýlk kez AK Parti 5 yýldýr iktidarda olma baþarýsý gösterebilmiþtir. Proje üretmek yeterli deðildir, projeleri hayata geçirmek, onlarý uygulamak gereklidir. Paralarý batan bankalar aracýlýðýyla hortumculara aktarýrsanýz projeleri hayata geçiremezsiniz. AK Parti ile hortumlar kesildi ve icraatlar gerçekleþtirildi. Biz önümüzdeki dönem beþ yýl daha tek baþýna iktidar olmayý hedefliyoruz. Anlatmaya kalkarsam sayfalara sýðmayacaktýr, en kýsa tarafýndan özetlemeye çalýþacaðým.
   Sahil yolunu iktidarýmýz % 22?si yapýlmýþ olarak devraldý. 250 trilyon harcayarak % 95?ini bitirmiþiz. 2007 yýlý sonunda bazý düzenlemeleri haricinde bu yol bitirilecektir.
   21 yýllýk Tanjant serüveni AK Parti ile sona ermiþ ve 45 trilyon harcanarak %52?si tamamlanmýþ. Teþvik kapsamýnda 36 ile eklenen 13 il arasýnda yer alan Trabzon?da bu sene zarfýnda 5 binin üzerinde iþçi istihdam edilmiþtir. 5 yýl önce ihale edilen 2. tünel iktidarýmýz tarafýndan yapýlmýþtýr 8.5 trilyon harcanarak modern balýkçý barýnaðý inþa edilmiþtir. Zaðnos Paþa Deresi Kentsel Dönüþüm Projesi 42 trilyona istimlak edilerek ihale edilmiþ TOKÝ tarafýndan hayata geçirilecektir. Tabakhane Deresi Kentsel Dönüþüm Projesi hayata geçirilecektir.
   Toplu Konut Ýdaremiz (TOKÝ) tarafýndan sadece Trabzon?a 1950 konut yapýlarak, dar gelirlilere kira öder gibi düþük ve uygun vadeli ödentilerle verilmiþtir.
   Atasu (Galyan) barajýna düzenli (2006 yýlýnda 18 trilyon) para aktarýlarak yapýmýna devam edilmektedir. Doðal gaz þehir akýþ hatlarý yapýmý hýzlý bir þekilde devam ederken (EPDK) enerji piyasasý düzenleme kurumu tarafýndan þehir içi doðal gaz þebekesi ihale edilmiþtir.
   Yýllarýn getirdiði çöp sorunu iktidarýmýz döneminde çözülmüþtür. Orman Bakanlýðýmýzýn vermiþ olduðu 7.5 trilyon hibe ödenek ile ana ve ana transfer istasyonlarýnýn yapýmý devam etmektedir.
   Saðlýk Bakanlýðýnýn bütçesi 182 trilyon olduðu 2003 yýlýnda 32 trilyon harcanarak KTÜ Farabi ek binasý inþa edilmiþ ve tefriþi tamamlanmýþtýr.
   KTÜ bünyesinde 6 fakülte, 1 yüksekokul ak parti iktidarýnda açýlmýþtýr. Çamburnu Yeniçam Tersanesinin temeli 14 Kasým 2006?da Ulaþtýrma Bakanýmýz Binali Yýldýrým tarafýndan atýlmýþtýr. 41.5 trilyon TL?ye ihale edilen tersanede yan kuruluþlarýyla birlikte 5 bin kiþi iþ bulacaktýr.
   Çamlýk kalp ve damar hastanesi restorasyonu yakýn zamanda tamamlanarak hizmete açýlacaktýr.

   Yorum yap

   Haz?rlan?yor...
   X