Duyuru

Collapse
No announcement yet.

20 Kasým 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 20 Kasým 2006 Haberler

  YAPTIÐI ESPRÝ ÖLÜMÜ OLDU
  Trabzon Deðirmendere-Deliktitaþ'ta 1980 yýlýndan beri faliyet gösteren Kamsan Karadeniz Ýþ Makinasý Servisi ve Yedek Parça Sanayi A.Þ'nin ortaklarýndan Tevfik Türkday yaþamýný kaybetti. Trabzon'un Arsin Ýlçesi Harmanlý köyündeki evinin önünde aðaç keserken, kestiði aðacýn kökünün üzerine düþmesi sonucu feci þekilde hayatýný kaybeden Türkday bugün öðle namazý sonrasý kýlýnýcak cenaza namazýylla Arsin ilçesi Harmanlý köyünde topraða verilecek.
  48 yaþýnda üç cocuk babasý Tevfik Türkday'ýn iki arkadaþýyla birlikte aðaç keserken;'Bu kestiðimiz aðaç tahtasý cenaze tabutuna lazým" dedikten bir dakika sonra kestiði aðacýn üzerine düþmesi sonucu bir anda cansýz kaldý. Arkadaþlarý düþen büyük kök parçasýný kaldýrmak istedi ama olmadý .Daha sonra gelen yardým üzerine aðacýn altýnda kaldýrýlan Tevfik Türkday hastaneye kaldýrýlmak istenirken yolda hayataný kaybettiði belirtildi.
  Tevf
  ik Türkday'ýn ölüm haberi üzerine Trabzon Numune Hastanesine akýn eden yakýnlarý büyük þok yaþadý.
  Çevresi tarafýndan çok sevilen Tevfik Türkday'ýn ölümü ailesi, yakýnlarýný ve sevenlerini büyük üzüntüye boðdu.
  Kamsan Karadeniz Ýþ Makinasý Servisi ve Yedek Parça Sanayi A.Þ ortaklarý Servet Saruhan ile Hasan Altýnkaynak ortaklarýnýn kaybetmeninin acýsýný yaþadýklarýný belirterek Tevfik Türkday'ýn ailesine ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dilediler.
  Saruhan;"Çok iyi bir insaný kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.Ölüm haberini duyunca inanmak istemedik,hala þoktayým.Merhuma Allah'tan rahmet yakýnlarýna baþsaðlýðý diliyorum"


 • #2
  PARK KAZASI
  Trabzon’dan Vakfýkebir istikametine gitmekte olan 61 EC 148 plakalý kamyonet, yol kenarýnda duran Cem Günel yönetimindeki 19 EN 627 plakalý kamyona arkadan çarptý. Kaza sonucu kamyonette bulunan Cafer Turhan, Ökkeþ Yýldýz ve Bünyamin Çelebi aðýr yaralandý. Kamyonun, park yeri olmayan bölgede ekmek almak için durduðu öðrenildi

  Yorum yap


  • #3
   ÖÐRENCÝYE DARP   KTÜ Öðrenci Kolletifi Üyesi bir öðrenci, önceki gün üniversitede darp edildi. Kollektif, basýn toplantýsý düzenleyerek, olayý kýnadý. Toplantýnýn ardýndan ayný öðrencinin bir daha darp edildiði iddia edildi. KTÜ Öðrenci Kollektifi 7 Kasým günü YÖK’ü protesto amaçlý bir basýn açýklamasý gerçekleþtirmek istemiþ, Jandarma’nýn kendilerini göz altýna alma isteðine direnince bir arbede yaþanmýþtý. Dün yapýlan basýn açýklamasý ile Kollektif üyesi bir üniversitelinin bir grup tarafýndan darp edildiði, araçla kaçýrýlmak istendiði ifade edildi. KTÜ Kanuni Kampusu, Yer Bilimleri Bölümü önünde KTÜ Öðrenci Kolektifi adýna Elif Aydýn’ýn yaptýðý basýn açýklamasýnda, arkadaþlarýna bu saldýrýyý gerçekleþtirenlerin daha önce de üniversite içerisinde öðrencileri tehdit ettiði ve çeþitli darp olaylarýna karýþtýðý iddiasý yer aldý. Saldýrýya uðrayan öðrenci arkadaþlarýnýn tedavisinin ardýndan þikayetçi olduðunu belirten Elif Aydýn, "Bu olayýn özellikle YÖK protestosundan sonra gelmesi tesadüf müdür? Bu kiþilerin üniversitedeki bazý güvenlik elemanlarý ile iliþkilerinin nasýl bir açýklamasý vardýr? Rektör Özen, bu guruplara hiçbir yaptýrým uygulayamýyor. Yurtlarda öðrenciler sürekli darp ediliyor. Huzurlu bir üniversite istiyorsanýz bu çeteleri üniversitede barýndýrmayýn" þeklinde konuþtu. Olaysýz geçen bu açýklamanýn ardýndan, daha önce saldýrýya uðrayan öðrencinin yeniden darp edildiði iddiasý ortaya atýldý.


   KTÜ Öðrenci Kolletifi Üyesi bir öðrenci, önceki gün üniversitede darp edildi. Kollektif, basýn toplantýsý düzenleyerek, olayý kýnadý. Toplantýnýn ardýndan ayný öðrencinin bir daha darp edildiði iddia edildi. KTÜ Öðrenci Kollektifi 7 Kasým günü YÖK’ü protesto amaçlý bir basýn açýklamasý gerçekleþtirmek istemiþ, Jandarma’nýn kendilerini göz altýna alma isteðine direnince bir arbede yaþanmýþtý. Dün yapýlan basýn açýklamasý ile Kollektif üyesi bir üniversitelinin bir grup tarafýndan darp edildiði, araçla kaçýrýlmak istendiði ifade edildi. KTÜ Kanuni Kampusu, Yer Bilimleri Bölümü önünde KTÜ Öðrenci Kolektifi adýna Elif Aydýn’ýn yaptýðý basýn açýklamasýnda, arkadaþlarýna bu saldýrýyý gerçekleþtirenlerin daha önce de üniversite içerisinde öðrencileri tehdit ettiði ve çeþitli darp olaylarýna karýþtýðý iddiasý yer aldý. Saldýrýya uðrayan öðrenci arkadaþlarýnýn tedavisinin ardýndan þikayetçi olduðunu belirten Elif Aydýn, "Bu olayýn özellikle YÖK protestosundan sonra gelmesi tesadüf müdür? Bu kiþilerin üniversitedeki bazý güvenlik elemanlarý ile iliþkilerinin nasýl bir açýklamasý vardýr? Rektör Özen, bu guruplara hiçbir yaptýrým uygulayamýyor. Yurtlarda öðrenciler sürekli darp ediliyor. Huzurlu bir üniversite istiyorsanýz bu çeteleri üniversitede barýndýrmayýn" þeklinde konuþtu. Olaysýz geçen bu açýklamanýn ardýndan, daha önce saldýrýya uðrayan öðrencinin yeniden darp edildiði iddiasý ortaya atýldý.

   Yorum yap

   Haz?rlan?yor...
   X