Duyuru

Collapse
No announcement yet.

18 Kasým 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 18 Kasým 2006 Haberler

  2007'DE FÝÞ TOPLANMAYACAK

  MALÝYE Bakaný Kemal Unakýtan, 4'üncü Uluslararasý Bankacýlýk, Finans ve Yatýrým Zirvesi?nde yaptýðý konuþmanýn ardýndan gazetecilerin sorularýný cevapladý. Unakýtan, "Ücretlilerde 2008 için 2007?de fiþ toplama mecburiyeti kaldýrýlýyor" dedi.
  Unakýtan?ýn açýklamasýnýn ardýndan sokaktaki vatandaþýn konuya iliþkin görüþlerini dinledik. Mikrofon uzattýðýmýz vatandaþlarýn çoðu, uygulamayý geç kalýnmýþ bir uygulama olarak deðerlendirdi.
  Osman Yýlmaz (Seyyar satýcý): "Bence güzel bir uygulama ama geç kalýnmýþ bir karar. Karar çok daha önceden alýnýp uygulanmalýydý. Vatandaþýn aldýðý belli bir ücret var zaten, bunu yastýk altý yapmýyor. Neticede, kazandýðýný yine harcýyor. Örneðin, ben alýþ veriþlerimde fiþ almýyorum. Bu durumdan rant saðlayan ve vergi kaçýranlar da kar elde ediyor. En güzel bir uygulama olacak fakat geç kalýnmýþ bir uygulama bu."
  Remzi Temel (Emekli): "Be
  n emekliyim ve geçen yýllardan beri çektiklerimiz herkese yeter oldu. Bu uygulama çalýþan vatandaþlarýmýzý da fiþ toplamaktan kurtarýr. Ben uygulamayý destekliyorum. Eðer hayata geçirilebilirse iyi bir uygulama olarak görüyorum.?
  Hüseyin Ertem (Ýþçi): "Ben çalýþan bir vatandaþ olarak bu uygulamayý yürekten destekliyorum. Çok iyi bir uygulama bu, memnun oluruz. Sistemi akýl edenlerden, hayata geçirmeye çalýþanlardan Allah razý olsun. Emekliler gibi çalýþan insanlarýn da fiþ toplama derdinden kurtulmasý çok memnun edici bir olay. Maaþlarýmýza yýllýk deðil de her ay yansýyacak olmasý da ayrý bir güzellik doðrusu..."
  Nihat Semiz (Garson): "Biz daha önce yýllýk olarak fiþlerimizi toplayýp iade edip parasýný alýyorduk. Bu uygulamayla aylýk olarak fiþ vermeden 25-30 YTL ekstra bir kazancýmýz olacak. Fiþ toplamamak iyi fakat bizim gibi asgari ücretle çalýþan bireylerin daha önce yýllýk yatýrdýðý fiþ miktarý 4.500- 5000 YTL?lik fiþ verip karþýlýðýnda 500- 600 YTL para alýyorduk. Bu uygulamayla 150- 200 YTL kaybýmýz olacak. Þahsen iyi karþýlamadým. Devlet bunu böyle istiyorsa yapacak bir þeyimiz de yok."
  Seyfettin Rüstem (emekli): "Bu uygulama güzel bir þey. Ben emekli bir vatandaþ olarak çalýþanlarýn da fiþ toplama derdinden kurtulmasýný isterim. Devletin yaptýðý her þey iyi olur. Her þey devletin elinde fakat asgari ücretle çalýþan insanlar zaten periþan bir durumda, buna da bir el atmalarý gerekli."
Haz?rlan?yor...
X