Duyuru

Collapse
No announcement yet.

17 Kasým 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 17 Kasým 2006 Haberler

  TRABZON SOKAKLARI GÖZALTINDA


  Þehrin en küçük noktasýna kadar kontrolünü saðlayan MOBESE Sistemi'nin Trabzon'a getirilmesi için ilk adým Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan atýldý. Sistemin kurulmasý için gerekli 4 trilyonun 1.4 trilyonluk kýsmýný Ýçiþleri Bakaný Abdulkadir Aksu, AK Parti Ýl Baþkaný'nýn ýsrarlý tutumu üzerine Trabzon'a aktardý.
  Konuya iliþkin görüþlerini dile getiren AK Parti Trabzon Ýl Baþkaný Ahmet Metin Genç, geçtiðimiz hafta sonu gerçekleþtirilen AK Parti'nin kongresinde konuyu Ýçiþleri Bakaný'na ileterek ýsrar ettiklerini söyledi. Genç, "Para Trabzon'a gelmiþtir, þimdi sýra gerisini tamamlamada" diye konuþtu. Genç, geçtiðimiz ay içinde TTSO'da gerçekleþtirilen toplantýda, bu konuyu gündeme getirdiðini hatýrlatarak, "Burada 1 trilyonun hükümet, 1 trilyonun belediye, 1 trilyonun Ýl Özel Ýdaresi ve geri kalan 1 trilyonun da þehrin zengin tüccarlarýndan saðlanmasý yönündeki t
  eklifimize kimseden somut bir adým gelmemiþtir. Kendi kendimize lazým olan þeyleri kendimiz de saðlayabiliriz. Bu konuda somut adým atýlmamasý beni üzmütür. Ancak biz iktidar partisiyiz ve sorumluluðumuz var, bunun bilincinde olarak gayret gösterdik, çalýþtýk ve karþýlýðýný aldýk. Teklifimiz bundan sonrasý için de geçerlidir. Projeye sahip çýkmamýz gerekiyor" dedi. MOBESE Sisteminin en modern örneðinin Ýstanbul'da olduðuna iþaret eden Genç, sistemin kurulmasýyla en büyük faydayý Belediye'nin saðlayacaðýný söyledi. Genç þehrin bütün ana sokak ve caddelerinin görüntüleneceðini, en önemlisi de suçlarýn öncesinde tespit imkaný doðacaðýný belirterek, "Bu konuda 5-6 aydýr giriþimlerimizi sürdürüyoruz. Ödenek Trabzon'a aktarýldýðý için önümüzdeki günlerde hazýr olan projenin ihalesi de yine Trabzon'da yapýlacaktýr" diye konuþtu.
  MOBESE Sistemi nedir?
  M.O.B.E.S.E Emniyet Müdürlüðü bünyesinde faaliyete geçirilen "Kent Bilgi ve Güvenlik Sistemi"dir. Halka sunulan kamu hizmetlerinin iyileþtirilmesi, yönetim iþlevinin kolaylaþtýrýlmasý, muhtarlýk hizmetlerinin düzenlenmesi ve suç sayýsýnýn düþürülmesi hedeflenmektedir. Bu çerçevede muhtarlýklar, polis araçlarý mobil polis karakol üniteleri, il ve ilçe Komuta Merkezleri ve Ýl Emniyet Müdürlüðü hizmetlerinin yürütülmesini saðlayan ayrý sistemler, yazýlýmlar ile entegre ediliyor. Acil durum hizmetleri "emergency" (itfaiye, saðlýk vb.) baþta olmak üzere, zamanla gerekli görülen diðer kurumlarýn da sisteme entegre edilmesi planlanmakta. böylelikle, söz konusu hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili olarak, Ýl'de bulunan yöneticilerin, yönetim ile ilgili görevlerini daha etkin bir þekilde yerine getirebilmeleri amaçlanýyor.

 • #2
  ÞEHÝR SUYUMUZ KESÝNLÝKLE TEMÝZ  Vakfýkebir Ýlçe Belediye Baþkaný Hayri Birinci, düzenlediði basýn toplantýsýnda, ilçede geçen hafta yaþanan salgýn nedeniyle kendilerini yalnýz býrakmayan ve desteklerini günlerce sürdüren tüm kiþi, kurum ve kuruluþlara teþekkür etti.
  Baþkan Birinci, sözlerini þöyle sürdürdü: "Yaþanan bu salgýn hastalýðýn ardýndan hastalýðýn nedenleri konusunda spekülasyonlar yapýlmýþtýr. Hiçbir belgeye dayanmadan sadece öngörü ile ortaya atýlan bu iddialarla ilçemizde panik havasý yaratýlmaya çalýþýlmýþtýr. Yapýlan araþtýrmalar neticelenmeden salgýn hastalýðýn sadece belediye suyundan olduðu söylenerek kamuoyu yaratýlmak istenmiþ ve yanlýþ bilgilerle halkýmýz yanýltýlmýþtýr.
  Oysa belediye sýnýrlarý dahilinde olmayan ve köylerde oturan bir çok vatandaþýmýz bile ayný þikayetlerle hastaneye baþ vurmuþtur. Ýlçemizin hiçbir yerinde içme suyuna laðým karýþmamýþtýr. Yapýlan tahlillerde
  mikroplu çýkan sular köy sularý, durgun sular ve çeþme sularýdýr."
  Belediye Baþkaný Hayri Birinci, Halk Saðlýðý Uzmaný Laboratuvar Müdürü Temel Terzi imzasýyla yayýnlanan ve 48 adet deðiþik sudan alýnan tahlil sonuçlarýný basýn mensuplarýna açýklayarak, "Ýlçe merkezimizin hiçbir noktasýnda fecal koliform (kanalizasyon) bulgusuna rastlanýlmamýþtýr" dedi.
  Baþkan Birinci, "Bu hassas durumdan çýkan en büyük güzellik, bizlerle dayanýþma içersinde olan ve yardýmýmýza koþan kardeþ belediyelerimizin katkýlarý oldu. Hepsine ayrý ayrý teþekkür ediyor, þükranlarýmý sunuyorum" dedi.

  Yorum yap


  • #3
   EÞÝNE CAN VERECEK AMA PARASI YOK

   Ölüm döþeðindeki siroz hastasý eþine karaciðer nakli gerekiyordu.Onun ciðeri uygun görüldü.Þans ona güldü ama istenen para temin edilmezse ameliyat gerçekleþmeyecek
   32 yaþýnda siroz hastalýðýna yakalanan ve yaþamasý için kýsa zaman içinde karaciðer nakli olmasý gereken Fuat Yýldýrým'a eþi Meryem Yýldýrým 'hem can hemde ciðerini' verecek. Farabi Hastanesindeki tedavisi sonrasý nakil için Ege Üniversitesi Týp Fakültesine sevk yapýlan ve halen buruda tedavi gören Fuat Yýldýrým'ýn karaciðer nakli ameliyatý için 15 bin YTL(15 milyar) gerek
   Trabzon'un Yomra ilçesinde yoksul ama gururlu bir evlilik sonrasý dünyaya gelen bebeðinin babasýz büyümesini istemeyen anne Meryem Yýldýrým;"Eþime karaciðer donerlerim uygun görüldü.Fakat salý günene kadar ameliyat parasý gerekiyor.Devlet büyüklerimizden yardým istiyorum" dedi.
   Yomra Ýlçesi Taþdelen Köyü nüfusuna kayýtlý olan Fuat ve
   Meryem Yýldýrým çiftine yardýmcý olmak isteyenler Meryam Yýldýrým'a 0535 795 33 19 nolu telefondan ulaþabilirler

   Yorum yap


   • #4
    zigana Nickli ö?eden Al?nt?
    EÞÝNE CAN VERECEK AMA PARASI YOK


    Ölüm döþeðindeki siroz hastasý eþine karaciðer nakli gerekiyordu.Onun ciðeri uygun görüldü.Þans ona güldü ama istenen para temin edilmezse ameliyat gerçekleþmeyecek
    32 yaþýnda siroz hastalýðýna yakalanan ve yaþamasý için kýsa zaman içinde karaciðer nakli olmasý gereken Fuat Yýldýrým'a eþi Meryem Yýldýrým 'hem can hemde ciðerini' verecek. Farabi Hastanesindeki tedavisi sonrasý nakil için Ege Üniversitesi Týp Fakültesine sevk yapýlan ve halen buruda tedavi gören Fuat Yýldýrým'ýn karaciðer nakli ameliyatý için 15 bin YTL(15 milyar) gerek
    Trabzon'un Yomra ilçesinde yoksul ama gururlu bir evlilik sonrasý dünyaya gelen bebeðinin babasýz büyümesini istemeyen anne Meryem Yýldýrým;"Eþime karaciðer donerlerim uygun görüldü.Fakat salý günene kadar ameliyat parasý gerekiyor.Devlet büyüklerimizden yardým istiyorum" dedi.
    Yomra Ýlçesi Taþdelen Köyü nüfusuna kayýtlý olan Fuat ve
    Meryem Yýldýrým çiftine yardýmcý olmak isteyenler Meryam Yýldýrým'a 0535 795 33 19 nolu telefondan ulaþabilirler
    Ýnþallah gerekli olan para temin edilir ve kardeþlerimiz saðlýðýna ve mutlu yuvasýna geri döner

    Yorum yap


    • #5
     iboo

     evet inþ bulurlar parayý ALLAH YARDIMCILARI OLSUN

     Yorum yap

     Haz?rlan?yor...
     X