Duyuru

Collapse
No announcement yet.

15 Kasým 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 15 Kasým 2006 Haberler

  KÝBAL POLÝSÝ NASIL VURDU?  30 Haziran 2006 günü Polis Memuru Adnan Kibar?ý Vakfýkebir?deki bir restaurant önünde vuran þahýslardan biri olduðu iddia edilen B.S. dün Trabzon ve Ýstanbul Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube ekipleri tarafýndan düzenlenen baþarýlý operasyonla Ýstanbul?da yakalandý. B.S. dün akþam saat 19.00?da uçakla Ýstanbul?dan Trabzon?a getirilerek, Trabzon Emniyet Müdürlüðü?nde gözaltýnda tutuldu. B.S.?nin bugün Trabzon?un Vakfýkebir ilçesi?nde ifadesi alýnmak üzere savcýlýða sevk edilmesi bekleniyor. Diðer zanlý R.S.?nin ise hala arandýðý ve en kýsa zamanda yakalanmasýnýn beklendiði bildirildi.
  30 Haziran'da meydana gelen olay þöyle gerçekleþmiþti. 46 yaþýndaki polis memuru Adnan Kibar kendisine gelen meçhul bir telefon üzerine Vakfýkebir'e gitmiþ buradaki bir restuantte çýkan tartýþma sonrasý, kafasýna sýkýlan tek kurþunla öldürmüþtü.10 yýllýk polis memurun öldürülmesi sonrasý
  B.S ve R.S adlý zanlýlar heryerde aranmaya baþlanmýþtý.
  Memleketi Trabzon'a 19 Haziran'da izne gelen 21 yýllýk polis memuru Adnan Kibar'ýn emekliliðine üç ay kalmýþtý. Evli ve üç çocuk babasý Adnan Kibar Trabzon'un Pelitli Ýlçesinde topraða verilmiþti.
  Hem Trabzon hemde Ýstanbul polisinin birlikte yürüttüðü operasyonlarda teknik takip de olmak üzere cinayet masasý ekipleri yoðun bir çalýþma içerisine girdi. Polisin Trabzon ve Ýstanbul'da kýlý kýrk yararak yaptýðý araþtýrma sonucu yakalanan zanlýnýn Trabzona getirilmesi de polisin kendine özgü yöntemleri ile gerçekleþti.

 • #2
  BÝR KADIN DAHA HANGÝ ACIYI YAÞAYABÝR KÝ?

  Adý Þerife Doðancý. 50 yaþýnda, 2 kýz, 1?i erkek olmak üzere 3 çocuk annesi. Trabzon Çamlýk Hastanesinde ölüm döþeðinde... Yaþamý o kadar çok kötü anýyla dolu ki hangisini anlatacaðýný þaþýrýyor. Evlendiði ilk eþinden dünyaya getirdiði 3 çocuða cinsel tacizde bulunan kocasýndan yediði darbeye mi, yoksa ikinci evliliðinden sonra sokaða atýlýp çocuklarýnýn elinden alýnmasýna mý yansýn?
  O bir anne ama acýlarýn ve çaresizliðin en tarifsizini yaþýyor. Ýlk evliliðinden dünyaya gelen 2 kýz çocuðuna öz babalarý tarafýndan yapýlan cinsel tacizi yargýya taþýyýp eþini cezaevine yollayan Þerife Doðancý, yeni bir hayat kurmak için evlendiði ikinci eþi tarafýnda da sokaða terk edildi. Doðancý Trabzon'da parklarda ve sokaklarda yatarken bir vatandaþ tarafýndan kaldýrýldýðý hastanede adeta ölümü beklemeye koyuldu.
  Ankara'da oturan ailesinin sahip çýkmadýðý talihsiz kadýn, kalp ve
  beyin tümörü ameliyatýndan sonra ciðerlerinden rahatsýzlandý. Halen Trabzon Çamlýk Hastanesinde tedavi gören Doðancý, kendisine uzanacak bir yardým eli bekliyor.

  Yorum yap


  • #3
   'ÝKÝNCÝ EL'DE YAPRAK KIPIRDAMIYOR

   Kýþ aylarý ve 2007 modellerinin piyasaya çýkmasý nedeniyle ikinci el otomobil piyasasýnda yaprak kýpýrdamýyor.
   Konya'da kurulu Galeriler Sitesi'nde bir þirketin müdürü Fatih Tosun, tatil yolculuklarýnýn yapýldýðý yaz aylarýnýn ardýndan gelen Ramazan Bayramý öncesinde ikinci el otomobil piyasasýnýn oldukça canlý olduðunu söyledi.
   Bayramdan sonra baþlayan soðuklar ve 2007 modellerinin piyasaya çýkmasý nedeniyle ikinci ele olan talebin adeta býçak gibi kesildiðini vurgulayan Tosun, piyasada þu anda alým satýmlarýn çok düþtüðünü bildirdi.
   > TALEP TEMÝZ VE UCUZ ARACA
   Talebin ve buna baðlý fiyatlarýn biraz düþeceðini planlayan orta gelirli ailelerin, biriktirdiði paralarla araç almaya geldiðini ifade eden Tosun, "Bu yüzden þu anda, fiyatý 20 bin YTL'nin altýnda olan az kullanýlmýþ temiz araçlara talep var. Galeriler Sitesi'nde 20 bin YTL üzerindeki otomobillerin satýþý
   yok denecek kadar az. Bu araçlarýn yüzüne bile bakan yok" dedi.
   Tosun, önümüzdeki günlerde kar yaðýþýnýn baþlamasýyla satýþlarýn tamamen kesileceðini belirterek, Kurban Bayramý dýþýnda bahar aylarýna kadar bir canlanma beklemediklerini kaydetti.

   Konya Galeriler Sitesi'nde bazý otomobillerin modellerine göre en az ve en çok fiyatlarý þöyle:
   OTOMOBÝL FÝYAT
   Ford Fiesta TDCÝ (2004)
   19-20 bin YTL
   VW Passat 1.8T (2000)
   19-20 bin YTL
   Opel Astra Elegance (2001)
   17-18 bin YTL
   Mercedes E200 (1994)
   17-19 bin YTL
   Nissan Primera (2001)
   15-17 bin YTL
   Toyota Corolla 1.6 (2001)
   15-16 bin YTL
   Skoda Fabia (2001)
   12-13 bin YTL
   Doðan SLX (2001)
   10-11 bin YTL
   Renault Brodway RN (1998) 8-9 bin YTL
   VW Polo Classic (2000) 12,5-13,5 bin YTL

   Yorum yap


   • #4
    ARTIK GURBET YOLU GÖZLENMEYECEK    Sürmene Yeniçam Tersanesi'nin temeli, Ulaþtýrma Bakaný Binali Yýldýrým ile Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakaný Faruk Nafiz Özak'ýn da katýlýmýyla törenle atýldý. Hava muhalefeti nedeniyle törenin konuþmalarý Sürmene Spor Salonu'nda yapýldý. Burada konuþan Ulaþtýrma Bakaný Binali Yýldýrým, tarihi kayýtlara göre, Trabzon'da denizciliðin M.Ö. 2 bin yýllarýna kadar uzandýðýný hatýrlatarak, yörede böylesine eski bir geçmiþe sahip denizciliðin bugün istenilen seviyede olmadýðýna vurgu yaptý.
    > Sessiz devrim sonrasý
    AK Parti iktidarý döneminde denizcilik alanýnda çok önemli geliþmelerin yaþandýðýný dile getiren Yýldýrým, 1 Temmuz 2003 tarihinde alýnan ve 'sessiz devrim' olarak nitelendirdiði kararlardan sonra bu alanda büyük geliþmelerin kaydedildiðini ifade etti.
    "Türkiye denizciliðinde bir milat olarak kabul edilen bu kararlardan sonra denizcilikte büyük deðiþim ve
    geliþmeler yaþanmýþtýr" diyen Bakan Yýldýrým, 8 bin 400 kilometre sahil þeridine sahip Türkiye'de denizciliðin daha fazla geliþme kaydetmesi için taþýmacýlýkta kullanýlan yakýtýn yaný sýra 140 civarýndaki limanda da tarifelerinin ucuzlatýldýðýný söyledi. Alýnan kararlarýn ardýndan 50 yýlda kaybedilenlerin 10 yýlda geri alýnmasýnýn hedeflendiðini de aktaran Bakan Yýldýrým, "Büyük bir memnuniyetle görmekteyiz ki, 10 yýldan daha kýsa bir sürede birçok þeyi tekrar kazandýk" diye konuþtu.
    > Her þey güven ve istikrarla...
    Türkiye'nin yabancý turist gemilerinin uðrak yeri haline geldiðine dikkat çeken Bakan Binali Yýldýrým, "Önceleri yabancý kruvazörler Türkiye'ye hiç uðramazlardý ancak bugün 11 limana düzenli seferler yapan gemiler var. Denizden gelen turist sayýsýnda yüzde 130, gemi sayýsýnda da yüzde 40 artýþ kaydedildi. Bütün bunlar, ekonomiye katký demektir" dedi.
    Alýnan tedbirlerle Türkiye'de denizciliðin altýn yýlýný yaþadýðýný belirten Bakan Yýldýrým, bunun yansýmalarýnýn gemi inþa sanayiinde de görüldüðünü kaydetti. Gemi inþa sanayiinin yoðun bir sektör olduðunu vurgulayan Bakan Yýldýrým, "Bu sektörün yan sanayiye, küçük ve orta ölçekli sanayiye katkýsý çok fazladýr. Türkiye, gemi inþaatýnda son 22 yýlda ulaþtýðý kapasiteyi son 3 yýlda 2 katýna çýkardý. Yýlda 500 bin ton yýlda çelik iþlerken, bugün 1 milyon 100 bin ton çelik iþler hale geldik. Ýþte bu nedenle tersanecilikte Türkiye son 3 yýlda 23. sýradan 8. sýraya yükselmiþtir ve dünyada gemi inþaatýnda adýndan söz ettirir bir hale gelmiþtir. Türkiye, yat ve kimyasal tanker inþasýnda marka olma yolundadýr. Bütün bunlar güven ve istikrarla olmuþtur" þeklinde konuþtu.

    2008 yýlýnda
    tamamlanacak

    Sürmene Belediye Baþkaný Cemalettin Aksoy ise, tersanenin temel atma törenini bir düðüne benzeterek, salondaki hanýmlara hitaben, "Sizler artýk kocalarýnýzýn gurbet yolunu gözlemeyeceksiniz. Tersanenin faaliyete geçmesiyle saðlanacak istihdamla bölgede yetiþen zanaatkarlar artýk iþ bulmak için gurbete gitmek zorunda kalmayacaklar" þeklinde konuþtu.
    Konuþmalarýn ardýndan Sürmene'ye baðlý Yeniay beldesine gidilerek Yeniçam Tersanesi'nin temel atma kurdelesi bakanlar Yýldýrým ve Özak tarafýndan kesildi. Temel atma törenine Bakan Özak ve Yýldýrým'ýn yaný sýra Trabzon Valisi Hüseyin Yavuzdemir, Rize Valisi Kasým Esen, Rize Belediye Baþkaný Halil Bakýrcý, Trabzon Belediye Baþkan Vekili Kemal Kýlýç, Denizcilik Müsteþarý Ýsmet Yýlmaz ve çok sayýda siyasetçi, bürokrat ve bini aþkýn vatandaþ katýldý. Törende Bakan Yýldýrým ve Özak'a tersanenin yapýlmasýna katkýlarýndan dolayý plaket takdim edilirken, tersanenin ihalesinin yapýmýnda emeði geçenler de hep birlikte hatýra fotoðrafý çektirdiler.
    2008 yýlýnda tamamlanmasý planlanan tersanenin 2007 yýlý sonlarýnda tamamlanarak hizmete girmesi için Bakan Yýldýrým yüklenici firma yetkilisinden söz aldý.

    Bu tersane Trabzon?un geleceðini deðiþtirecek
    Yeniçam Tersanesi'nin 6 bin yýllýk Trabzon'un geleceðini deðiþtirecek, insanlarýn yüzünü güldürecek çok büyük bir proje olduðuna iþaret eden Bakan Yýldýrým, tersanenin istihdama da çok olumlu katkýlar saðlayacaðýný ve tamamlandýðýnda 5 bin kiþinin buradan ekmek yiyeceðini söyledi.
    Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakaný Faruk Nafiz Özak ise, AK Parti iktidarýnda sürekli yatýrýmlar, açýlýþlar ve temel atma törenleri yapýldýðýný belirterek, bütün bunlarýn güven ve istikrarýn yakalanmasý sayesinde gerçekleþtirildiðini kaydetti. Önceleri kredi bulamayan bir Türkiye'nin yaþanan olumlu geliþmelerin ardýndan rahatlýkla kredi temin edebildiðinin altýný çizen Bakan Özak, "Bütün bu geliþmeler zamaný ve parayý iyi yöneten bir baþbakan ve çalýþma arkadaþlarý sayesinde yaþanmaktadýr. Türkiye'nin her yanýnda çok önemli yatýrýmlar gerçekleþtirilmektedir" diye konuþtu.
    Atatürk'ün "Gittiðim her yerde vatandaþlar benden yol ve okul istediler" sözünü hatýrlatan Bakan Özak, gerçek Atatürkçülüðün de yol, okul ve hastane yapmaktan geçtiðini ifade etti.
    Vali Hüseyin Yavuzdemir ise, Trabzon?un geçtiðimiz 4 yýllýk süreçte önemli atýlýmlar gerçekleþtiðini ifade ederek, "Yeniçam Tersanesi'nin inþasý ile ülkemizin denizcilik alanýnda da geliþmesine katký saðlanacaktýr. Ülkemizde taþýmacýlýðýn yüzde 90'ý kara yolu ile olmaktadýr ancak bu, deniz yoluna oranla 6.5 kat daha pahalýdýr.
    Bu nedenle deniz yolu taþýmacýlýðýna önem verilmelidir. 5 bin kiþiye iþ çýkacaktýr. Ülkemizdeki yüzde 8.8 düzeyindeki iþsizliðe katký saðlamasý, Sarp-Samsun duble yolunda olmasý, deprem riskinin minimum düzeyde olmasý, gemi inþaat sektöründeki payýn artýrýlmasý için yöredeki diðer bileþenlerle birlikte Doðu Karadeniz ve ülke ekonomisine büyük katký saðlayacaktýr" diye konuþtu.

    Rüyamýz gerçekleþiyor

    AK Parti Trabzon Milletvekili Prof. Dr. Cevdet Erdöl, tersanenin en büyük rüyasý olduðunu ve bunun gerçekleþtirilmesinin mutluluðunu yaþadýðýný belirterek, "Bugün (dün) bayram, düðün günümüz. Bugünü çok özlemiþtik, çok uðraþtýk, çok gayret ettik. Bugün gençlerimizin geleceði için buradayýz. Anne ve babalar olarak, yavrularýmýz için buradayýz.
    Bu projeyi Sürmene-Yeniay-Çamburnu ile daraltmak istemiyorum. Doðu Karadeniz Bölgesine Sahil Yolu'ndan sonra yapýlmýþ olan en büyük yatýrým ve en büyük istihdam projesi... Yüzyýlýmýzýn rüyasý olan bu proje için herkes elinden gelen gayreti gösterdi, bu çorbada herkesin gayreti var. Bugün uzaya, Ay?a ilk adým atan insanoðlunun heyecaný gibi heyecanlýyýz. Sizlere minnettarýz. Bugün buradaki herkes, maraton koþan atletin birinci gelmesi gibi heyecanlý" diyerek duygularýný dile getirdi.

    Yorum yap

    Haz?rlan?yor...
    X