Duyuru

Collapse
No announcement yet.

14 Kasým 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 14 Kasým 2006 Haberler

  TÜRK GENÇLERÝ ÖLDÜ MÜ?

  8 Eylül 2002 tarihinde Biþkek'te iki grup arasýnda yaþanan sokak kavgasý sýrasýnda Týp Fakültesi son sýnýf öðrencisi iki Kýrgýz gencin býçaklanarak öldürülmesiyle ilgili hiçbir delil gösterilmeksizin tutuklanarak cezaevine konan iki Türk öðrenci Asým Osman Kýlýnç ve Mehmet Türkmenoðlu'ndan günlerdir hiçbir alýnamýyor.
  Karadeniz Gazetesiyle birlikte Türkiye gündemine taþýnan iki gencin aileleri bir süre önce yaptýklarý açýklamada "Çocuklarýmýz bize burada can güvenliðimiz yok, öldürülmekten korkuyoruz" þeklinde kaygýlarýný dile getirmiþti. Kýrgýzistan'daki muhalefet eylemi sonrasý kaos ortamý yaþanan ülkede öðrenci olan Ali Osman Kýlýnç ve Mehmet Türkmenoðlu 53 yýl hapis cezasýna çarptýrýlmýþtý.
  NELER YAÞANMIÞTI
  8 Eylül 2002 tarihinde Biþkek'te iki grup arasýnda yaþanan sokak kavgasý sýrasýnda Týp Fakültesi son sýnýf öðrencisi iki Kýrgýz gencin býçaklanarak öldürülm
  esiyle ilgili görgü tanýklarýnýn ifadeleri doðrultusunda 11 Eylül gözaltýna alýnarak tutuklanan iki Türk öðrenci Asým Osman Kýlýnç ve Mehmet Türkmenoðlu Biþkek Þehir Mahkemesi tarafýndan toplam 53 yýl hapse mahkum edildi. 2.5 yýlý aþkýn süredir yargýlanan iki Türk öðrenci aldýklarý cezayý temyize gönderdiler ancak bu kez de yapýlan indirimle 17?þer yýl hapislerine karar verildi. Karar ikinci kez temyize gönderildi.
  SUÇSUZ YERE HAPÝSTELER
  Þanlýurfa?nýn Bozova ilçesi Denizbacý köyü?nde oturan Mehmet Türkmenoðlunun babasý Abdi Türkmenoðlu ile Asým Osman Kýlýnç?ýn Adýyaman'lý gözü yaþlý annesi Sevim Kýlýnç, tepkilerini dile getirerek devletten bu konuda destek istedi. Çiftçilikle geçinen Türkmenoðlu ailesinin 8 çocuðundan biri olan Mehmet Türkmenoðlu?nu zor þartlarda okutmaya çalýþan baba Abdi Türkmenoðlu, oðlunun haberiyle yýkýldý. 2.5 yýldýr gözyaþlarý içerisinde oðullarýnýn tahliye edilerek Türkiye?ye döneceði günü bekleyen baba Abdi ve anne Cemile, "oðlumuz suçsuz yere hapishanelerde çürüyor. 2.5 yýldýr uyku uyuyamýyoruz. Mehmet?i yokluk içinde okutmaya çalýþýyorduk. Ve biz bunlarý hiç hak etmedik. Oðlum bir karýncayý bile öldüremez" þeklinde konuþtu. Kýrgýz genci öldürdüðü iddiasýyla yargýlanarak 17 yýl hapse mahkum edilen Asým Osman Kýlýnç?ýn Adýyaman'lý gözü yaþlý annesi Sevim Kýlýnç, "Oðlum suçsuz yere yýllardýr hapiste yatýyor. Ana yüreði artýk bu acýya dayanmýyor. Asým kalp hastasý ve hapishanenin kötü koþullarýnda ölümle burun buruna yaþýyor. Cezaevinde yattýðý süre içerisinde tüberküloz hastalýðýna yakalanmýþlar" þeklinde tepkisini dile getirdi.


 • #2
  10 BÝN KÝÞÝNÝN EKMEK KAPISI
  2 BÝN 500 KÝÞÝYE ÝÞ ÝMKANI
  BUGÜN Türk denizciliðinde bir çýðýr açýlýyor. Trabzon'un Sürmene Ýlçesi Yeniçam Tersanesinin temeli bugün Yeniay Beldesi'nde atýlýyor. 41 milyon 400 bin YTL'ye ihale edilen ve on bin ton kapasiteli gemilerin inþa edileceði Yeniçam Tersanesi yaklaþýk 2 bin 500 kiþiye iþ imkaný, dolaylý olarak da 10 bin kiþiye ekmek kapýsý olacak.
  ? BAKANLARDA KATILIYOR
  SAAT 09.30'daki açýlýþ törenine Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakaný Faruk Özak, Ulaþtýrma Bakaný Binali Yýldýrým ile birlikte çok sayýda milletvekili, bürokrat, müsteþar, belediye ve belde baþkanlarý ile halk katýlým gösterecek.

  Yorum yap

  Haz?rlan?yor...
  X