Duyuru

Collapse
No announcement yet.

10 Kasým 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 10 Kasým 2006 Haberler

  KÝRLÝ SU OKUL KAPATTIRDI  Trabzon?un Vakfýkebir Ýlçesi?nde önceki gün akþam saatlerine doðru baþ dönmesi, bulantý, kusma ve ishal vakalarýyla Vakfýkebir Devlet Hastanesi?ne baþ vuran çocuklarýn sayýsý yüzlerle ifade edilirken, Ýl Saðlýk Müdür Yardýmcýsý Dr. Sinan Kazaz hastalýða sularda bulunan mikroplarýn neden olduðunu açýkladý.
  Dün sabah erken saatlerde Ýlçe Kaymakamý Fikret Zaman?ýn baþkanlýðýnda toplanan Ýlçe Hýfsýssýha Kurulu ilçe genelinde bulunan 21 Ýlköðretim okulu, lise ve anaokulunun pazartesi gününe kadar tatil edilmesine karar verdi.
  Ayrýca Ýl Saðlýk Müdür Yardýmcýsý Dr. Sinan Kazaz, Bulaþýcý Hastalýklar Þube Müdürü Dr. Yavuz Odabaþ, Çevre Saðlýðý Þube Müdürü Gülgün Balta, Saðlýk Grup Baþkaný Dr. Hüseyin Kalay ve Belediye Baþkan vekili Kemal Saðlam tarafýndan oluþan inceleme heyeti sulardan örnekler alarak deðerlendirme yaptýlar ve bu deðerlendirme sonucunda bir basýn açýklamas
  ý yapýldý.
  Vatandaþlarýn ishal vakalarýnýn artmasý karþýsýnda kapýldýklarý paniði yaptýðý radyo yayýný ve olaya müdahalesi ile önleyen Ýlçe Kaymakamý Fikret Zaman basýna yaptýðý açýklamada, ilçede önceki gün sabah saatlerinden itibaren çocuk aðýrlýklý olmak üzere saðlýk kurumlarýna ishal vakasý nedeniyle müracaatlarýn olduðunu belirterek, "Önlem almak üzere okullarýn Pazartesi gününe kadar tatil olmasýna karar verdik. Konunun yakýn bir zamanda çözüleceðini umuyorum. Saðlýk ekipleri konu çözülünceye kadar ilçemizde kalacaklar. Ýlçe halkýma geçmiþ olsun dileklerimi sunuyorum." dedi.
  Ýl saðlýk Müdür Yardýmcýsý Dr. Sinan Kazaz da yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi: " Acil olarak gerekli araþtýrmalarý yapmaya baþladýk. Yaptýðýmýz çalýþmalar neticesinde þu ana kadar ulaþtýðýmýz sonuç, bu hastalýðýn su kökenli olduðu yönündeki görüþlerimizi belediye yetkililerine ilettik ve onlar da gerekli önlemi aldýlar ve bu suyun vatandaþlar tarafýndan kullanýlmasý engellendi. Vatandaþlarýmýz bu andan itibaren menþei ve kaynaðý bilinmeyen sularý asla içmemeleri gerekmektedir. Belediyemiz kendilerine saðlýklý içme suyu temin edecekler. Su örnekleri temiz gelinceye kadar þebeke suyunun kullanýlmamasý gerekmektedir."
  Dün sabahtan beri ilçede sular kesildi ve vatandaþlar bakkal ve marketlerde satýlan þiþe sularýna akýn ettiler.

 • #2
  ÜRETÝCÝNÝN BOYNU BÜKÜK

  2005 fýndýk ürün bedellerinin ödenmesiyle ilgili süreçte sýkýntýlar devam ederken fýndýk üreticisi emeðinin karþýlýðýný alamamanýn üzüntüsünü yaþýyor. Halk Bankasýna giden üreticiler bir kez daha hayal kýrýklýðý yaþadýlar.
  Banka önünde duygularýný Karadeniz'le paylaþan üreticiler, ?Fýndýk parasýný nasýl alacaðýmýzý þaþýrdýk. Günü gününe uymayan açýklamalar yapýlýyor. Bizi oyalayýp duruyorlar. Bu arada alacaklýlar peþimize düþtü. Ne yapacaðýmýzý þaþýrmýþ bulunuyoruz. Birinin çýkýp bize gerçekleri açýklamasýný istiyoruz? dediler.
  Öte yandan 22 bin üreticiye borcu olan FÝSKOBÝRLÝK yetkilileri, 20 trilyon paranýn TMO'nun garantisi altýnda Halk Bankasýna aktarýldýðýný ve ilk günde 1200 üreticiye ödeme yapýldýðýný ileri sürdü. Ödemelerin bankadaki aksaklýklar nedeniyle yapýlamadýðý öne sürüldü.

  Yorum yap


  • #3
   IÞIKLAR MERYEM'E AÐLADI   Akçaabat’ýn Dürpýnar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarý, Belediye Kavþaðý üzerinde 61 AP 082 plakalý aracýn çarptýðý lise öðrencisi 17 yaþýndaki Meryem Okumuþ 5 gündür verdiði yaþam savaþýný kaybederek genç yaþta hayata veda etti. Geçtiðimiz Cuma günü Dürpýnar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarý, Belediye Kavþaðý üzerinde R.A.C. (29) yönetimindeki 61 AP 082 plakalý araç lise öðrencisi Meryem Okumuþ’a çarparak yaralanmasýna sebep olmuþtu. Hayati tehlikesi bulunan 17 yaþýndaki lise öðrencisi Meryem Okumuþ, Trabzon Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýnmýþtý. 5 gündür verdiði yaþam savaþýný kaybeden Meryem Okumuþ genç yaþta hayata gözlerine kapatarak, tüm sevenlerini ve arkadaþlarýný yasa boðdu. Trabzon Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’ndeki yaþam savaþýný kaybeden 17 yaþýndaki lise öðrencisi Meryem Okumuþ için dün Akçaabat Iþýklar Beldesi’nde öðle namazýna müteakip cenaze namazý kýlýndý. Namazýn ardýndan 17 yaþýndaki Meryem okul arkadaþlarý, öðretmenleri, tüm sevdiklerinin gözyaþlarý arasýnda ebediyete uðurlandý. Genç Meryem’in cenaze töreninde yakýlan aðýtlar yürekleri daðladý. Onunla yýllardýr ayný sýnýfý paylaþan arkadaþlarý, öðretmenleri, 17 yaþýndaki liseli Meryem’in tüm sevdikleri onun için gözyaþý döktü.

   Yorum yap


   • #4
    KTÜ KARIÞTI
    Yüksek Öðretim Kurumu’nu protesto etmek isteyen öðrencilere jandarma müdahale etti

    Hareketli dakikalar...

    KTÜ Kanuni Kampüsü Makine Mühendisliði önünde dün öðle saatlerinde hareketli dakikalar yaþandý. Yüksek Öðretim Kurumu’nu (YÖK) protesto etmek için basýn açýklamasý yapmak isteyen bir grup öðrenci, açýklama öncesinde ‘Parasýz eðitim’ ve ‘YÖK’e hayýr’ sloganý atmaya baþlayýnca yaklaþýk 60 kiþilik jandarma ekibi olaya müdahale etti.

    18 kiþi gözaltýna alýndý

    YÖK’ün kuruluþ yýldönümünü protesto eden öðrencilerle jandarma arasýnda çýkan arbedede 18 öðrenci gözaltýna alýndý. Gözaltýna alýnan öðrenciler jandarma tarafýndan zorla araçlara bindirilerek Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Kampüsü içindeki Jandarma Karakolu'na götürüldü. Karakolda ifadeleri alýnan 18 öðrenci daha sonra serbest býrakýldý. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde bir grup öðrenci, Yüksek Öðretim Kurulu'nu protesto etti. Basýn açýklamasý yapmak isteyen öðrenciler slogan atmaya baþlayýnca, jandarma ekipleri gruba müdahale ederken, 18 kiþi gözaltýna alýndý. Yüksek Öðretim Kurulu'nu protesto için dün KTÜ Kanuni Kampüsü'ndeki Makine Mühendisliði kantini önünde Halkevleri Trabzon Þubesi üyelerinin de katýlýmýyla bir basýn açýklamasý düzenlenmek istendi. Basýn açýklamasý baþlamadan önce jandarma ekipleri yoðun güvenlik önlemleri aldý. Öðrenciler, basýn açýklamasý öncesi slogan atmaya baþlayýnca jandarma ekipleri gruba müdahalede bulundu. Slogan atmaya devam eden grup ile jandarma ekipleri arasýnda arbede yaþanýrken, olayda 18 öðrenci gözaltýna alýndý. Gözaltýna alýnan öðrenciler zorla jandarma araçlarýna bindirildi. KTÜ Kanuni Kampüsü içindeki Jandarma Karakolu'na götürülen 18 öðrenci, ifadelerinin alýnmasýnýn ardýndan serbest býrakýldý.

    Yorum yap


    • #5
     iboo

     ktü karýþtý evet ama ben yetiþemedim :::47 :::47

     Yorum yap


     • #6
      Yetiþseydin acaba ne yapacakdýn þimdi çok merak ettim :)

      Yorum yap


      • #7
       herseyý anlamasýna anladýmda yahu trabzonda halkevlerýnýn ne ýsý var onu bý turlu anlayamadým sunlara býrýlerý soylesýn yanlýs ev yanlýs adres

       Yorum yap


       • #8
        iboo

        valla kardeþ yetiþþsem bakacaktým ne yapacam döðüþ izlemek sarýyor

        Yorum yap

        Haz?rlan?yor...
        X