Duyuru

Collapse
No announcement yet.

8 Kasým 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 8 Kasým 2006 Haberler

  OLAYLI YÖK PROTESKOSU
  Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ)'de Yüksek Öðretim Kurumu (YÖK)'ü protesto etmek için basýn açýklamasý yapmak isteyen bir grup öðrenci slogan atmaya baþlayýnca jandarma ekipleri 'izinsiz basýn açýklamasý yapamazsýnýz' diyerek müdaha etti.
  6 Kasým YÖK'ün kuruluþu ile ilgili KTÜ Makina Mühendisliði Bölümünde basýn toplantýsý düzenleyen öðrencileri jandarma 'izinsiz basýn açýklamama yapmalarý' yönünde uyardý. Slogan atmaya devam eden öðrencilerle-jandarma müdahale edince olaylar çýktý.
  Olaylar sonrasý 28 öðrenci kiþi gözaltýna alýndýktan sonra serbest býrakýldý.Trabzon Halkevleri Þubesi Baþkaný Ahmet Üst ve Sinan Kutay yaþanlara tepki göstererek basýn toplantýsý düzenledi.
  Üst, yaptýðý açýklamada;"YÖK bütün dünyada üretilen bilimsel çalýþmalardan ülkemizin payý yüzde 1 bile deðilken öðrencilerimizi sindirerek bu payý artýcaðýnýmý düþünüyor. Basýn açýklamasý yapan ö
  ðrencilerimiz ne istiyor? Öðrencilerimiz, parasýz, nitelikli, bilimsel eðitim istiyor. Öðrencilerimiz üniversitelerin özgür düþüncelerin ve bilimin egemen olduðu demokratik hayat ve siyaset içinde yer almak istiyor.Öðrencilerimiz sürüleþmenin önüne geçmek istiyor.Bugün(dün) KTÜ'de basýn açýklamasý yapan öðrencilerimize karþý suç iþlenmiþtir. Yeri geldiðinde AB bizi özgürleþtirerek yalananýn arkasýna saklananlarýn nasýl bir çifte standart taþýdýklarý bu saldýrýda ortaya çýkmýþtýr"

 • #2
  TRABZON'UN ACI KAYBI  Trabzon- Trabzon?un saygýn iþadamlarýndan, Hasanbaþoðlu Otomotiv?in sahibi Ýbrahim Hasanbaþoðlu yakalanmýþ olduðu amansýz hastalýða yenik düþerek, hakkýn rahmetine kavuþtu. Ýbrahim Hasanbaþoðlu?nun cenazesi Gürbulak beldesi?nde ikindi namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan topraða verildi. Gürbulak Merkez Camiinde kýlýnacak olan cenaze namazý, cemaatin kalabalýk olmasý nedeniyle Gürbulak ilköðretim okulunun bahçesinde kýlýndý. Cenaze namazýna Ak parti Trabzon Ýl Baþkaný Ahmet Metin Genç, AKP Merkez Ýlçe Baþkaný Ergin Aydýn, Fatih Devlet Hastanesi Baþhekimi Atilla Yýlmaz, Fiskobirlik Yönetim Kurulu Eski Baþkaný Salih Erdem, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Ahmet Aslanoðlu, Bayram Otomotivin sahibi Adnan Bayram ve çok sayýda seveni katýldý. 55 yaþýnda hayata gözlerini yuman Ýbrahim Hasanbaþoðlu, Trabzon?da dürüstlüðü ve çalýþkanlýðý ile örnek teþkil kiþilerden biriydi.

  Yorum yap


  • #3
   Sefaköy kayýyor.
   Sefaköy Muhtarý Fahri Kaptanoðlu sel tehdidi yüzünden komþularý gibi akrabalarýna sýðýnýrken, heyelan yüzünden yetkilileri haberdar ettiðini söyledi. Kaptanoðlu, “9 yýl önce sel yüzünden köyümüzde birçok hane yýkýlmýþtý. Þu anda ayný durumla karþý karþýyayýz, köyümüzde 11 haneyi heyelan tehdit ediyor” dedi. Trabzon’un Of, Hayrat ve Dernekpazarý ilçelerinde üç günden beri aralýksýz yaðan yaðmurlar heyelan tehdidi yapmaya baþladý. Suya doyan toprak ilk sinyalini Of Ýlçesi Sefaköy’de verdi. Her an büyük bir afetin yaþanabileceði Sefaköy’de 11 ev boþaltýlmaya çalýþýlýyor. Sefaköy Muhtarý Fahri Kaptanoðlu, "9 yýl önce sel yüzünden köyümüzde birçok hane yýkýlmýþtý. Þu anda ayný durumla karþý karþýyayýz, benimde dahil olmak üzere köyümüzde 11 haneyi heyelan tehdit ediyor. Yarýlan topraklar bizlere korkulu anlar yaþatýyor. Bu yüzden acý yaþamak istemiyoruz" dedi.

   Köylerinin heyelan facianýn eþiðinde olduðunu gerekli yerlere bildirdiðini de söyleyen Muhtar Kaptanoðlu, bir an önce gerekli tedbirlerin alýnmasýný istedi.

   Yorum yap


   • #4
    ÖÐRETMENLER MAHSUR KALDI    Hafta sonu gittikleri Kadýrga Yaylasý'ndan dönerken, yoðun kar yaðýþý sebebiyle Aktaþ Yaylasý'nda mahsur kalan Trabzon Ahmet Can Bali Lisesi'nden 4 öðretmen, 5 saatlik bir çalýþma sonucu kurtarýldý. Cuma günü okul çýkýþýnda 61 DS 243 plakalý özel otomobille Gümüþhane'nin Kadýrga Yaylasý'na çýkan Trabzon Ahmet Can Bali Lisesi'nden Munir Turan, Yýlmaz Sivas, Uður Keskin, Veysel Mercan isimli öðretmenler, geceyi burada geçirdi. Cumartesi gününü de yaylada geçirmeye karar veren öðretmenler, hava þartlarýnýn bozulmasý üzerine geri dönmeye karar verdi. Özel otomobille yola çýkan öðretmenler, 2350 rakýmdaki ve Torul'a 52 kilometre uzaklýktaki Aktaþ Yaylasý'na geldi. Otomobilin kara saplanmasý sonucu mahsur kalan öðretmenler, Torul Ýlçe Jandarma Komutanlýðý'ný arayarak durumu bildirdi. Jandarma teþkilatýnýn Ýl Özel Ýdare Genel Sekreterliði ve Sivil Savunma ekiplerini bilgilendirmesinin ardýndan harekete geçildi. Kurtarma çalýþmasý öncesinde Özel Ýdare Genel Sekreteri Hasan Pir, öðretmenlere cep telefonuyla ulaþarak, kurtarma için harekete geçtiklerini bildirdi. Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Pir, Sivil Savunma Müdürü Mahmut Kandemir öncülüðünde Köy Hizmetleri'ne ait araçlar, Sivil Savunma ve jandarma ekipleri Aktaþ Yaylasý'na 5 saatlik bir çalýþma sonucu ulaþarak, mahsur kalan öðretmenler sabah saat 08.30 sýralarýnda kurtarýldý. Yoðun kar yaðýþýnýn devam ettiði bölgede kar kalýnlýðý ise 25 santimetreye kadar ulaþtý.

    Tarih öðretmeni Uður Keskin, "Hava güzeldi, Kadýrga'ya gitmek istedik. 4 arkadaþ Kadýrga’ya gittik, 1 gece kaldýk. Cumartesi de hava güzeldi, akþam saatlerine doðru yaðýþ baþladý. Ýlerleyen saatlerde kar yaðýþý birlikte tipi nedeniyle kalýrýz korkusuyla yola çýktýk. Ancak, Aktaþ Yaylasý'ný 1-2 kilometre geçtiðimizde aracýmýz kara saplandý. Torul Ýlçe Jandarma Komutanlýðý'ný aradýk. Devletimiz imdadýmýza yetiþti, donmaktan kurtulduk. Geceyi araçta geçirdik" dedi.

    Bölgede yoðun kar yaðýþý nedeniyle Köy Hizmetleri Birim Müdürlüðü'ne ait greyderi takip eden ve içerisinde sivil savunmadan 5 görevlinin bulunduðu araç büyük tehlike atlattý. Araç baðlanan zincir sonrasý yoluna devam edebildi.

    Yorum yap


    • #5
     ÖÐRETMENLER MAHSUR KALDI


     Trabzon'da Ahmet Can Bali Lisesi'nde görev yaptýklarý belirtilen öðretmenler Uður Keskin, Münir Turan, Yýlmaz Sivas ve Veysel Mercan, hafta sonu tatilini geçirmek üzere Gümüþhane'nin Kadýrga Yaylasý'na gittiler. Ancak havanýn soðumasý ve kar yaðýþýnýn baþlamasý üzerine otomobilleriyle Trabzon'a dönmeye çalýþan öðretmenler, yolun karla kapanmasý nedeniyle Aktaþ Yaylasý'nda mahsur kaldýlar. Öðretmenler, cep telefonuyla Torul jandarma ekiplerine ulaþarak yardým istediler.

     Bunun üzerine Jandarma ekipleri, Sivil Savunma Müdürlüðü ekipleri ve Ýl Özel Ýdareye Baðlý Köy Hizmetler Birim Müdürlüðüne baðlý ekipler, öðretmenleri kurtarmak üzere saat 04.00 sýralarýnda yola çýktýlar.

     Geceyi araçlarý içerisinde geçiren öðretmenlere ulaþýldýðý ve Torul ilçesine getirilmek üzere yola çýkýldýðý öðrenildi. Öðretmenlerin, saðlýk durumlarýnýn iyi olduðu, herhangi bir problemlerinin olmadýðý ve bugün Trabzon'a gelecekleri bildirildi.

     Yorum yap


     • #6
      way beh ktüde olay mý çýkmýþ

      Yorum yap

      Haz?rlan?yor...
      X