Duyuru

Collapse
No announcement yet.

7 Kasým 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 7 Kasým 2006 Haberler

  BU BOMBA KÝME ATILDI?

  Trabzon'un Yomra ilçesinde önceki gece bir otomobile atýlan ses bombasý ilçeyi ayaða kaldýrdý. Daha sonra ses bombasý atýlan otomobilin ilçede görev yapan Hakim Gökhan Yaldýz'a ait olduðu anlaþýlýnca durum daha bir bir ilginçlik kazandý.
  Edinilen bilgilere göre Daha önce Trabzon'un Yomra Ýlçesinde görev yapan ve geçtiðimiz günlerde baþka bir il'e tayin olan Hakim Gökhan Yaldýz otomobilini sattý. Otomobili, ilçede esnaflýk yapan Mustafa Çalýk satýn aldý.. Çalýk dahha satýþ iþlemini üzerine geçirmeden otomobiline Rize Caddesi'nde park halindeki sabaha karþý yapýlan saldýrýya bir anlam veremediðini belirtti. Ýlçeden tayinle iliþiðini kesen hakil Gökhan Yaldýz'ýn haberdan olmadýðý bu olay Yomra'da deðiþik yorumlarý da beraberinde getirdi. Ýlçe sakinleri ile sokakta oturanlarý tedirgin eden ses bombasýnýn atýlmasý konusunda polis gerekli soruþturmayý baþlattý.
  Ýlçeden birk
  aç gün önce ayrýlan hakim Yaldýz aracýný, Mustafa Çalýk satmasýndan sonra geliþen bu olayýn ardýndan Çalýk'ýn yakýnlarý ise kimseyle bir problemlerinin olmadýðýný ve olaya bir anlam veremediklerini söyleedi, Çalýk'ýn yakýnlarý "Bu eylemi yapanlarýn bizimle bir sorunlarý olsa 25 milyarlýk aracýmýza zarar verirdiler. Olay nedir bilemiyoruz" diye konuþtular.
  Hakim Gökhan Yýldýz'ýn sattýðý araca ne amaçla, kim veya kimler tarafýndan ses bombasý ile zarar verildiði araþtýrýlýyor.

 • #2
  BEÞKÖY'ÜN KADERÝNÝ KÝM DEÐÝÞTÝRECEK  1998 yýlýnda Trabzon'un Köprübaþý ilçesine baðlý Beþköy beldesinde meydana sel felaketinde 55 kiþi yaþamýný kaybetmiþ, binlerce insan doðup büyüdüðü yerlerden göç etmek zorunda kalmýþtý. Aradan geçen zaman içinde ne acýlar unutuldu ne de devlet gerekeni yaptý. Beþköy'de sorunlar yumaðý devam ediyor
  Hayalet bir beldeyi andýran Beþköy'de sel felaketi öncesi 10 bin olan nüfus bine inmiþ durumda. Geride kalanlarýn yüzleri iþsizlik ve çaresizlik nedeniyle gülmüyor. Sel sonrasý verilen sözler ise unutulmuþ, acýlar sarýlmak yerine daha da büyümüþ.Ve en acýsý da yeni felaketlerin önüne geçilmek için alt yapý hazýrlanmamýþ.
  Beþköy Belde Belediye Baþkaný Mustafa Doðan, ?Beldemizde 69 dükkan, saðlýk ocaðý, kýsacasý her þey mevcut iken sel felaketiyle birden yok oldu. Merkezde konutlarý yýkýlan vatandaþlara devlet Sürmene?de afet evleri verdi o kadar. Sadece o insanlar maðdur olmadý, d
  aha birçoðu maðdurdu. Tabii o dönemde bazý sözler verildi. Fakat bu sözler þu ana kadar hayata geçirilmedi? diye konuþtu.

  Yorum yap

  Haz?rlan?yor...
  X