Duyuru

Collapse
No announcement yet.

5 Kasým 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 5 Kasým 2006 Haberler

  TRABZON'DA HALK OTOBÜSLERÝNE ZAM

  Trabzon'da özel halk otobüsü taþýma ücretlerine 1 Aralýk 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 10 ila 20 arasýnda deðiþen oranlarda zam yapýldý.
  Trabzon Belediye Meclisi, kasým ayý olaðan toplantýlarýnýn sonuncusu Meclis Baþkanvekili Nusret Onur baþkanlýðýnda yapýldý. Ýki gündem maddesiyle toplanan mecliste ilk olarak özel halk otobüslerinin taþýma ücretlerine zam yapýlmasý konusu ele alýndý. Konuyla ilgili olarak meclise bilgi veren Meclis Plan Bütçe Komisyonu Baþkaný Metin Öztürk, son günlerde akaryakýtta meydana gelen fiyat artýþlarý ve diðer girdi maliyetlerinin yükselmesinin fiyat artýþýný gerekli kýldýðýný belirterek, bu yönde belediyeden ve özel halk otobüsü iþletmecilerinden gelen talep doðrultusunda yeni bir fiyat düzenlemesine gitmek zorunda kaldýklarýný söyledi. Daha sonra yapýlan oylamada, 1 Aralýk 2006 tarihinden geçerli olmak üzere özel halk otobüslerinin taþýma ücretlerine yüzde 10 ila 20 arasýnda deðiþen çeþitli oranlarda zam yapýlmasý kararlaþtýrýldý. Buna göre Trabzon?da þehir içi otobüs fiyatlarý siviller için 60 kuruþtan 70 kuruþa, öðrenciler için de 45 kuruþtan 50 kuruþa yükseltildi.
  Mecliste son olarak bazý cadde ve sokak isimlerinin deðiþtirilmesiyle ilgili madde müzakere edildi. Yapýlan oylamayla 15 sokaðýn ismi deðiþtirilirken 11 sokaða da yeni isimler verilmesi karara baðlandý.

 • #2
  TRABZONLU GAZÝLERE MÝRAPARK JESTÝ Akçaabat'ýn Yýldýzlý Beldesi'ndeki Mirapark alýþveriþ merkezi yöneticileri Trabzon Muharip Gaziler Derneði Baþkaný Seyyah Saðýroðlu ve 40 gaziyi aðýrladýlar. Gazilerle sohbet edip çeþitli ikramlarda bulunuldu.
  Trabzon Muharip Gaziler Derneði Baþkaný Seyyah Saðýroðlu, Mirapark yöneticilerine teþekkür ederek þunlarý söyledi; "Yýlda bir kez de olsa Mirapark yöneticileri bizleri unutmadý. Gazilerimizi Mirapark'a davet ederek ikramda bulundular. Trabzonlu gaziler adýna kendilerine teþekkür ediyorum" dedi.
  Mirapark yöneticilerinden Acun Erkuloðlu ise "Gazilerimizi alýþveriþ merkezimize davet ederek kendileriyle hem bizler hem de alýþveriþe gelen vatandaþlar sohbet ettiler. Gazilerimizle güzel bir gün yaþadýk. Bizler gibi baþka kuruluþlarýn da gazilerimizi unutmamasý gerekir" diye konuþtu.

  Yorum yap


  • #3
   FUHUÞUN KÖKÜNÜ KAZIYACAÐIZ

   Trabzon Emniyet Müdürü Reþat Altay, beraberinde þube müdürleriyle birlikte Çömlekçi Mahallesi'ne giderek burada mahalle sakinlerinin sorunlarýný dinledi. Mahalle sakinleri, Müdür Altay'a mahallelerinde bavul ticareti adý altýnda ikamet eden bazý yabancý uyruklu bayanlarýn fuhuþ yaptýklarý yönünde þikayetlerini dile getirirken, bu durumdan son derece rahatsýz olduklarýný belirttiler.
   Trafik meselesi yönünden de rahatsýzlýklarýný dile getiren mahalle sakinleri, özellikle araç parký konusunda sýkýntýlar yaþadýklarýný belirtirken, konunun çözümü için müdür Altay'dan yardým istedi. Müdür Altay, yaþanan olumsuzluklarý çözme noktasýnda polis olarak üzerlerine düþen görevi yapacaklarýný belirtirken, özellikle geceleyin mahalle arasýnda fuhuþ yönünde mahalle sakinlerini rahatsýz eden baðýrtý, gürültü iþini kesin olarak ortadan kaldýracaklarýný söyledi.
   Polisin sorunlarý çözme noktasýnda her zaman vatandaþýn desteðine de ihtiyacý olduðunu kaydederek Müdür Altay, "Kimlik bildirme kanunu gereðini vatandaþ olarak hepimiz eksiksiz yapmak zorundayýz. Kim nerede oturuyor, kim kime evini kiraya veriyorsa onunla ilgili kesinlikle mahalle muhtarýna bildirimde bulunmak zorunda. Muhtar da bu bildirimle ilgili kendisine baðlý polis merkeziyle irtibata geçmek suretiyle, bu kiþilerin aranýp aranmadýðý, kaçak olup olmadýðý hakkýnda 1 dakikada tespit yaparýz. Merkezi sistemden polis takibinin saðlanmasý suretiyle kötü ve aranan kiþilerin, Türkiye'ye giriþi yasak kiþilerin, girmesine mani olunmasý, ya da bir þekilde Türkiye'ye girmeyi baþarmýþ kiþiler var ise onlarýn yaptýðý kayýtlarý polisin kontrol etmesi suretiyle yakalanarak hudut dýþý edilmesini saðlamak mümkün. Yakalanýp sýnýr dýþý edilenlerin sonradan da giriþ yapmalarý da mümkün olabiliyor. Bu kiþiler ülkelerine geri döndüðünde farklý isim ve soyadý ile baþka bir pasaport çýkartýp tekrar geliyor. Oralarda nasýl bir devlet düzeni varsa, nasýl bir kanun düzeni varsa, bilmiyoruz. Sonuçta o kiþi, o bayan, o memleketin kanunlarýnda geçerli olan bir pasaportla tekrar ülkemize geliyor. Bunda bizim görevlilerimizin bir kusuru, bir kabahatý yok. Fuhuþ meselesi alabildiðine sürüyor. Özellikle gece geç saatlerde sokak aralarýnda yaþanan bu olumsuzluklarla kesin mücadele edeceðiz. Bu iþin arkasýnda kim ya da kimler varsa mutlaka o kiþileri etkisiz hale getireceðiz" dedi.

   Yorum yap


   • #4
    MÝMARLARIMIZA AÐLIYORUZ


    ÝSTANBUL’dan Trabzon'a gelen Osman Akyüz yönetimindeki 61 KC 242 plakalý minibüs, Karabük’te Ýsmetpaþa Musa Efendi Köprüsü yakýnlarýnda yaðýþ nedeniyle kayganlaþan yolda, þarampole yuvarlandý.


    KAZADA, minibüs yolcularýndan Elif Bozali olay yerinde hayatýný kaybetti. Yaralýlardan durumu aðýr olan sürücü Osman Akyüz, Sefa Tuðtekin (36), Gülen Akyüz (48) ve Dilara Bozali (5) çeþitli hastanelerde tedavi altýna alýndý.


    KAZADA hayatýný kaybeden, Bayýndýrlýk Ýl Müdürlüðü Mimarlarýndan Elif Bozali’nin naaþý Özel Karadeniz Hastanesi’ne getirildi. Bozali, bugün Akçaabat’ýn Aykut köyünde öðle namazýna müteakip topraða verilecek. Karabük'ün Eskipazar ilçesi Ýsmetpaþa mevkiinde, bir minibüsün þarampole yuvarlanmasýyla meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi hayatýný kaybetti, 4 kiþi de yaralandý.


    Edinilen bilgilere göre, Ýstanbul'dan Trabzon'a gitmekte olan Osman Akyüz yönetimindeki 61 KC 242 plakalý minibüs, Ýsmetpaþa Musa Efendi Köprüsü yakýnlarýnda yaðýþ nedeniyle kayganlaþan yolda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle þarampole yuvarlandý. Kazada, minibüs yolcularýndan Elif Bozali olay yerinde hayatýný kaybetti. Yaralýlardan durumu aðýr olan sürücü Osman Akyüz Eskipazar Devlet Hastanesi'nde, Sefa Tuðtekin (36), Gülen Akyüz (48) ve Dilara Bozali (5) de Þirinevler Devlet Hastanesi'nde tedavi altýna alýndý. Eskipazar Cumhuriyet Savcýlýðý, kazayla ilgili soruþturma baþlattý.

    Yorum yap


    • #5
     SÝLAH KAÇAKÇILIÐI
     TRABZON Emniyet Müdürlüðü’ne baðlý, Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ve Asayiþ Þube Müdürlüðü ekiplerinin il genelinde silah ticareti yapan þahýslara yönelik yaptýðý ortak operasyonda F.S.Ç isimli kiþi, 5 adet tabanca, bu tabancalara ait 5 adet þarjör ve 67 adet 9 mm çapýnda dolu mermiyle birlikte ele geçirildi. Trabzon Emniyet Müdürlüðü ekipleri tarafýndan yapýlan operasyonda, silah kaçakçýlýðý yaptýðý belirlenen bir kiþi yakalandý. Trabzon Emniyet Müdürlüðü'nden alýnan bilgiye göre, Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ve Asayiþ Þube Müdürlüðü ekiplerinin il genelinde silah ticareti yapan þahýslara yönelik yaptýðý ortak operasyonda F.S.Ç isimli kiþi, 5 adet tabanca, bu tabancalara ait 5 adet þarjör ve 67 adet 9 mm çapýnda dolu mermiyle birlikte ele geçirildi. Hakkýnda "6136 sayýlý silah kanununa muhalefet" suçundan iþlem yapýlan F.S.Ç tutuklanarak cezaevine gönderildi.

     Yorum yap


     • #6
      KAPTAN CÝNAYETÝNDE KARAR. 17 YIL 1 AY.

      Trabzon'un en iþlek caddesi olan Uzun Sokak'ta BMW marka lüks aracýnýn içinde yaklaþýk 1.5 yýl önce öldürülen Uður Kaptan'ýn katil zanlýsý, 17 yýl 1 ay aðýr hapis cezasýna çarptýrýldý. C.A, duruþmadaki ifadesinde üzgün olduðunu belirtti.


      Ýndirime gidildi


      Mahkeme heyeti, C.A’yý 15 yaþýný bitirmiþ olup 18 yaþýný doldurmayýþýný, suç tarihini, duruþma sýrasýnda gözlemlenen davranýþlarýný da dikkate alarak indirime gitti ve cezasýný toplam 17 yýl 1 ay aðýr hapis cezasý olarak belirledi. Trabzon'un en iþlek caddesi olan Uzun Sokak'ta BMW marka lüks aracýnýn içinde yaklaþýk 1.5 yýl önce öldürülen Uður Kaptan'ýn katil zanlýsý, 17 yýl 1 ay aðýr hapis cezasýna çarptýrýldý.


      Trabzon Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanýk C.A. (17) hazýr bulundu. 'Hakkýnda adam öldürmek' suçundan dava açýlan sanýk C.A, duruþmadaki ifadesinde üzgün olduðunu belirterek, "Olayýn böyle olmasýný istemiyordum. Çok üzgünüm, piþmaným. Adalete güveniyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanýk C.A.'yý önce Uður Kaptan'ý 'kasten ve tahammüden öldürmek' suçundan aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hapis cezasýyla cezalandýrýrken, bu cezasýnda daha sonra suç tarihinde 15 yaþýný bitirmiþ olup 18 yaþýný doldurmadýðýný, suç tarihini, duruþma sýrasýnda gözlemlenen davranýþlarýný da dikkate alarak indirime gitti ve cezasýný toplam 17 yýl 1 ay aðýr hapis cezasý olarak belirledi. Trabzon'da 19 Haziran 2005 tarihinde bir süre önce cezaevinden çýktýðý belirlenen Uður Kaptan (25), BMW marka lüks aracýnýn içinde trafiðin yavaþlamasýyla durduðu sýrada C.A. (16) isimli gencin silahlý saldýrýsý sonucunda hayatýný kaybetmiþti. Araçta bulunan bayan arkadaþý ise olaydan yara almadan kurtulmuþtu.

      Yorum yap


      • #7
       SÝLAHLAR ATEÞ ALDI


       TRABZON’un Araklý ilçesi sahilinde uðradýðý silahlý saldýrý sonucu yaþamýný yitiren

       Yusuf Aygün dün Ayvadere (Aho) da gözyaþlarý arasýnda topraða verilirken yaralý Fatih Çebi ve Faik Aygün’un durumu iyiye gidiyor. Zanlý ise dað taþ aranýyor.

       TRABZON’un Akçaabat ilçesinde dün silahlar iki kez ateþlendi. Sabah saatlerinde iki kardeþ arasýndaki kavgada T. B. ile Coþkun B. tartýþtý. T. B. tüfekle kardeþini yaraladý ve gözaltýna alýndý. Sahil parkýnda ise Murat Taþ ayaklarýndan vuruldu. Önceki gün Araklý’da meydana gelen olayda hayatýný kaybeden Yusuf Aygün(Cafer-35) dün sevenlerinin gözyaþlarý arasýnda Ayvadere Köyü’nde topraða verildi.

       Ayvadere merkez camiinde yaklaþýk 1000 kiþinin katýldýðý cenazede sükunet hakimdi. Jandarmanýn emniyet yönünden sýký önlemi de dikkat çekerken yaþanan olayýn ferdi bir anlaþmazlýk olduðu, aileler arasýnda hiçbir gerginliðin ve husumetin olmadýðý, cenazeye gelenler tarafýndan da dikkat çekti. Aygün’ün cenaze namazýna Araklý Belediye Baþkaný Ümit Çebi katýlýrken Yusuf Aygün gözyaþlarý arasýnda son yolculuðuna uðurlandý. Araklý Belediye Baþkaný Ümit Çebi’nin ilçedeki huzurun bozulmamasý için önümüzdeki günlerde bir dizi adým atacaðý da belirtildi.

       -AKÇAABATTA KARDEÞ KARDEÞÝ VURDU-

       Bu arada Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, 2 kardeþ arasýnda yaþanan kavgada 1 kiþi tüfekle vurularak aðýr yaralandý. Edinilen bilgiye göre, ilçenin Çolaklý Mahallesi'nde Coþkun B.(32) ile kardeþi Tufan B.(28) arasýnda henüz belirlenemeyen bir nedenle tartýþma çýktý. Çýkan tartýþmanýn kavgaya dönüþmesi sonucu Tufan B. av tüfeðiyle aðabeyi Coþkun B.'yi göðsünden vurarak aðýr yaraladý. Yakýnlarý tarafýndan Akçaabat Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlan B., burada yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Karadeniz Teknik Üniversitesi(KTÜ) Farabi Hastanesi'ne sevkedildi. Olayýn zanlýsý Tufan B. polis ekipleri tarafýndan gözaltýna alýnýrken, bugün zanlýnýn Adliye çýkarýlmasý bekleniyor.

       -SAHÝL PARKI’NDA TEK KURÞUN-

       Akçaabat ilçesi sahil Parký'nda park halindeki bir otomobilin içinde bulunan Murat Taþ, kimliði belirlenemeyen bir kiþinin silahlý saldýrýsýna uðradý. Bacaklarýndan yaralanan Taþ, Akçaabat Devlet Hastanesi’nde tedavi altýna alýnýrken, soruþturma sürüyor.

       Yorum yap


       • #8
        FÝLÝSTÝN'E TRABZON DESTEÐÝ


        TRABZON Halkevi’nin baþlattýðý ve birçok sivil toplum kuruluþu ile Trabzonlu iþ adamlarýnýn ayrýca Trabzon Belediyesi’nin destek verdiði “Yaþasýn Filistin, Filistin Yaþasýn” yardým kampanyasýnda toplanan 1.5 ton yardým malzemesi, Filistin’e gönderilmek üzere yola çýktý. Trabzon Halkevi Baþkaný Ahmet Üst, ‘Onlar öldürüyor, biz yaþatalým dedik’ diyerek kampanyaya destek verenlere teþekkür etti. Trabzon Halkevi’nin baþlattýðý "Yaþasýn Filistin, Filistin Yaþasýn" yardým kampanyasýnda toplanan 1,5 ton yardým malzemesi, Filistin’e gönderilmek üzere yola çýktý.Trabzon Belediye Baþkaný Volkan Canalioðlu, iþ adamlarý, KESK Trabzon Þubeler Platformu, KTÜ Öðrenci Kolektifi, Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði, ADD Üyeleri’nin destek verdiði kampanyada, 1.5 ton, 20 çeþit malzemeden oluþan yardým, dün Trabzon Halkevi binasý önünde yapýlan basýn açýklamasýndan sonra Ankara’ya yollanmak üzere yola çýktý. Halkevleri Trabzon Þubesi Yönetim Kurulu adýna bir basýn açýklamasý okuyan Ahmet Üst, yardým sürecinde kendilerine destek veren tüm kurum ve kuruluþlara, iþ adamlarýna ve Trabzonlulara teþekkür etti. Baþkan Üst, "Bugün burada güneyimizde ama en çok da yüreðimizin ortasýnda yer alan Ortadoðu halklarýyla dayanýþmanýn örneðini sergiliyoruz. Onlar öldürüyor, biz yaþatalým dedik. Hep birlikte emperyalizme karþý yüreklerini Filistinli çocuklarýn, Lübnanlý analarýn yürekleri ile birleþtiren Trabzon halký, insanlýðýn geleceði için en deðerli varlýk olan çocuklara sahip çýktý" dedi. Trabzon Halkevleri Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Üst, Lübnan’a asker gönderen hükümeti de eleþtirerek, "Kampanyaya katýlan Trabzon halký, Lübnan’a asker göndererek savaþ suçuna ortak olan siyasetçilerin iki yüzlülüklerini de açýða çýkararak, gerçek kardeþliðin örneðini sergilediler. Hükümet askeri suça, insani yardým diyor. Topla tüfekle insani yardým mý olur. Bizler çocuk mamalarýmýzla, ilaçlarýmýzla ve kuru gýdalarýmýzla bu soruya da iyi bir yanýt veriyoruz" dedi. Baþkan Üst, son olarak "Barýþ isteyenlerin talepleri bellidir. Ýsrail’le yapýlan anlaþmalar iptal edilmeli. Türkiye bu emperyalist savaþa ve iþgale ortak edilmemeli. Kendi gönderdiði barýþ gücü askerlerini öldüren Ýsrail’i kýnamaktan bile aciz Birleþmiþ Milletler’in bölgeye yönelik asker talepleri geri çevrilmelidir. Lübnan’a ve tüm Ortadoðu’ya gönderilen Türk askeri geri çekilmelidir. Ýncirlik üssü baþta olmak üzere bütün ABD üsleri hemen kapatýlmalý, yeni yapýlmakta olan Silopi’deki askeri üs de yýkýlmalýdýr. Lübnan ve Filistin halkýnýn tüm maddi manevi zararlarý ödenmelidir. Türkiye Ýsrail büyükelçiliðini geri çekmelidir"

        Yorum yap


        • #9
         iboo

         ne zammý :::49 :::49

         Yorum yap

         Haz?rlan?yor...
         X