Duyuru

Collapse
No announcement yet.

4 Kasým 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 4 Kasým 2006 Haberler

  TEK YOL KAZANMAK

  ERSEN, DOÐAN'A BAÐLI
  Trabzonspor, Sakaryaspor deplasmanýnda çýkýþ arýyor. Ligde son haftalarda oynadýðý futbol ve aldýðý kötü sonuçlar ile taraftarlarýný kahredip, zirve yarýþýndan uzaklaþan Bordo-Mavili ekip, alt sýralardan kurtulmak isteyen rakibini maðlup edip kendine gelmek istiyor. Trabzonspor'da sakatlýklarý süren Yattara ve Ömer Rýza zorlu 90 dakikada forma giyemeyecek. Rizespor maçýnda burnu catlayan Ersan Martin'in oynayýp oynamamasý ile ilgili kararý teknik direktör Ziya Doðan verecek.
  KAZANMAK ZORUNDAYIZ
  Trabzonspor 2. kaptaný Fatih Akyel ligin son 2 haftasýnda deplasmanda Gençlerbirliði'ne, sahalarýnda da Çaykur Rizespor'a yenildiklerini hatýrlatýrken, ''2 maç, bizim için iyi geçmedi. Sakaryaspor da geçen hafta Beþiktaþ'dan puan aldý. Ýyi mücadele ettiler. Ancak bizim de kazanmaktan baþka çaremiz yok. 2 maðlubiyeti camiamýza unutturmak için 3 puaný alma
  k zorundayýz. Ýyi çalýþtýk, inþallah kazanan taraf biz oluruz'' diye konuþtu.

  STAT: Atatürk
  HAKEM: Ýsmet Arzuman
  YAYIN: Lig TV
  SAAT: 19:00

  SAKARYASPOR
  Martinez
  M.Duman
  Erdinç
  Suat
  Gökhan
  Musa
  Zafer
  Capurro
  M.Erdoðan
  Ergin
  Gökhan

  TRABZONSPOR
  Jefferson
  Musa
  Stepanov
  Fatih Akyel
  Mustafa Keçeli
  Ferhat
  Hüseyin
  Hasan
  Marcelinho
  Gökdeniz
  Umut (Ersen)


 • #2
  ENKAZ EDEBÝYATI YAPMA!



  BÖYLE DEMEDÝM
  Trabzonspor'da sezon baþýnda Lazaroni'nin yardýmcýlýðýný yapan Hüsnü Özkara, Ziya Doðan'ýn "Almanya'da yattýk" sözlerine yalanlama geldi. Beþiktaþ maçý öncesinde görevden ayrýldýklarýný belirten Özkara, "Yeni göreve gelen Ziya Doðan ve ekibine takýmý yeterince tanýmadýklarý için takýmýn durumu ile ilgili bilgiler verdim. Lazaroni tarafýndan yaptýðým uyarýlarýn dikkate alýnmadýðýný belirttim. Asla 'Takým Almanya'da yattý' demedim" dedi.
  ALTINI OYMADIM
  Özkara, "O Ziya Doðan'ýn kendi yorumudur. Sezon baþýnda sýkýntýmýn kaynaðý da buydu. Yanlýþlarý görmeme ve bunu ilgililere devamlý söylememe raðmen deðiþen bir þey olmamasýdýr. Bana 'Kan kusup kýzýlcýk þerbet içtim' dedirten de 'Lazaroni gidecek takýmýn baþýna Hüsnü Hoca geçecek, daha ilk günden hocanýn altýný oynamaya baþladý' gibi söylenti ve düþücüleri haklý çýkarmamaktý. Bu nedenle sabrettim.
  Trabzon'un bir evladý olarak iþimi yaptým" dedi.
  ÖRT BAS ETMESÝN
  Özkara, "Gelen hoca enkaz edebiyatý yapmayýp iþine sarýlmasý veya görevi kabul etmemesi gerekir. Etik olmayan özel görüþmelerin baþarýsýzlýkta kamuoyuna yansýtýlmasýdýr. Ben asla "Ýtiraf ediyorum takým olarak yattýk" demedim. O Ziya Hoca'nýn kendi yorumudur" diye konuþtu.
  Özkara, Doðan'a görevden ayrýldýklarý hafta Beþiktaþ'ý yeneceklerini söylediðini, artýk takýmýn patlama yapma zamaný geldiðini ifade ederek, "Baþarýyý kendisine baþarýsýzlýðý geçmiþe mal etmek yanlýþtýr" dedi.
  Konu zigana taraf?ndan (http://www.trabzonum.org/forum/member/312-zigana Saat 04.11.2006, 14:35 ) de?i?tirilmi?tir.

  Yorum yap


  • #3
   BODURDA ÝLK HASAT

   Trabzon?un Vakfýkebir ilçesine baðlý Yalýköy beldesinde Arif Turmuþ?a ait meyve bahçesini gezen Ýlçe Kaymakamý Fikret Zaman ve beraberindekiler, dikildiði yýl meyve veren bodur elma aðacýndan ilk meyveleri toplamanýn zevkini yaþadýlar.
   Bodur elma bahçesinin proje mimarý olan Tarým Danýþmaný Osman Saðlam, bu yýl kurulan ve ilk meyvelerini veren elma bahçesi hakkýnda yetkililere bilgi verdi.
   Saðlam, yaptýðý açýklamada, "Kurmuþ olduðumuz bahçelerde bu ürünün dölleyici çeþitlerini de beraberinde kullanýyoruz. Bu aðaçlar dikildiði ayný yýl meyve verebiliyorlar. Bu bodur elma tipi bölgemizin iklimine uyum saðladý. Dikildiði yýl bu aðaçlardan hasat yaptýk. Ancak, 2. ve 3. yýllarda tam verime geçecek. Yarým dönüm alana 96 adet bodur elma diktik. Fideleri 1,5 metre sýra üstü, 3 metre sýra aralýðý olacak þekilde diktik. Bu aðaçlarýn en çok 2,5- 3 metre boylarý oluyor. Bu nedenle hem hasat etmesi, hem de hastalýk ve zararlýlarla mücadele etmesi kolay oluyor. Deðerlendirilmesi gereken ve bölgemize uyum saðlayan alternatif ürünlerden bir tanesi olduðu konusunda iddialýyým. Bu tür elma aðaçlarýndan bir dönümde 2,5 ton verim alýnabiliyor." dedi.
   Gerek bahçe sahibi, gerekse Tarým Ýlçe Müdürlüðü yetkilileri, projeye destek veren ve uygulanmasýný saðlayan Ýlçe Kaymakamý Fikret Zaman?ýn desteðini daima arkalarýnda görerek güç aldýklarýný kaydettiler.
   Kaymakam Fikret Zaman da, bölge ekonomisine katký saðlayacak her türlü alternatif ürün projesini destekleyeceðini ve uygulanmasý için gerekli önlemlerin alýnacaðýný söyledi.

   Yorum yap

   Haz?rlan?yor...
   X