Duyuru

Collapse
No announcement yet.

3 Kasým 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 3 Kasým 2006 Haberler

  2007 SOSYAL HÝZMETLER YILI OLACAK!
  Sosyal Hizmetler Trabzon Ýl Müdürü Selim Çelenk, genel müdürlük tarafýndan yürütülen çalýþmalar hakkýnda bilgi verirken, özellikle son iki yýldýr devrim niteliðinde kararlar alýndýðýný ve bunlarýn tek tek hayata geçirilmeye baþlandýðýný söyledi. Çelenk, amaçlarýnýn her zaman Sosyal Hizmetler Kurumunda barýnan insanlara en iyi hizmeti vermek olduðunu ifade ederek, yeni projeleri Karadeniz'e anlattý:
  > ÖNCE SEVGÝ EVLERÝ HAYATA GEÇECEK
  Görevde bulunduðumuz süre içinde hedefimiz, Trabzon?da sosyal hizmetler çalýþmalarýný Türkiye?de örnek seviyeye getirebilecek bir tarzda performans sergilemektir. Bunun için de düþünülen, yapýlmasý planlanan ve Türkiye?de þu anda 3 ilde olan Sevgi Evleri?ni Trabzon?a taþýmayý planladýk. Çalýþmalar bugüne kadar belli bir noktaya geldi. Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakaný Faruk Özak, TOKÝ Baþkaný Erdoðan Bayraktar ile görüþtük. Trabzon milletvekil
  lerimiz bu konuda gayet hassas ve iþin takibindeler Sayýn bakanýmýz bu konuda öteden beri hassas.
  TBMM Saðlýk Komisyonu Baþkanýmýz Prof. Dr. Cevdet Erdöl?ün de ilgileri devam ediyor. TOKÝ Baþkaný ile yaptýðýmýz en son görüþmede yerlere bakýldý. Maraþ Caddesi?nde Valiliðin 3.5 dönüm yeri var bir de Milli Emlak?a devredilen Sosyal Hizmetler?in yeri var. Toplam 5.5 dönüm bir yerimiz var. Bu yerimizi Erdoðan Bayraktar Bey?le gördük ve kendisinin de bu iþe sýcak baktýðýný söyledi. Konuya iliþkin protokoller hazýrlanýp belli bir noktaya gelindi. Protokoller kendisinde, üzerinde belli bir çalýþma yapýlarak sonuçlandýrýlacak. Ve TOKÝ?nin Trabzon?da bulunan yerleri... Bu yerler üzerinde bir yerde 20 dönüm bir arazide veya 15 dönüm arazide 9 tane ev yapacaðýz. Bu evlere Yetiþtirme Yurdu?ndaki çocuklarý yetiþtireceðiz. Her evde 10 çocuk kalacak, bir bölümünde de rehabilitasyon merkezimiz ile huzurevimiz yan yana. Bu sýkýntý yýllardan beri yaþanmakta. Yaþlýlarýmýzýn sýkýntýsýný gidermek için, Rehabilitasyon ile Huzurevini ayýracaðýz. Yaþlý insanlarýmýz ikinci baharýný yaþarken, rehabilitasyonluk hastalarýmýzla bir arada olmayacak. Evler üçer katlý ve tripleks olacak.
  > TOPLUMA DAHA ÇABUK ENTEGRE OLACAKLAR
  Genel müdürlüðümüzün bu manada yapmýþ olduðu bir proje var. Bu projeyi gerçekleþtirmeye çalýþacaðýz. Buradaki amacýmýz, çocuklarýmýzýn ev ortamýnda yetiþmelerini saðlamak ve onlarýn toplumla daha çabuk entegre olmalarýna yardýmcý olabilmek. Ayrýca TOKÝ?nin saðlayacaðý 30 dönümlük bir yer daha olacak. Burasý da Yýldýzlý veya Kaþüstü?nde olabilir. Protokoller son noktaya gelmediði için, henüz çalýþma bitmedi.
  30 dönüm yere de 20 adet tripleks ev yapacaðýz. Buraya 0-12 yaþ grubu çocuklarýmýzý alacaðýz. Yani Çamlýk Çocuk Yuvasý?ndaki çocuklarýmýzla Fatih Çocuk Yuvasý?ndakileri oraya taþýyacaðýz. Böylelikle Trabzon sosyal hizmetler alanýnda Türkiye?de üç þehirde uygulanmakta olan Sevgi Evleri Projesine dahil olacak. Safranbolu?daki evleri model olarak aldýk. Böyle bir ev modeli bahçesinden mutfaðýna, oyun salonundan futbol sahasýna kadar her þeyi içinde barýndýrýyor. Niðde ve Gölcük?teki örnekleri gördük.
  Türkiye artýk sosyal hizmetlerde modernleþmeye doðru gidiyor. Bu noktadaki amacýmýz, bizde kalan çocuklarýmýzý en güzel þekilde barýndýrmaktýr. Bunu söylerken, bunu özendiriyor olmak akla gelebilir, bilakis bizde kalanlarý en güzel þekilde yaþatalým, diyoruz ama bizde kalmakla yüz yüze olan çocuklarýmýzý düþünerek devam eden bir çalýþmamýz var.
  > 120 ÇOCUK, EVÝNDE BAKILIYOR
  Trabzon?da okumak isteyen ancak okuyamayan ve bakýlamayan 120 civarýndaki çocuðumuzu da evlerinde destekliyoruz. Ortalama 300 liraya geliyor bunlarýn masrafý. Bu uygulama olmasaydý, aileleri çocuklarýný bize býrakacaklardý. 120 çocuk demek, iki yeni bina, yeni kuruluþ demek, o kadar personel istihdamý demektir, o kadar masraf demektir. Bir çocuðumuzun devlete maliyeti en az 1 milyar.
  Biz de bu çocuðu bakýmýmýza býrakmak yerine, siz ailenizde bakýn bu çocuðu, devlet de size ihtiyacýnýz nispetinde yardýmcý olsun diyoruz. Ve bu vesileyle ayni ve nakdi yardým kapsamýnda 120 çocuðumuz Trabzon?da bütün ilçe ve köyler taranmak suretiyle aldýðýmýz bütün ihbarlarý deðerlendirdik.
  Çocuklarýný bakamayacak derecede maðdur olan vatandaþlarýmýza biz yardýmcý oluyoruz ve bunlara destek oluyoruz. Bu konuda parasal hiçbir sorunumuz yok. Her istediðimiz anda genel müdürlüðümüz, bütçesinden bize aktarma yapýyor ve bu sirkülasyon devam ediyor.


  Hayata geçirilecek projeler

  Maliye Bakanlýðý ile yapýlan çalýþmalar doðrultusunda 2007 yýlýnda da yeni bir uygulama baþlatýlacaðýna iþaret eden Sosyal Hizmetler Ýl Müdürü Selim Çelenk, "Yaþlýlara bakan yakýnlarýna da ayný þekilde ücret verilecek. Þu anda devam eden bir çalýþmamýz da özürlülerin evde bakým modeli. Türkiye'de Özürlü Rehabilitasyon Merkezlerimiz çok az. Üç-beþ yerde var, onlar da dolu, sýraya alýnýp bekletiliyor insanlar. Bu özürlülerin yakýnlarýna devlet yeni bir uygulamayla hak tanýdý. Yönetmelik geldi, bunu bütün kaymakamlýklara bildirdik, daha önce de özürlülerin tespitini yapmýþtýk.
  Trabzon'da toplam 5595 özürlü var. Bunlarýn içinde sosyal güvenliðe tabi olmayan özürlüler de tespit ediliyor. Bu özürlüler arasýnda aðýr özürlü olan ve bu raporla bize gelen, vatandaþýmýzý evinde bakanlara devlet, bir asgari ücret tutarýnda maaþ baðlýyor. Bu, aslýnda sosyal devlet olma açýsýndan bakýldýðýnda devrim niteliðinde karardýr. Devlet bunlarýn yarasýna bir nebze merhem olabilmek ve onlarý rahatlatabilmek için bu uygulamayý hayata geçirmeye çalýþýyor. Bu arada, 2022 dediðimiz yasadan maaþ alan özürlülerimiz de o maaþlarýný almaya devam edecekler. Devletimiz bu maaþý zaten özürlüye deðil, o özürlüyü bakan kiþiye veriyor. Özürlü, 2002'den maaþýný almaya devam edecek. Bir yandan kurumlarýmýzda baktýðýmýz çocuklarýmýzýn rahatlýðý açýsýndan modern bir yapýlaþma, bir yandan da evlerinde bakýmlarýný yaptýðýmýz insanlarýn bakýmýna yönelik rahatlama var.
  Huzurevi ve rehabilitasyonda 166 yaþlýmýz var, bunlarýn, 103?ü tamamen yataða baðlý rahatsýzdýr. Bunlarýn her türlü hizmeti yapýlýyor ve bu oldukça meþekkatli bir iþtir. Ancak sonuna bakýldýðýnda onur verici bir iþtir, neticede insana hizmet ediyorsunuz. Kimsenin düþmeyeceðinin garantisini verebilir miyiz? Biz bugünden baþlayarak ileride insanýmýzýn daha rahat bir seviyede yaþayabilmesi için adým adým ilerliyoruz.

  Evlat edinmede ihtiyaca cevap veremiyoruz

  Evlat edinmede aslýnda biz Trabzon olarak ihtiyaca cevap veremiyoruz. Þu anda bölgesel 0-6 yaþ çocuk yuvasý bizde olduðu için bölgesel çalýþýyoruz, 42 kiþi de sýrada bekliyor.
  Bunlar üç-dört yýl önce müracaat etmiþ, bekliyorlar. Þu anda çocuk yuvasýnda dört bebeðimiz var, bunlarýn dördünü de evlat edindirmek durumunda olamýyoruz. Nedir bize gelen çocuðun durumu, buna mahkeme karar veriyor, bu mahkeme süreci biraz zaman alýyor. Bir de bize gelen çocuklarýn hepsi terk deðiller. Kimisinin ebeveyni, kimisinin sadece annesi var, evde þiddete maruz kalmýþtýr biz almýþýzdýr onu aileden. Böyle durumlar var ama bu ailenin evladýný evlat edinmeye yönelik muvafakat vermemesi halinde biz bunu evlat edindiremeyiz.
  Prosedür çok zor burada. Terk çocuklar oluyor. Þu anda bizim bu konuda çalýþmalarýmýz devam ediyor.

  Koruyucu ailelere maaþ

  Þu anda baþlatýlan ve devam eden yeni bir çalýþma var. Koruyucu Aile Çalýþmasý... Mesela, Trabzon?da bu konuda çok fazla bir eðilim yok. Þu anda 11 çocuðumuz 10 ailede koruyucu aile olarak. Bunun prosedürü, yuvalarýmýzda kalan çocuklarýmýzý, gönüllü aileler gelip bize müracaat edip, bakýp büyütmek istediðini söylüyor. Kendi evinde kalýyor bu çocuk, onun bütün masraflarýný, okulunu, özel dershanesini dahi biz karþýlýyoruz ama aile ortamýnda kalýyor. Þu anda 300 lira gibi bir rakam veriyoruz. Bütün masraflarý kattýðýnýz zaman bu belki biraz düþük olabilir. Ancak yeni yapýlan çalýþmayla,bunu da ayný þekilde özendirmek için yeni bir proje baþlatýlmýþ. Olay þöyle þekilleniyor: Koruyucu aile olmak isteyen gelip bize müracaat edecek. Bu aileye çocuðu vereceðiz, asgari ücret tutarýnda maaþ baðlayacaðýz ve aileyi sigortalý yapacaðýz.
  Yani, devlet, evinde çalýþmak isteyen insaný çalýþtýrýyor; bunun Türkçe anlamý bu. Yeter ki diyor, bizim çocuklarýmýzdan birisini evinde bak, biz seni sigortalayalým ve asgari ücret tutarýnda maaþ verelim sana.
  Bizim elimizde þu anda kalan 250 çocuðumuz var, bunlardan sanýrým 50-100?ü ailelerin yanýna yerleþtirilir, bu çocuklar da anne-baba þefkati ile tanýþmýþ olur ve bu þekilde topluma daha da entegre olmalarý saðlanýr.
  Þu anda Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Genel Müdürlüðü bu dönemde bu çalýþmalarla, Bakanýmýz Nimet Çubukçu?nun bu konuya özel ihtimam göstermesi ile Sosyal Hizmetlerde devrim niteliðinde kararlar alýyor. Burada bundan övünçle bahsetmekten de çekinmiyorum. Çünkü gerçekten Türkiye bu aþamada sosyal hizmet alanýnda güzel adýmlar atmýþtýr ve bundan sonra da daha güzel olacaðýndan eminim.


 • #2
  HAYVANLAR AÞILANACAK


  2006 yýlý sonbahar dönemi ahýr hayvanlarýnda þap aþýlamasý ve kulak küpesi kampanyasýnýn baþlamasý nedeniyle, Trabzon?un Vakfýkebir ilçesinde köy ve mahalle muhtarlarýnýn katýldýðý bir toplantý yapýldý.
  Kaymakamlýk brifing salonunda yapýlan toplantýda konuþan Tarým Ýlçe Müdürü Remziye Kuleyin, "Çeþitli nedenlerden dolayý ilkbahar döneminde ahýr hayvanlarýna þap aþýsý yapýlamadý. Bu nedenle þap aþýsý yapýlamayan köylerimizde aþýlama yapacaðýz. Ayrýca küpesiz olan hayvanlarýmýzýn 31 Aralýk 2006?ya kadar küpelenmesi lazým. Ancak, küpelenmesi gereken hayvanlarýn bizim ulaþabileceðimiz yerlere, yani yol güzergahlarýna çýkarýlmasý lazým. Aksi halde hayvanlar küpelenmemiþ olur.
  Daha sonra bu tür hayvanlarý bir yerden baþka bir yere götürmek de mümkün olmayacaktýr." dedi.
  Tarým Ýl Müdürlüðü Hayvan Saðlýðý Þube Müdürü Okan Barutçu da baþlatýlan þap aþýlamasý kampanyasý ve sýðýr cinsi hayvanlarýn küpelenerek kayýt altýna alýnmasý konularýna deðinerek, kuþ gribi, deli dana hastalýðý ve Kýrým Kongo kanamalý hastalýðý ile ilgili bilgiler verdi. Toplantýya çok sayýda köy ve mahalle muhtarý katýldý.

  Yorum yap


  • #3
   UYKUSUZLUK ÖLÜME GÖTÜRDÜ


   Hopa'da meydana gelen trafik kazasýnda Gökhan Kibar (31) isimli þahýs aracýnýn devrilmesi sonrasý hayatýný kaybetti. Sarp Köyü dolmuþ duraðýnda çalýþan Gökhan Kibar 08 T 1190 plakalý ticari aracý ile Sarp Sýnýr Kapýsý'ndan aldýðý bir yolcusunu Trabzon?a býraktýktan sonra Sarp Köyü'ndeki evine dönmek için yola çýktý. Hopa?ya kadar gelen Gökhan Kibar Hopa'dan Sarp?a giderken Liman Köyü mevkiinde aþýrý yorgunluk ve uykusuzluk nedeniyle bir anda aracýnýn kontrolünü kaybetmesi sonrasý karþý þeride geçirerek aracýnýn devrilmesine engel olamadý. Kazada olay yerinde hayatýný kaybeden Gökhan Kibar çevresinde sevilen bir sima olarak tanýnýyordu. Gökhan Kibarýn cenazesi Sarp Köyü'nde topraða verildi.
   MÝNÝBÜS UÇURUMA YUVARLANDI
   Öte yandan, Gümüþhane'nin Torul Ýlçesi'nde meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi öldü, 3 kiþi yaralandý.
   Edinilen bilgiye göre, bugün saat 15.30 sýralarýnda Gümüþhane'nin Torul Ýlçesi'ne baðlý Güvemli Köyü'nden ilçe merkezine gitmekte olan Ahmet Sami Kalaycý (65) yönetimindeki 29 DA 529 plakalý minibüs, 100 metrelik uçuruma yuvarlandý. Sebebi henüz belirlenemeyen kaza sonucu, araçtaki Sabahat Kalayc ý(55) olay yerinde hayatýný kaybetti, sürücü Ahmet Sami Kalaycý ile eþi Vesile (64) ve kardeþi Hakký Kalaycý (59) yaralandýlar.

   Yorum yap


   • #4
    COÞKU BÝTMÝYOR    Beþikdüzü Atatürkçü Düþünce Derneði, her yýl geleneksel olarak düzenlediði Cumhuriyet Dayanýþma Yemeðini bu yýl da muhteþem bir organizasyonla gerçekleþtirdi. Bestt Otel Restaurant?ta düzenlenen yemeðe Ýlçe Kaymakamý Bayramali Köse, Belediye Baþkaný Mehmet Kalay, Baþsavcý Ýbrahim Keskin, Vakfýkebir Atatürkçü Düþünce Derneði Baþkaný Muhammet Þiþmanoðlu ve yönetim kurulu üyeleri, CHP Vakfýkebir Ýlçe Baþkaný Þenol Zaman, öðretmenler ile çok sayýda vatandaþ katýldý.
    Beþikdüzü?nün çiçeði burnunda Kaymakamý Bayramali Köse, gecede cumhuriyetin önemine deðindi. Ardýndan dernek yararýna çekiliþ yapýldý. Beþikdüzü ADD Baþkaný Adil Kurtoðlu da geleneksel hale getirdikleri Cumhuriyet Dayanýþma Yemeðini bundan sonra daha geniþ kapsamlý yapacaklarýný, diðer çevre ilçelerin de katýlýmýný saðlayacaklarýný dile getirdi. Türk bayraklarýyla renklenen gecede davetliler hoþça vakit geç
    irdiler.

    Yorum yap

    Haz?rlan?yor...
    X