Duyuru

Collapse
No announcement yet.

2 Kasým 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 2 Kasým 2006 Haberler

  AKÇAABAT'TA ÝKÝ VURGUN
  ÝKÝ KÝÞÝ AÐIR YARALI

  ÖNCEKÝ gün Araklý'da meydana gelen silahlý saldýrý olayý sýcaklýðýný korurken dünde Trabzon'un Akçabat ilçesinden kurþun sesleri geldi. Ýlçede meydana gelen iki ayrý silahlý saldýrý olayýnda iki kiþi aðýr yaralandý.
  ? KARDEÞ KAVGASI
  AKÇAABAT?ýn Çolaklý Mahallesi?nde annesiyle tartýþan Coþkun Bulut (33) isimli þahýs kardeþi T.B tarafýndan av tüfeði ile vuruldu. KTÜ Farabi Hastanesine kaldýrýlan Çoþkun Bulut'un saðlýk durumu ciddiyetini koruyor, kardeþ T.B ise yakalanak gözaltýna alýndý.
  ? ARACIN ÝÇÝNDE VURULDU
  DÝÐER bir olayda ise Murat Taþ (23) adlý þahýs aracýn içerisinde otururken kim olduðunu bilmediði bir kiþi tarafýndan bacaðýndan kurþunlandý.Taþ'ýn saðlýk durumuda ciddiyetini korurken 3 yýldýr Antalya?da özel bir þirket?te çalýþan Murat Taþ?ýn tatil için memleketi Akçaabat?a geldiði öðrenildi.
  Akçaabat?ýn Çolaklý mahallesi?nde annesiyle tartýþan Coþkun Bulut (33) isimli þahýs kardeþi T.B tarafýndan av tüfeði ile vuruldu. KTÜ Farabi Hastanesine kaldýrýlan Çoþkun Bulut'un saðlýk durumu ciddiyetini koruyor, kardeþ T.B ise yakalanak gözaltýna alýndý. Edinilen bilgiye göre Akçaabat?ýn Çolaklý mahallesi?nde annesiyle tartýþan Coþkun Bulut (33) isimli þahýs yan odada asýlý duran av tüfeði?ni alarak annesini ve erkek kardeþini "sizi vururum" diye tehdit etti. Tartýþma giderek büyürken aðabeyinin elinden tüfeði alan kardeþi T. Bulut, av tüfeði?ni yan odaya götürüp duvara asmak istedi. Kardeþine kýzan Coþkun Bulut tekrar tüfeði almak isterken çýkan arbedede tüfek patladý ve Coþkun Bulut(33) belinden aðýr þekilde yaralandý. Ýlk önce Akçaabat Devlet hastanesi?ne kaldýrýlan yaralý, burada yapýlan ilk müdahalenin ardýndan KTÜ Farabi Hastanesi?ne kaldýrýlarak müþahade altýna alýndý. Coþkun Bulut?un saðlýk durumunun ciddiyetini koruduðu ögrenilirken, olayla ilgili soruþturma sürdürülüyor.kardeþ T.B ise yakalanak gözaltýna alýndý.
  ARACIN ÝÇÝNDE VURULDU
  Öte yandan Akçaabat?ta gerçekleþen bir baþka yaralama olayý ise önceki akþam saat 17:30 civarýnda gerçekleþti.
  Edinilen bilgiye göre önceki akþam saat 17:30 civarýnda Murat Taþ(23) isimli þahýs özel bir aracýn içerisinde otururken kim olduðunu bilmediði bir kiþi tarafýndan bacaðýndan kurþunlandý. 3 yýldýr Antalya?da özel bir þirket?te çalýþan Murat Taþ?ýn tatil için memleketi Akçaabat?a geldiði ve dün akþam?da tekrar Antalya?ya geri dönecek olduðu öðrenildi. Akçaabat Devlet Hastanesi?nde tedavi altýna alýnan Murat Taþ?ýn hiç kimseyle bir husumeti olmadýðý belirtilirken, olayla ilgili soruþma devam ediyor.

 • #2
  BÖYLE BÝRÞEY GÖRMEDÝM!

  Rizespor Baþkaný Ekrem Cengiz, Trabzonspor karþýsýnda alýnan galibiyetten çok, taraftarýn dostluk gösterisinin kendisini mutlu ettiðini söyledi. Karadeniz'e konuþan Cengiz, yýllardýr özlediði tabloyu A.Aker'de yaþadýklarýný ifade ederek, "Bu görüntü için yýllarca mücadele ettik ama olmamýþtý. Ama Trabzonspor taraftarý Rizespor'u mükemmel aðýrladý. Hem maç öncesi hem de sonrasýnda alkýþladý. Bu tablo hep olmalý. Biz de Trabzon'u böyle aðýrlayacaðýz" dedi.
  KARADENÝZ ÞAHLANMALI
  Trabzonspor'da yöneticilik yaptýðýný ve þampiyonluk yaþadýðýný ifade eden Cengiz, "Bu dostluk baðlarýnýn bundan sonra da kuvvetlendirilerek sürdürmeliyiz. Arzum Karadeniz takýmlarýný ayaða kaldýrmalýyýz. Bunun önderliðini de Ordu, Samsun, Sebat ve diðerleri. Hep birlikte Karadeniz'i þahlandýrmalýyýz" dedi. Cengiz iyi bir kadroya sahip olduklarýný ifade ederek, "Ancak bu
  nu bir türlü skora yansýtamýyorduk. Beþiktaþ'ý da elimizden kaçýrdýk. Trabzonspor karþýsýnda takým mükemmel mücadele etti. Bu kez deðiþen; futbolu skora yansýtmamýz" dedi.
  G.SARAY'I YENMEK FARZ!
  Bu yýl 4 büyük takýmýnda istenilen düzeyde olmadýðýný ifade eden Cengiz, "Trabzonsporlular belki takýmlarýndan umutsuz ama diðerlerinin ondan üstün tarafýda yok. Anadolu takýmlarý büyüklere iyi direniyor. Bu da ligi daha zevkli ve çekiþmeli hale getiriyor" dedi. "Trabzonspor'u yendikten sonra G.Saray'ý da eli boþ göndermemiz farz oldu" diyen Cengiz, "Trabzon galibiyeti takýma büyük moral. Bunun G.Saray maçýnda sahaya olumlu yansýyacaðýna eminim" dedi.
  GELECEÐE YATIRIM
  Rizespor'un bulunduðu yeri haketmediðini ifade eden Cengiz, "Bir galibiyetle de birþey elde etmiþ deðiliz. Baþarýyý istikrara dönüþtürürsek, hakettiðimiz yere geliriz" diye konuþtu. Cengiz, Rizespor'un bugünleri kadar geleceði içinde çalýþtýklarýný ifade ederek, "Yakýnda yeni tesislerimizin startýný vereceðiz. Artýk Rizespor'un alt yapýsý üst seviyede olacak. Profesyonel ellerde Rizespor'a yeni yýldýzlar kazandýrmak istiyoruz. Bunun da yolu geleceðe yatýrým yapmak" diye konuþtu.
  Konu zigana taraf?ndan (http://www.trabzonum.org/forum/member/312-zigana Saat 02.11.2006, 17:10 ) de?i?tirilmi?tir.

  Yorum yap


  • #3
   iboo

   yazýk yazýk

   Yorum yap

   Haz?rlan?yor...
   X