Duyuru

Collapse
No announcement yet.

1 KASIM 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 1 KASIM 2006 Haberler

  GÖKDENÝZ TÜM PARASINI BAHÝSTE KAYBETTÝ  VERECEK PARAMIZ KALMAMIÞTI
  GÖKDENÝZ'in eþi Serra Karadeniz, Trabzon Aðýr Ceza Mahkemesi'ne verdiði ifadede, "Eþim tüm parasýný bahis oyununda kaybetmiþti. Ýdmanda Gökdeniz'i ayaðýnan vuracak olan H.S'a verecek paramýz kalmamýþtý. Eþime samimi arkadaþý olan Fatih'i (Tekke) aramasýný ve borç para almasýný söyledim. O da Fatih'i telefonla aradý" dedi..
  ? H.S. ÝLE BENÝ FATÝH TANIÞTIRDI
  TRABZONSPOR'un ve milli takýmýn yýldýz futbolcusu Gökdeniz Trazonspor Tesisleri'nde verdiði ifadede þunlarý söyledi; "Tutuklu sanýklardan H.S. ile beni Fatih Tekke tanýþtýrdý. H.S benden 500 bin dolar para istedi. Parayý vermesem 'ayaðýmdan vuracaðýný' söyledi. Fatih'i arayarak yardýmcý olmasýný istedim; "Param vardý ama inþaaata yatýrdým" dedi.
  ? FATÝH VE VELÝ SEZGÝN ÝFADE VERSÝN
  ERZURUM'daki duruþmada tutuklu H.S.'nin avukatý Ali Sürmen olayda birden fazla silah
  kullanýldýðýný, Gökdeniz'in duruþmaya katýlmasý gerektiðini söyledi. Mahkeme Fatih Tekke ile A.Sebatspor eski baþkaný Veli Sezgin'in de mahkemeye ifade vermelerini, vermemeleri halinde polis zoru ile ifadelerinin alýnmasýný kararlaþtýrdý. > 9?da

  Milli futbolcular Fatih Tekke, Gökdeniz Karadeniz ve eþlerinin otomobil ve iþ yerinin kurþunlanmasý olayýna karýþtýðý iddiasýyla tutuklanan sanýklarýn yargýlanmasýyla ilgili dava Erzurum 2. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde sürüyor. Mahkemeye katýlmayan Gökdeniz ve eþi Serra Karadeniz'in okunan ifadelerinde ilginç iddialar dikkat çekti. Serra Karadeniz ifadesinde þöyle konuþtu:
  ?Gökdeniz, Futbol Federasyonu kararý ile 6 ay gibi ceza aldý. Bildiklerim Hakan Süleyman'ýn sürekli olarak Gökdeniz'i arayarak tehdit etmesi. Hakan Süleyman, 500 bin dolar vermemesi halinde Gökdeniz'i ayaklarýndan vuracaðýný söylemiþ. Korktum. Eþim tüm parasýný bahis oyununda kaybetmiþti. Verecek paramýz yoktu. Bu nedenle eþime samimi arkadaþý olan Fatih'i (Tekke) aramasýný ve borç almasýný söyledim. O da Fatih'i telefonla aradý. Fatih?te ?Yarýn görüþürüz?, diyerek telefonu kapattý. Ben bu kiþilerden þikayetçiyim.''
  GÖKDENÝZ: FATÝH TEKKE TANIÞTIRDI
  Milli futbolcu Gökdeniz Karadeniz'in Trabzonspor tesislerinde alýnan yeni ifadesinde oldukça ilginç açýklamalar yer aldý. Tutuklu sanýklardan Hakan Süleyman'ý, takým arkadaþý Fatih Tekke'nin kendisine tanýþtýrdýðýný öne süren Gökdeniz, ?Hakan Süleyman, benden 500 bin dolar para istedi. Parayý veremezsem idmanda ayaklarýmdan vuracaðýný söyledi. Fatih Tekke'yi telefonla arayarak yardýmcý olmasýný istedim. Fatih, ?Param vardý, fakat inþaata yatýrdým? dedi. 31 Aralýk 2005 günü tekrar Hakan Süleyman'la görüþtüm. Hakan, bu kez 500 bin yerine 150 bin dolar vermemi istedi. Ben de yönetici Atay Aktuð'a durumu anlattým. O da, ?Kesinlikle tesislerden ayrýlma, kimseye para verme? dedi. O gece evde eþim Serra ile oturuyorduk, bir kaç el silah sesi duyduk. Sabaha doðru kapýcý evimize gelerek benim ve eþimin otomobillerinin kurþunlandýðýný söyledi. Bunlardan davacýyým.''
  ?GÖKDENÝZ NÝYE DURUÞMAYA GELMÝYOR?''
  Duruþmada Hakan Süleyman'ýn Trabzon Barosu?na kayýtlý Avukatý Ali Sürmen, bu olaylarda 1'den fazla silah kullanýldýðýný öne sürdü. Sürmen, Gökdeniz Karadeniz'in duruþmaya katýlmasý gerektiðini de savundu.
  Rusya?nýn St. Zenit takýmýnda futbol oynayan Fatih Tekke ile Akçabaat Sebatspor Kulübü eski Baþkaný Veli Sezgin'in ?Bahis skandalý? ile ilgili olarak ifade vermesini bir kez daha kararlaþtýran Erzurum 2'nci Aðýr ceza Mahkemesi, ikisinin de gitmemesi halinde polis zoru ile ifadelerinin alýnmasýný kararlaþtýrdý. Duruþma, 14 Aralýk'a ertelendi.
  Trabzon'da suç iþlemek amacýyla örgüt kurmak, kasten adam öldürmek, genel güvenliði tehlikeye düþürmek, hürriyeti tehdit, nitelikli yaðma, mala zarar verme ve 6136 sayýlý yasaya muhalefet suçlarýndan TCK?nýn 81'inci maddesi uyarýnca Erzurum 2'nci Aðýr Ceza Mahkemesi'nde çete lideri olmak suçundan Hakan Süleyman hakkýnda 2 kez ömür boyu, Erdem Kýlýç ve Fatih Bulut hakkýnda ise 1'er kez ömür boyu hapis cezasý istendi.

 • #2
  ARAKLI'DA ÞOK  Trabzon'un Araklý ilçesinde huzura kurþun. Cafer Aygün , aðabeyi Hasan Aygün ve Araklýspor?un eski Baþkaný Fatih Çebi, silahlý saldýrýya uðradý. Önceki akþam 00:30 civarýnda meydana gelen olayda Araklý Sahil Mahallesi?nde Hasan Aygün, Fatih Çebi ve H.Ç?nin (34) birlikte yürürken aralarýnda nedeni belli olmayan bir tartýþma yaþandý.
  Ýddialara göre, tartýþma sonrasý olayýn yatýþmasýyla birlikte sahilde yürümeye devam eden 3 arkadaþtan Hasan Aygün isimli þahýs kardeþi Cafer Aygün?ü arayarak kendisini almasýný istedi. Olay yerine özel otomobiliyle Cafer Aygün?ün geldiðini gören H.Ç paniðe kapýlarak belinden çýkardýðý silahla Cafer Aygün?e sekiz, Fatih Çebiye dört ve Hasan Aygün?e de dört el ateþ etti.
  Silahlý saldýrý sonucu (35) Cafer Aygün, Farabi Hastanesi'ne kaldýrýlmak istenirken yolda hayatýný kaybetti. Diger yarýlýlardan Araklýspor eski Baþkaný Fatih Çebi(43) de KTÜ Týp
  Fakültesi Farabi Hastanesi?nde amileyata alýndýðý durumunun iyi Hasan Aygün?(40) de Numune hastanesine kaldýrýlarak yoðun bakýmda müþahede altýna alýndý.
  Olayda hayatýný kaybeden Cafer Aygün?ün Araklý Devlet Hastanesi?nde temizlik sorumlusu olarak çalýþtýðýný ve çevresinde çok sevilen biri olarak tanýdýðýný ifade edilirken zanlý H.Ç ile çok samimi arkadaþ olduklarý bir süre öncede cezaevinde birlikte kaldýklarý aralarýnda da hiçbir sorunun olmadýðý belirtildi. Olay yerinde yapýlan incelemede ise, 11 adet boþ mermi kovaný bulunurken, olayla ilgili H.Ç. isimli þahsýn arandýðý bildirildi. Cafer Aygün'nün cenazesi bu gün Araklý'nýn Avadere köyünde kýlýnacak olan öðle namazýna mütakip cenaze namazýnýn ardýndan aile kabristanlýðýnda topraða verilecek
  Uzun zamandýr Trabzon?un Araklý ilçesinde huzurlu bir ortam yaþanýrken özellikle gençler arasýnda silah merakýnýn bir faciaya bu olayla yol açmasý yetkilileri biran önce tedbir almaya sevketti. Olayla ilgili geniþ çaplý soruþturma devam ediyor

  Konu zigana taraf?ndan (http://www.trabzonum.org/forum/member/312-zigana Saat 01.11.2006, 17:32 ) de?i?tirilmi?tir.

  Yorum yap


  • #3
   HAYALLERÝ ZEHÝR OLDU   Trabzon'un Kalkýnma Mahallesinde amcasýnýn evinde 4 gün önce þofbenden zehirlenerek hastaneye kaldýrýlan 25 yaþýndaki Yeliz Üçüncü tedavi gördüðü Farabi Hastanesinde yaþamýný kaybetti.
   KTÜ Ýnþaat Bölümüne kaydýný yaptýrmak için daha önce 4 ay çalýþtýðý Trabzon Karfo Stüdyosuna giderek vesikalýk fotoðraf çektirdi. En büyük hayali üniversiteyi bitirip inþaat mühendisi olmaktý. Ama hesapta olmayan bir felaket onun kaderini çizdi..
   Trabzon'un Kalkýnma Mahallesi üniversite lojmanlarýnda KTÜ Orman Fakültesinde öðretim üyesi olan amcasý Kemal Üçüncü'nün yanýnda kalan Yeliz Üçüncü banyo yapmak için duþa girdi.Genç kýzýn duþtan çýkmadýðýný farkeden yakýnlarý banyoya girdiklerinde genç kýzý baygýn vaziyette buldu.
   Hemen Farabi Hastanesine kaldýrýlan Yeliz, yoðun bakým ünitesinde tedavi altýna alýndý.4 gün boyunca hastanede yaþam mücadalesi veren Yeliz Üçüncü önceki gün ne yazýk
   ki hayata gözlerini yumdu. Güzelliði ve kiþiliði ile herkesin takdirini toplayan Yeliz Üçüncü'nün yapýlan otopsisinde karbonmonoksit gazýndan zehirlendiði belirlendi.
   Ýsmail ve Ayþe Üçüncü çiftinin en büyük kýzlarý olan Yeliz dün Trabzon'un Akçaabat Ýlçesine baðlý Akçaköy'de topraða verildi.

   Yorum yap


   • #4
    TRABZON'UN ÇÖKÜÞÜ    RÝZE HESAPTA YOKTU
    Rizespor maðlubiyetiyle þampiyonluk yarýþýnda yara alan Trabzonspor'da büyük bir hayal kýrýklýðý yaþanýyor. Sezona büyük hedefler ile giren, ancak önce Avrupa defterini kapatan, Bordo-Mavililer, Türkiye Kupasý'na da Vestel Manisaspor beraberliði ile baþlarken, ligde de her geçen hafta zirveden bir adým uzaklaþýyor. Bordo-Mavili oyuncularýn sahadaki ruhsuz futbolu, gelecek haftalar için de umut vermezken, bu durum Trabzonspor'un çöküþü olarak yorumlanmaya da baþladý. Son Rizespor maðlubiyeti, Bordo-Mavili takým için kötü günlerin baþlangýcý olurken, camianýn takýma karþý olumlu tavrý yavaþ yavaþ deðiþmeye baþladý.
    SORUNLARI BÝLÝYORUM
    Bordo-Mavili ekibin teknik direktörü Ziya Doðan ise Trabzonspor'daki sorunlarý çok iyi bildiðini ifade ederken, "Bu sorunlarýn çözülmesi için gerekli tedbirleri alacaðýz" diye konuþtu. Doðan'ýn bu açýklamalarýna raðmen, camiada tecrübeli teknik adamýn takým üzerindeki otoriteyi kaybettiði ve futbolcular ile arasýnda kopukluk oluþtuðu konuþulmaya baþlandý. Doðan'ýn, futbolcularýn kendilerine çeki düzen vermemesi halinde takýmda revizyon yapacaðý da konuþuluyor.

    Yorum yap


    • #5
     TRABZON'UN ÇÖKÜÞÜ     RÝZE HESAPTA YOKTU
     Rizespor maðlubiyetiyle þampiyonluk yarýþýnda yara alan Trabzonspor'da büyük bir hayal kýrýklýðý yaþanýyor. Sezona büyük hedefler ile giren, ancak önce Avrupa defterini kapatan, Bordo-Mavililer, Türkiye Kupasý'na da Vestel Manisaspor beraberliði ile baþlarken, ligde de her geçen hafta zirveden bir adým uzaklaþýyor. Bordo-Mavili oyuncularýn sahadaki ruhsuz futbolu, gelecek haftalar için de umut vermezken, bu durum Trabzonspor'un çöküþü olarak yorumlanmaya da baþladý. Son Rizespor maðlubiyeti, Bordo-Mavili takým için kötü günlerin baþlangýcý olurken, camianýn takýma karþý olumlu tavrý yavaþ yavaþ deðiþmeye baþladý.
     SORUNLARI BÝLÝYORUM
     Bordo-Mavili ekibin teknik direktörü Ziya Doðan ise Trabzonspor'daki sorunlarý çok iyi bildiðini ifade ederken, "Bu sorunlarýn çözülmesi için gerekli tedbirleri alacaðýz" diye konuþtu. Doðan'ýn bu açýklamalarýna raðmen, camiada tecrübeli teknik adamýn takým üzerindeki otoriteyi kaybettiði ve futbolcular ile arasýnda kopukluk oluþtuðu konuþulmaya baþlandý. Doðan'ýn, futbolcularýn kendilerine çeki düzen vermemesi halinde takýmda revizyon yapacaðý da konuþuluyor.

     Yorum yap

     Haz?rlan?yor...
     X