Duyuru

Collapse
No announcement yet.

30 Ekim 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 30 Ekim 2006 Haberler

  YAÐMURLA GELEN KAZA
  Giresun istikametinden Trabzon istikametine gelen 34-DP-6139 plakalý TIR kamyonu kontrolünü kaybetti ters döndü.

  Kazada TIR sürücüsü Yomralý 29 yaþýndaki Ali Osman Küçük sýkýþarak yaþamýný yitirirken faciadan eþi Hamdiye Küçük ile beþ aylýk çocuðu sað kurtuldu. Jandarma ve Bölge trafik ekiplerinin müdahale ettiði kazanýn ardýndan ceset Akçaabat’ta morga kaldýrýlýrken yaralýlar ise 112 Acil Servi’sle hastanelere taþýndý. Bebek Küçük, Nümune’de, anne Hamdiye Küçük ise Týp Fakültesi’nde yaþam mücadelesi veriyor

 • #2
  MÜJDELER OLSUN  FKB Yönetim Kurulu Üyesi Sunguroðlu TMO’dan 125 milyon YTL kredi alýnacaðýný söyledi. Genel Müdür Baþer ise arsa ve hisse satýþýnda 50 trilyon beklediklerini açýkladý
  Bayrama herkes gülecek
  FÝSKOBÝRLÝK Yönetim Kurulu Üyesi Ramis Sunguroðlu, 2005 ürün paralarýný Ramazan Bayramý'ndan önce ödemeyi düþündüklerini söyledi. Sunguroðlu, TMO ile bir protokol anlaþmasýna vardýklarýný belirterek. "TMO bize 125 milyon YTL kredi verecek. Üreticilerimize 2005 ürünü paralarýný Ramazan Bayramý'ndan önce ödemeyi düþünüyoruz Bayramda herkes gülecek” diye konuþtu.

  Genel Müdür konuþtu
  Bu arada, FKB Genel Müdürü Mehmet Baþer Giresun’da TAKA Gazetesi Yayýn Koordinatörü Yusuf Turgut’a konuþtu. 27 Eylül (Yarýn) tarihindeki satýþtan 50 trilyon liralýk bir kaynak beklediklerin söyleyen Baþer, “Kurumun en büyük teminatý depolarýndaki fýndýðýdýr. TMO ile birliktelik. Siyasi iktidar ile olan yumuþama elbette ki çok önemlidir. Ancak DFÝF kredilerini mutlaka kullanmalýyýz” diye konuþtu. FÝSKOBÝRLÝK Yönetim Kurulu Üyesi Ramis Sunguroðlu, 2005 ürün paralarýný Ramazan Bayramý'ndan önce ödemeyi düþündüklerini söyledi. FÝSKOBÝRLÝK Trabzon Merkez Müdürlüðü'nde dün basýn toplantýsý düzenleyen Ramis Sunguroðlu, TMO ile bir protokol anlaþmasýna vardýklarýný belirterek. "Varýlan anlaþma çerçevesinde, TMO 46 bin ton fýndýk karþýlýðý bize 125 milyon YTL kredi verecek. Üreticilerimize 2005 ürünü paralarýný Ramazan Bayramý'ndan önce ödemeyi düþünüyoruz. Bu konudaki çalýþmalarýmýz sürüyor" dedi. FÝSKOBÝRLÝK olarak 2006 ürünü fýndýðýn ücretini 2007 Þubat, Mayýs, Temmuz aylarýnda ödemeyi planladýklarýný dile getiren Sunguroðlu, "Üreticinin bize verdiði fýndýðýn parasýný üç dönemde ödemeyi planlýyoruz. Ürünün yüzde 30'luk kýsmýný 3 ayrý ayda ödeyeceðiz. Geriye yüzde 10'luk ödenmemiþ kýsým kalacak. Ýsteyen üreticiler, yüzde 10'luk fýndýðýn parasý yerine FÝSKOMARKET'lerden alýþ-veriþ yapabilir" diye konuþtu. Sunguroðlu, üreticilerin ihtiyaçlarý bulunmamasý durumunda ellerindeki fýndýklarý satmasý uyarýsýnda bulundu.
  -GENEL MÜDÜR BAÞER-
  FKB Genel Müdürü Mehmet Baþer dün TAKA Gazetesi’ni makamýnda kabul etti. Gazetemizin Yayýn Koordinatörü Yusuf Turgut’a konuþan Genel Müdürü Baþer,
  "Bugün Genel Müdürlükte arsa ve arazilerle ilgili olarak satýþýmýz var. Satýþla ilgili 15 gün önce ilanýmýz oldu. Ýsteyen herkes bu ihalelere girebilecek ve açýk artýrmada bulunabilecek. Arsa ve arazi satýþlarýndan beklediðimiz gelir 20 trilyon civarýnda. Bu satýþlarýn içinde baþar sigorta hisseleri de var. Bunlar borsada olan hisseler ve aracý kurumlar tarafýndan satýþý yapýlacaktýr" diye konuþtu.
  Genel Müdür Baþer, Yönetim Kurulunun Ankara’da yaptýðý olumlu çalýþmalarýn, hükümetle olan diyalog sürecinin geliþtirilmesi ve TMO ile protokol imzalanmasýnýn üreticileri mutlu ettiðini söyleyerek "Benim üreticilere söyleyeceðim þudur, sabýrlý olun. Ellerindeki fýndýklarý biraz saklasýnlar. Mecburi olmadýkça satmasýnlar" diye konuþtu.
  Mehmet Baþer, fýndýkta tam bir istikrarýn saðlanmasý ve FKB’nýn her yönüyle iþler hale gelmesinin en önemli çýkýþ yolunun da Destekleme Fiyat Ýstikrar Fonu Kredilerinin FKB’ye de kullandýrýlmasýndan geçtiðine dikkat çekti.

  Yorum yap


  • #3
   ÇÝVÝ BÝLE ÇAKILMADI

   2 Nolu Beþirli Mahallesi Selim Sokak halký belediyenin mahallelerine hizmet etmediðini anlatarak mahrumiyet içinde olduklarýný iddia ettiler. Mahalle sakinlerinden Cevat Kutlu yýllardýr mahallelerine tek bir çivi bile çakýlmadýðýný belirterek, “Dün Belediye Baþkanýný görmeye gittim ama sekreteri tarafýndan baþkanla görüþtürülmedim. Babamý hastaneye götürmek için 100-150 metre onu sýrtýmda taþýmak zorunda kalýyorum. Herkes ayný durumda” dedi. 2 Nolu Beþirli Mahallesi Selim Sokak halký belediyenin hizmetlerinden þikayetçi. Trabzon Belediyesi’nin göreve geldiðinden bu yana daha mahalleye bir çivi bile çakmadýðýný ifade eden mahalle sakinlerinden þoför Cevat Kutlu "Bundan yaklaþýk bir buçuk sene önce Trabzon Belediye Baþkan Yardýmcýsý Orhan Ýlaslan’ýn yanýna gittim. O tarihte de 2 nolu ve 1 nolu Beþirli Mahallesi’nin bütün yollarý asfalt dökülüyordu. Bizler de kendilerinden yardýmda bulunmak üzere ricada bulunduk. Selim Sokak’ta ikamet eden 9 aile olarak uzunluðu 200 metre, 18’in içinde olan yolumuzun yapýlmasýný istedik. Orhan Bey bana ‘buraya neden geldin. Yollar dökülüyor, orayý da döktüreceðiz’ demiþti. Aradan iki yýl geçti tüm yollar döküldü ve yapýldý, bizim sokaða taþ bile konmadý. Bu süre zarfýnda tekrar tekrar belediyeye gittiðimde görüþmelerin birinde Orhan Bey bana ‘ben istediðim yeri döktürürüm istediðim yeri döktürmem’ dedi ve beni makamýndan gönderdi. Bütün bu gidip gelmelerin sonunda dün tekrar Trabzon Belediyesi’ne gittim fakat gördüðüm ilgi ve söylenen sözler karþýsýnda þaþýrdým kaldým. Trabzon Belediye Baþkaný Volkan Canalioðlu’nun yanýna gittim. Sekreteri kapýda bana ‘þikayetin ne bana anlat’ dedi. Bende yol sýkýntýmýz olduðunu ifade ettim. Sekreterde bana ‘baþkanla görüþemezsin nereye gidersen git’ dedi ve beni odasýndan kovdu" þeklinde beyanat verdi. Kutlu, "Benim babam hasta. Yaðmur yaðdýðý zaman onu hastaneye götürmek için aþaðý yukarý 100-150 metre babamý sýrtýma alýyorum ve yola kadar yürüyorum" ifadelerini kullandý.

   Yorum yap


   • #4
    ÇÝVÝ BÝLE ÇAKILMADI    2 Nolu Beþirli Mahallesi Selim Sokak halký belediyenin mahallelerine hizmet etmediðini anlatarak mahrumiyet içinde olduklarýný iddia ettiler. Mahalle sakinlerinden Cevat Kutlu yýllardýr mahallelerine tek bir çivi bile çakýlmadýðýný belirterek, “Dün Belediye Baþkanýný görmeye gittim ama sekreteri tarafýndan baþkanla görüþtürülmedim. Babamý hastaneye götürmek için 100-150 metre onu sýrtýmda taþýmak zorunda kalýyorum. Herkes ayný durumda” dedi. 2 Nolu Beþirli Mahallesi Selim Sokak halký belediyenin hizmetlerinden þikayetçi. Trabzon Belediyesi’nin göreve geldiðinden bu yana daha mahalleye bir çivi bile çakmadýðýný ifade eden mahalle sakinlerinden þoför Cevat Kutlu "Bundan yaklaþýk bir buçuk sene önce Trabzon Belediye Baþkan Yardýmcýsý Orhan Ýlaslan’ýn yanýna gittim. O tarihte de 2 nolu ve 1 nolu Beþirli Mahallesi’nin bütün yollarý asfalt dökülüyordu. Bizler de kendilerinden yardýmda bulunmak üzere ricada bulunduk. Selim Sokak’ta ikamet eden 9 aile olarak uzunluðu 200 metre, 18’in içinde olan yolumuzun yapýlmasýný istedik. Orhan Bey bana ‘buraya neden geldin. Yollar dökülüyor, orayý da döktüreceðiz’ demiþti. Aradan iki yýl geçti tüm yollar döküldü ve yapýldý, bizim sokaða taþ bile konmadý. Bu süre zarfýnda tekrar tekrar belediyeye gittiðimde görüþmelerin birinde Orhan Bey bana ‘ben istediðim yeri döktürürüm istediðim yeri döktürmem’ dedi ve beni makamýndan gönderdi. Bütün bu gidip gelmelerin sonunda dün tekrar Trabzon Belediyesi’ne gittim fakat gördüðüm ilgi ve söylenen sözler karþýsýnda þaþýrdým kaldým. Trabzon Belediye Baþkaný Volkan Canalioðlu’nun yanýna gittim. Sekreteri kapýda bana ‘þikayetin ne bana anlat’ dedi. Bende yol sýkýntýmýz olduðunu ifade ettim. Sekreterde bana ‘baþkanla görüþemezsin nereye gidersen git’ dedi ve beni odasýndan kovdu" þeklinde beyanat verdi. Kutlu, "Benim babam hasta. Yaðmur yaðdýðý zaman onu hastaneye götürmek için aþaðý yukarý 100-150 metre babamý sýrtýma alýyorum ve yola kadar yürüyorum" ifadelerini kullandý.

    Yorum yap

    Haz?rlan?yor...
    X