Duyuru

Collapse
No announcement yet.

4 Ekim 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 4 Ekim 2006 Haberler

  KIM KIME EMANET

  Trabzon Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Kanser Erken Teþhis ve Tarama Merkezinde görev yaparken Trabzon Valiliðinin 28 Eylül tarih ve 1382 sayýlý onayý ile önce Araklý Devlet Hastanesine ardýndan Trabzon Erdoðdu Saðlýk Ocaðýna geçiçi olarak görevlendirilen Dr. Alptekin Ofluoðlu Trabzon Ýdare Mahkemesine açtýðý davada kendini iþte þu cümlelerle savundu:"Görevinin gerektirdiði þartlara sahip olmasý ve yapýlacak iþin mesleði ile ilgili bulunmasý demektir. Bu çerçevede her ne kadar ünvaným pratisyen hekim olsa olsada 11 yýl boyunca Saðlýk Ýl Müdür Yardýmcýlýðý görevini yürüttüm. Arkasýndan da sadece meme kanseri ve rahim aðzý kanserinin teþhisi iþlemlerinin yürütüldüðü bir merkeze aldýðým eðitim ve sertifikalar neticesinde Saðlýk Bakanlýðý, Kanserle Savaþ Daire Baþkanlýðýný 24.01.2006 tarih ve 34 sayýlý Kanser Erken Teþhis ve Tarama Merkezi hizmetlerinin yürütülmesinde uygulanacakUsul ve Esaslar gereði atandým. Dolayýsýyla genel hastalýkler ve güncel ilaçlar hakkýnda bilgim kalmamýþtýr.
  Ýddialara göre Dr. Alptekin Ofluoðlu Trabzon Vali Yardýmcýsý Bahattin Atçý'nýn doktor eþi Zerrin Atçý'yý 'Ýþe geç geliyor, bazý günler hiç gelmiyor' þeklinde þikayet ettiði gerekçesiyle bir ayda üç defa sürgün edildi. Ýddialarý yalanlayan ve böyle bir sürgün olayýnýn gerçekleþmediðini belirten Trabzon Vali Yardýmcýsý Atçý'nýn imzasýyla Erdoðdu Saðlýk Ocaðýna verilen doktor Ofluoðlu'nun bu þekilde göreve nasýl devam edeceði ise merak konusu.Zira Ofluoðlu'nun yanlýþ bir tedavi ve ilaç sonrasý hastasýnýn ölmesi an meselesi..

 • #2
  YUMRUÐUNUZA KUVVET

  Kazakistan'da yapýlan Üniversitelerarasý Boks Þampiyonasý'nda Trabzon Belediyesporlu üç boksörümüz madalya avýna çýktý. 67 kiloda Çetin Özdemir Japon, 69 kiloda A.Kadir Köroðlu Kamerunlu, 91 kiloda Erhan Þentürk Sýrp rakipleri karþýsýnda ringden galibiyetle ayrýlarak þampiyonaya iyi bir baþlangýç yapmak istiyorlar. Baþarýlý sporcular hedeflerinin altýn madalya kazanmak olduðunu belirterek, "Ayyýldýzlý bayraðý Kazakistan'da göndere çektirmemize kimse mani olamayacak. Bunun için çok çalýþtýk" þeklinde konuþtu.
  GÜVENÝM TAM
  Antrenör Nazým Dalkýran sporcularýna güvendiðini baþarýlý olmamalarý için ortada hiç bir nedenin olmadýðýný söyledi. 3 sporcununda yetenekleri tartýþýlmaz olduðunu vurgulayan Nazým Dalkýran, "Yeter ki hepsi gününde olsun. Büyük bir þanssýzlýk yaþamazlarsa önlerine hangi engel çýkarsa çýksýn yýkar geçerler. Ben üçününde altýn madalya kazanacaðýna inanýyorum. Bu þampiyonaya gerçekten büyük özveriyle hazýrlandýlar. Bunun karþýlýðýný alamamalarý bana göre haksýzlýk olur" þeklinde konuþtu.

  Yorum yap


  • #3
   PAPAZ DAVASINDA KARAR 10 EKÝM'DE


   Trabzon'da 5 Þubat 2006 tarihinde Santa Maria Katolik Kilisesi papazý Andrea Santoro'yý iddiasýyla tutuklu bulunan sanýk 14 O.A dün 9.kez hakim karþýsýna çýktý. Karar çýkmasý beklenen duruþmaya O.A'nýn avukatý Av.Mahya Usta saðlýk nedenleriyle ilgili mazeret dilekçesi sununca karar 10 Ekim tarihine ertelendi
   Trabzon Aðýr Ceza Mahkemesinde görülen davada "Tasarlayarak adam öldürmek ruhsatsýz silan bulundurmak, genel güvenliði kasten tehlikeye sokmak" suçlarýndan yargýlanan cinayet zanlýsý O.A'nýn duruþmasýna baba Hikmet A.alýndý.
   Dava duruþmasý 10 Ekim 2006 tarihine ertelendi.

   Yorum yap

   Haz?rlan?yor...
   X