Duyuru

Collapse
No announcement yet.

28 Eylül 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 28 Eylül 2006 Haberler

  SANÝYE SANÝYE ÖLÜME GÝTTÝ
  Trabzon'da görünmez kaza! Yomra ilçesi sahil yolunun orta refüjündeki düzenleme alanýnda çalýþan Akçaabat-Mersin köyünden 32 yaþýndaki Mustafa Kaba, ölümünü dadika dakika izledi. Orta refüjdeki alanda çalýþan Kaba bir anda fren sesi ile irkildi. Yola çok süratli giren minibüs refüje çarparak takla attý. Bu aný dakika dakika izyleyen Mustafa Kaba donup kaldý.
  Minibüs havada takla atan Mustafa Kaba'nýn üzerine düþtü. Bulunduðu yere çakýlý kalan Mustafa Kaba saða sola kýprýdayamadý ve minibüsün altýnda kaldý. Talihsiz iþçi olay yerinde feci þekilde can verdi. Yol inþatýnda çalýþan Kaba'nýn cesedi minibüsün altýndan çýkartýlýnca mesai arkadaþlarýnýn aðýtlarý göklere yükseldi. Mesai arkadaþlarýnýn da izlediði kazada yaþamýný kaybeden Mustafa Kaba bugün topraða verilecek. Kazada hafif þekilde yaralanan minibüs þoförü ise Sürmene Devlet Hastanesi'nde ayakta tedavi edildi.
  Bu il

  ginç ve talihsiz kazada Mustafa Kaba'nýn yaklaþýk 100 metre mesafeden havada takla atarak üzerine gelen minibüsü gördüðü ancak bir anlýk heyecandan olsa gerek olay yerinde donup kaldýðý, ardýndan bu manzaranýn yaþandýðý dile getirildi.
  Mustafa Kaba ilginç kazanýn bedelini yaþamý ile öderken, yollardaki yapým çalýþmalarý esnasýnda bu tür iþlerde çalýþan bütün iþçilerin benzer kazalarla karþý karþýya olduðu da belirtildi.
 • #2
  FACÝADAN DÖNÜLDÜ


  Trabzon?un Of Ýlçesi, Solaklý mahallesi Atatürk bulvarýnda bulunan Reis Market?te çýkan yangýn, korkulu anlar yaþattý. Saat 23.30 sýralarýnda elektrik kontaðýndan çýkan yangýn daha sonra büyük bir patlamayla devam etti.
  Çevredeki binalara da sýçramasýndan endiþe edilen yangýna Of Ýlçesi Ýtfaiye ekipleri anýnda müdahale ederken, Araklý ve Sürmene Ýtfaiye ekipleri de takviye kuvvet olarak yangýn mahalline geldi. Üç ilçenin itfaiye ekiplerinin ortak çalýþmasý sonucunda yangýn 4 saatte söndürülürken, 500 milyarlýk maddi hasarýn meydana geldiði öðrenildi. Ýtfaiye ekiplerinin çalýþmasý sýrasýnda market iþçileri dumandan zehirlenerek hastaneye kaldýrýlýrken, bir kiþi de elinden sonucu yaralandý. Binada bulunan vatandaþlar, Ýtfaiyeye ait yangýn merdiveni ile tahliye edilirken, Of Devlet Hastanesi?ne kaldýrýlan yaralýlarýn ayakta tedavi edildikten taburcu olduklarý bildirildi.
  Olay yerine gelen Of Belediye Baþkaný Oktay Saral, "Mala gelsin de cana gelmesin" diyerek, geçmiþ olsun temennisinde bulundu.

  Yorum yap


  • #3
   GELÝNLÝK GÝYMEYE GÝTTÝ, KEFENLE GERÝ GELDÝ


   22 yaþýndaki genç bir kýzýn hayalleri Türk filmlerine konu olacak iðrenç bir tuzak sonucu ölümle noktalandý. Ümmihan'ýn sýr dolu ölümü ile ilgili þok dosyayý Karadeniz aralýyor.
   Ümmihan Çelik henüz 22 yaþýndaydý. Trabzon'un Derecik mahallesinde yoksul bir ailenin 6 çocuðundan biriydi. En büyük hayali üniversite okumaktý. Fakirliðin ve yoksuluðun pençesinde büyük bir özveriyle liseyi bitirdi, sýnavlara girmek için çalýþmaya baþladý. Öðretmen olmayý kafasýna takan Ümmihan'ýn umutlarýný hem yoksulluk, hem de kadýn tüccarlarý çaldý. Þeytanca yapýlan bir plan Ümmihan'ýn hayatýna mal oldu. Samsun'un Vezirköprü ilçesi Çekalan köyünde Ahmet T. adlý kiþiyle evlenen genç kýz ahýrda ipe asýlmýþ bir þekilde ölü olarak bulundu. Beyaz gelinliði ve yarýna yönelik umutlarý kefene sarýlan Ümmihan'ýn bedeni gözyaþlarý arasýnda Derecik beldesi Oðuzlu mahallesinde topraða verildi.
   Ümmihan Çelik'in ölümü sonrasý Trabzon'un gündemini deðiþtirecek çok önemli geliþmeler yaþandý. Genç kýzýn zorla satýldýðýný ve bu vakaya benzer baþka olaylarýn da yaþandýðý bu dosyayý aileler ibretle okuyacak.
   Yoksulluk ve çaresizlik zincirinde ne yapacaklarýný þaþýran genç kýzlarýn nasýl kullanýldýklarý, buna kimlerin aracý olduklarý yarýndan itibaren gazetenize yansýyacak.

   Yorum yap


   • #4
    ÝNTÝHAL OLAYINA KTÜ'DEN AÇIKLAMA    Prof. Dr. Ercüment Ovalý hakkýndaki 'Ýntihal haberlerine' yönelik Prof. Dr. Süleyman Baykal imzasýyla KTÜ'den bir açýklama geldi. Açýklamada 'adý geçen yayýnýn yer aldýðý bilimsel dergi ile ilgili yayýnevinin intihal ile ilgili herhangi bir müracaatýn söz konusu olmadýðý belirtileren intihal haberlerinin doðru olmadýðý belirtildi.
    Açýklamada þunlar dile getirildi:
    1-Adý geçen makale ile ilgili 03.10.2005 tarihinde Fakültemiz Yayýn ve Dokümantasyon Kuruluna dekanlýðýmýzýn istemi üzerine inceleme yaptýrýlmýþ ve ayný kurulun 10.10.2005 tarihli kararý ile makalede de 'Týbbý etik ve bilimsellik açýdan herhan gibir sorun olmadýðý' dekanlýðýmýza bildirilmiþtir.
    2-Adý geçen yayýnýn yer aldýðý bilimsel dergi ve ilgili yayýnevinin intihal ile ilgili herhangi bir müracaatý söz konusu deðildir.
    3-Þikayet üzerine YÖK tarafýndan Etik Kurul incelemesi yapýlmýþ, sonucunda makalenin etik sorunun olmadýðý saptanmýþ ve makaledeki birinci isim olan Doç.Dr. Fahri Uçar, adý geçen makaleyi kapsayan yayýnýn incelenmesi sonunda jüri tarafýndan baþarýlý kabul edilerek üniversite doçentliðine uygun bulunmuþtur.
    4-Son dönemde haber kaynaðý olarak kimliklerini açýklayacak medeni cesaretten yoksun öðretim üyelerinin elektronik mesajlarýnýn kullanýlmasýný basýn etiði açýsýndan kuþku ile karþýlýyoruz. Mensubu olduðu üniversiteyi kanýta dayanmaksýzýn karalamaya çalýþan kiþinin her halde akademik kimliði, hatta kiþiliði sorgulamaya deðer bulunacaktýr. Konudaki güvenilirlik basýn imajýnýn sarsýlmamasý için haber kaynaklarý açýsýndan basýnýn daha titiz daha duyarlý olmasý beklentisi içindeyiz.
    5-Bölgemiz en üst düzey eðitim araþtýrma kurumu ve kuruluþ tarihi açýsýndan ülkemizin 4.üniversitesi olan KTÜ'nün baþta Trabzon olmak üzere Doðu Karadeniz Türkiye ve komþu ülkelere görev alanýnda vermiþ olduðu hizmetler inkar edilemez. Böylesi saygýn bir kurumun hiç hak etmediði biçimde basýnda abartýlý olarak olumsuz haberlere konu edilmesi üniversitemiz itibarýna-güvenlirliðine itibar düþürmektedir. Bundan sonra Fakültemiz ve üniversitemiz ile ilgili haberlerin hazýrlanmasýnda sizlerden beklediðimiz basýn etik kurallarýnýn da gereði olduðuna inandýðýmýz haber doðruluðunun titizlikle incelenmesi, gerekiyorsa konu hakkýnda bizlerden bilgi alýnmasýdýr.

    Yorum yap

    Haz?rlan?yor...
    X