Duyuru

Collapse
No announcement yet.

27 Eylül 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 27 Eylül 2006 Haberler

  IFTAR KAZASI

  Trabzon Yalýncak Beldesinde erken iftar þoku. Yalýncaklý vatandaþlar belde imamý Mehmet Deðirmenci'nin ezan okumasýyla birlikte iftarlarýný açmaya baþladý. Ancak aradan kýsa bir süre okunan ikinci ezan sonrasý iftarlarýný beþ dakika erken açtýklarýný öðrenen Yalýncaklýlar büyük bir þaþkýnlýk yaþadý.
  3 mahallesi, 800 hanesi ve 3000 nüfusu bulunan bulunan Yalýncak Beldesinde bulunan 250 haneli merkez mahallesinde ezan?ýn erken okunmasý nedeniyle vatandaþlar oruçlarýný 5 dakika erken açtý. Yalýncak Merkez Mahallesi muhtarý Ömer Yurduseven "bundan 2 ay önce de bir Cuma günü ayný olay baþýmýza gelmiþti. Cami Ýmamýna ve Müftülüðe söylemiþtik. Ama hiç bir önlem alýnmadý. Önceki gün ikindi namazý için 2, akþam namazý için de 2 kez ezan okundu" dedi. Akþam ezanýnýn ilkinde orucunu bozan vatandaþlar, "biz böyle bir merkezi sistem istemiyoruz. 14 saat aç durup ta, ondan sonra kefalet edemeyiz. Buna Müftülükten bir önlem alýnmasýný istedik. Ama müftülükten de bir cevap gelmedi. Þayet böyle devam edecek olursa merkezi sistemin fiþini çekip, ezaný kendi imamýmýza okutturacaðýz" dediler.

 • #2
  MEYDAN KAVGASI
  Dün Trabzon Meydan Parký’nda KTÜ Öðrenci Kolektifi’nin protestosu sýrasýnda yaþanan kavgaya tüm basýn mensuplarý tanýk oldu...
  Dün Trabzon Meydan Parký’nda KTÜ Öðrenci Kolektifi’nin protestosu sýrasýnda yaþanan kavgaya tüm basýn mensuplarý tanýk oldu. Nedeni belirlenemeyen ve protestodan baðýmsýz olarak yaþanan kavgada orta yaþlý iki vatandaþ tüm basýn mensuplarýnýn arasýnda birbirine vurmaya baþladý. Polis olaya anýnda müdahale ederken iki vatandaþ da göz altýna alýnarak karakola götürüldü. Trabzon Meydan Parký’nda dün KTÜ Öðrenci Kolektifi’nin tiyatrolu gösterisi sýrasýnda , gösteriden baðýmsýz olarak çýkan kavgaya polis tarafýndan anýnda müdahale edildi. Tüm basýn mensuplarýnýn ve polis ekiplerinin tiyatrolu gösteri için Meydan Parký’nda bulunduðu sýrada iki orta yaþtaki vatandaþ arasýnda nedeni belirlenemeyen bir olaydan dolayý kavga çýktý. Olay yerindeki sivil polislerin ve çevik kuvvetin anýnda müdahale ettiði kavga sonrasý iki vatandaþ göz altýna alýnarak karakola götürüldü. Kavga anýnda, Meydan Parký’nda protesto olmasý ve tüm basýn mensuplarýnýn parkta bulunmasý nedeniyle yanlýþ bir anlaþýlmadan olayýn büyümemesi de sevindiriciydi.

  Yorum yap


  • #3
   SULUHAN KAVGASINA ÇÖZÜM

   Trabzon Emniyet Müdürü Reþat Altay, özellikle ramazan ayýnda vatandaþlarýn trafikte yoðunluk yaþamamalarý için her türlü tedbiri aldýklarýný bildirdi. Altay, þehrin belli noktalarýna yerleþtirilen trafik polisleriyle de yaya ve araç trafiðinin rahatlatýlmaya çalýþýldýðýný ifade ederek vatandaþlarýn da trafik polislerine yardýmcý olmasýný istedi. Altay, Trabzon'un Meydan civarýndaki trafikte kilit noktasý sayýlan Suluhan kavþaðýna çözüm için de vatandaþlarýn trafik ýþýklarýna riayet etmeleri gerektiðini söyledi.
   Ýftardan 1.5 saat önce 40 personelle trafiði kontrol altýna almaya çalýþtýklarýnýn altýný çizen Müdür Altay, Erdoðdu'da yolun dar ve tek þerit olmasý sebebiyle biraz sýkýntý yaþandýðýný, bunun dýþýnda þehir merkezinde önemli bir sorun olmadýðýný kaydetti.

   Yorum yap


   • #4
    TRAFÝÐE TAVÝZ YOK

    Trabzon Emniyet Müdürü Reþat Altay, vatandaþýn saðlýklý ve güvenli bir þekilde evlerine gidebilmesi için gerekenin en iyisini yapmaya çalýþtýklarýný söyledi. Altay, vatandaþlarýn da kendilerine yardýmcý olmasýný istediklerini ifade ederek, Ramazan ayýnda trafik yoðunluðunun yaþanmamasý için her gün en az 6-7 çeþit trafik uygulamasý yaptýrdýklarýný söyledi. Ceza yazmanýn kendilerinin de hoþuna gitmediðine iþaret eden Müdür Altay, "Kurallara bildikleri halde uymayanlar hem kendilerini hem bizleri zor durumda býrakýyorlar. Ama kimseye acýmak yok, kim neyi hak ediyorsa onun cezasýný çekecektir. Asayiþte þu anda durumumuz iyi ve sýkýntýmýz yok. Ama vatandaþýmýzýn da birbirine saygýsý yok, biraz anlayýþlý biraz da saygýlý olursak emin olunsun ki hiçbir sorunumuz kalmaz" dedi.
    Okul önlerindeki trafik ve asayiþin kimseye taviz vermediklerinin altýný çizen Müdür Altay, ilerleyen dönemlerde denetimlerin çok daha sýklaþacaðýný belirtti. Altay þöyle konuþtu: "Biz vatandaþýmýzýn güvenliði için varýz, son 15 gün içinde kestiðimiz cezanýn toplam miktarý 55.138 YTL. Tabiki biz bunu istemiyoruz ama kurallara da uyulmasý gerekiyor." Trabzonspor Taraftarlar Derneði baþkanlarý ile her hafta toplantý yaptýklarýný ve gerekli uyarýlarý yaptýklarýný ifade eden Altay, "Onlar da son haftalarda gayet iyi ve edepliler" dedi. Trabzon Emniyet Müdürü Reþat Altay, 10-25 Eylül 2006 tarihleri arasýnda yapýlan uygulamalý trafik kontrol sonuçlarý hakkýnda da bilgi verdi.

    15 GÜNDE 55 BÝN YTL
    Buna göre radardan hýz kontrol sayýsý 153 iken yazýlan ceza miktarý 31.518 YTL, Tanjant-yeni ve Eski Devlet Sahil Yolu'nda kýrmýzý ýþýk ihlalinde bulunan 35 sürücüye 3.535 YTL, aklollü olarak araç kullanmaktan 10 sürücüye 4.160 YTL, sürücü belgesiz araç kullanmaktan 11 sürcü mahkemeye sevkedildi, park yasaðýndan 196 sürücüye 9.604 YTL, muayenesiz araç kullanmaktan 39 sürücüye 1.911 YTL, dikkatsiz ve tedbirsiz araç kullanmaktan (47/1.D) 90 sürücüye 4.140 YTL ceza yazýldý. Perde ve ekssoz'u söktürülen sürücü sayýsý 83, tanýtma kartlarý için kontrol edilen dolmuþ sayýsý ise 1.017. Yapýlan uygulamalý trafik kontrol sonuçlarýna göre ise 55.138 YTL cezai iþlem uygulandý.

    Yorum yap

    Haz?rlan?yor...
    X