Duyuru

Collapse
No announcement yet.

26 Eylül 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 26 Eylül 2006 Haberler

  KTÜ'DE DERÝN ÞAÞKINLIK


  KTÜ'de ortaya çýkan aþýrtma makale krizi giderek büyüyor. Üniversitede derin bir sessizlik hakim. Bilindiði gibi Rektör Özen'in basýn toplantýsý ile gündeme oturan intihal makale olayýnýn kamuoyuna mal edilmesi ile birlikte yeni eðitim ve öðretime açýlan Üniversitede gündüm bu oldu..
  Uluslararasý saygýn bir Týp Dergisi olan "Journal of Hospital Infection" isimli dergide Prof Dr Ýbrahim Özen, Doç Dr. Hülya Ulusoy ve Yrd. Doç Dr Ahmet Akyol imzalý bir bilimsel makale yayýnlandý. Bu makelinin yayýnlanmasýndan sonra dergi editörü, makalenihn çalýntý olduðunu bilim dünyasýna duyuru ve makalenin dergiden çýkartýldýðýný ilan etti. Bunun üzerine olay KTÜ'de büyük yanký uyandýrdý. Geliþmeler KTÜ bünyesi içerisinde çalkantý yarattý. Ýnternet ortamýnda söz konusu dergi editörünün makalenin çalýntý olduðuna dair yazýlarý gezmeye baþyladý. Yerel Gazetelerin bir çoðuna da internet ortamýnd a olay intikal ettirildi.
  Bunun üzerine Rektör Özen bir basýn toplantýsý yaparak intilali gerçekleþtiren Yrd. Doç Dr. Ahmet Akyol'u medyanýn huzuruna çýkardý ve Akyom suzçu kabullenerek yazýda imzasý bulunan Prof Özen ile Doç Ulusoy'un bilgisi dýþýnda makaleyi dergiye gönderdiðini itiraf etti.
  Olayýn bu þekile kamuoyuna makalede imzasý bulunanlar tarafýndan açýklanmasýndan sonra KTÜ'de çalkantý yine devam etti..
  Bilim insanlarý ve dünyasý, söz konusu makelenin bu tür þekilde yayýnlanamayacaðý görüþü belirtilirken Rektör Özen'in bilgisi dýþýnda da bu makeleye adýnýn yazýlabileceði görüþüde savunuldu.
  Dün kendi içinde çalkantýlý, ama dýþa karþý sessiz bir görüntü sergileyen KTÜ'de bilim adamlarý bu olayý deðerlendirdi. Gazetelere açýlan çeþitli telefonlarla,söz konusu bilimsel derginin yayýnlandýðý yer editörünün ismi telefonlarý fakslanarak makelede adý geçen üç isminde imzasýnýn olup olmadýðýnýn anlaþýlacaðý idda edildi.
  Bu arada, olayý tamemen kendisinin yaptýðý söyleyen Yrd. DOÇ Dr. Ahmet Akyol dün telefonlarýný kapatarak sessizliðe büründü.
  YÖK ÇOK TÝTÝZ
  Özellikle bilimsel intihalerle ilgili çok titiz olan YÖK'ün bu konuda ne yapacaðý merak konusu. Bilindiði gibi YÖK Ý.Ü'si Rektörü Prof Dr. Kemal Alemdaroðlu'nun da intihalle suçlandýðý olayý incelemiþ Alemdaroðlu'nun bir fotoðrafý kitabýna aldýðýný tesbit ederek bunu bile intihal sayarak Alemdaroðlunun rektörlükten alýnmasýna gerekçe göstermiþti. Ayrýca YÖK Baþbakanlýk Müsteþari Ömer Çelik'inde intihal yaptýðý gerekçesi ile Doçentlik ünvanýný elinden almýþtý. KTÜ'deki bu olayda YÖK'ün ne yapacaðý merak konusu..
  VE MERAK EDÝLEN KONULAR
  Olayýn KTÜ'de duyulmasý, Türkiyeye mal olmasýndan sonra KTÜ nezlinde 2 yýldan bu yana oluþan olumlu hava bir anda daðýldý. Olayýn birde tam eðitim ve öðretim yýlýna rastlamasý da KTÜ için kötü bir reklam oldu. Olayý üstlenen Yrd. DOÇ Dr. Ahmet Akyol hem Rektör Özen'i hemde makalede ismi bulunan Doç Ulusoy'u zor duruma soktu.
  Tüm bu geliþmelerden sonra kafalarda þu soru iþeretleri kaldý..
  Bilimsel makalelerin uluslararasý bilim dergilerinde yayýnlanmasý halinde Üniversitilerin ve TÜBÝTAK'ýn teþvik pirim verdiði biliniyor. Ýntihal yapýlarak yayýnlanan bilimsel bu makele için teþvik alýnýp alýndýmý?Bilimsel bir dergi, makele sahiplerinin imzasý olmadan o makaleyi yayýnlar mý.?
  Yrd. Doç.Dr Ahmet Akyol olay gündeme gelmeden önnce bu hatasýný Rektörle paylaþtý mý?
  Makalenin yayýnlýndýýðý Bilimsel dergi YÖK'e makale sahipleri ile ilgili döküman verdi mi?
  Rektör Özen'in adýnýn kullanýldýðý kendinin haberi olmadýðý baþka bilimsel yazýlar var mý..?
  Rektör Özen bu olayý fýrsat bilerek diðer bilimsel yazýlarla ilgili bir araþtýrma açacak mý?
  Ýntihali olayýný kabul eden Yrd. Doç Dr Ahmet Akyol KTÜ'de çalýþmaya devam edecek mi?
  Bu olay KTÜ'nün bilimsel inandýrýcýlýðýna gölge düþürdü mü..?
  YÖK DERGÝ EDÝTÖRÜNÜ ARADI MI
  Bu arada dün aksam saatlerine doðru KTÜ'den henüz doðrulanmayan bir bilgi kulaktan kulaða yayýlmaya baþlandý. Söz konusu bilimsel dergiden YÖK'ün konu ile ilgili bütün yazýþmalarý istediði öðrenildi. Bilimsel derinin editörünün KTÜ'den kendisinden istenen bu yazýþmalarý sadece YÖK'e ilatebileceði yolunda bir ifadesi olduðu da belirtiliyor.

 • #2
  AMACIMIZ NÝTELÝKLÝ ÖÐRETMEN ADAYLARI YETÝÞTÝRMEK

  TRABZON - Araklý Anadolu Öðretmen Lisesi Müdürü Hasan Suiçmez, gazetemize önemli açýklamalar yaptý. Ýþte Suiçmez'in açýklamalarý:
  > 320 öðrencimizin 230?u yatýlýdýr
  Karadeniz: Okulunuz kaç yýlýnda kuruldu, kaç öðrenci ile eðitim öðretime baþladý?
  Suiçmez: Okulumuz 1994-95 eðitim-öðretim yýlýnda 27 öðrenci ile hizmete girdi. Kýt imkanlarýna raðmen Araklý Lisesi bünyesinde faaliyetlerimizi devam ettirdik. Sekiz yýllýk bir çalýþmadan sonra þu anki modern binamýza taþýndýk. Okulumuz yatýlý bir okuldur. Ortaöðretim Kurumlarý Sýnavý (OKS) sonuçlarýna göre öðrenci almaktayýz. Kuruluþ amacýmýz, 'nitelikli öðretmen adayý' öðrenciler yetiþtirmektedir. Okulumuzdan mezun olan öðrencilerimiz istemeleri halinde her türlü yüksek okullara gidebilmektedirler. Ancak eðitim fakültelerini tercih etmeleri durumunda artý puanlarla bu fakültelere gitme avantajýna sahipler. Þu anda 320 öðrenciile faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Bu öðrencilerimizin yaklaþýk 230'u yatýlýdýr. > Tabiri caizse ?25 saat? çalýþmaktayýz Karadeniz: Þu ana dek okuldan mezun olan öðrencilerin baþarý durumlarýný deðerlendirir misiniz? Suiçmez: Okulumuz baþarýyý þiar edinmiþ bir eðitim kurumudur. Bunun için bütün okul çalýþanlarý olarak tabiri caizse '25 saat' çalýþmaktayýz. Baþarýmýzýn temel esasý "kurumsal disiplinimiz" ile yakýndan ilgilidir. Baþarýmýzý ileriye taþýyan belli uygulamalarýmýz da vardýr. Bunlarýn en önemlileri; 'kitap okuma' kampanyalarýmýz ve üniversitelere hazýrlama kurslarýmýzdýr. Yeri gelmiþken ifade etmeyim ki; þu anda Türkiye'nin en çok kitap okuma oranýna sahip okuluyuz. Bu, bize bütün yorgunluðumuzu unutturmaktadýr. Örnek olsun diye dünyada en çok kitap okuyan okul olduðumuzun tescili için "Guýnnes Rekorlar Merkezi?ne projemizle müracaat etmiþ bulunmaktayýz. Þimdiye kadar okulumuzdan mezun olan 386 öðrencimizden yaklaþýk 327'si 4 yýllýk fakülteleri kazanarak ülkemizin seçkin yüksek okullarýna gitti. Bu, övünülecek bir baþarýdýr, ancak yetinilecek bir baþarý deðildir. Hedefimiz, mezun ettiðimiz bütün öðrencilerimizi üniversitelere yerleþtirmektir.
  > Klasik yönetici anlayýþý bitmiþtir
  Karadeniz: Tecrübeli bir eðitimci olarak sizin okulunuzu düzenli ve disiplinli gördüm. Öðretim kadrosunun birbirine saygýlý, ölçülü olduðunu bizzat müþahede ettim. Bu güzelliklerin sebeplerini bize izah eder misiniz?
  Suiçmez: Sevgi ve disiplin bir kurumun baþarýsýnýn kilometre taþlarýdýr. Bizim yaptýðýmýz bunu saðlamaktýr. Bunu saðlarsanýz baþarý kendiliðinden gelir. Klasik yönetici anlayýþlarýnýn dönemi bitmiþtir. Þimdiki yönetim anlayýþýnda, çalýþanýndan önce okula gelen, çalýþanýnýn menfaatlerini kendi menfaatlerinden önde tutan, liyakat ve ehliyete deðer veren, iletiþimi iyi kullanan, sabýrlý ve hoþgörülü olup, milletinin deðerlerini sahiplenen ölçütler vardýr. Bizler de bu kurumda bu ölçütleri kullanmaktayýz. Dolayýsýyla kurum bir aile gibi çalýþmakta, herkes herkesi sevip saymakta ve birbirlerine yardýmcý olabilmektedir. Baþarý da zaten bu geliþmelerin adýdýr.

  Yatýlý okullar çok dikkat edilmesi gereken yerlerdir
  Karadeniz: Diðer il ve ilçelerden gelen yatýlý öðrenciler uyumsuzluk çekiyorlar mý? Bu konularý nasýl aþýyorsunuz?
  Suiçmez: Sorunlarýmýz gerçekten konumumuzu gündemleþtirecek özellikte hazýrlanmýþ. Yatýlý okullar birçok bürokrat ve de üst düzey yöneticimizin hatýralarýný süsleyen yerlerdir. Çok dikkat edilmesi gereken yerlerdir de. Çünkü bizim okulumuz karma yatýlýdýr. Burada kýz ve erkek öðrencilerimiz barýndýrýlmaktadýr. Öðrencilerimizin bulunduklarý yaþ itibarýyla bazý psikolojik sorunlarý olabilmekte. Dolayýsýyla onlarla yakýndan ilgilenilmesi gerekmektedir. Bunu ihmal ederseniz birbirine zincirleme olarak birçok olumsuz geliþmeyle karþýlaþma durumunuz olabilir.
  Pansiyon ortamýmýz dört yýldýzlý otel ortamý gibidir. Hiçbir çocuðumuza evini aratmayacak derecede mefruþa edilmiþtir. Modern bir yemekhane ve Osmanlý stili hamamlarla desteklenmektedir. Etüt odalarý ve çalýþma birimleri ile çocuklarýmýz kendi evlerini aramamakta, dolayýsýyla, sizin ifadenizle, hiçbir þekilde uyumsuzluk çekmemektedirler.
  Ancak iþin tabiatýnda biraz farklýlýk olmasý da sonraki hayat ve hatýralarý için zaten kendilerinin ihtiyacýdýr. Yani, öðrencilerimize sunduðumuz imkanlar onlarýn diledikleri kadar garip olmalarýný saðlayacak yeterliliktedir.
  Karadeniz: Ýleriye dönük bu irfan yuvamýzýn bina ve pansiyon ihtiyacý hakkýnda bilgi verir misiniz?
  Suiçmez: Okulumuzun yatýlý olmasý sebebiyle þu anda sahip olduðu arazisi yetersizdir. Bütün birimlerimizle yaklaþýk 11 dönüm arazi üzerinde faaliyet göstermekteyiz. Araklý geliþmekte olan bir ilçe. Yakýn gelecekte okulumuzun etrafýnýn binalarla çevrileceði aþikardýr. Yani, yatýlý öðrencilerimizin hafta sonlarýný ve boþ saatlerini deðerlendirecekleri yeterli açýk hava, yeþil sahaya tam olarak sahip deðiliz.
  Bunun için Araklý Belediye Baþkanlýðýna müracaat ederek okulumuzun etrafýndaki beþ dönümlük araziyi okulumuza kazandýrabilmek için bir imar tadilatý isteðinde bulunduk. Sað olsun baþkanýmýz gerekli ilgiyi gösterip söz konusu tadilatý yaptýrdý. Biz de bu tadilat projesiyle Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðümüz kanalýyla isteðimizi bakanlýðýmýza ilettik. Ýnþallah geliþmeler bizim yarýnlardaki beklentilerimizi karþýlayacak þekilde oldu.
  O zaman bu eðitim kurumunun baþarýlarý daha da artar inancýndayým. Pansiyon ihtiyacýmýz da okulumuzun kapasitesine göre olabilir. Bunun için zaten þu an okulumuzun etrafýnda yeterli boþ arazi bulunmaktadýr. Bu iþle ilgili yeni bir planlama ve tahsisat yapýlabilmesi durumunda yarýnlara yönelik bu ihtiyacýmýzý da gidereceðimize inanýyorum.

  Yorum yap


  • #3
   OSMANLI CAMÝÝ GÖZ KAMAÞTIRDI   Yapýmýna 2000 yýlýnda baþlanýlan Boztepe Osmanlý Camii dualarla ibadete açýldý. Açýlýþa Trabzon Belediye Baþkaný Volkan Canalioðlu, Ýl Müftüsü Ahmet Bulut, Boztepe Osmanlý Camii Derneði Baþkaný Ali Yavuz, davetliler ve vatandaþlar katýldý.
   Açýlýþ, Boztepe Osmanlý Camii imamý Adem Küçük tarafýndan okunan Kur?an-ý Kerim ile baþladý.
   Trabzon Belediye Baþkaný Volkan Canalioðlu, "dünyada kalýcý bir eser býrakmak kadar güzel bir þey yoktur. Böyle bir camiinin yapýmýna katkýda bulunmak çok güzel bir iþtir emeði geçenlere teþekkür ediyorum" dedi.Ýl müftüsü Ahmet bulut da camilerin insanlarý birleþtiren, kaynaþtýran Allah?a açýlan ellerin buluþtuðu kutsal mekanlar olduðunu belirterek, "Camimizi mübarek ramazan ayýnýn ilk gününde açmakta baþka bir güzelliktir" diyerek konuþmasýný dua ile bitirdi.

   Yorum yap


   • #4
    PARK YASAÐI UYGUN DEÐÝL
    Trabzon Ýnsan Haklarý Ýl Kurulu Toplantýsý, Trabzon Vali Yardýmcýsý Bahattin Atçý baþkanlýðýnda toplandý. Toplantýnýn birinci gündem maddesi olarak, TBMM Ýnsan Haklarý Ýnceleme Komisyonu Baþkanlýðý?nýn 04 Nisan 2006 tarihli ve 5914 sayýlý yazýsý ekinde alýnan Eðitim ve Bilim Emekçileri Sendikasý Genel Baþkaný Alaaddin Dinçer?in 03 Þubat 2006 tarihli baþvurusu görüþüldü. Dinçer, Meydan Parký?na Trabzon valisi Hüseyin Yavuzdemir tarafýndan yayýnlanan genelge ile konulan basýn açýklamasý yasaðýnýn kaldýrýlmasýný istedi.
    Konuyu gündemine aldýktan sonra bir komisyon oluþturan kurul, komisyon kararýný dün oy birliði ile kabul etti. Raporun, sonuç bölümünde þöyle denildi:
    "Basýn açýklamasýnýn düþünce ve ifade özgürlüðü kapsamýnda Anayasa?da ifade edilen temel hak ve özgürlüklerden olmasý nedeniyle, düþünülebilecek sýnýrlama ve kýsýtlamalarýn Anayasa?nýn özüne ve demokratiktoplumun gereklerine uygun olarak ve ancak yasa ile yapýlabileceði, Anayasal ve yasal dayanaktan yoksun, 2005/1 Valilik kararýyla basýn açýklamasý yapýlmasýnýn bütünsel ve süreli sýnýrlanmasý ve kýsýtlanmasýnýn hukuka uygun olmadýðý ve insan hakký ihlaline neden olduðu kanaatine varýldýðýndan bu rapor tarafýmýzdan düzenlenmiþtir."

    Rapor okunduktan sonra kurul üyeleri tarafýndan oy birliði ile kabul edildi.
    Trabzon Vali Yardýmcýsý Bahattin Atçý, kararýn bir tespit kararý olduðunu belirterek, "Aldýðýmýz karar yapýlan baþvuru üzerine alýnmýþ olan bir tespit kararýdýr. Aldýðýmýz bu kararý Baþbakanlýk?a ve Valiliðimize bildireceðiz. Ondan sonra bizim aldýðýmýz kararýn uygulanýp uygulanmayacaðý netlik kazanacak" dedi.

    Yorum yap


    • #5
     KAPKAÇÇI KAÇAMADI

     Trabzon'un Kemerkaya Mahallesi Kunduracýlar Caddesi'nde önceki gün meydana gelen olayda Y.T.'nin (23), Gürcistan uyruklu Eter Bakhutaþhvici (44) isimli bayanýn cüzdanýný kapkaççýlýk yapmak suretiyle alarak olay yerinden uzaklaþtýðý iddia edildi. Olayla ilgili Bakhutashvici, polise verdiði ifadede, cüzdanýnda 275 YTL. ile 5 ABD dolarýnýn bulunduðunu belirtirken, Y.T.'yi ise fotoðraflarýndan teþhis etti. Yapýlan araþtýrma sonrasý polis, þüpheli Y.T.'yi olaydan 1 gün sonra yakalayarak gözaltýna aldý. Y.T., "Kapkaç suretiyle hýrsýzlýk" yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcýlýðý'ndaki ifadesinin ardýndan tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen Y.T., daha sonra "Kapkaç sureti ile hýrsýzlýk" yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

     Yorum yap


     • #6
      ARSÝN'Ý AÐLATAN KAZA
      Trabzon''un Arsin Ýlçesinde meydana gelen trafik kazasýnda Recep Tiryaki (44) isimli vatandaþ yaþamýný yitirdi...


      Trabzon'un Arsin Ýlçesinde meydana gelen trafik kazasýnda Recep Tiryaki (44) isimli vatandaþ yaþamýný yitirdi. PTT’ye makbuz yatýran Tiryaki, dönüþünde aracýna binerken ayný istikamete giden Faruk Gün (46) yönetimindeki 61 ER 819 plakalý kamyonetin çarpmasý sonucu olay yerinde öldü. Tiryaki bugün Yolüstü köyünde defnedilecek. Trabzon'un Arsin Ýlçesinde meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi hayatýný kaybetti. Trabzon istikametinden Rize istikametine giderken Arsin Öðretmen evi karþýsýnda
      34 TB 2146 plakalý minibüsü ile duran ve PTT’’ye uðrayýp PTT dönüþü aracýna binmek isteyen Recep Tiryaki(44) ayný istikamete giden Faruk Gün (46) yönetimindeki 61 ER 819 plakalý kamyonetin çarpmasý sonucu hayatýný kaybetti. Meydana gelen trafik kazasýnda Recep Tiryaki aracýn çarpmasý sonucu 30 metre sürüklendi ve eþinin gözleri önünde yaþamýný yitirdi. Olay ilçede büyük üzüntü yarattý. Ýlçenin yolüstü köyünden olan Recep Tiryaki bugün ilçenin Yolüstü köyünden ikindi namazýnýn ardýndan defnedilecek. Trafik kazasýnýn ardýndan vatandaþlar ilçe giriþi ve çýkýþlarýndaki müteahhit firmanýn çalýþmalarýnýn hýzlandýrýlmasý ve yaya geçitleri ile yol kenarýndaki park noktalarýnýn yapýlmasýný istediler.

      Yorum yap

      Haz?rlan?yor...
      X