Duyuru

Collapse
No announcement yet.

22 Eylül 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 22 Eylül 2006 Haberler

  BU OKUL AÇILMADI
  900 öðrencinin eðitim-öðretim gördüðü Yavuz Selim Ýlköðretim Okulu 'Tamirat' gerekçesiyle 2 haftadýr eðitim-öðretime açýlamýyor.Velilerin isyan ettiði bu skandalla ilgili okulun bu haliyle önümüzdeki pazartesi günü açýlmasýda imkansýz gözüküyor
  Trabzonda bir eðitim skandalý. Onarýma alýnan YavuzSelim Ýlköðretim okulu bir ay önce onarýma alýndý. Ýnþaat süresinde bitirilemedi. Müteahit yavaþ çalýþtý. Ýlgililer inþaatý kontrolde yetersiz kaldý. Yeni eðitim-öðretim baþlayalý iki hafta oldu, Y.Selim Ýlköðretim okulunda ise hala inþaat sürüyor..
  Veliler isyanda. Öðrenciler ise ne yapacaðýný bilmiyor. Okuldaki onarým inþaatý ise kalumbaða hýzý ile sürüyor yetkililer ise bu süratle 10 gün daha okul bitemez derken 900 öðrencinin eðitime ne zaman baþlayacaðý ise merak konusu..
  1999 yýlýndan bu yana tadilatý olmayan ve baþtan aþaðý yenilen Yavuz Selim Ýlköðretim Okulunun Müdürü Akýn Aksu'da çaresiz durumda. Önemli bir kaybýmýz oldu, eðitimciler olarak bizde bu durumdan rahatsýzýz ama yapacak bir þey yok.Pazartesi derse baþlamayý planlýyoruz dedi.

 • #2
  MAFYA DEDÝÐÝN TENEKEDEN BAÞKA BIÞEY DEÐIL

  Trabzon Emniyet Müdürü Reþat Altay, Yenicuma Mahallesi Muhtarý, ayný zamanda Tüm Muhtarlar Derneði Baþkaný Metin Kaya ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Mahalle sorunlarýnýn konuþulduðu toplantýda söz alan Muhtar Metin Kaya, mahallede gün ortasý esrar içildiðini belirterek, bunun önleminin alýnmasýný istedi.
  Emniyet Müdürü Altay ise, "Trabzon?un en önemli sorunu alt yapý eksikliðinden kaynaklanan trafik sorunudur. Bu yüzden her araca ceza yazmamýz zor oluyor. Vatandaþ aracýný nereye çeksin? Bu konuda yetkililer sadece hamaset yapýyorlar. Trabzon?da 100 bin araç, bunun yanýnda 2 bin kapasiteli otopark var. Ama hiç kimse bunu görmüyor" dedi.
  Asayiþ yönünden vatandaþa da çok büyük görevler düþtüðünün altýný çizen Altay, "Her þeyi polisten beklemek doðru deðil. 4-5 çakal 400 bin insaný teslim aldý. Bu insanlarýn cesaretine ne oldu? Toplanýp da bu kiþilere hesap sordunuz da size kim bir þey dedi? Ama siz sessiz kaldýkça onlar ulumaya devam ediyorlar. Mafya dediðin tenekeden baþka bir þey deðil. Biz Emniyet olarak elbette üzerimize düþeni yapacaðýz. Ben bu insanlarýn verdiði paralarla Trabzon?da görev yapýp maaþ alýyorum. Halkýmýzýn huzuru için elimden geleni yapacaðým. Ucu kime ya da kimlere dokunursa dokunsun..." ifadelerini kullandý.

  Yorum yap


  • #3
   ÝKRAMLIK FINDIK ALIMI
   Önceki gün FÝSKOBÝRLÝK tarafýndan açýklanan fýndýk alým fiyatýyla birlikte, dün fýndýk üreticileri FÝSKOBÝRLÝK?in fýndýk alým merkezlerine akýn etti. FÝSKOBÝRLÝK, 2006 ürünü Giresun kalite kabuklu tombul fýndýðýn alým fiyatýný kiloda brüt 5 YTL olarak açýklamýþ ama fýndýðý nasýl ve hangi ödeme koþullarýyla alacaðý hakkýnda ise bir beyanatta bulunmamýþtý. Buna raðmen dün FÝSKOBÝRLÝK?in Derecik Tesislerinde baþlayan fýndýk alýmlarýna, üreticiler büyük raðbet gösterdiler. Üreticilere pasta, börek ve meyve suyu ikram edilirken, vatandaþ da FÝSKOBÝRLÝK?e olan güvenini bir kere daha göstermiþ oldu.
   Üreticiler, fýndýklarýný FÝSKOBÝRLÝK?e teslim etmek için sýrayla gün alýyorlar. Ama belirtilen o ki, istedikleri gün gelip fýndýklarýný teslim edebilirler. Ayrýca teslim edilen fýndýklarýn randýman ölçümleri FÝSKOBÝRLÝK?in eksperleri tarafýndan yapýlýyor.
   Fýndýk üreticisi her zaman olduðu gibi bundan sonra da fýndýðýný FÝSKOBÝRLÝK?e teslim edeceklerini belirterek, "Ödemeler bugün de yapýlsa, 3 ay sonra da yapýlsa biz her halukarda ürünümüzü FÝSKOBÝRLÝK?E teslim edeceðiz" diyerek FÝSKOBÝRLÝK?e olan güvenlerini dile getirdiler.

   Yorum yap


   • #4
    BM'LER KADIN ÝÇÝN TRABZON'DA    TRABZON-BM?lerin dünya genelinde yürüttüðü projelerden biri olan kadýn ve kýz çocuklarýnýn haklarýnýn korunmasý ve geliþtirilmesi ile ilgili projenin Trabzon ayaðýnda çalýþmalara baþlandý.
    Söz konusu projede Türkiye?de Trabzon?la birlikte 5 il bulunuyor. Nevþehir, Kars, Urfa , Ýzmir ve Van da da yürütülen projenin baðýmsýz denetleyicisi Nazik Iþýk, Trabzon Ýl Genel Meclisi Baþkaný Ahmet Aslanoðlu?nu ve 2. Baþkan Vekili Güler Kanca Durmuþ?u ziyaret etti.
    Proje çalýþmalarý hakkýnda bilgi veren Iþýk?a Meclis Baþkaný Aslanoðlu, kýrsal alanda, þehirde ve dünyanýn en geliþmiþ ülkelerinde bile kadýn haklarýnýn gasp edildiðini belirterek, "Türkiye ve Trabzon bu ülkelerden ne bir ileride ne de geride.
    Bu tür projelerin kýrsal alanda da yaygýnlaþtýrýlmasý ve eðitim programlarýnýn sýklaþtýrýlmasýnda Ýl Genel Meclisi olarak her zaman yardýma hazýrýz" dedi.
    Meclisin baþkan vek
    ili, ayný zamanda tek bayan üyesi Güler Kanca Durmuþ da BM?lerin yürüttüðü ve özellikle yerel yönetimlerle birlikte dayanýþma içerisinde olacaðý her türlü faaliyete destek vereceklerini dile getirdi.

    Yorum yap


    • #5
     KTÜ'DE GERGÝNLÝK


     KTÜ'de bir grup öðrenci ile jandarma arasýnda dün arbede yaþandý.
     Harçlarý protesto etmek ve KTÜ Rektörü Ýbrahim Özen'le görüþmek isteyen öðrencilere güvenlik güçleri izin vermedi.
     Bunun üzerine harekete geçen jandarma ile öðrenciler arasýnda kýsa süreli gerginlik yaþandý.

     Yorum yap


     • #6
      BEÞÝRLÝ KAVÞAÐINA ÇÖZÜM


      Karayollarý 10. Bölge Müdürü Mahmut Çelikcan, sýk aralarla trafik kazalarýnýn yaþandýðý Beþirli'deki kavþakla ilgili yeni bir düzenleme yapýlýp yapýlmayacaðý yönündeki soruyu cevaplandýrdý. Çelikcan, konuya iliþkin þu açýklamayý yaptý: "Sürücülerin önceki yola göre alýþýlmýþ bir refleksi var. Kavþak fonksiyonel olarak çalýþtýktan sonra hatalar azalýyor. Biz buna ilaveten birkaç tedbir daha düþündük. Aslýnda bunlar standart tedbirler olacak. Kavþak yaklaþýmýnda þoförleri uyarýcý enine çizgiler, onun üstünden geçince ses çýkarýp, hýzý azaltmak amacýyla ve yerlere yine hýz limitlerini yazacaðýz. Ayrýca sürücülerin dikkatini çekmesi amacýyla, köprüden geriye doðru yanýp sönen flaþlar yapacaðýz. Bunlarýn hepsi ekstra olacak. Aslýnda koyduðumuz baþüstü levhalarý ile yönleri belirledik. Ancak o hatalar þu anda biraz daha azaldý. Sahil yolu kullanýma geçince bu oran daha da azaldý. Þimdi bir iki baðlantý daha yapýyoruz. Tanjant ve eski yolla baðlantýyý yapýyoruz. O zaman kavþaða gelebilecek trafiði biraz daha oraya çekince bu kavþak daha da rahatlayacak. Yani deniz kenarýnda olduðu için bundan daha iyi bir çözüm yapamýyorsunuz. Çünkü dalma sistemi yaptýðýnýzda ortaya drenaj sorunu çýkýyor. O açýdan ancak öyle çýkýyor."

      Yorum yap


      • #7
       ZABITA GÖZ AÇTIRMAYACAK       Trabzon Belediyesi Zabýta Müdürü Eþref Kayar Ramazan ayýnýn yaklaþmasý dolayýsýyla denetimleri sýklaþtýrdýklarýný söyledi.
       Kayar, yaptýðý açýklamada, zabýta olarak vatandaþlarýn saðlýðýný ilgilendiren konularda duyarlý olduklarýný ve bu konuda taviz vermediklerini ifade etti.
       Okullarýn açýlmasý ve Ramazan ayýnýn yaklaþmasý dolayýsýyla, vatandaþlarýn yoðun alýþ veriþ yaptýðý yerlerde denetimleri aralýksýz sürdürdüklerini ifade eden Kayar,
       ''Zabýta ekiplerimiz, son olarak et ve et ürünleri satan iþ yerlerini denetlediler. 47 iþ yerinde yaptýðýmýz denetimler sonucu, 17 iþ yeri hakkýnda yasal iþlem yaptýk. Zabýta olarak denetimlerimiz aralýksýz sürdüreceðiz. Belediye olarak vatandaþlarýmýzdan isteðimiz saðlýksýz koþullarda üretim ve satýþ yapan iþ yerlerini bizlere bildirmeleridir" dedi. Kayar, ayrýca Ramazan ayý içinde unlu gýda mamulleri üreten yerler ile, tatl ýcýlar ve þekercilere yönelik denetimlerin de artacaðýný belirterek, "Ramazan boyunca denetimlerimiz her gün aralýksýz olacak" ifadelerini kullandý.

       Yorum yap


       • #8
        BÝLÝMADAMLARI KÝTABI SAVUNDU


        Trabzon 2006 kitabýna ahlaksýz Temel fýkrasýný koyan KTÜ'lü 3 bilimadamý, dün akþam saatlerinde suskunluklarýný bozdu ve rezilliði savunmaya devam etti. Bilimadamlarý Yard.Doç.Dr.Mevhibe Çoþar, Yard.Doç.Dr A.Hilmi Ýmamoðlu, ile Cemal Üçüncü yazýlý açýklamalarýnda, fýkranýn Þalpazarý'nda yaþayan yaþlý bir bayandan alýndýðýný belirterek, ahlaksýz fýkraya bilimsel çalýþma yakýþtýrmasý yaptýlar. Temel'in Cemal'in eþine cinsel iliþki teklif etmesini, Cemal'in eþinin de, aðza alýnmayacak bir ifadeyle cevap vermesini fýkranýn anlatma geleneðine dayandýran bilimadamlarý, "Bu fýkrayý kaleme alanlar Trabzonludur. O zaman Trabzonlular, kendi kendilerine hakaret mi ediyor?" þeklinde konuþtular. Yapýlan yazýlý açýklamada, "Trabzon Valiliði'nin hazýrladýðý 2006 yýllýðýnda Trabzon Edebiyat Bölümü'nde sözü edilen fýkra, Þalpazarý Çepni Kültürü adlý eserin 219. sayfasýndan alýnmýþtýr. Bu eser, sahada derleme yapmak suretiyle meydana getirilmiþ bilimsel bir çalýþmadýr. Bu fýkra uydurma bir örnek olarak metne konulmamýþtýr. Üstelik bu fýkrayý anlatan Türkmen-Çepni köylü bir kadýndýr. Fýkra bir edebi türdür. Bu anlamda üzerinde çalýþan kiþiler tarnafýndan herhangi bir þahsi tercihlesansüre tabi tutulmalarý mümkün deðildir. Kendi bütünlükleri içinde ele alýnmalarý þarttýr. Bölgemizdeki halk bilimleri ürünleri üzerine yazýlan sayýsýz kitapta ve makalede, eleþtirilen özellikleri taþýyan sayýsýz örnekle karþýlaþabilirsiniz. Bu eserle asla hakaret, aþaðýlama, ahlaksýzlýk gibi popüler kriterlerle deðerlendirilemezler, bu büyük bir yanlýþlýk olur. Bunlar birer gelenek ürünüdür. Biraz dikkatli bir þekilde halk yaþantýsý ve üslubu gözlendiðinde bunlar kolayca tespit edilir. Bu ürünler birbirine hakaret kastýyla söylenmez" denildi.
        "Bu onlarýn bazen bir þakalaþma biçimidir, bazen hayata bakýþ ve olaylar karþýsýnda duruþ biçimidir. Bölgemizde ve ülkemizde Temel tipi çerçevisinde anlatýlan fýkralardan, Kayserili tipine kadar olan fýkralarý gözden geçirdiðimizde aslýnda sürekli bir iðnelemenin, eleþtirinin satýr aralarýnda yer aldýðýný görmemek mümkün deðildir" ifadelerine yer verilen açýklamada, þu görüþlere yer verildi: Ancak bu her zaman fýkra tiplerini canlý birer tanýk olarak anlamamýzý gerektirmez. Herhangi bir Temel fýkrasýnýn, Temel tipini zekaca öne çýkarýp, öven bir metin olduðunu da söylemek mümkün deðildir. Öte yandan böyle bir fýkradan hareketle de Karadeniz kadýný veya erkeðinin böyle bir tutuma gireceði, böyle bir bir anlayýþ gelenek olduðu söylenemez. Ancak fýkra üretilirken espri yaratýlýrken, elbetteki, söz oyunlarýndan ve çarpýklýklardanh yararlanýlacaktýr. Bizim bahsettiðimiz gelenek, espri ve fýkra üretme geleneðindeki tutumlardýr. Temel fýkralarý ile katký saðlanan söz konusu gelenek, fýkra anlatma geleneðidir. Ayrýca bu metni kaleme alanlar Trabzonludur. Bu yörenin kültürel özelliklerinin tanýtýlmasý için bugüne kadar inceleme ve araþtýrmalarýyla katkýda bulunmuþlardýr. Bu durumda, kaynak anlatýcý ve tamamen iyi niyetle bu kitabýn oluþumuna katkýda bulunanlar Trabzonlu olduðuna göre, kendi kendilerine de hakaret etmiþ sayýlmaktadýr. Bir Trabzonlu olarak bunu en iyi takdir etmesi beklenenlerden biri olacaðýnýzý düþünürek, yanlýþ anlamalarýn ortadan kaldýrýlmasý konusunda yararlý olacaðýný ümit etmekteyiz.

        Yorum yap

        Haz?rlan?yor...
        X